logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Prostup tepla stavební konstrukcí

Základními veličinami, které charakterizují tepelněizolační schopnost stavební konstrukce, je tepelný odpor R (m2K/W) a součinitel prostupu tepla U (W/m2K). Pro určení těchto veličin je třeba znát skladbu posuzované konstrukce ve směru tepelného toku tzn. materiálové a geometrické charakteristiky jednotlivých vrstev – tloušťku d (m) a součinitel tepelné vodivosti λ (W/mK).

Při posouzení konstrukce z hlediska prostupu tepla je třeba dále zohlednit:

  • typ konstrukce - jednoplášťová, dvouplášťová, obrácená skladba
  • směr tepelného toku – nahoru, dolu, horizontálně
  • polohu konstrukce – konstrukce ve styku s venkovním vzduchem, s nevytápěným prostorem, ve styku se zeminou

Co je tepelný odpor a součinitel prostupu tepla

Tepelný odpor R (m2.K/W) vyjadřuje izolační schopnost konstrukce nebo její vrstvy, tedy kolika čtverečními metry konstrukce při kolika stupních teplotního rozdílu na jejích stranách projde jednotka tepla. Tepelný odpor se vypočítá ze vztahu R=d/λ, kde d je tloušťka konstrukce nebo její vrstvy a λ je součinitel tepelné vodivosti, který vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo (W/m.K).

Určitý tepelný odpor mají i vzduchové vrstvy přiléhající těsně ke stavební konstrukci. To je dáno prouděním vzduchu a výměnou tepla sáláním. Tento jev se nazývá odpor při přestupu tepla (Rsi a Rse). Hodnoty odporu při přestupu tepla jsou ovlivněny polohou povrchu (interiér, exteriér, případně vzduchová vrstva uvnitř konstrukce) a pohybem vzduchu.

Součtem tepelných odporů všech vrstev konstrukce a odporů při přestupu tepla získáváme odpor konstrukce při prostupu tepla RT = Rsi + R + Rse.

Převrácenou hodnotou odporu konstrukce při prostupu tepla je součinitel prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla (W/m2.K) vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot 1 K. Získáme jej ze vztahu U (UT)=1/RT.

Do tepelného odporu konstrukce jednoplášťových konstrukcí se obvykle uvažují vrstvy, které jsou chráněny před účinky vlhkosti, např. u střech jsou to vrstvy chráněné hydroizolací. V případě obrácené skladby střech je uvažována i vrstva extrudovaného polystyrenu. U dvouplášťových konstrukcí se uvažují vrstvy vnitřního pláště, tzn. od vnitřního líce konstrukce k větrané vzduchové vrstvě. U konstrukce ve styku se zeminou, např. podlahy na zemině, se počítají vrstvy nad hydroizolací. V případě použití nenasákavé tepelné izolace pod hydroizolací, např. extrudovaného polystyrenu nebo pěnového skla, se ve výpočtu uvažuje i tato izolace.

Předpisy související s výpočtem a hodnocením prostupu tepla stavební konstrukce v České republice je řada norem ČSN 73 0540-1 až 4 Tepelná ochrana budov

Dále je to ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce – tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – výpočtová metoda. Dále jsou to ČSN EN ISO 10456 Stavební materiály a výrobky – tepelně-vlhkostní vlastnosti – tabelové návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot, ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody, ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda.


