logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Kotlíková kalkulačka 2017

Vyhodnocení roční úspory při výměně starého zdroje tepla za nový zdroj tepla z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu

Aktualizace aplikace pro orientační vyhodnocení roční úspory při výměně starého zdroje tepla za nový zdroj tepla z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu přináší zapracování nových podmínek dle aktuální výzvy – 67. výzva OPŽP 2014–2020 PO2, SC 2.1 – Výzva pro kraje č. 2. Dále do aplikace byla přidána možnost volby tepelného čerpadla a plynového kondenzačního kotle v porovnání s předchozí verzí aplikace. Aplikace umožňuje získat informaci o výsledné výši dotace, orientační vyhodnocení případné finanční úspory z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu a návratnosti při realizaci výměny starého kotle na pevná paliva v rodinných domech za nový zdroj tepla.

Reklama

1 Úvod

Na portále TZB-info byl dne 4. dubna 2016 zveřejněn článek „Kotlíková kalkulačka 2016 – Opravdu v novém kotli spálíme méně paliva než ve starém?“ a v jeho rámci odkaz na aplikaci, která slouží k informativnímu vyhodnocení výměny starého kotle za nový kotel spalující pevná paliva z pohledu nákladů na palivo. Tento příspěvek zahrnuje aktualizaci aplikace pro orientační vyhodnocení roční úspory při výměně starého kotle za nový zdroj tepla, která reaguje na změny podmínek podle aktuální výzvy pro finanční podporu na výměnu zdroje tepla dle 67. výzvy OPŽP 2014–2020 PO2, SC 2.1 – Výzva pro kraje č. 2. Nově také byla oproti původní verzi aplikace 2016 přidána volba dalších zdrojů tepla – elektrického a plynového tepelného čerpadla a plynového kondenzační kotle. Aplikace umožňuje získat informaci o výsledné výši dotace, orientační vyhodnocení případné finanční úspory z pohledu nákladů na palivo nebo elektřinu a návratnosti při realizaci výměny starého kotle na pevná paliva v rodinných domech za nový zdroj tepla. Vyplněním informací o současném a novém stavu získá uživatel informaci o:

 • celkové výši dotace na výměnu starého kotle za nový dotovaný zdroj tepla, na kterou má nárok a to na základě typu zvoleného zdroje tepla, celkové vložené finanční částky a lokality;
 • orientační dosažitelné finanční úspoře vypočtené na základě používaných paliv a jejich nákladů na pořízení, typu stávajícího kotle a nového zdroje tepla;
 • orientační návratnosti investice vypočtené na základě celkové investice, výše dotace a orientační finanční úspory.

Výpočet vychází z předpokladu, že spotřeba tepla před a po výměně zdroje je podobná. Jednou z výhod moderních spalovacích zařízení je, že se může zvýšit tepelná pohoda. Zdroj tepla dodává teplo, přestože není obsluha delší dobu doma (dům nevymrzá), takže nenastávají tak velké teplotní skoky (zátop, provoz, vyhasnutí, vychladnutí objektu apod.). Nic není zadarmo, lepší tepelná pohoda ale může představovat větší potřebu tepla, a tím také větší potřebu paliva. Je pak na každém provozovateli, co je pro něj důležité a jaké si stanoví priority. To, jak se k vypočtené úspoře přiblížíme, záleží hlavně na způsobu provozu a řízení celé topné soustavy.

