logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Konference Tepelná ochrana budov 2017: Quo Vadis?

Pozvánka na 19. ročník mezinárodní odborné konference

Již podevatenácté se v květnu na Štrbském Plese uskuteční konference Tepelná ochrana budov, tentokrát s podtitulem Quo Vadis tepelná ochrana budov. Tradiční vrcholné setkání odborníků z oboru tepelné ochrany proběhne 25. a 26. května. Odborné garance a moderování konference se jako vždy ujímají prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., a Ing. Jiří Šála, CSc.

Reklama

19. medzinárodná konferencia
TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017
Quo vadis tepelná ochrana budov

Pod záštitou ministra Arpáda Érseka
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

25. – 26. máj 2017 Vysoké Tatry – Štrbské Pleso

Usporiadatelia:

Hotel Patria, Štrbské Pleso © nixki - Fotolia.com
Hotel Patria, Štrbské Pleso © nixki - Fotolia.com

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Slovenská komora stavebných inžinierov
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť - člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností

Odborná garancia:

prof. Ing. Sternová Zuzana, PhD.
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
Ing. Šála Jiří, CSc.
ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika

TERMÍN UZÁVIERKY PRIHLÁŠOK JE: 15. mája 2017.

Zde je ke stažení pozvánkapřihláška na konferenci.

Prípravný vedecký výbor:

prof. Ing. Sternová Zuzana, PhD. - predseda - Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
prof. Dipl. - Ing. Dr. Benko Vladimír, PhD. - Slovenská komora stavebných inžinierov
prof. Ing. Ďurica Pavol, PhD. - Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
prof. Ing. Chmúrny Ivan, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta
prof. Ing. Katunský Dušan, PhD. - Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Ing. Kučera Petr, CSc. - Centrum stavebního inženýrství, a. s., Česká republika
Ing. Kováčik Pavol, PhD., MBA - Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Ing. Machatka Milan, CSc. - Cech pro zateplování, z. s., Česká republika
Ing. Novotný Anton - Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Ing. Ohradzanská Alena - Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Ing. Šála Jiří, CSc. - ŠÁLA MODI, Praha, Česká republika
prof. Ing. Tywoniak Jan, PhD. - České učení technické v Praze, Stavební fakulta, Česká republika

Cieľová skupina:

Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifi káciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov existujúcich bytových a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií a ďalšia odborná verejnosť.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdelávania členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

Konferencia je akreditovaná vo vzdelávacom programe TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017, Quo vadis tepelná ochrana budov v projekte celoživotného vzdelávania ČKAIT a je ohodnotená 2 bodmi.

19. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017 Quo vadis tepelná ochrana budov je zaradená do Sústavného vzdelávania architektov ako podujatie typu B s 10 kreditmi.

Tematické okruhy konferencie:

 1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
 2. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie
 3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácie druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
 4. Dobré príklady navrhovania a zhotovenia budov smerujúcich k budovám s takmer nulovou potrebou energie

Každý tematický okruh bude obsahovať prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, diskusné fórum a prednášky zverejnené v zborníku. Program dopĺňajú fi - remné prezentácie, výstavka a spoločenský program.

PROGRAM TOB 2017

25. máj 2017

(8:30 - 12:30; 14:00 – 18:00)

8:30Otvorenie
8.30 – 8.45Príhovory hostí
 
 1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov (8.45 – 10.30)
  1. Energetická hospodárnosť budov – návrh zmeny smernice 2010/31/EÚ
   Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
  2. Vývoj požiadaviek a hodnotenia tepelnej ochrany budov
   prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., SR
  3. Očekávané změny související s energetickým hodnocením budov v ČR
   Ing. Petr Kučera, CSc., Centrum stavebního inženýrství a.s., ČR
  4. Plnění cílů státní energetické koncepce České republiky ve stavebnictví
   Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., Centrum stavebního inženýrství a.s., ČR
  5. Európske normy na energetickú hospodárnosť budov druhej generácie a nové postupy v CEN/ISO
   Ing. Eva Marsová, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  6. Co můžeme udělat pro tepelní ochranu budov
   Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI, ČR
10.30 – 11.00Prestávka
 