Mohlo by vás zajímat


30.5.2024Schöck-Wittek s.r.o.
Přibližně 40 % všech tepelných mostů v budovách je způsobeno stěnami a sloupy. Jejich podíl na ztrátách energie na vytápění je cca 10 %. S produktovou řadou Schöck Sconnex® přenáší společnost Schöck své zkušenosti s prvky Isokorb® z balkónů na stěny a sloupy a nabízí tak uživatelsky přívětivé a vysoce kvalitní řešení, které přispívá k trvale udržitelnému konceptu budov.
8.4.2024Ing. Zuzana Rácová, Ph.D., Ing. Aneta Libecajtová, Ph.D.
Recenzovaný Ve vícedílném seriálu představíme principy osazení otvorových výplní. Tento článek je zaměřen na problematiku osazení okenních výplní v obvodových stěnách a jejich zakreslení v souladu s normou ČSN 01 3420 pro kreslení výkresů stavební části. Upozorňuje na neaktuálnost předchozích řešení z pohledu současných požadavků na energetickou náročnost budov a technologický pokrok ve stavebnictví. Konkrétně se zaměřuje na principy osazení otvorových výplní včetně tepelně technických požadavků a technologických aspektů. Ukazuje se, že zohlednění nových technologických postupů a požadavků na energetickou náročnost vyžaduje promítnutí těchto změn také do projektové dokumentace. Dále se článek věnuje zakreslování současných řešení stavební praxe v souladu s normou ČSN 01 3420 v měřítku 1:50 a 1:20.
5.4.2024Schöck-Wittek s.r.o.
Schöck Isokorb® typ CXT typ AP pro atiky a parapety je udržitelnou alternativou k obalování těchto konstrukcí tepelnou izolací. Přenáší ohybové momenty a posouvající síly vyplývající ze sil působících stejným směrem. Navíc přenáší tlakové síly.
Vzorkovna společnosti Slavona
24.1.2024Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Okna ze Slavony jsou všeobecně známa jako výrobky s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi a elegantním vzhledem. Díky inovacím a vývoji okenních konstrukcí, kterému Slavona věnuje dlouhá léta velkou pozornost, může nabídnout zákazníkům výrobky s přidanou hodnotou v podobě nadčasového designu, dlouhé životnosti a minimálních nároků na údržbu. Abychom se seznámili s aktuálními produkty, navštívili jsme pražskou vzorkovnu firmy, kde si s námi na uvedená témata povídal obchodní zástupce Slavony, pan Pavel Kamír.
Schöck Sconnex® odstraňuje poslední velký tepelný most. Zdroj: Schöck-Wittek s.r.o.
4.1.2024Schöck-Wittek s.r.o.
Tepelné mosty v oblasti balkonů jsou již dlouho známým problémem, systémové řešení Schöck Isokorb® nám toto pomáhá řešit již 40 let. Existují ale i jiná místa na budovách, které dříve nebylo možné systémově řešit, typicky např. styky nosných konstrukcí. Nové systémové prvky pro přerušení těchto tepelných mostů od firmy Schöck Bauteile GmbH nám představí její obchodní manažer Ing. Ondřej Wittek a statik Ing. Jan Vopička. Další novinkou v sortimentu jsou také řešení pro montáž fasády z pohledových betonů a provětrávané fasády v rekonstrukcích již zateplených budov bez nutnosti sundání stávajícího pláště.
Jiří Heger a Jan Štěpán, PROPASIV. Zdroj: estav.tv
8.12.2023redakce
Tepelný most nebo také tepelná vazba je místo, kde konstrukcí domu uniká více tepla než v ostatních místech tepelné obálky objektu. Jsou nedílnou součástí každé konstrukce a není možné se jim zcela vyhnout. Dobrá zpráva je, že je lze redukovat na minimum, aby jejich vliv byl co nejmenší a nezpůsoboval žádné funkční poruchy. O tepelných mostech a jejich eliminaci prostřednictvím řešení PROPASIV® jsme si povídali s pány Jiřím Hegerem a Janem Štěpánem.
Schöck Isokorb® nosný prvek pro přerušení tepelného mostu. Zdroj: Schöck-Wittek s.r.o.
5.10.2023Schöck-Wittek s.r.o.
I když se výzvy mění, základní princip zůstává stejný, zejména pokud jde o zvyšování energetické účinnosti a dosažení klimatické neutrality budov. Naše produkty a služby jsou výsledkem šedesáti let zkušeností. Naše novátorská síla definuje stále nové mezinárodní standardy, které zjednodušují a zefektivňují výstavbu a zároveň otevírají nové konstrukční a architektonické možnosti. Odborný tým společnosti Schöck je díky svým zkušenostem, kompetencím a know-how připraven na budoucnost.
Stavba rodinného domu z cihel HELUZ. Zdroj: HELUZ cihlářský průmysl
7.9.2023HELUZ cihlářský průmysl a.s.
Dosažení dobrých parametrů vnitřního prostředí budovy je zcela zásadní pro pohodu užívání budovy, protože přibližně 80 % času života strávíme uvnitř budov. Vnitřní prostředí budovy ovlivňuje zdravotní stav člověka – jeho fyzickou i psychickou stránku.
30.8.2023doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Radek Salajka, Jiří Znebejánek
Odborný Větrané fasády v porovnání s kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) mají mírnější průběh z hlediska roční bilance teplot uvnitř konstrukce a dobře odvádí vlhkost z obvodového pláště. Regulace průtoku vzduchu ve větrané mezeře fasády přispívá ke snižování energetické náročnosti objektu.
tepelné ostrovy ve městech