1.1 Rozložení a práce s aplikací

Aplikace je rozdělena celkem do osmi kapitol s označením 1 až 8:

 1. VÝPOČET VÝŠE DOTACE
 2. CENA PALIV A ELEKTRICKÉ ENERGIE
 3. VÝHŘEVNOST PALIV
 4. STARÝ KOTEL – POPIS STAVU PŘED VÝMĚNOU
 5. NOVÝ ZDROJ TEPLA – POPIS STAVU PO VÝMĚNĚ
 6. ROČNÍ PALIVOVÉ NÁKLADY PŘED VÝMĚNOU ZDROJE TEPLA
 7. ROČNÍ NÁKLADY NA PALIVO NEBO ELEKŘINU PO VÝMĚNĚ ZDROJE TEPLA
 8. ZHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY NÁKLADŮ NA PALIVO NEBO ELEKTŘINU (TČ) A NÁVRATNOSTI INVESTICE

Uživatel vyplňuje požadované hodnoty pouze do žlutě vyznačených políček a tyto hodnoty představují základní vstupní informace nutné pro orientační výpočet výše dotace, celkové roční úspory a návratnosti investice. Hodnoty ve světle modrých políčkách jsou automaticky vyplněny a jsou uzamčeny pro úpravu. Ta políčka, která nejsou uživatelem vybrána na základě zadání, mají šedou výplň.

Dále aplikace umožní uživateli pracovat se:

Seznamy
Přepínači
Zaškrtávacími políčky

1.2 Kompatibilita

Aplikace „VYHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY PŘI VÝMĚNĚ STARÉHO KOTLE ZA NOVÝ ZDROJ TEPLA Z POHLEDU NÁKLADŮ NA PALIVO NEBO ELEKTŘINU“ je kompatibilní pouze s tabulkovým procesorem Microsoft Excel verze 2010 a novějšími verzemi. V ostatních programech nemusí být výpočet zobrazen správně. V aplikaci jsou použity ovládací prvky formulářů, které nejsou kompatibilní s alternativními tabulkovými nástroji. V těchto nástrojích se ovládací prvky formulářů nezobrazí správně a ztrácí se jejich funkčnost.

2 Pokyny k vyplnění

2.1 Kapitola 1 „VÝPOČET VÝŠE DOTACE“

2.1.1 Zadání vstupních informací

 

Nový dotovaný zdroj tepla – vyberte typ nového zdroje tepla, který zvažujete pořídit v rámci dotace, a to z následujících možností:

 • Automatický kotel na biomasu
 • Automatický kotel na uhlí a biomasu
 • Kotel na biomasu s ručním přikládáním
 • Elektrické tepelné čerpadlo
 • Plynové tepelné čerpadlo
 • Plynový kondenzační kotel

Pozn. Vybrané volbě přísluší základní procento dotace dle Základních pokynů pro specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 – Výzva pro kraje č. 2, a to ve výši:

 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací automatického kotle na uhlí a biomasu.
 • 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě projektu s realizací plynového kondenzačního kotle.
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je realizován kotel pouze na biomasu s ručním přikládáním.
 • 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu.

Pozn.

 • Kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru nejsou podporovány.
 • U automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním přikládáním paliva.
 • Vždy musí dojít k výměně celého kotlového tělesa (není možná podpora přestavby stávajícího kotle).
 • Kotle, které mají jako preferované či jiné vhodné palivo uvedenu jinou směs biomasy a fosilních paliv, lze podpořit pouze tehdy, je-li na trhu k dispozici palivo obvyklé obchodní jakosti, včetně jeho popisu dostatečného pro jeho jednoznačnou identifikaci, uvedení příslušné technické normy či specifikace, obsahu vlhkosti a popela. Smíchání směsného paliva ze dvou různých paliv uživatelem kotle se nepřipouští.

Místo realizace – kraj – vyberte kraj, ve kterém chcete výměnu starého kotle za nový zdroj tepla realizovat.

Místo realizace – město, obec – vyberte město nebo obec ze zvoleného kraje, ve které chcete výměnu stávajícího kotle realizovat.

Náklady na pořízení – nový zdroj tepla (Kč) – zadejte náklad na pořízení nového zdroje tepla.

Náklady na pořízení – akumulační nádrž (Kč) – zadejte náklad na pořízení akumulační nádrže.

Pozn.

 • V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván).


