logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Zelená úsporám na TZB-info

Přehledně: NZÚ Rodinné domy – oprav dům po babičce

Podpora je určena pro ekonomicky aktivní majitele starších rodinných domů. Podporovány jsou rekonstrukce domů. Kromě dotace Nová zelená úsporám mohou žadatelé využít i výhodně úročený úvěr od stavební spořitelny a financování rekonstrukce takto kombinovat. Příjem žádostí běží od 26. září 2023.

Reklama

Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2013. Žádost musí povinně obsahovat opatření v oblasti podpory A – zateplení, k tomuto opatření lze doplnit další opatření z ostatních oblastí podpory.

Od 1. června 2024 platí pro žadeatele zmírnění tzv. majetkového testu: Domácnost může kromě nemovitosti, na kterou žádá o dotaci, nově vlastnit jednu další stavbu určenou k bydlení, nebo podíl na takovéto nemovitosti, a to včetně bytu v bytovém domě nebo družstevního bytu.

Změna se dotkne zejnéna domácností, kde některý z členů rodiny v rámci pozůstalosti získá nebo již vlastní vlastnický podíl v jiné nemovitosti, ve které ale nemůže bydlet, a domácností, které vlastní malý byt, který již nevyhovuje jejich bytovým potřebám, plánují se přestěhovat do rodinného domu, a po dobu rekonstrukce potřebují bydlet v stávajícím bytě.

Přečtěte si také Provádění zateplovacích systémů a chyby v praktických příkladech Přečíst článek

Podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1. lednu 2021. Podporu ale nelze poskytnout v případě že navrhovaná opatření v oblasti podpory A (zateplení) byla dokončena před 17. 7. 2023.

„Znamená to, že podpořeny budou všechny renovace, které byly realizovány a uhrazeny po 1. 1. 2021 a zároveň zateplení bylo ukončeno po 17. 7. 2023, kdy byly vyhlášeny na TK podmínky programu. Tedy např. u projektu kombinující zateplení, FVE a výměnu zdrojů mohou žadatelé provést a ukončit FVE a výměnu zdrojů kdykoliv mezi 1. 1. 2021 a 17. 7. 2023, ale zateplení musí být ukončeno až po datu vyhlášení programu – 17. 7. 2023,” vysvětlila pro TZB-info Lucie Ješátková, tisková mluvčí MŽP.

Základní podpora na jednotlivá opatření v žádosti je omezena na max. 50 % přímých realizačních výdajů. Případné dotační bonusy se do podpory na jednotlivá opatření nezapočítávají a jsou připočteny k celkové podpoře, která je součtem podpor na jednotlivá opatření. Celková výše podpory nesmí přesáhnout doložitelné přímé realizační výdaje.

Podpora je poskytována:

  • ex post formou dotace u žádostí podaných po realizaci opatření;
  • ex ante formou zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.

Výše podpory v oblasti A – zateplení

Maximální celková výše podpory na opatření provedená na jednom rodinném domě v oblasti podpory A, je omezena na 1 000 000 Kč v této výzvě programu. Do limitu se nezapočítávají případné bonusy.

Typ konstrukce Podoblast
Optimální [Kč/m2]
Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 1 300
Výplně otvorů 4 900
Konstrukce k zemině 1 700
Stínicí technika 1 500
Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku) 50 000
Přečtěte si také Oprav dům po babičce: Dotace na zateplení a výhodný úvěr na stavební opatření rekonstrukce rodinného domu Přečíst článek

Výše podpory v oblasti C.1 – výměna zdrojů tepla

Označení pro podoblast C.1 Podporovaná opatření – typy zdrojů Jednotková výše podpory [Kč]
Pouze UT UT + ohřev vody
Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000
Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva  celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem.
Individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu.
45 000
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 80 000
TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 80 000 100 000
TC+FV Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem 120 000 140 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000

Výše podpory v podoblasti C.2 – příprava teplé vody

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč]
SOL Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m2 45 000
SOL+ Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m2 60 000
FV Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,5 kW 45 000
TČ-V Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45 000

Výše podpory v podoblasti C.3 – fotovoltaika

Maximální výše podpory se stanoví jako součet jednotkových výší podpory za jednotlivé části systému, které budou instalovány, maximálně však 200 000 Kč na jeden RD. Jednotkovou výši podpory stanovuje tabulka níže.

Instalované části systému FVE Výše podpory
[Kč]
Minimální instalace o výkonu 2 kWp 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000

Výše podpory v podoblasti C.4 – větrání

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč/dům]
VZT systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 105 000

Výše podpory v podoblasti C.5 – využití tepla z odpadní vody

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč]
Předehřev-C Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000
Předehřev-D Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč/odběrné místo
(max. 15 000 Kč)

Výše podpory v podoblasti D.1 – zelená střecha

Maximální výše podpory na rodinný dům je 100 000 Kč za dobu trvání programu.

Typ zelené střechy Podpora [Kč/m2] Min. tloušťka vegetačního
souvrství [mm]
Extenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 800 75
Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 900 150
Intenzivní zelená střecha, sklon ≤15° 1 000 300
Šikmá zelená střecha, sklon >15° 1 000 75

Výše podpory v podoblasti D.2 – dešťovka

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady. 20 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč.
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. 30 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč.
Šedá voda Systém pro využití vyčištěné/dočištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody. 70 000 + 3 500 * x
Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000 Kč.
x = objem nádrže v m3 na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů.

Výše podpory v podoblasti D.3 – ekomobilita

Označení
podporovaných
opatření
Podporovaná opatření Výše podpory
[Kč/dům]
Ekomobilita Instalace dobíjecí stanice 15 000

Dotační bonusy

Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce

Realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ a také v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory bez ostatních bonusů.

Seznam bonifikovaných regionů (správních obvodů obcí s rozšířenou působností a obcí na území bývalých vojenských újezdů a obcí ovlivněných územím bývalých vojenských újezdů) je přílohou usnesení vlády č. 23 ze dne 11. ledna 2021, dostupný je na webových stránkách programu.

Kombinační bonus

Kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

Bonus je poskytován k žádostem s doloženým výpočtem environmentálního hodnocení, které získají nenulové bodové ohodnocení.

Výše bonusu je stanovena na 300 Kč za každý získaný bod. Maximální výše bonusu je stanovena na 30 000 Kč.

Rodinný bonus

Bonus je poskytován k žádostem v případech, kdy žadatel prokáže, že má ve své výchově nezaopatřené dítě, a to dítě vlastní, osvojené nebo v dlouhodobé pěstounské péči. Výše bonusu je stanovena na 50 000 Kč za každé dítě v plné výchově žadatele a 25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče, a to v okamžiku podání žádosti.

V případě současného čerpání zvýhodněného úvěru lze prostřednictvím samostatně vyhlášené výzvy požádat o bonus i na další děti narozené v období od podání žádosti o podporu v tomto programu do roku 2030.

Podmínky programu podrobně

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.