logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

ERÚ: pokroky v nové tarifní soustavě a notifikace podpory OZE na příští rok

Na včerejší tiskové konferenci ERÚ představil aktuální přístup ke svým dvěma nejvíce diskutovaným tématům v posledním roce – k nové tarifní soustavě a k podmínění výplaty podpory OZE notifikací od Evropské komise.

Reklama

Témata zastavené výplaty podpory OZE a nové tarifní soustavy se na přelomu roku postarala o značný rozruch. V prvním případě byla v sázce výplata 40 miliard roční podpory majitelům obnovitelných zdrojů energie, u níž hrozilo, že nebude vyplacena, protože není notifikována (zjednodušeně řečeno „schválena“) Evropskou komisí. V druhém případě byly v sázce účty za elektřinu většiny spotřebitelů v ČR – pokud by byla přijata nová tarifní soustava, na výši platby za elektřinu by měla větší vliv hodnota jističe, než množství spotřebované elektřiny.

Nakonec ani v jednom případě ke změnám nedošlo a v roce 2016 zůstalo všechno při starém. Novou tarifní soustavu předsedkyně Vitásková neschválila a její řešení bylo předběžně odsunuto na rok 2019. Podpora OZE byla pro letošek naopak vypsána byla a to i bez notifikace. Nepodepsala ji však předsedkyně Vitásková, ale její místopředseda Jan Nehoda, který vzápětí svůj post opustil. Jaký je aktuální postoj ERÚ k oběma otázkám?

Nová tarifní soustava je mrtvá, ať žije Vyvážený tarifní systém

Shrnuto do jedné věty – vzhledem ke spoustě negativních ohlasů a nedořešených otázek se nová tarifní soustava odsouvá na neurčito. Celé vyjádření zní:

„Energetický regulační úřad jako národní regulátor musí akceptovat situaci v dané zemi a vytvářet rovné podmínky pro všechny účastníky energetického trhu. Z toho titulu se doporučuje komplexní změny tarifů neprovádět, pokud nebudou splněny následující tři podmínky:

 1. Tento systém tarifů bude zaveden alespoň ve dvou třetinách zemí EU a budou vyhodnoceny zkušenosti
 2. V ČR budou implementovány chytré sítě, chytré měření a chytré domácnosti, zákazníkům budou nabídnuty „hodinové tarify“
 3. 30 % odběrných míst na hladině nízkého napětí má vlastní zdroj“

(Zdroj: ERÚ)

Zatímco při tvorbě NTS se vycházelo z matematického modelu, který byl zpracován v souladu se státní energetickou koncepcí a dalšími strategickými dokumenty, uvedené tři podmínky působí dojmem, že ERÚ vzal v potaz reálnou situaci v energetice. Jelikož ČR nyní opravdu nepatří mezi evropské leadery v nárůstu instalací OZE a nic nenasvědčuje tomu, že k nim v blízké době patřit bude, dá se předpokládat, že v době, kdy bude 30 % tuzemských odběrných míst vybavených vlastním zdrojem, bude taková situace v okolních zemích již podchycená (připomínka 1). ERÚ tak nebude muset vymýšlet úplně nový systém a zároveň v průběhu času vyplynou výhody a nevýhody jednotlivých opatření.

ERÚ uvádí, že samotná velikost jističe má z hlediska zatížení sítě pouze malou (teoretickou) vypovídací hodnotu. Relevantní vyhodnocení zátěže vyžaduje zohlednění soudobosti, tedy kdy v konkrétních odběrných místech opravdu nastává špička v odběru. Aby se aktuální spotřeba dala monitorovat, vyhodnocovat, předvídat, spravedlivě účtovat a ideálně i dálkově regulovat, jsou potřeba pokročilé nástroje chytré sítě (připomínka 2). Je velmi pozitivní deklarace ERÚ, že chce provést komplexní změnu tarifů až v době, kdy budou v ČR tyto nástroje k dispozici. Zároveň obsahuje výzvu k jejich zavedení.

A konečně ERÚ předpokládá, že situaci s potenciálním „vodárenským efektem“ bude potřeba novými tarify řešit až ve chvíli, kdy bude mít vlastní zdroj alespoň 30 % odběrných míst v síti nízkého napětí (tento údaj můžeme číst jako 70 % zákazníků stále plně závislých na dodávkách ze sítě). Dle odhadu ERÚ by tato situace mohla nastat zhruba za 10 let, dnes vlastním zdrojem disponuje v síti nízkého napětí sotva 0,5 % odběrných míst (připomínka 3). Státní energetická koncepce předpokládá, že decentrální zdroje energie bude mít v roce 2040 až 60 % spotřebitelů na hladině nízkého napětí.