 

Další náklady spojené s pořízením nového zdroje tepla (Kč) – zadejte další způsobilé výdaje na úrovni fyzické osoby (úprava spalinové cesty, úprava otopné soustavy apod.).

Pozn. Za způsobilé výdaje na úrovni projektu fyzické osoby jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem, vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci. Tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Celkové náklady na pořízení nového zdroje – fyzická osoba (Kč) – součet nákladů na pořízení nového zdroje, tepla, akumulační nádrže a dalších nákladů spojených s pořízením nového zdroje tepla.

2.1.2 Výpočet celkové výše dotace

 

Základní procento dotace (%) – procento finanční podpory je přiřazeno na základě volby „Nový dotovaný zdroj tepla“.

Základní výše dotace (Kč) – výše dotace vypočtená na základě „Celkové náklady na pořízení nového zdroje – fyzická osoba“ a hodnoty „Základní procento dotace“.

Pozn. Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

 • Realizace automatického kotle na uhlí a biomasu – 75 tis. Kč.
 • Realizace plynového kondenzačního kotle – 95 tis. Kč.
 • Realizace kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním – 100 tis. Kč.
 • Realizace tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu – 120 tis. Kč.

Ukázka – příklad volby automatického kotle na uhlí a biomasu při celkových nákladech na pořízení nového zdroje 130 tis. Kč a úprava výše dotace (Základní maximální výše dotace):


Navýšení dotace vzhledem k lokalitě (Kč) – podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci uvedené v Příloze č. 1 Seznam prioritních obcí a měst k Základním pokynům.

Základní výše dotace včetně bonusu za lokalitu (Kč) – součet hodnoty „Základní výše dotace“, resp. „Základní maximální výše dotace“ a hodnoty „Navýšení dotace vzhledem k lokalitě“.

Bonus k dotaci (kraj) (Kč, %) – vyplňte pole v případě dalšího navýšení dotace příslušným krajem.

Bonus k dotaci (obec) (Kč, %) – vyplňte pole v případě dalšího navýšení dotace příslušným městem nebo obcí.

Pozn. Podpora krajem nebo městem (obcí) může být přidělována formou Kč nebo %. Zadání jednotky provedete ručně pomocí přepínače z Kč → %. O případné výši dotace (bonus kraj, město, obec) se informujte v místě Vašeho bydliště.

 

Celková výše dotace (Kč) – základní výše dotace včetně bonusu za lokalitu navýšená o případné bonusy kraje nebo města (obce).

Fyzická osoba zaplatí celkem (Kč) – cenový rozdíl mezi celkovými náklady na straně fyzické osoby a celkovou výší dotace.

Pozn. Do výpočtu této hodnoty vstupuje částka za realizaci opatření pro snížení spotřeby tepla z kapitoly 5, která je čistě na straně fyzické osoby. U nových podmínek dotace již není nutné realizovat tzv. mikro energetická opatření. V kapitole 5 zůstala možnost zadat snížení spotřeby tepla po realizaci výměny zdroje pouze pro informativní výpočet.


2.2 Kapitola 2 a 3 – „CENA PALIV A ELEKTRICKÉ ENERGIE“ A „VÝHŘEVNOST PALIV“

V kapitole 2 jsou přednastaveny ceny pro pevná paliva, zemní plyn a elektrickou energii. V kapitole 3 jsou pak přednastaveny hodnoty pro výhřevnost (spalné teplo u plynu) jednotlivých paliv. Cena a výhřevnost, resp. spalné teplo, použitých paliv se může výrazně lišit v závislosti na obsahu vody, popeloviny, původu paliva, jeho stáří, dodavateli apod. Z tohoto důvodu má uživatel možnost doplnit oba parametry sám pomocí přepínače „Ručně“.

Pozn.

