logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Zelená úsporám na TZB-info

Přehledně: NZÚ Rodinné domy – základní program

Podpora je určena pro vlastníky, stavebníky a nabyvatele rodinných domů. Podporováno je zateplení starších rodinných domů, výměna zdrojů tepla a instalace obnovitelných zdrojů energie a další opatření. Podporovány jsou i novostavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Příjem žádostí začíná 26. září 2023 v 10:00.

Reklama

Podporu v oblasti A zateplení lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013. Podpora v oblasti D se poskytuje na opatření realizovaná na stávajících rodinných domech a novostavbách a je podmíněna kombinací s opatřením v oblasti A nebo B (včetně nákupu RD) nebo C.1 až C.4, pokud není v závazných pokynech uvedeno jinak. Podpora je vyplácena dodatečně po realizaci opatření (ex post). V případech, kdy je podpora poskytována na objekt ve výstavbě, bude vyplacena až po dokončení stavby.

Pozor: Pro ekonomicky aktivní majitele starších rodinných domů, kteří plánují financovat rekonstrukci domu kombinací dotace a úvěru, je určena výzva Oprav dům po babičce.

Pro starobní a invalidní důchodce a majitele rodinných domů pobírajících příspěvek na bydlení je určena výzva Nová zelená úsporám light.

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Základní podpora na jednotlivá opatření v žádosti je omezena na max. 50 % přímých realizačních výdajů. Případné dotační bonusy se do podpory na jednotlivá opatření nezapočítávají a jsou připočteny k celkové podpoře, která je součtem podpor na jednotlivá opatření. Celková výše podpory nesmí přesáhnout doložitelné přímé realizační výdaje.

Výše podpory v oblasti A – zateplení:

Maximální celková výše podpory na opatření provedená na jednom rodinném domě v oblasti podpory A, je omezena na 950 000 Kč v této výzvě programu. Do limitu se nezapočítávají případné bonusy.

Typ konstrukce Podporovaná opatření
Dílčí
[Kč/m2]
Základní
[Kč/m2]
Optimální
[Kč/m2]
Památky
[Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 600 800 1 300 800
Výplně otvorů 2 200 3 000 4 900 4 900
Konstrukce k zemině 800 1 050 1 700 1 050
Stínicí technika 1 500
Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku) 25 000 Kč/žádost

Výše podpory v oblasti B – novostavba:

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč/dům]
Pasiv+ Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 535 000
Přečtěte si také Jaké jsou nové požadované parametry pro novostavby? Přečíst článek

Výše podpory v oblasti C.1 – výměna zdrojů tepla

Označení pro podoblast C.1 Podporovaná opatření – typy zdrojů Jednotková výše podpory [Kč]
Vytápění Vytápění + ohřev vody
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.
Individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu.
45 000
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 80 000
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 80 000 100 000
TC+FV Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV 125 000
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem 120 000 140 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000

Výše podpory v podoblasti C.2 – příprava teplé vody

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč]
SOL Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m2 45 000
SOL+ Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m2 60 000
FV Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,5 kW 45 000
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45 000

Výše podpory v podoblasti C.3 – fotovoltaika

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 160 000 Kč na jeden RD. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka níže.

Instalované části systému FVE Výše podpory
[Kč]
Základní podpora 35 000
Základní podpora pro systémy s efektivním využitím tepelného čerpadla 60 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 8 000

Výše podpory v podoblasti C.4 – větrání

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč/dům]
VZT systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 105 000

Výše podpory v podoblasti C.5 – využití tepla z odpadní vody

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč]
Předehřev-C Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000
Předehřev-D Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč/odběrné místo
(max. 15 000 Kč)

Výše podpory v podoblasti D.1 – zelená střecha

Maximální výše podpory na rodinný dům je 100 000 Kč za dobu trvání programu.

Typ zelené střechy Podpora [Kč/m2] Min. tloušťka vegetačního
souvrství [mm]
Extenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 800 75
Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 900 150
Intenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 1 000 300
Šikmá zelená střecha, sklon >15° 1 000 75

Výše podpory v podoblasti D.2 – dešťovka

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady. 20 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč.
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. 30 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč.
Šedá voda Systém pro využití vyčištěné/dočištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody. 70 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000 Kč.
x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů.

Výše podpory v podoblasti D.3 – ekomobilita

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč/dům]
Ekomobilita Instalace dobíjecí stanice 15 000

Dotační bonusy

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.

Seznam bonifikovaných regionů (správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí na území bývalých vojenských újezdů a obcí ovlivněných územím bývalých vojenských újezdů) je přílohou usnesení vlády č. 23 ze dne 11. ledna 202120, dostupný je na webových stránkách programu.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Kombinační bonus A – zateplení + C.3 – fotovoltaické systémy

V případě kombinace opatření v oblasti A s opatřením v podoblasti C.3 bude poskytnut dodatečný bonus 30 000 Kč.

Bonus za instalaci zásobníkového ohřívače v podoblasti C.3 – fotovoltaické systémy

Za napojení zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu nejméně 120 litrů vody k FV systému na který je podána žádost v podoblasti C.3 bude poskytnut bonus 10 000 Kč.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem v oblastech podpory A nebo B s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč.

Podmínky programu podrobně

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.