Nástupcem nyní zmrazené Nové tarifní soustavy (NTS) bude Vyvážený tarifní systém, který by měl nejen eliminovat nedostatky NTS, ale zároveň by měl být rozumným kompromisem pro všechny zúčastněné. VTS by tudíž měl klasickým odběratelům poskytnout cenově dostupnou elektřinu, majitelům OZE bezproblémové využití svých zdrojů současně se sítí a distributorům dostatek prostředků na provoz, údržbu a modernizaci sítě.

V návaznosti na výsledky veřejného konzultačního procesu vydala Alena Vitásková Opatření předsedkyně ERÚ, desatero k dosažení VTS:

 1. Zavedení speciálního tarifu pro odběratele s výrobnou
 2. Zpracovat analýzu rezervovaných příkonů a jejich využití
 3. Vypustit z návrhu primární nastavení na jistič
 4. Využít stávající matematický model nové tarifní struktury se zaměřením na parametr soudobosti s koeficientem 0,2
 5. Optimalizovat stávající distribuční sazby
 6. Zpracovat analýzu možnosti rozdělení tarifního systému
 7. Průběžně monitorovat rozvoj decentrální výroby
 8. Zpracovat harmonogram opatření a postupu při dosažení určitého stupně decentrální výroby
 9. Vytvořit speciální pracovní týmy k řešení dílčích tarifních oblastí
 10. Předložit vládě požadavek na úpravu vládních strategických materiálů

Podpora OZE pro rok 2017 – ERÚ stále požaduje notifikaci

Cenová rozhodnutí jsou základem pro stanovení regulovaných cen energií a pro vyplácení podpor podporovaným zdrojům energie ze strany OTE. Zákonný termín pro vydání cenových rozhodnutí k cenám tepelné energie a podporovaným a obnovitelným zdrojům energie je do konce září, pro sektor plynárenství a elektroenergetiky do konce listopadu.

Co se týče vypsání podpory pro OZE na rok 2017, je vše při starém. ERÚ tvrdí, že nařízení vlády, na jehož základě bylo podepsáno cenové rozhodnutí pro rok 2016, bylo vydáno pravděpodobně na základě irelevantních tvrzení vztahující se k typu podpory a s tím související možností její výplaty.

„Proti vyplácení podpor u nenotifikovaných zdrojů už bylo podáno trestní oznámení poslanci Parlamentu České republiky. Pro ilustraci uvedu, že jenom za letošek dělá podpora celkem 45 miliard. S platnou notifikací jsou přitom dosud rozdělovány pouze 3 miliardy. Zbývajících 42 miliard se vyplácí nezákonně, k dnešnímu dni mohlo být vyplaceno nezákonně 30 mld. Kč,“ říká Alena Vitásková.

Za notifikaci zodpovídá MPO. Dle loňského příslibu ministra Mládka měla být předmětná notifikace zajištěna nejpozději únor - březen letošního roku. V současnosti ERÚ notifikaci stále neobdržel, dle posledních zpráv od MPO by měla dorazit do konce srpna. Čeká se na notifikaci u podpory pro Obnovitelné zdroje energie (OZE) uvedené do provozu v roce 2016, dále u OZE zprovozněných v letech 2006 až 2012 a u kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Pokud notifikace ERÚ obdrží, je připraven vydat všechna cenová rozhodnutí ve stanoveném termínu. V opačném případě bude vydáno cenové rozhodnutí pouze na notifikované zdroje. Následně bude ERÚ vydávat změnová cenová rozhodnutí v souladu s udělenou notifikací na jednotlivé zdroje.

Asociace, podnikatelé a další odborníci z oboru OZE od začátku považují celý požadavek ERÚ na notifikaci za méně podstatný, než jak ho ERÚ představuje. Kauza „nedovolené podpory“ a související notifikace se táhne již od roku 2013. Dle advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti komise nevydala žádné rozhodnutí, které by stanovilo, že systém podpory OZE v ČR je v rozporu s právem EU. Připouštějí, že došlo k porušení procesního ustanovení ze strany ČR, když podpora nebyla notifikována. Nicméně to neznamená, že by podpora OZE podle zákona 180/2005 Sb. byla v rozporu s evropským právem a kvůli chybějící notifikaci by hrozily ze strany EU nějaké sankce.

Vzhledem k tomu, že podobné systémy podpory OZE, jako jsou v ČR, jsou provozovány i v jiných zemích EU a řada z nich už notifikaci má, nic zatím nenasvědčuje tomu, že by Evropská komise zrovna českou podporu nenotifikovala. MPO, provozovatelé obnovitelných zdrojů i jejich asociace nyní jen doufají, že notifikace od Evropské komise dorazí včas a vydání cenových rozhodnutí se obejde bez vyhrocených střetů s ERÚ.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.