 • Cenu uvádějte včetně DPH.
 • Cena za kusové dřevo je vyjádřena v korunách za prostorový metr rovnaný (PRMr).
  • PRMr – prostorový metr rovnaný. Jedná se o prostor 1 × 1 × 1 metr, ve kterém jsou polena rovnaná s co nejmenším podílem volného místa.
  • PRMs – prostorový metr sypaný. Jedná se o prostor 1 × 1 × 1 metr, do kterého jsou polena volně sypaná.
  • PRMr obsahuje díky uložení polen přibližně o 30 až 40 % více dřeva než PRMs.
 • Cena zemního plynu a elektrické energie je uvedena v korunách za kilowatthodinu. Přednastavená cena pro elektrickou energii vychází z tarifu pro tepelná čerpadla (D57d).
 • Výhřevnost jednotlivých pevných paliv je uvedena v jednotkách megajouly na kilogram paliva (MJ/kg). U zemního plynu je jeho energetická hodnota vyjádřena ve spalném teplu v kilowatthodinách na kubický metr plynu vztaženému k podmínkám používaných v plynárenské praxi, tj. 15 °C a tlak 101 325 Pa.

2.3 Kapitola 4 „STARÝ KOTEL – POPIS STAVU PŘED VÝMĚNOU“

Konstrukce starého kotle – zvolte stávající starý zdroj na pevná paliva ze tří možností:

 • Prohořívací kotel – spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, přirozeným přívodem spalovacího vzduchu (bez ventilátoru), u něhož při spalování spaliny procházejí přes vrstvu paliva.
 • Odhořívací kotel – spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, přirozeným přívodem spalovacího vzduchu (bez ventilátoru), u něhož spalování probíhá odhořívacím způsobem.
 • Starý zplyňovací kotel – spalovací stacionární zdroj s ruční dodávkou paliva, nuceným přívodem spalovacího vzduchu ventilátorem a speciální žáruvzdornou spalovací komorou.

Pozn. Podpora na výměnu zdroje tepla bude poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. Nelze podporovat výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí a biomasu.


Účinnost starého kotle – na základě výběru konstrukce starého kotle je tomuto kotli automaticky přirazena orientační účinnost, a to:

 • 55 % pro prohořívací kotle,
 • 65 % pro odhořívací kotle,
 • 70 % pro staré zplyňovací kotle.

Pozn. v případě, že uživatel chce použít jinou hodnotu pro účinnost starého kotle (např. ze štítku kotle), má možnost zadat hodnotu pro účinnost ručně pomocí přepínače „Ručně“.


Používaná paliva – v dalším kroku zatrhněte druhy základních paliv, která spalujete ve starém kotli. Následně doplňte do žlutých políček množství spáleného paliva za rok v PRMr (PRMr – prostorový metr rovnaný suchého dřeva, platí pro měkké a tvrdé dřevo) nebo v tunách (t – platí pro ostatní paliva). Hmotnostní podíl používaných paliv je potom vyplněn automaticky (modrá políčka).

 

Pozn. Uživatel má u kusového dřeva možnost zvolit následující druhy:

 • Měkké dřevo – sem patří smrk, jedle, borovice, lípa apod. Orientační hmotnost 1 PRMr měkkého suchého dřeva pro přepočet na tuny je stanovena na 320 kg/PRMr.
 • Tvrdé dřevo – sem patří buk, dub, habr a podobně. Orientační hmotnost 1 PRMr tvrdého suchého dřeva pro přepočet na tuny je stanovena na 500 kg/PRMr.

Orientační roční spotřeba tepla – z výběru paliva, informace o jeho množství, výhřevnosti (z kap. 3) a přiřazené účinnosti starého kotle je spočítána orientační roční spotřeba tepla domu v GJ. Tato informace je vynesena do pruhového grafu v pravé části kapitoly 4. Do druhého pruhového grafu je vynesen celkový roční náklad na palivo u starého zdroje.

