logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Problematika tuků v kanalizaci

V kanalizaci se sleduje obsah nerozpuštěných látek, hlavně tuků, rozpuštěných látek, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku. Lapák tuků chrání kanalizaci před zalepování potrubí tukem. Musí být správně navržen i provozován, ale přehnané požadavky k zlepšení stavu nevedou.

Reklama

Důsledky olejů v kanalizaci:

Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace. Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace tlakovými vozy, které materiál rozplaví. Případně se čištění provádí kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků zachytí a ten je pak odvezen na skládku. V nejhorším případě musejí být ztuhlé tuky odstraněny mechanicky přivolaným specialistou. 1

Znečistění odpadní vody je tvořeno rozpuštěnými a nerozpuštěnými látkami a také tepelným znečištěním, které správci kanalizačních sítí sledují a hlavními sledovanými vlastnostmi jsou:

  • Obsah nerozpuštěných látek, hlavně tuků
  • Obsah rozpuštěných látek
  • Biochemická spotřeba kyslíku
  • Chemická spotřeba kyslíku

Legislativa:

Původně byla řada pravidel ve vyhlášce č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, aktuální znění se změnami 602/2006 tato paragrafy zrušilo.

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. - Vypouštění odpadních vod do vod povrchových o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, přičemž § 10 uvádí, že všechny povrchové vody na území České republiky se vymezují jako citlivé oblasti.

VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství 428/2001 Sb. ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Řešení pro domácnosti:

Kanalizační řád nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké, že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá. Pokud chcete se svými kuchyňskými odpady nakládat ekologicky, pak oleje a tuky vyhazujte do komunálního odpadu (prostě tuk přendejte například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelijte do PET lahve či láhve od oleje).

Řešení v provozech:

Pro vývařovny a podobné provozy platí povinnost zachycení tuků v lapácích tuků a olejů a povinnost řádně je provozovat. Lapák tuků je zařízení sloužící především k ochraně kanalizace před mechanickými problémy při zalepování potrubí tukem. Vhodnost lapáku z hlediska jeho použití s ohledem na kapacitu je dána jmenovitou velikostí (NG). Je bezrozměrné číslo udávající ověřenou schopnost lapáku zachycovat tuky a oleje při odpovídajícím průtoku. Určení jmenovité velikosti je výsledkem zkoušky typu uskutečněné dle ČSN EN 1825-1.

Tuková odpadní voda je napojena na samostatnou kanalizační větev, která je zaústěna do lapáku tuku a z lapáku pak do komunální kanalizace. Na tukovou kanalizaci se napojují výlevky, dřezy a žlaby z přípraven masa, varny, výdeje jídel, mytí stolního a provozního nádobí (otázkou je napojení odpadů z myček).

Základním principem činnosti lapáku tuku je sedimentační proces v čase, který je důležitý pro odstranění volných tuků a ještě mnohem více emulgovaných tuků (emulgovaný tuk se vyskytuje hlavně z odpadních potrubí myček působením chemických prostředků a mechanického účinku trysek). Řada odborníků pochybuje o možnosti odstranění emulgovaných tuků v lapáku neboť k jejich odsazení je nutný poměrně dlouhý čas. Z tohoto důvodu někteří výrobci lapáků tuku nedoporučují napojovat odpady ze strojních myček na lapáky. Odsazované tuky a oleje (jsou lehčí) jsou zachycovány na přepážce lapáku. V lapáku tuku předčistěné vody jsou pak odvedeny do komunální kanalizace. Po určité době (dle provozního řádu, např. 1 x za měsíc) je tuk z hladiny lapáku odčerpán odbornou firmou a spálen ve spalovně. Podle provozního řádu by mělo dojít občas (např. 1x za rok) k úplnému vyčerpání celého obsahu lapáku.

Pro správnou funkci lapáku tuku je nutné dodržovat tyto zásady:

  • správně stanovit množství tukových odpadních vod. Množství spotřeby vody obecně (s tím přeneseně i odpadní vody, neboť odpar je minimální) je dáno Vyhláškou 428/2001 Sb. (příloha č. 12), kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu Ministerstva zemědělství. Je třeba poznamenat, že z námi realizovaných projektů a měření spotřeby v těchto moderních stravovacích provozech vyplývá, že spotřeba vody je ve skutečnosti nižší než udává tato vyhláška. Z množství spotřebované vody je nutné stanovit kolik procent bude komunální splašková voda a kolik tuková voda. K tomuto odhadu je nutné znát hlavní zdroje odpadních vod tedy skladbu varných zařízení a mycích zařízení
  • Pro výpočet lapáků tuků použit ČSN EN 1225-2.
  • do tukové kanalizace nesmí být v žádném případě vpravovány organické látky, tedy biologický odpad. To je hlavní důvod proč výrobci lapáků tuků zakazují instalaci drtičů biologického odpadu. Pokud do tukových vod a tedy do lapáku tuku přijde biologický odpad, dojde k rychlému zanesení lapáku vyhnívajícím kalem, který při tomto procesu uvolňuje bioplyn a tedy výrazně páchne a zároveň bublající hladina v lapáku výrazně odsazování tuku na hladině a ten proteče lapolem do kanalizace
  • do tukové kanalizace, nesmí být napojeny komunální odpadní vody, tedy napojení umývadel, sprch a WC
  • je nutné dodržovat pokyny "Provozního řádu" a z lapáku tuku odstraňovat tuk a musí být dle potřeby kompletně čištěn 4