 1. Stavebné materiály a stavebné konštrukcie zabezpečujúce znižovanie potreby tepla na vykurovanie a chladenie (11:00 – 12:30)
  1. Vývoj vláknitých izolačních materiálů a využívání alternativních surovin při výrobě vakuových izolačních panelů
   doc. Ing. Jiří Zach, PhD., Vysoké učení technické Fakulta stavební Brno, ČR
  2. Najnovšie poznatky v oblasti environmentálnych a zdravotných aspektov EPS izolácií
   Ing. Marta Strapková, Združenie EPS, SR
  3. Využití EPS na zajištění tepelné ochrany budov s ohledem na požární bezpečnost
   Ing. Pavol Zemene, PhD., Sdružení EPS, ČR
  4. Vplyv materiálovej skladby ETICS na požiarnu odolnosť budov a tvarovú a statickú stabilitu ETICS
   Ing. Ladislav Valeš, znalec v odbore stavebníctva, ČR
  5. Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů
   Ing. Milan Machatka, CSc., Cech pro zateplování budov ČR, z.s., ČR
  6. Výpočet optimálneho času aplikácie ETICS pri mokrých stenách rozostavaných budov
   doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD., Ing. Anna Vašková, PhD., Stavebná fakulta TU v Košiciach, SR
  7. ETA pro fasádní systémy se vzduchovou mezerou
   Ing. Štěpán Vrhel, Technický a skušební ústav stavební Praha, ČR
  8. Budoucnost tepelné ochrany budov pohledem zhotovitela staveb
   Ing. Jan Klečka, Metrostav a.s., ČR
12:30 – 14:00Obedňajšia prestávka
 
 1. Výpočtové metódy a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov (14:00 – 17:30)
  1. Určující teplota pro stanovení tepelné vodivosti při její nelineární závislosti na teplotě
   Ing. Vlastimil Kučera, PhD., Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha , ČR
  2. Riziko plesní na pripájacej škáre okna
   prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR
  3. Mikroorganismy v omítkových souvrstvích kontaktních zateplovacích systémů
   doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Ing. Zuzana Rácová, Fakulta stavební ČVUT v Praze, ČR
  4. Dynamika minimálnej vnútornej povrchovej teploty 2D a 3D konštrukčných detailov v závislosti od priebehu vonkajšej teploty vzduchu a akumulačných schopností obalových konštrukcií
   Ing. Peter Buday, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR
  5. Monolitické konstrukce s restringovaným vedením energie
   prof. Ing. Josef Chybík, CSc., Fakulta architektury VUT v Brně, ČR
  6. Experimentální ověření teplotního a vlhkostního režimu obvodové stěny s ETICS
   Ing. Vladimír Vymětalík, PhD., VISCO s.r.o., ČR
  7. Vliv dodatečných akumulačních vrstev na průběh vnitřních teplot u lehkých montovaných staveb
   Ing. Vladan Panovec, Centrum stavebního inženýrství, a.s. pracoviště Zlín, ČR
   Ing. Marcela Černíková, VŠB –TU Ostrava, Fakulta stavební, ČR
15.30 – 16.00Prestávka
 
  1. Optimalizácia tepelných izolácii v obvodových plášťoch z hľadiska ich environmentálneho dopadu v trvalo udržateľnej architektúre
   doc. Ing. Agnes Iringová, PhD., Žilinská univerzita, Stavebná fakulta
  2. Problematika v praxi při řešení detailů a při naplňování požadavků na energetickou náročnost budov
   Dr. Ing. Leoš Červenka, Termo + holding, a. s., ČR
  3. Indikátory a referenčné hodnoty prehodnotenie energetickej hospodárnosti budov podľa druhej generácie technických noriem
   Ing. Jana Bendžalová, PhD., ENBEE, s.r.o., SR
  4. Okna pro zdravější budovy
   Ing. Čestmír Jandl, GEALAN Fenster – Systeme GmbH, Oberkotzau, Nemecko
  5. Analýza detailů osazení otvorových výplní v kontaktních zateplovacích systémech
   doc.Ing. Šárka Šilarová, CSc.,Stavební fakulta ČVUT v Praze, ČR
  6. Výsledky merania tepelnoizolačných vlastností okna s vákuovým zasklením
   Ing. Martina Jurigová, Mgr. Daniel Szabó, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR
  7. Analýza tepelně vlhkostního chování dvouplášťové střechy
   Ing. Michaela Benková, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, ČR
   Diskusia
  8. Tepelně-vlhkostní problematika nevytápěných prostor dřevostaveb
   Ing. Jan Richter, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, ČR
18:00Ukončenie odborného programu prvého dňa
19:30Spoločenský večer v reštaurácii Slnko