Pozn. V případě, že neznáte množství spáleného paliva za rok, lze velmi orientačně vypočítat roční spotřebu tepla tak, že zadáte množství konkrétního používaného paliva způsobem, aby se hodnota roční spotřeby tepla pohybovala následovně:

 • Přibližně 35 GJ/rok – pro menší zateplený dům.
 • Přibližně 60 GJ/rok – pro částečně zateplený starší menší rodinný dům.
 • Přibližně 100 GJ/rok – velký starší rodinný dům, nezateplený.

2.4 Kapitola 5 „NOVÝ ZDROJ TEPLA – POPIS STAVU PO VÝMĚNĚ“

Nový zdroj tepla – rozevírací seznam v této kapitole je propojen s příslušným seznamem v kapitole 1. Na základě zvoleného zdroje je přirazena přednastavená účinnost (kotel na pevná paliva a plynový kondenzační kotel) nebo topný faktor u tepelných čerpadel. Uživatel má možnost doplnit ručně účinnost nebo topný faktor pomocí přepínače „ručně“.

Pozn.

 • Účinnost kotlů na pevná paliva je vztažena na výhřevnost pevných paliv. Pro automatické kotle je přiřazena účinnost 92 %, u kotlů s ruční dodávkou paliva je přednastavená účinnost 90 %.
 • Účinnost u plynového kondenzačního kotle je vztažena ke spalnému teplu plynu. Přednastavená hodnota je 90 %.
 • K tepelným čerpadlům jsou přiřazeny jako přednastavené hodnoty topného faktoru konkrétní typy tepelných čerpadel:
  • Elektrické tepelné čerpadlo – Topný faktor 3,1
  • Plynové tepelné čerpadlo – Topný faktor 1,3
 • Topný faktor je základní ukazatel při hodnocení tepelného čerpadla a udává poměr vyprodukovaného tepla a dodané energie za ustálených provozních podmínek (dodaná energie je energie v zemním plynu u plynového tepelného čerpadla nebo elektrická energie u elektrického tepelného čerpadla). Topný faktor je označován jako COP a jedná se o hodnotu změřenou ve zkušební laboratoři při definovaných podmínkách. V praxi bývá skutečný topný faktor nižší díky měnícím se podmínkám provozu a různým energetickým ztrátám. Hodnota topného faktoru je také určena návrhem otopné soustavy a celého vytápěcího systému, kdy například u nízkoteplotní otopné soustavy (podlahové topení) je topný faktor vyšší než u vysokoteplotní (klasické radiátory). Nicméně, pro zjednodušený výpočet je použití topného faktoru pro potřeby orientačního výpočtu dostačující.

Pozn.

 • V případě realizace kotlů na pevná paliva budou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva (požadavky od 1. 1. 2020). Předepsané parametry musí kotle splnit pro všechna paliva určená výrobcem a všechny použitelné způsoby přikládání, které jsou určeny výrobcem.
 • V případě realizace elektrických tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2017).
 • V případě realizace plynových tepelných čerpadel jsou podporována čerpadla, která splňují parametry definované nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).
 • V případě realizace kotle na plyn budou podporovány pouze kondenzační plynové kotle plnící parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/E, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (požadavky od 26. 9. 2018).

Výběr paliva pro nový zdroj tepla – na základě volby nového zdroje tepla jsou zvýrazněna vhodná paliva tmavě šedou barvou. Například při výběru automatického kotle na biomasu jsou doporučeným palivem pouze dřevěné pelety. Uživatel zaškrtnutím vybere konkrétní paliva, která bude u nového zdroje používat. Následně uživatel doplní předpokládaný podíl použití jednotlivých paliv v případě, že je zaškrtnuto více doporučených paliv.

