logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dotace 535 tisíc na pasivní rodinný dům. Jaké jsou nové požadované parametry pro novostavby?

Ohlášené změny v programu Nová zelená úsporám se týkají také podpory novostaveb s velmi nízkou energetickou náročností. Je to jedna z mála oblastí, kde se od září v případě rodinných domů podpora zúží, a to tak, že bude podporována jen energeticky nejúspornější varianta ze třech, které se podporovaly do konce června. Řada dílčích změn je ale v detailech.

Reklama

Pro žadatele, kteří mají např. rozpracovaný projekt rodinného domu a nepodali žádost do pozastavení příjmu žádostí během léta, je v podmínkách ústupek, díky kterému by mohli dosáhnout na dotaci i od září jen s menšími úpravami projektu. Tím ústupkem je mírnější požadavek na měrnou roční potřeba tepla na vytápění oproti nejúspornější variantě domu s velmi nízkou energetickou náročností podporované do konce června 2023.

V programu Nová zelená úsporám lze od září získat dotaci na rodinný dům s velmi nízkou energetickou náročností ve výši 535 tisíc korun, to je o 35 tisíc více, než byla dotace na nejúspornější variantu domu Pasiv+ do konce června 2023. U podpory výstavby bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností se z hlediska výše dotace nic nemění, zůstává 150 tisíc korun na bytovou jednotku. Podporovány jsou realizace uhrazené po 1. lednu 2021.

Přečtěte si také Přehledně: NZÚ Rodinné domy – základní program Přečíst článek

Změny požadovaných parametrů budov pro přidělení dotace

Nejúspornější podporovaná varianta rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností nazvaná Pasiv+ podporovaná do konce června 2023 obsahovala požadavek na měrnou roční potřebu tepla na vytápění EA ≤ 15 kWh.m−2.rok−1. Od září 2023 obsahuje jediná podporovaná varianta rodinného domu Pasiv+ požadavek v hodnotě EA ≤ 20 kWh.m−2.rok−1. U bytových domů se požadavek na měrnou roční potřebu tepla na vytápění EA ≤ 15 kWh.m−2.rok−1 nemění.

Sledovaný parametr Označení
[Jednotka]
Rodinné domy Pasiv+ Bytové domy
do 30. 6. 2023 od září 2023 do 30. 6. 2023 od září 2023
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA [kWh.m−2.rok−1] ≤ 15 ≤ 20 ≤ 15
Primární energie z neobnovitelných zdrojů EpN,A [kWh.m−2.rok−1] ≤ 0,6 ER
Měrná neobnovitelná primární energie Klasifikační třída A
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy U [W.m−2.K−1] ≤ 0,6 UN,20 ≤ 0,6 UN,20
Součinitel prostupu tepla výplní otvorů na obálce budovy U [W.m−2.K−1] ≤ 0,6 URj ale viz vysvětlení pod tabulkou ≤ 0,6 URj ale viz vysvětlení pod tabulkou
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Klasifikační třída A B
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50 [h−1] ≤ 0,6 dle ČSN 730540-2 pro pasivní budovy
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C] ≤ 27 °C
Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla [–] Ano

Tabulka: Porovnání požadovaných parametrů pro přidělení dotace na novostavbu domu s velmi nízkou energetickou náročností (Zdroj: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory platné od 1. 9. 2023, k dispozici na webu programu v době vydání tohoto článku)

Z přehledu požadovaných parametrů vypadl součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na obálce budovy (původně všech konstrukcí). Ten byl stanoven jako 0,6 UN,20, kdy UN,20 je požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla pro daný typ konstrukce a návrhovou teplotu v posuzované zóně budovy dle ČSN 730540-2.

Nahrazen byl požadavkem na součinitel prostupu tepla pouze výplní otvorů na obálce budovy, a to hodnotou ≤ 0,6 URj, pro rodinné i bytové domy, dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory platných od 1. 9. 2023, které jsou na webu programu dostupné v době vydání tohoto článku.