26. máj 2017

(8:30 – 13:00)

8:30Otvorenie
8.30 – 8.45Príhovory hostí
 
 1. Výpočtové metódy a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov – pokračovanie (8:30 – 9:30)
  1. Tvorba komplexného systému monitorovania vonkajšej klímy v okolí administratívnej budovy
   Ing. Peter Juráš, PhD., Ing. Radoslav Ponechal, PhD., Žilinská univerzita, Stavebná fakulta
  2. Komplikace při využití norem pro tepelnou ochranu budov pro výpočet energetické náročnosti
   Ing. Tomáš Kupsa, DEKPROJEKT s.r.o, Praha, ČR
  3. Špecifi ká pri hodnotení potreby tepla na vykurovanie vybraných typov rodinných domov
   Ing. Marek Farárik, Dekprojekt SR, s.r.o. Žilina, prof. Ing. Dušan Katunský, CSc., Stavebná fakulta TU v Košiciach, SR
  4. Možnosti využitia integrovanej klimatickej a dažďovej komory pre meranie obalových plášťov a otvorových konštrukcií
   Ing. Peter Juráš, PhD., Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, SR
  5. Rozšírenie a aktualizácia merania experimentálnych skladieb ľahkých sendvičových obvodových plášťov
   Ing. Daniela Štaff enová, PhD., Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, SR
  6. Teoretická a experimentálna analýza kritických detailov v ultranízkoenergetických budovách
   Ing. Rastislav Ingeli, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR
 2. Dobré príklady navrhovania a zhotovenia budov smerujúcich k budovám s takmer nulovou potrebou energie (9:30 – 13:00)
  1. Životnosť ETICS: výsledky dlhodobej plošnej štúdie v Nemecku
   Ralf Pasker, European Association for ETICS, Nemecko
  2. Príklady realizácie nízkoenergetických a pasívnych budov v Rakúsku
   prof. Martin Treberspurg, Universität für Bodenkultur, Wien, Rakúsko
10:30 – 10:50Prestávka
 
  1. Inteligentná budova Výskumného centra Žilinskej univerzity
   prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc., Žilinská univerzita Stavebná fakulta, SR
  2. Zasklená stena v inteligentnej budove Výskumného centra Žilinskej univerzity
   Ing. Radoslav Ponechal, PhD., Žilinská univerzita, Stavebná fakulta, SR
  3. Poznatky z masivních domů v energeticky pasivním standardu z jednovrstvé zděné konstrukce
   Ing. Pavel Heinrich, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., ČR
  4. Možnosti obnovy budov na štandard takmer nulovej potreby energie z pohľadu technických zariadení budov
   doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, SR
  5. Požiadavky a podmienky navrhovania a zhotovenia obnovy bytového domu spĺňajúce ultranízkoenergetickú úroveň výstavby – P. Horova, Bratislava
   Ing. Roman Horečný, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., SR
  6. Kvalitný teplovýmenný obal budovy, predpoklad úspešnej koncepcie hĺbkovej obnovy bytového domu z pohľadu energetickej a ekonomickej efektívnosti
   Ing. Roman Služanič, zástupca vlastníkov BD P. Horova17, 19 v Bratislave Ing. Miroslav Bauco, i - energy s. r. o., SR
  7. Základní výzkumné směry a trendy v oboru Integrované systémy v budovách
   Ing. Martin Zálešák, CSc,. Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ČR
  8. Navrhování téměř nulových a pasivních budov v ateliérové výuce na Katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
   Ing. arch. Josef Smola, Fakulta stavební ČVUT v Praze, ČR
13:00Závery
Ukončenie konferencie


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.