logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Zelená úsporám na TZB-info

Nová zelená úsporám pro bytové domy

Státní fond životního prostředí zveřejnil nové závazné pokyny pro žadatele od 1. 6. 2022. Přinášíme aktualizované hodnoty příspěvků v jednotlivých oblastech.

Reklama

Přečtěte si také Bytové domy od září 2023 Byly zveřejněny nové podmínky. Čtěte zde.

OBLASTI PODPORY A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PODPORY

Oblast A – ZATEPLENÍ

Výše podpory pro oblast A

Typ konstrukce Podporovaná opatření
Dílčí [Kč/m2] Základ [Kč/m2] Komplex [Kč/m2] Památky [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 700 900 1 150 900
Výplně otvorů3 2 200 3 000 3 800 3 800
Konstrukce k zemině 800 1 050 1 300 1 050
Statické zajištění a komplexní příprava podkladu před instalací ETICS 200
Eliminace tepelných mostů u stávajících balkonů a lodžií 3 500

dle podlahové plochy balkonu/lodžie v navrhovaném stavu

3 Definice je uvedena v kapitole 12

Podmínky oblasti podpory A

Sledovaný parametr Podporovaná opatření
Památky Dílčí Základ Komplex
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy bez požadavku ≤ 1,0 Uem,R ≤ 0,84 Uem,R
Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatření Splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a ČSN 73 0540-2 ≤ 0,7 UN,20 Splnění požadavků vyhl. č. 264/2020 Sb. a ČSN 73 0540-2
Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy4 ≤ 0,6 UN,20
Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření ≥ 10 % ≥ 20 %
Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok. ≥ 10 % ≥ 30 %
Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok. ≥ 10 %
Uem,Rprůměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy, stanovený v souladu s vyhl. č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (fr = 1,0).

UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro daný typ konstrukce a návrhovou teplotu v posuzované zóně budovy dle ČSN 730540-2 ve znění platném k datu podání žádosti.

4 Splnění podmínky součinitele prostupu tepla pro výplně otvorů se posuzuje pro standardizované rozměry dle vyhl. č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, příloha 5, část C, odst. 3, písm. b).

Oblast B – NOVOSTAVBA

Výše podpory pro oblast B

Podpora je poskytována formou fixní dotace ve výši 150 000 Kč na bytovou jednotku.

Podmínky pro oblast B

Sledovaný parametr Označení [jednotky] Novostavba
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m-2.rok-1]
≤15
Měrná neobnovitelná primární energie Klasifikační třída6 A
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy5 U
[W.m-2.K-1]
≤ 0,6 UN,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třída6 B
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [1.h-1] dle ČSN 730540-2 pro pasivní budovy
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období7 θai,max
[°C]
≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla8 [−] Ano
UN,20 – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro daný typ konstrukce a návrhovou teplotu v posuzované zóně budovy dle ČSN 730540-2 ve znění platném k datu podání žádosti.

5 Výjimky jsou přípustné v technicky odůvodněných případech, a pouze pokud nemají vliv na splnění ostatních požadavků.
6 Klasifikační třída (energetické náročnosti budovy) dle vyhl. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
7 Bez použití strojního chlazení. Posouzení není vyžadováno v případě, že jsou všechna okna na jižní, jihozápadní, západní, jihovýchodní a východní straně opatřena vnějšími aktivními stínicími prvky.
8 Minimální požadovaná účinnost výměníku zpětného zisku tepla jednotky řízeného větrání je 75 % při v projektu stanoveném průtoku, doložená měřením dle EN 308, popř. EN 13141-7, EN 13141-8 nebo certifikace PHI – Passive House Institute.

Oblast C – ZDROJE ENERGIE

Podoblast podpory C.1 – VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

Výše podpory pro podoblasti C.1

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření – typy zdrojů Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 25 000
Kamna-bio+ Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 35 000
TČ-vytápění Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 30 000
TČ-vytápění+ Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 40 000
TČ-vzduch Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 18 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 10 000
Kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

Podmínky pro podoblast C.1

Typ zdroje Požadavky na zdroje
Kotle na biomasu Třída energetické účinnosti A+
(EU) č. 1187/2015
popř. splnění požadavků pro 5. třídu dle EN 303-5 pro kotle o výkonu nad 70 kW
Splnění vybraných předpisů (EU) č. 1189/2015
a současně splnění požadavků pro 5. třídu dle EN 303-5 pro kotle o výkonu nad 70 kW
Lokální zdroje na biomasu Třída energetické účinnosti A++
(EU) č. 1186/2015
Splnění vybraných předpisů (EU) č. 1186/2015
Tepelná čerpadla Třída energetické účinnosti vzduch-voda
země-voda
voda-voda
A++
pro nízkoteplotní aplikace +35 °C
(EU) č. 811/2013
vzduch-vzduch, do 12 kW chlad. výkonu A++
SCOP v režimu vytápění
(EU) 626/2011
vzduch-vzduch, nad 12 kW chlad. výkonu SCOP ≥ 4,60
pro průměrné období
Splnění vybraných předpisů vzduch-voda
země-voda
voda-voda
(EU) č. 813/2013
vzduch-vzduch, do 12 kW chlad. výkonu (EU) č. 206/2012
Kogenerace Třída energetické účinnosti
Splnění vybraných předpisů (EU) č. 813/2013

