logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Prostup tepla stavební konstrukcí

Základními veličinami, které charakterizují tepelněizolační schopnost stavební konstrukce, je tepelný odpor R (m2K/W) a součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Pro určení těchto veličin je třeba znát skladbu posuzované konstrukce ve směru tepelného toku tzn. materiálové a geometrické charakteristiky jednotlivých vrstev – tloušťku d (m) a součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK).

Při posouzení konstrukce z hlediska prostupu tepla je třeba dále zohlednit:

  • typ konstrukce - jednoplášťová, dvouplášťová, obrácená skladba
  • směr tepelného toku – nahoru, dolu, horizontálně
  • polohu konstrukce – konstrukce ve styku s venkovním vzduchem, s nevytápěným prostorem, ve styku se zeminou

Co je tepelný odpor a součinitel prostupu tepla

Tepelný odpor R (m2.K/W) vyjadřuje izolační schopnost konstrukce nebo její vrstvy, tedy kolika čtverečními metry konstrukce při kolika stupních teplotního rozdílu na jejích stranách projde jednotka tepla. Tepelný odpor se vypočítá ze vztahu R=d/λ, kde d je tloušťka konstrukce nebo její vrstvy a λ je součinitel tepelné vodivosti, který vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo (W/m.K).

Určitý tepelný odpor mají i vzduchové vrstvy přiléhající těsně ke stavební konstrukci. To je dáno prouděním vzduchu a výměnou tepla sáláním. Tento jev se nazývá odpor při přestupu tepla (Rsi a Rse). Hodnoty odporu při přestupu tepla jsou ovlivněny polohou povrchu (interiér, exteriér, případně vzduchová vrstva uvnitř konstrukce) a pohybem vzduchu.

Součtem tepelných odporů všech vrstev konstrukce a odporů při přestupu tepla získáváme odpor konstrukce při prostupu tepla RT = Rsi + R + Rse.

Převrácenou hodnotou odporu konstrukce při prostupu tepla je součinitel prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla (W/m2.K) vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot 1 K. Získáme jej ze vztahu U (UT)=1/RT.

Do tepelného odporu konstrukce jednoplášťových konstrukcí se obvykle uvažují vrstvy, které jsou chráněny před účinky vlhkosti, např. u střech jsou to vrstvy chráněné hydroizolací. V případě obrácené skladby střech je uvažována i vrstva extrudovaného polystyrenu. U dvouplášťových konstrukcí se uvažují vrstvy vnitřního pláště, tzn. od vnitřního líce konstrukce k větrané vzduchové vrstvě. U konstrukce ve styku se zeminou, např. podlahy na zemině, se počítají vrstvy nad hydroizolací. V případě použití nenasákavé tepelné izolace pod hydroizolací, např. extrudovaného polystyrenu nebo pěnového skla, se ve výpočtu uvažuje i tato izolace.

Předpisy související s výpočtem a hodnocením prostupu tepla stavební konstrukce v České republice je řada norem ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov

Dále je to ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce – tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – výpočtová metoda. Dále jsou to ČSN EN ISO 10456 Stavební materiály a výrobky – tepelně-vlhkostní vlastnosti – tabelové návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot, ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda.


