logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Malým kogeneracím se otevírají nové příležitosti, chybí však notifikace podpory KVET pro rok 2017

Letošní již devátý ročník konference Dny kogenerace pořádaný spolkem COGEN Czech ukázal, že obor malých plynových kogenerací se do budoucnosti může dívat s mírným optimismem, i když aktuálním problémem je stále neukončená notifikace podpory pro elektřinu z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).

Reklama

Nejvíce očekávaným řečníkem proto byla náměstkyně MPO Lenka Kovačovská. Posluchačům ve zcela zaplněném konferenčním sálu v Čestlicích potvrdila, že poté, co se s Evropskou komisí podařilo uzavřít složité řízení o podpoře OZE, věnuje MPO maximální pozornost dokončení notifikací podpory KVET. Celý proces je však uvnitř EK poměrně zdlouhavý, takže nevyloučila, že se schvalování může protáhnout až do začátku roku 2017. Nicméně ujistila přítomné, že nejzazším termínem je pro MPO termín 15. 2. 2017, kdy provozovatelé budou vykazovat nárok na podporu za první měsíc roku 2017.

Zahájení konference Dny kogenerace 2016
Zahájení konference Dny kogenerace 2016

Představitelé ERÚ Jan Pokorný a René Neděla ve svém vystoupení potvrdili, že rozhodnutí ERÚ nevypsat podporu na rok 2017 zdrojům bez notifikace stále platí. Pánové sice přítomné v sále ujistili, že si opravdu nepřejí opakovat krizovou situaci z přelomu letošního a loňského roku a že ERÚ je připraven vydat další cenová rozhodnutí neprodleně po obdržení notifikace. Nicméně z dosavadních jednání s Evropskou komisí vyplývá, že do konce roku 2016 se stihne vedle OZE notifikovat podpora pouze tzv. nových KVET, uvedených do provozu od 1. 1. 2016.

Jan Pokorný ve své prezentaci uvedl, že notifikační rozhodnutí Evropská komise do konce roku 2016 nestihne vydat pro všechny zdroje a bude tak blokováno vyplácení podpory nejen pro KVET do 31. 12. 2015 (1,5 mld Kč/rok), ale i pro druhotné zdroje energie (35 mil. Kč/rok) i pro podporu tepla z OZE (190 mil. Kč/rok).

Pro případ, že se podpora vyjmenovaných zdrojů nestihne do konce roku notifikovat a ERÚ pro tyto zdroje nevydá cenové rozhodnutí, budou oborové asociace jednat se státní správou o možnosti zpětného vyplacení podpory po dokončení notifikace příští rok, podobně jako k tomu nejspíš dojde u malých vodních elektráren.

Dalším významným tématem, které na konferenci bylo diskutováno, byl trh s elektřinou. Přestože je jak Evropskou komisí i mnohými evropskými zeměmi, včetně Německa i Česka preferováno obnovení tzv. energy-only marketu, reálně však mají mnohé státy celou řadu výjimek a záložních plateb, at už jsou zvané kapacitními platbami, či v Německu strategickými rezervami.

Dr. Felix Matthes z německého Öko-institutu zdůraznil, že diskuse o současných nejistotách a turbulencích v energetice by neměla zastínit, že tyto jsou průvodním jevem zásadních změn a trendů, na které je nutné se soustředit při rozhodování o dlouhodobé energetické strategii - nové geopolitické nejistoty a tím vyvolaná volatilita cen fosilních paliv, rychlý vývoj technologií a vývoj v regulatorním prostředí v mnohých oblastech, cílené zejména na udržení tržních podmínek, možnost spotřebitelské volby a unbundlingu, zvyšování efektivity, dekarbonizace, digitalizace, nové role a důležitost distribučních sítí, akumulace a integrace energetických sektorů. Připravované změny na velkoobchodním trhu povedou k větší volatilitě cen, čímž bude tento trh plnit prioritně funkci koordinace trhu mezi proměnlivými OZE a různými formami flexibilních záložních zdrojů, od kogenerací přes baterie po přizpůsobování spotřeby. Všechny nízkouhlíkové technologie jsou z principu kapitálově náročné a pro zajištění návratnosti investic budou vedle toho nutné různé formy kapacitních plateb.

Předseda spolku COGEN Czech Josef Jeleček připomněl, že v Česku nastavený systém podpory oproti jiným zemím již nyní motivuje provozovovat kogenerace pouze ve špičkách, kdy je nejvyšší cena elektřiny. Zdroje jsou běžně vybavovány akumulátory tepla, které mohou být do budoucna využívány i pro ukládání přebytků elektřiny z OZE a i díky své účinnosti i flexibilitě být vhodným stabilizačním prvkem prvkem elektrizační soustavy. Na připravovaném projektu energetického zásobování výrobního závodu TEDOM ve Výčapech - integrujícím fotovoltaiku, baterie a kogenerační jednotku s akumulátorem tepla - pak naznačil další oblast rozvoje kogenerací v oblasti firemních a komunálních energetických systémů.

Poznámka redakce: jednotlivým tématům konference a reformě trhu s elektřinou se budeme blíže věnovat v samostatném článku.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.