Podoblast podpory C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

Výše podpory pro podoblasti C.2

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory na 1 kW instal. výkonu [Kč/kW] Max. podporovaný výkon [kW/b.j.]
SOL Solární termický ohřev vody s volitelnou možností podpory vytápění 13 000 2
FV Solární fotovoltaický ohřev vody 13 000 2
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 20 000 1

Podoblast podpory C.3 – FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY (FVE)

Výše podpory pro podoblast C.3

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]
Za 1 kWp instalovaného výkonu FV panelů9 15 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000
Za bytovou jednotku připojenou k FV systému10 5 000

9 V případě bifaciálních modulů započten výkon při osvětlení pouze z čelní strany.
10 FVe připojena přímo do jednotlivých odběrných míst (bytových jednotek) nebo na společnou část rozvodů el. energie v domě, jsou-li byt. jednotky vybaveny podružným měřením, popř. jsou členy místního energetického společenství.

Podoblast podpory C.4 – VĚTRÁNÍ (VZT)

Výše podpory pro podoblast C.4

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Jednotková výše podpory [Kč/b.j.]
VZT-C Centrální systémy větrání se ZZT 35 000
VZT-D Decentrální systémy větrání se ZZT 25 000

Podoblast podpory C.5 – VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY

Výše podpory pro podoblast C.5

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory na připojenou
bytovou jednotku (Kč)
Předehřev Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 15 000

Podoblast podpory D.1 – INSTALACE STÍNICÍ TECHNIKY

Výše podpory pro podoblasti D.1

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory [Kč/m2]
Stín Systém stínicí techniky s ručním ovládáním z interiéru stavby, nebo s inteligentním motorickým řízením. 1 500

Podoblast D.2 – ZELENÁ STŘECHA

Výše podpory pro podoblast D.2

Typ zelené střechy Plochá střecha [Kč/m2] Šikmá střecha se sklonem
nad 12° [Kč/m2]
Extenzivní 700 800
Intenzivní a polointenzivní 900 1 000

Podoblast D.3 – DEŠŤOVKA

Výše podpory pro podoblast D.3

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory (Kč)
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku. 30 000 + 3 500 * x
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. 50 000 + 3 500 * x + 3 500 * b
Šedá voda Systém pro využití vyčištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady. 70 000 + 3 500 * b
Šedá voda+ Systém se dvěma akumulačními nádržemi pro využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody a pro dešťové vody jako vody užitkové a případně pro zálivku. 90 000 + 3 500 * x + 3 500 * b
x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů.
b = počet napojených bytových jednotek do systému.

Podoblast D.4 – EKOMOBILITA

Výše podpory pro podoblast D.4

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Jednotková výše podpory
[Kč/dobíjecí bod]
Ekomobilita Instalace dobíjecích stanic 45 000

Podoblast D.5 – ZELEŇ

Výše podpory pro podoblast D.5

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory [Kč/ks]
Strom Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru 10 cm a více 2 500

Oblast podpory E – PROJEKTOVÁ PODPORA

Výše podpory pro oblast E

Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
A – Zateplení 40 000
Posouzení vad statiky objektu pro opatření A – zateplení 10 000
B – Novostavba 70 000
C – Zdroje energie 15 000
D – Dešťovka – pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda+ 15 000
Hydraulický výpočet otopné soustavy ústředního vytápění a její zaregulování pro opatření v oblasti A – zateplení a C.1 – výměny zdroje 1 000 Kč/b.j.

BONUSY

Bonus pro strukturálně postižené kraje

Realizace opatření v bytových domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením jednotkových výší podpory o 10 %. V případech, kdy je pro vybranou podoblast omezena i maximální výše podpory na opatření, zvyšuje se tento limit také o 10%. Bonus se nevztahuje na ostatní dotační bonusy.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření. Za každé podporované opatření, tzn. podoblast podpory, s výjimkou první, a podpory na projektovou podporu se bonus zvyšuje o 20 000 Kč. Bonus se neposkytuje, pokud výše podpory v související podoblasti podpory nedosáhla minimálně 50 000 Kč a k opatřením v kombinaci s nákupem bytové jednotky v novém bytovém domě.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Výše bonusu je stanovena na 600 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 60 000 Kč.

PUBLICITA

Výše podpory pro nástroje publicity

Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Povinná publicita – informační plachta 5 000
Povinná publicita – plakát A3 500
Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory programu Nová zelená úsporám - BYTOVÉ DOMY
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.