 

Pozn. Celkový podíl (součet jednotlivých podílů) musí být vždy přesně 100 %! V opačném případě nelze vypočítat roční úsporu a návratnost investice. Uživatel je při vyplňování upozorněn, že je nutné upravit celkový podíl na 100 %:

Správně:

 

Chybně – uživatel je vyzván k opravě podílu:

 

Pozn. Uživatel má možnost si orientačně vypočítat vliv snížení spotřeby tepla (zateplení, výměna oken) na výsledek po realizaci výměny zdroje. Náklady na snížení spotřeby tepla jsou mimo oblast dotace dle 67. výzvy OPŽP 2014–2020 PO2, SC 2.1 – Výzva pro kraje č. 2. Přednastavené hodnoty jsou 0, tzn. spotřeba tepla před a po výměně zdroje je shodná.

 

V případě výběru plynového kondenzačního kotle a plynového tepelného čerpadla je automaticky přiřazeno palivo „zemní plyn“, celkový podíl 100 % a množství za rok v metrech kubických a v závorce energie v plynu vyjádřená v kilowatthodinách a vypočtená ze spalného tepla (kWh).

 

V případě výběru elektrického tepelného čerpadla je automaticky přiřazena jako vstupní energie „elektrická energie“, celkový podíl 100 % a množství za rok v kilowatthodinách (kWh).

 

2.5 Kapitola 6 a 7 – ROČNÍ NÁKLADY NA PALIVO NEBO ELEKTŘINU PŘED A PO VÝMĚNĚ ZDROJE TEPLA

Oblast je vyplněna automaticky. V této oblasti jsou shrnuty roční náklady na jednotlivá paliva nebo elektřinu a celkové roční náklady za palivo nebo elektřinu (Kč/rok).

2.6 Oblast 8 „ZHODNOCENÍ ROČNÍ ÚSPORY ZA PALIVOVÉ NÁKLADY A NÁVRATNOSTI INVESTICE“

V poslední oblasti je automaticky vypočtena roční úspora nákladů na palivo nebo elektřinu, resp. navýšení ceny za palivo (Kč/rok), a dále návratnost investice při realizaci výměny starého zdroje tepla na pevná paliva v rodinných domech za nový zdroj tepla s ohledem na výši poskytnuté dotace.

Pozn.

 • Jedná se o orientační výpočet, který vychází z porovnání nákladů na pevné a plynné palivo nebo elektřinu při změně starého kotle s nízkou účinností za nový zdroj tepla. Ve výpočtu nejsou uvažovány další náklady, např. na revize, údržbu, meziroční nárůst ceny paliva nebo elektřiny a další skutečnosti, které ovlivňují výpočet návratnosti např. provedení regulace systému s novým zdrojem, proměnlivost topného faktoru tepelného čerpadla během roku, snížení ceny elektřiny u sazby pro elektrická tepelná čerpadla apod. Pro přesný výpočet je nezbytná detailní analýza konkrétní instalace v rodinném domě.

Příklad: V případě, že celková cena za palivo je vyšší před realizací výměny:

Příklad: V případě, že celková cena za palivo je vyšší po realizaci výměny:

3 Modelové příklady

3.1 Modelový příklad 1

Majitel rodinného domu topí ve 20 let starém prohořívacím kotli s ručním přikládáním. Majitel má nyní v plánu pořídit nový zplyňovací kotel, ve kterém bude převážně spalovat měkké dřevo (70% hm. podíl) a dále tvrdé dřevo (30% hm. podíl):

 • Rodinný dům se nachází v Ostravě (MS kraj). Navýšení dotace vzhledem k lokalitě je tedy o 7500 Kč.
 • Ve starém kotli majitel spálil za předchozí rok hnědé uhlí v množství 3 t, černé uhlí v množství 1 t a měkké dřevo v množství 6 PRMr.
 • Při vyplňování aplikace vychází majitel z přednastavených a doporučených hodnot pro účinnost, cenu a výhřevnost použitých paliv.
 • Cena za nový kotel 80 tis. Kč.
 • Při volbě kotle na ruční přikládání musí majitel instalovat akumulační nádrž. Cena za akumulační nádrž je 20 tis. Kč.
 • Náklady na úpravu spalinové cesty činí 35 tis. Kč.
 • Celkové náklady na pořízení zdroje činí celkem 80 tis. Kč + 20 tis. Kč + 35 tis. Kč = 135 tis. Kč.

