logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Nové oblasti řešení tepelných mostů Schöck-Wittek

Tepelné mosty v oblasti balkonů jsou již dlouho známým problémem, systémové řešení Schöck Isokorb® nám toto pomáhá řešit již 40 let. Existují ale i jiná místa na budovách, které dříve nebylo možné systémově řešit, typicky např. styky nosných konstrukcí. Nové systémové prvky pro přerušení těchto tepelných mostů od firmy Schöck Bauteile GmbH nám představí její obchodní manažer Ing. Ondřej Wittek a statik Ing. Jan Vopička. Další novinkou v sortimentu jsou také řešení pro montáž fasády z pohledových betonů a provětrávané fasády v rekonstrukcích již zateplených budov bez nutnosti sundání stávajícího pláště.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Termické oddělení vrchní stavby řeší nová produktová řada Schöck Sconnex®. Ta zajišťuje přerušení hlavních ŽB konstrukcí pomocí prvků typu P pro sloupy a typu W pro stěny. Tato řada má pak ještě třetí typ M určený pro zděné stěny. Proč je tento styk vhodné vůbec řešit? Cca 40 % všech konstrukčních tepelných mostů v budovách je způsobeno stěnami a sloupy, což je poměrně vysoké číslo. Dříve byl tento detail řešen obalováním konstrukcí izolantem, což je ale neestetické a ubírá to volný prostor. Proto Schöck Sconnex® nabízí lepší řešení. Tyto výhody při porovnání standardního řešení s tepelnou izolací a řešení s prvky Schöck můžeme vidět na obrázcích ve videu. Díky tomuto řešení je možné použití většího množství pohledových konstrukcí nebo dosáhnout vyšší konstrukční výšky.

Prvky řady Schöck Sconnex® se dají použít dvěma způsoby, a to buď na spodní straně stropu (typ W a M) nebo na horní straně stropu (typ P, W a M). Ke zlepšení tepelně-technických vlastností dojde v obou případech použití, výhodnější po ekonomické stránce je ale řešení použití prvků nad stropem, protože v tomto případě je možné pouze položení tepelné izolace na stropní deskou a můžeme tím ušetřit náklady za drahou izolaci nalepenou zespodu. Tyto prvky se dají také použít i ve složitých detailech, např. u připojení základové desky na stěnu nebo u problematicky řešitelného detailu s garážovými vraty pod stropem.

Čeho můžeme pomocí těchto systémových prvků dosáhnout? Tepelné mosty představují jednu z mála možností, jak optimalizovat energetickou bilanci budovy, protože tepelné mosty u stěn a sloupů tvoří cca 10 % celkových ztrát energie na vytápění. Produkty firmy Schöck tak výrazně přispívají ke splnění čím dál přísnějších požadavků na energetickou náročnost budovy. Jelikož jde o systémové řešení, na webu firmy je možné v technických podkladech nalézt veškeré informace potřebné pro statické návrhy, požární odolnosti, montážní návody i CAD/BIM knihovny. Pro tepelně technické výpočty jsou k dispozici informační tabulky charakteristických ukazatelů tepelné vodivosti a jsou zpracované také různé detaily s hodnotami lineárního činitele prostupu tepla a teplotního faktoru vnitřního povrchu v porovnání při použití produktů Schöck a bez použití systémového prvku.

Tyto prvky se hodí pro běžné objekty s cca 3–8 podlažími. Co se týče návrhu, snahou firmy Schöck je maximální jednoduchost. Ze statického hlediska má tento systém určitá omezení. Je třeba si dát pozor především na to, že v konstrukci vzniká kloubový styk. Prvky P (Pillar) se používají u hlavy sloupu, vždy jeden prvek na jeden sloup, a dají se použít u kulatého i hranatého sloupu. Prvky W (Wall) lze skládat vedle sebe dle zatížení konstrukce a je možné je namáhat i smykovou silou. Jejich montáž je jednoduchá, což je detailněji ukázáno na videu na konci webináře.

Jelikož jde o kloub, smyková únosnost je malá a není tak možné používat sloupy jako ztužení. V garážích není z bezpečnostních důvodů možné dávat prvky do paty sloupu, vždy je třeba použití u hlavy. V obytných patrech je potom možné použití i v dolní části. U stěn je možnost použití flexibilnější. Ty mohou být použity jako ztužující, protože po obvodu mají určitou smykovou únosnost, která se dá ověřit výpočtem. Přesnější popis, jak se pracuje se statickými podklady pro výběr správných prvků, je uveden opět ve videu.

