logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kotlíková dotace 2015-2020: podmínky a podrobnosti

Ministerstvo životního prostředí spravuje celorepublikové Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí – opatření 2.1, kde mohou peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším, přičemž velkou mírou se na něm podílí sektor lokálního vytápění domácností. Jinak řečeno látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých ručně plněných uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. Cílem dotačního programu je do roku 2020 vyměnit minimálně 85 tisíc kotlů po celé České republice.

podrobnější informace: co jsou kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace – výběr nejdůležitějšího

 1. Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
 2. Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
 3. Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
 4. Výše dotace je od 75 do 80 %, maximální limit dotace je od 75 do 120 tis. Kč (liší se dle typu pořizovaného zdroje).
 5. Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
 6. Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a souvisejících stavebních prací vč. úpravy komínů nebo výstavby palivových sil a projektové dokumentace.

Výměna kotlů

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 pouze kotle 4. emisní třídy a vyšší. Po roce 2020 již emisní třídy nahradí jednotné požadavky na Ekodesign. Novelizovaný Zákon o ochraně ovzduší zavedl možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech.

Na co dostanete dotaci

 • tepelný zdroj včetně nákladů na jeho instalaci vč. souvisejících stavebních prací
 • nová otopná soustava vč. souvisejících stavebních prací
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • projektová dokumentace
Maximální dotace pro jednotlivé typy podporovaných zdrojů:
Typ nového zdroje max. % podpory Podpora (max. limit dotace v Kč)
Ostatní oblasti Prioritní oblasti
Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletové kotle) 80 % 120 000 127 500
Tepelná čerpadla (všechny typy) 80 % 120 000 127 500
Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva 80 % 100 000 107 500
Plynové kondenzační kotle 75 % 95 000 102 500

Podporovaná zařízení jsou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP.

Pozn.:

 1. Dotační bonus 7500 Kč je možno získat při výměně zdroje v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším ZDE)
 2. Solárně-termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).
podrobnější informace: výše dotace a uznatelné náklady

Jak lze získat dotaci

Dotace občanům poskytují kraje, které mají poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace nebo povinné minimální parametry u dotovaných zdrojů tepla. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů.

podrobnější informace: kdo může žádat

Výše dotace je odstupňována podle typu kotle (na automatický kotel umožňující spalovat uhlí se dotace nevztahuje, na automatický kotel na pelety a na tepelné čerpadlo je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají nárok na bonus ve výši 7500 Kč ke stávající dotaci). Seznam těchto oblastí je ZDE. Veškeré kotle musí splňovat podmínky Směrnice o Ekodesignu.

podrobnější informace: povinné dokumenty

Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu – pelety nebo dřevo, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze kvalifikovanými topenáři s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude uznána.

Kotle s ručním přikládáním mohou být instalovány pouze se současným využitím akumulační nádrže o min. objemu 55 l / kW instalovaného výkonu kotle. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj., z nichž jeden naplňuje podmínky přijatelnosti programu.

Program nepodporuje výměnu stávajícího kotle za kotel spalující výhradně uhlí, ani výměnu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva za nový zdroj.

podrobnější informace: zdroje vytápění, na které se podpora nevztahuje

Podporované tepelné zdroje jsou uvedeny v závazném seznamu vedeném SFŽP.

Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že vedle výměny kotle provede i některé z dílčích opatření z programu Nová zelená úsporám, například vyměnu oken, dveří nebo realizaci zateplení, získá kromě kotlíkové dotace další bonus ve výši 20 tis. Kč. V případě instalace nového kombinovaného kotle je bonus navýšen na 40 tis. Kč. O nové výzvě programu Nová zelená úsporám a její kombinaci s kotlíkovými dotacemi čtěte zde

Požadavky na energetickou třídu rodinného domu

Od 2. kola programu kotlíkových dotací (podzim 2017) se již po žadatelích nevyžaduje prokazování energetické třídy domu. Odpadá tím i povinnost provádět tzv. mikro-energetická opatření.

Když se žadatel rozhodne pro rozsáhlejší zateplení, může kotlíkovou dotaci využít v kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Z něj získá prostředky na zateplení a kotlíková dotace mu pak pomůže s modernizací vytápění. Kombinace obou dotačních titulů (kotlíkové dotace a NZÚ) je navíc podpořena dotačním bonusem 20, resp. 40 tis. Kč. Spolu s instalací nového kotle je někdy nutné realizovat další technické úpravy – např. novou otopnou soustavu, vyvložkování komína, výstavbu palivového sila či propojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace. Finální podobu podmínek pro občany stanovují kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích mohou lišit.

Kde a kdy můžete žádat

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany. Kraje mají možnost rozhodovat, jak budou finální krajské dotace pro občany vypadat.

Konkrétní informace ke Kotlíkové dotaci získáte mimo krajských úřadů také na stránkách OPŽP, kde je i telefon na bezplatnou infolinku.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.