Mohlo by vás zajímat


Schöck Isokorb® nosný prvek pro přerušení tepelného mostu. Zdroj: Schöck-Wittek s.r.o.
I když se výzvy mění, základní princip zůstává stejný, zejména pokud jde o zvyšování energetické účinnosti a dosažení klimatické neutrality budov. Naše produkty a služby jsou výsledkem šedesáti let zkušeností. Naše novátorská síla definuje stále nové mezinárodní standardy, které zjednodušují a zefektivňují výstavbu a zároveň otevírají nové konstrukční a architektonické možnosti. Odborný tým společnosti Schöck je díky svým zkušenostem, kompetencím a know-how připraven na budoucnost.
Stavba rodinného domu z cihel HELUZ. Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl
Dosažení dobrých parametrů vnitřního prostředí budovy je zcela zásadní pro pohodu užívání budovy, protože přibližně 80 % času života strávíme uvnitř budov. Vnitřní prostředí budovy ovlivňuje zdravotní stav člověka – jeho fyzickou i psychickou stránku.
Odborný Větrané fasády v porovnání s kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) mají mírnější průběh z hlediska roční bilance teplot uvnitř konstrukce a dobře odvádí vlhkost z obvodového pláště. Regulace průtoku vzduchu ve větrané mezeře fasády přispívá ke snižování energetické náročnosti objektu.
tepelné ostrovy ve městech
Recenzovaný Jako tepelné ostrovy jsou označovány oblasti v urbanisticky rozvinutých městech, kde je v letním období výrazně vyšší teplota než v jejich okolí. S postupující klimatickou změnou je výskyt tepelných ostrovů četnější. Je patrné, že výstavba má přímý vliv na vznik, nebo naopak na regulaci tepelných ostrovů ve městech. Vzhledem k dostupným možnostem 3D modelování objektů a projektování za pomoci BIM metody je možné provádět numerické simulace vlivu objektů na okolí a sledovat ukazatele vzniku tepelného ostrova. Stavební objekty je tedy možné navrhovat s vysokým ohledem na environmentální hledisko projektu. Příspěvek popisující vybrané možnosti numerického modelování tepelných ostrovů zvítězil v soutěži JUNIORSTAV.
Ohlášené změny v programu Nová zelená úsporám se týkají také podpory novostaveb s velmi nízkou energetickou náročností. Je to jedna z mála oblastí, kde se od září v případě rodinných domů podpora zúží, a to tak, že bude podporována jen energeticky nejúspornější varianta ze třech, které se podporovaly do konce června. Řada dílčích změn je ale v detailech.
Přerušení tepelných mostů na vodorovných konstrukcích pomocí speciálních prvků je v dnešní době již standardem. Existují ale stále případy, kdy běžná systémová řešení nejdou snadno použít, a je proto nutné navrhnout řešení atypická. Stejně tak vznikají nové produkty, které zohledňují potřeby pokrýt veškerá místa přechodu nosných konstrukcí z interiéru do exteriéru. Cílem tohoto článku je nastínit možnosti adaptace standardních prvků pro přerušení tepelných mostů a tepelných vazeb, představit možná atypická řešení a ukázat nové elementy pro přerušení těchto kritických míst.
logo Nová zelená úsporám
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo detaily zářijových změn v programu Nová zelená úsporám a její varianty Light. Podpora bytových domů bude rozdělena na tři výzvy podle vlastníka domu. V programu budou zvýhodněny nízkopříjmové domácnosti. Zavede se podpora výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Veškeré dotace Nová zelená úsporám budou nabízet bonifikaci 10 % pro znevýhodněné obce s rozšířenou působností (ORP). Pro získání dotace nebude třeba dokládat faktury.
Recenzovaný Príspevok sa zaoberá s tepelnou ochranou historickej budovy v Košiciach. Budova je momentálne využívaná v plnej funkcii ako bábkové divadlo. Trpí však poruchami spôsobené zvýšenou vlhkosťou. Časť príspevku je venovaná vlhkostnej analýze, ktorá bola vykonaná deštruktívnym spôsobom pomocou gravimetrickej metódy. Hlavná časť príspevku sa zaoberá s výsledkami dynamických simulácií, pri ktorej sa analyzovala tepelno-vlhkostná odozva historickej steny po aplikácií tepelnej izolácie z interiéru.
S pojmem „Vzduchotěsnost budov“ se nejčastěji setkáváme v souvislosti s pasivními či nízkoenergetickými domy a s tím souvisejícím Blower door testem - tedy testem průvzdušnosti obálky budovy, která ovlivňuje energetickou náročnost domu.
Foto © djama - Fotolia.com
Recenzovaný Zavěšené fasádní systémy patří ke stále častěji používaným stavebním konstrukcím. Tyto systémy je třeba připevnit k nosné konstrukci objektu pomocí kotev (obr. 1), které procházejí tepelnou izolací. Tyto kotvy způsobují v tepelné izolaci někdy i výrazné tepelné mosty. S posouzením vlivu zvolené kotvy na součinitel prostupu tepla konstrukce může pomoci tento článek.
Ukázka zpracovávaného projektu: vykreslení potrubních rozvodů (CADKON+ MEP) a dimenzování (PROTECH)
Pro projektanty vytápění jsme připravily on-line seminář se zaměřením na konkrétní postupy při zpracování výkresové projektové dokumentace včetně výpočtů tepelných ztrát, výkonů, dimenzování a zaregulování. Účast na semináři je ZDARMA a jako přednášející bude zástupce společnosti GRAITEC (Marek Mašek) a PROTECH (Zdeněk Ryšavý).
V oblasti termického přerušení u balkónů, fasád, sloupů a stěn nabízí Schöck produkty, které jsou ústavem Passivhaus Institut v německém Darmstadtu klasifikovány jako „Certifikované komponenty pasivního domu“.
Společnost Schöck uvádí na trh nové inovativní produkty pro tepelněizolační napojení svislých nosných konstrukcí. Nová produktová skupina má jméno Schöck Sconnex® a řeší tepelné mosty u stěn a sloupů.
TZB-info doporučuje V lednu roku 2022 začaly platit nové energetické požadavky na novostavby a větší rekonstrukce, plynoucí z vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov. Ty motivují při projektování ke komplexnějšímu přístupu při energetickém a architektonickém řešení budov.
Je tady inovativní řešení pro napojení svislých nosných konstrukcí bez tepelného mostu a bez obalování. Sloupy a stěny nevytápěných podlaží již nemusí mít nevzhledné hlavice z tepelné izolace. Jakým způsobem lze řešit napojení svislých konstrukcí s přerušením tepelného mostu? Kde můžeme získat potřebné informace a podklady a jak vypadá řešení tepelných mostů přímo na stavbě?
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.