Zajímavým řešením je tzv. automat. Jedná se o mechanický lapák tuků z plastové nebo nerezové vodotěsné nádrže, se soustavou norných stěn a přepážek doplněných o systém, který je schopen automatického či poloautomatického vyklízení. Kal je tak odčerpán a vyčištěn bez přímého otevření lapáku. Vše může fungovat pouze na základě napojení fekálního vozu na rychloupínací spojku, která je vytažená až na venkovní fasádu objektu. Proto se tento systém používá především tam, kde při otevření lapáku můžou nastat hygienické problémy, tedy restaurace, fast foody, kuchyňské provozy, průmyslové provozy na zpracování masa a masných výrobků. 5

Jak správci kanalizací, tak i vodohospodářské orgány by si měly uvědomit, že přehnané požadavky k zlepšení stavu nevedou. V zahraničí se osvědčil postup uvedený např. v ATV A115, tj. pro malé zdroje stačí mechanické předčištění na jednoduchých lapácích, protože i vyšší koncentrace při malém množství není problémová, a naopak u velkých zdrojů je třeba vyžadovat nízké koncentrace. Jednak proto, že při velkém množství vypouštěné vody je i nízká koncentrace problémová a také z důvodů ekonomických. V ekonomice velkého podniku nebo velkovýrobě, se flotace či jiný způsob neprojeví tak drasticky, jako by se projevil např. u malé restaurace.3

Příklad z praxe č. 1:

Technici na základě reklamace občanů řešili zanesené kanalizační přípojky na náměstí Přátelství v Prachaticích, jednalo se o několik panelových domů, které jsou napojeny na kanalizaci o průměru 200 milimetrů. Kanalizace byla téměř neprůchodná v důsledku usazování tuků, lidem to dělalo problémy s domácím odtokem kanalizace. Pro techniky to znamená nasazení čistícího vozu a mechanické uvolnění tukových nánosů, které se odplaví na čistírnu, zde musí být znovu zachytávány. Zhruba dva dny práce na čištění přípojek, zvyšují se tím náklady městu na údržbu kanalizační sítě.

Příklad provozů v Prachaticích: "Na oleje a tuky máme k dispozici barel, do kterého je vyléváme. O odvoz barelu se potom stará specializovaná firma, která odvoz zajišťuje jednou za čtrnáct dní. Jedná se o vývoz dvou až tří barelů, které nám firma zase vymění," sdělila číšnice prachatické restaurace Marika Koukolová. Dle slov majitele pizzerie v Prachaticích, Petra Moravce, vyvážejí barel s olejem podle potřeby. Jedná se o vývoz jednou za čtvrt roku. 2

Příklad z praxe č.2:

Na této adrese je možno prohlédnout si podmínky uvedené ve stavebním povolení pro stavbu a provoz lapáku tuků pro předčištění odpadních vod s obsahem tuku z kuchyňského provozu mateřské školy před jejich vypouštěním do obecní splaškové kanalizace.

Typy na návrh lapáků:

Literatura:

1 J.Jindra, vedoucí oddělení rozvoje společnosti VAK Jižní Čechy pro Českokrumlovský deník
2 LEONA FRÖHLICHOVÁ, Českokrumlovský deník
3 Ing. Pírek Oldřich, ASIO, spol. s r.o., Od lapáku tuků k flotaci, TZB-info 27.8.2007
4 ing. Jiří Válek starší, ředitel společnosti MAVA spol. s r.o. pro časopis Gastro plus 3/2008
5 AUTOMATICKÝ LAPÁK TUKU S ODTAHEM KALŮ AS FAKU Asio, spol. s r.o.


Recenze doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.:

Autorka se ve svém příspěvku věnuje aktuálnímu problému separace tuků ze splaškových vod jak v domácnostech tak v gastronomických provozech. Zatím co v domácnostech je separace tuků jednodušší záležitostí, v gastronomických provozech je nutné odlučování tuků ze splaškových vod věnovat zvýšenou pozornost. Je to zejména proto, že je možná velmi různorodá příprava pokrmů ze surovin, z polotovarů, pouze výdej pokrmů apod. a může tudíž klást i velmi odlišné požadavky na odlučování tuků. Nutnost oddělení tuků závisí také na stavu stokové sítě a kapacitě čistírny odpadních vod a tudíž i na vyjádření provozovatelů těchto zařízení.

Klíčová slova: kanalizace, kanalizační přípojka, splaškové vody, odlučovač (lapák) tuku, provozní řád

English Synopsis
The problem of oils in the sewage

Waste water pollution consists of dissolved and undissolved substances and thermal pollution, which sewerage operators monitor. Industrial kitchens and similar operations are under the obligation of operating systems to catch all fatty waste. Fatty waste water is connected to a separate branch drainage, which is built to catch the fats and prevent them from ending up in the municipal sewage. To this sewage are connected drains, sinks and kitchen spouts, food dispensers and dish washing (the issue is the connection of dishwashers).

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.