Po vyplnění majitel rodinného domu zjistí, že:

 • Má nárok na dotaci 80 %.
 • Majitel dosáhl maximálního stropu dotace 100 tis. Kč (neupravená výše dotace je 108 tis. Kč).
 • Navýšení dotace vzhledem k lokalitě je 7,5 tis. Kč. Celková výše dotace potom je 107,5 tis. Kč.
 • Majitel zaplatí ze svého 27,5 tis. Kč
 • Vypočtená orientační roční spotřeba tepla je 57 GJ a náklad na palivo je 21 tis. Kč.
 • Výpočet vychází z předpokladu, že spotřeba tepla před a po výměně zůstává stejná.

Z pohledu roční úspory a návratnosti investice je tato výměna pro majitele výhodná, protože:

 • Roční úspora za palivo je 6 703 Kč.
 • Návratnost investice po dotaci (27,5 tis. Kč) se bude pohybovat okolo 4 let.

3.2 Modelový příklad 2

Majitelé většího rodinného domu používají 15 let starý odhořívací kotel s ručním přikládáním. Majitelé si chtějí pořídit místo něj plynový kondenzační kotel:

 • Rodinný dům se nachází ve Velké Polomi (MS kraj). Navýšení dotace vzhledem k lokalitě je tedy o 7500 Kč.
 • Ve starém kotli majitelé spálili za předchozí rok měkké dřevo v množství 10 PRMr a tvrdé dřevo v množství 8 PRMr.
 • Při vyplňování aplikace vychází majitelé z přednastavených a doporučených hodnot pro účinnost, cenu a výhřevnost použitých paliv.
 • Cena za nový kotel 60 tis. Kč.
 • Majitelé nemusí instalovat akumulační nádrž.
 • Náklady na úpravu spalinové cesty a otopné soustavy činí 55 tis. Kč.
 • Celkové náklady na pořízení zdroje činí celkem 60 tis. Kč + 55 tis. Kč = 115 tis. Kč.

Po vyplnění majitelé rodinného domu zjistí, že:

 • Mají nárok na dotaci 75 %.
 • Základní výše dotace je 86,25 tis. Kč.
 • Navýšení dotace vzhledem k lokalitě je 7,5 tis. Kč. Celková výše dotace potom je 93,75 tis. Kč.
 • Majitelé zaplatí ze svého 21,25 tis. Kč
 • Vypočtená orientační roční spotřeba tepla je 66 GJ a náklad na palivo je 21,4 tis. Kč.
 • Výpočet vychází z předpokladu, že spotřeba tepla před a po výměně zůstává stejná (66 GJ).
 • Nárůst ceny po výměně starého kotle za plynový kondenzační kotel je 9 368 Kč.
 • V tomto případě návratnost investice není, vytápění RD plynem je v tomto případě dražší.

4 Poděkování

Tato práce byla vypracována v rámci projektu „Inovace pro efektivitu a životní prostředí – Growth“, identifikační kód LO1403 za finanční podpory MŠMT v rámci programu NPU I.

English Synopsis
Evaluation of annual savings when replacing old heating source for new heat source in terms of the cost of fuel or electricity

App update guidance for evaluating annual savings when replacing old heating source for new heat source in terms of the cost of fuel or electricity gives the incorporation of new terms from the current challenges – 67. Challenge OPE 2014-2020 PO2, SC 2.1 – Call for county no. 2. Furthermore, the application has been added to the choice of the heat pump and condensing boiler in comparison with the previous version. The application allows you to get information about the final amount of the subsidy, the approximate evaluation of possible financial savings in terms of fuel costs and electricity and return in the implementation of the exchange of the old solid fuel boiler in detached houses as a new source of heat.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.