23.7.2023Ing. Jan Vystrčil, Ing. Ondřej Nespěšný, doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D., Ing. David Bečkovský, Ph.D.
Recenzovaný Jako tepelné ostrovy jsou označovány oblasti v urbanisticky rozvinutých městech, kde je v letním období výrazně vyšší teplota než v jejich okolí. S postupující klimatickou změnou je výskyt tepelných ostrovů četnější. Je patrné, že výstavba má přímý vliv na vznik, nebo naopak na regulaci tepelných ostrovů ve městech. Vzhledem k dostupným možnostem 3D modelování objektů a projektování za pomoci BIM metody je možné provádět numerické simulace vlivu objektů na okolí a sledovat ukazatele vzniku tepelného ostrova. Stavební objekty je tedy možné navrhovat s vysokým ohledem na environmentální hledisko projektu. Příspěvek popisující vybrané možnosti numerického modelování tepelných ostrovů zvítězil v soutěži JUNIORSTAV.
11.7.2023Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Ohlášené změny v programu Nová zelená úsporám se týkají také podpory novostaveb s velmi nízkou energetickou náročností. Je to jedna z mála oblastí, kde se od září v případě rodinných domů podpora zúží, a to tak, že bude podporována jen energeticky nejúspornější varianta ze třech, které se podporovaly do konce června. Řada dílčích změn je ale v detailech.
15.6.2023Schöck-Wittek s.r.o., Jan Vopička, Ondřej Wittek
Přerušení tepelných mostů na vodorovných konstrukcích pomocí speciálních prvků je v dnešní době již standardem. Existují ale stále případy, kdy běžná systémová řešení nejdou snadno použít, a je proto nutné navrhnout řešení atypická. Stejně tak vznikají nové produkty, které zohledňují potřeby pokrýt veškerá místa přechodu nosných konstrukcí z interiéru do exteriéru. Cílem tohoto článku je nastínit možnosti adaptace standardních prvků pro přerušení tepelných mostů a tepelných vazeb, představit možná atypická řešení a ukázat nové elementy pro přerušení těchto kritických míst.
logo Nová zelená úsporám
29.5.2023Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo detaily zářijových změn v programu Nová zelená úsporám a její varianty Light. Podpora bytových domů bude rozdělena na tři výzvy podle vlastníka domu. V programu budou zvýhodněny nízkopříjmové domácnosti. Zavede se podpora výměny starých plynových kotlů za tepelná čerpadla. Veškeré dotace Nová zelená úsporám budou nabízet bonifikaci 10 % pro znevýhodněné obce s rozšířenou působností (ORP). Pro získání dotace nebude třeba dokládat faktury.
15.5.2023Ing. Kristián Hutkai, prof. Ing. Dušan Katunský, Ph.D.
Recenzovaný Príspevok sa zaoberá s tepelnou ochranou historickej budovy v Košiciach. Budova je momentálne využívaná v plnej funkcii ako bábkové divadlo. Trpí však poruchami spôsobené zvýšenou vlhkosťou. Časť príspevku je venovaná vlhkostnej analýze, ktorá bola vykonaná deštruktívnym spôsobom pomocou gravimetrickej metódy. Hlavná časť príspevku sa zaoberá s výsledkami dynamických simulácií, pri ktorej sa analyzovala tepelno-vlhkostná odozva historickej steny po aplikácií tepelnej izolácie z interiéru.
1.4.2023CIUR a.s.
S pojmem „Vzduchotěsnost budov“ se nejčastěji setkáváme v souvislosti s pasivními či nízkoenergetickými domy a s tím souvisejícím Blower door testem - tedy testem průvzdušnosti obálky budovy, která ovlivňuje energetickou náročnost domu.
Foto © djama - Fotolia.com
1.3.2023Bc. Jaroslav Lédl
Recenzovaný Zavěšené fasádní systémy patří ke stále častěji používaným stavebním konstrukcím. Tyto systémy je třeba připevnit k nosné konstrukci objektu pomocí kotev (obr. 1), které procházejí tepelnou izolací. Tyto kotvy způsobují v tepelné izolaci někdy i výrazné tepelné mosty. S posouzením vlivu zvolené kotvy na součinitel prostupu tepla konstrukce může pomoci tento článek.
Chování fasády s větranou mezerou a využití pro úspory energie, foto estav.tv
23.11.2022doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Ing. Pavel Uher, Ph.D., redakce TZB-info
Prouděním v mezeře větrané fasády se přenáší významný tok tepla, což je žádoucí v létě. Naopak v zimě je výhodné teplo ze slunečního záření využít ke zmírnění tepelné ztráty prostupem.
Ukázka zpracovávaného projektu: vykreslení potrubních rozvodů (CADKON+ MEP) a dimenzování (PROTECH)
7.9.2022GRAITEC s.r.o.
Pro projektanty vytápění jsme připravily on-line seminář se zaměřením na konkrétní postupy při zpracování výkresové projektové dokumentace včetně výpočtů tepelných ztrát, výkonů, dimenzování a zaregulování. Účast na semináři je ZDARMA a jako přednášející bude zástupce společnosti GRAITEC (Marek Mašek) a PROTECH (Zdeněk Ryšavý).
5.8.2022Schöck-Wittek s.r.o.
V oblasti termického přerušení u balkónů, fasád, sloupů a stěn nabízí Schöck produkty, které jsou ústavem Passivhaus Institut v německém Darmstadtu klasifikovány jako „Certifikované komponenty pasivního domu“.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.