Na první pohled jde o velmi přísnou hodnotu a nereálný požadavek (viz vysvětlení v dalším odstavci), který by prakticky vylučoval plastová i hliníková okna a většinu dřevěných. Dle informací od SFŽP, které si portál TZB-info vyžádal, jde však o tiskovou chybu. Reálně dle současných požadavků jde stále o hodnotu 0,6 UN,20, i když to takto v Závazných pokynech není označeno, a to „z důvodů připravované aktualizace normy ČSN 73 0540-2, kdy nebylo jasné, jaké normové hodnoty součinitele prostupu tepla bude aktualizovaná norma mít,“ uvádí ve vyjádření SFŽP.

URj je referenční hodnota součinitele prostupu tepla j-té teplosměnné konstrukce obálky budovy stanovená dle Přílohy č. 1 odst. 6 vyhlášky č. 264/2020 Sb. Ta říká, že

URj = fR . e1 . UN,20j,

a to je u novostavby a zóny 18 až 22 °C:

URj = 0,7 . 1 . UN,20j.

To by u oken ve vnějších stěnách a strmých střechách, kde podle ČSN 73 0540-2:2011 UN,20 = 1,5 W.m−2.K−1, znamenalo požadavek U = 0,63 W.m−2.K−1.

Dle vyjádření SFŽP se ale pro účely výpočtu parametru pro přidělení dotace uvažuje redukční činitel požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla fR hodnotou 1 jako u dokončených budov a jejich změn. Požadavek pro součinitel prostupu tepla oken je tedy U = 0,9 W.m−2.K−1.

Tuto informaci již také předáváme všem žadatelům a energetickým specialistům na webinářích, které pořádáme a v průběhu prázdnin bude také vydána aktualizace závazných pokynů pro žadatele, kde bude tato chyba opravena,“ uvádí ve vyjádření SFŽP.

Kvalita kompletní obálky budovy se nadále dokládá klasifikační třídou průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy stanovená dle vyhlášky 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. U rodinných domů je požadována klasifikační třída A, u bytových domů klasifikační třída B.

Přečtěte si také Přehledně: NZÚ Bytové domy – základní program Přečíst článek

Současně s podporou novostavby se může poskytnout podpora na některá jiná opatření

Závazné pokyny programu platné od 1. 6. 2023 uvádějí, že současně se žádostí o podporu v oblasti B na novostavbu rodinného domu nebo bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností lze žádat také o podporu některých dalších opatření.

Opatření z oblasti podpory D – adaptační a mitigační opatření lze s oblastí podpory B – novostavby kombinovat bez omezení. Kombinace s oblastí podpory C – zdroje energie již jistá omezení mají.

V podmínkách pro oblast podpory C je stanoveno, že podpora není poskytována na realizaci opatření, která byla navržena v odborném posudku pro oblast podpory B – Novostavby, programů NZÚ. Na základě této podmínky tedy nelze žádat na Větrání (podoblast C.4), které je povinnou součástí podmínek pro novostavby a na další zdroje uvedené v odborném posudku nebo také na zdroje s obdobným účelem, pokud není v podmínkách uvedeno jinak (např. TČ pro ohřev vody v případě, že je v posudku pro novostavbu uvažováno s TČ pro vytápění a ohřev vody). Pro novostavby jsou také vyjmuty zdroje tepla na vytápění, které vnímáme jako základní součást novostaveb. Na všechny ostatní zdroje lze u novostaveb žádat o podporu,“ uvedl pro TZB-info SFŽP.

Mezi podporovaná adaptační a mitigační opatření, jež lze kombinovat s oblastí podpory B, patří

  • realizace nových zelených střech na objektech rodinných domů a na dalších nadzemních stavbách, které plní doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu a jsou ve vlastnictví žadatele (podoblast D.1);
  • opatření, která snižují množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů v rodinných domech. Podporovány jsou systémy hospodaření s dešťovou vodou a systémy využití vyčištěné a dočištěné odpadní vody s možným využitím pro zálivku zahrady, či jako užitkové vody (podoblast D.2);
  • pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz (podoblast D.3).
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.