Fasády z pohledového betonu bez tepelných mostů

Další novinkou jsou speciální kotvy Schöck Isolink® pro fasády z pohledového betonu. Ty jsou vyrobeny ze speciálního materiálu Schöck Combar®, který firma vyvíjí již desítky let. Jde o elastický materiál s nízkou tepelnou vodivostí (0,7 W/mK oproti nerezové oceli s 15 W/mK). Je také odolný proti zásadám a solím, takže se dá použít například u rekonstrukcí mostů nebo jiných speciálních konstrukcí, kde je vhodné využití menšího krytí výztuže. Tato výztuž není ani vodivá ani zmagnetizovatelná, což umožňuje použití i v budovách s elektrickým provozem nebo ve výzkumných zařízeních. Dobrou vlastností materiálu je i jeho snadné řezání.

Schöck Isolink® slouží pro propojení betonových vrstev obvodových panelů s minimální pracností a bez lokálních tepelných mostů. Pro beton jde o typ C. Délky kotev jsou variabilní a můžeme je navrhnout dvěma způsoby, buď jde o umístění kotev horizontálně a nebo o kombinaci horizontálních a diagonálních kotev. Práce s kotvami je velmi jednoduchá. V případě prefabrikované výroby se nejprve vybetonuje deska s výztužnou sítí (tzv. moniérka), na ní se položí jakákoliv tepelná izolace a následně se dle přesného plánu z návrhového programu vyvrtají otvory, do kterých se namontují kotvy Isolink. Nakonec se vylije nosná vrstva.

Tyto kotvy je možné použít i u monolitické pohledové fasády. Jak probíhá montáž v tomto případě je ukázáno na referenční stavbě fakulty umění OU v Ostravě. Do monolitické železobetonové stěny se navrtají otvory, vyčistí se od prachu a následně se na chemickou kotvu osadí nosné kotvy Isolink. Poté se na stěnu nalepí izolant, zaklopí se jednostranným bedněním a vybetonuje se finální pohledová betonová vrstva.

Přerušení tepelných mostů v provětrávaných fasádách

Nedílnou součástí moderního způsobu výstavby jsou také provětrávané fasády. Jejích upevnění zajišťují speciální termokotvy Schöck Isolink® typ F. Toto řešení je vhodné jak pro novostavby, tak i pro rekonstrukce. Jde o sklolaminátovou tyč se závitovou stopkou na jejím konci pro připojení rastru provětrávané fasády. Systém je certifikován pro všechny typy zdí – cihly, duté cihly, vápenopískové cihly, beton atd. Výhodou tohoto systému je především to, že díky efektivitě řešení bez tepelných mostů můžeme oproti použití hliníkových kotev dokázat výrazně snížit tloušťky tepelné izolace. Montáž prvků typu F je podobná jako u předchozího typu. Do podkladového materiálu se kotvy navrtají na chemickou kotevní maltu a na závitovou stopku se dají adaptéry, na které se připevní samotný rastr fasády podle návrhu architekta. Hloubka kotvení do betonových stěn je 40 mm, u zděných konstrukcí 80 mm.

Proč mají tyto kotvy velký potenciál právě u rekonstrukcí? Pokud je starší objekt zateplen před mnoha lety tenkou vrstvou tepelné izolace, která je v dnešní době z tepelně-technického hlediska již nevyhovující, není třeba jí sundávat a likvidovat, což by bylo zbytečně drahé a neekologické. Tento systém dává možnost provést vrt přes stávající izolaci a na tyto prodloužené kotvy nasadit novou vrstvu tepelné izolace a provětrávanou fasádu z obkladových panelů. Tloušťka izolace je možná až do 300 mm. Únosnost kotev z tohoto materiálu je navíc stejná jako u kovových kotev, je tedy možné je zaměnit a používat tak, jak jsou dodavatelé fasád zvyklí. Zároveň jde o možnost připevnění jakéhokoliv druhu montovaných fasádních systémů prostřednictvím speciální objímky na šroubu integrovaném do kotvy.


Schöck-Wittek s.r.o.
logo Schöck-Wittek s.r.o.

Ať již se jedná o novostavby nebo o sanace: Společnost Schöck nabízí progresivní stavební řešení a systémy, které splňují nejrůznější požadavky z hlediska stavebně-fyzikálního, statického i konstrukčního.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.