logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Větrání rodinných a bytových domů - proč se jím zabývat?

Rezidenční větrání má za úkol především hygienickou výměnu vzduchu v objektu. Jaké aspekty vnitřního prostředí je třeba zohlednit při návrhu rekuperace? A které systémy jsou vhodné pro novostavby případně rekonstrukce?

Nucené větrání se zpětným získáváním tepla, tzv. rekuperace, zajišťuje v rodinných domech a bytech hygienickou výměnu vzduchu, tedy přívod čerstvého vzduchu a odvod nadměrné vlhkosti a pachů. Díky tomu se významně snižuje riziko kondenzace a vzniku plísní. Systém nuceného větrání chrání interiér před prachem, pylem a hlukem z vnějšího prostředí. Rekuperační jednotky jsou vybaveny vzduchovými filtry, energeticky úspornými ventilátory a zajišťují zpětné získávání tepla s účinností až 93 %.

Současná snaha o úspory energie klade vysoké požadavky na obálku budovy. Díky tomu se významně snižují tepelné ztráty prostupem a na celkové energetické náročnosti má stále větší podíl tepelná ztráta větráním. Přirozené nebo podtlakové větrání přivádí vzduch o teplotě exteriéru, zatímco systémy rekuperace využívají zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a tím výrazně přispívají k celkové úspoře energií.

Nedostatek čerstvého vzduchu, vysoká koncentrace oxidu uhličitého, nadměrná vlhkost, prach a hluk z vnějšího prostředí, to všechno jsou aspekty interního mikroklima, které mohou velmi negativně ovlivňovat naše zdraví. Ve vnitřních prostorách přitom trávíme většinu času. Naštěstí jsou v posledních letech díky klesající ceně a lepší informovanosti systémy rekuperace stále žádanější.

Interní mikroklima

Kvalitní vnitřní prostředí budov je jedním ze základních uživatelských aspektů každé budovy určené pro dlouhodobý pobyt osob. Systém nuceného větrání je technickým zařízením, které se zásadním způsobem podílí na tvorbě zdravého interního mikroklimatu.

Vlhkost vzduchu

Vlhkost vzduchu

Každý člověk v závislosti na fyzické aktivitě vyprodukuje 30 až 300 gramů vodní páry za hodinu. Na celkových vnitřních zdrojích vlhkosti se podílejí i rostliny a zejména provoz bytu, jako například osobní hygiena, praní a vaření. Při nedostatečném větrání může nadměrná vlhkost zapříčinit vznik plísní a šíření roztočů, jež mohou při dlouhodobém působení ovlivňovat zdraví osob. Hovoříme o takzvaném Syndromu nemocných budov, se kterým se v bytech, na pracovištích nebo ve školách setkávají až dvě třetiny populace naší země.

Kvalita vzduchu

Kvalita vzduchu

Subjektivně kvalitu vzduchu hodnotíme podle obsahu odérových látek – pachů. Z hygienického hlediska se objektivně hodnotí i obsah látek, které nejsme schopni zaznamenat čichem. Hlavním ukazatelem kvality vzduchu je CO2 – oxid uhličitý, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby překročit hodnotu 1 500 ppm. Při tomto obsahu CO2 ve vzduchu již pociťujeme únavu a pokles soustředěnosti, se stoupající koncentrací může docházet i ke zdravotním komplikacím. Doporučenou limitní hodnotou je 1 000 ppm.

Filtrace vzduchuFiltrace vzduchu

Vzduchové filtry, které jsou nedílnou součástí rekuperačních jednotek, slouží k odstranění mechanických a biologických částic z větraného vzduchu. Limitní koncentrace prachových částic a dalších škodlivin v obytných místnostech jsou stanoveny vyhláškou č. 6/2003 Sb. Pro správnou funkci je zásadní především pravidelná výměna filtrů.

Z hlediska účinnosti jsou filtry rozděleny do jednotlivých tříd dle celosvětového standardu ISO 16890. Tato norma rozlišuje 49 tříd zahrnutých do 4 skupin a reflektuje reálnou účinnost filtru vůči částicím jednotlivých skupin (PM1, PM2,5, PM10, Coarse).

Nicméně v praxi se stále pro přehlednost používá i zastaralé označení filtrů G1 až F9, dle již neplatné normy ČSN EN 779.

Třída filtrace Popis Příklad
G1, G2 Filtrace hrubých nečistot Hmyz, listy, vlasy
G3, G4 Filtry pro hrubý prach Pyly, mlha, prach > 10 µm
M5, M6, F7 Filtry pro jemný prach Výtrusy, bakterie, prach > 2,5 µm
F8, F9 Filtry pro velmi jemný prach Kouř, saze, prach > 1 µm

Rezidenční větrání

Podle závazných předpisů musí být každá místnost v rodinném domě nebo bytě dostatečně větraná. Tento požadavek lze zajistit dvěma způsoby – přirozeným nebo nuceným větráním.

Přirozené větrání

Přirozené větrání bytů je realizováno především (otevřenými) okny a infiltrací. K výměně vzduchu dochází pouze vlivem tlakového rozdílu, který je způsoben rozdílnou teplotou uvnitř a vně budovy nebo dynamickým tlakem větru. Při současných požadavcích na stavební materiály, prvky a provedení jednotlivých detailů, je větrání infiltrací téměř nemožné a nežádoucí. U pasivních domů se vzduchotěsnost objektu navíc deklaruje tzv. blower door testem.

Přirozené větrání

Nucené větrání

V minulosti byl nejčastějším způsobem nuceného větrání bytů a rodinných domů podtlakový systém. Ventilátory umístěné v koupelně a na WC nárazově odváděly znehodnocený vzduch instalační šachtou, případně přímo přes fasádu objektu. Odváděný vzduch byl hrazen infiltrací, která je ale z dnešního pohledu nežádoucí. Pokud nejsme schopni odváděné množství vzduchu nějakým způsobem přivádět, stává se tento systém nefunkčním.

V současnosti se navrhují systémy rovnotlaké se zpětným získáváním tepla. Tyto systémy jsou lidově označované jako rekuperace a zajišťují řízenou výměnu vzduchu, filtraci vzduchu, zpětné získávání tepla (rekuperaci) a případně dohřev a dochlazení vzduchu. Tyto systémy dělíme na centrální a lokální.

Centrální řešení

Rekuperační jednotka je umístěna zpravidla na stěně nebo v podhledu technické místnosti, chodby nebo koupelny. Čerstvý vzduch je distribuován vzduchotechnickými rozvody do jednotlivých obytných místností. Výhodou centrálního řešení je především vysoká účinnost zpětného získávání tepla a variabilní systém distribuce vzduchu, který zajišťuje útlum hluku a komplexní větrání celého objektu.

3D centrální řešení
Půdorys – centrální řešení

Lokální řešení

Lokální rekuperační jednotky jsou umístěny v každé obytné místnosti a čerstvý vzduch přivádí přímo přes obvodovou stěnu. Tyto systémy jsou výhodné především pro rekonstrukce, protože nevyžadují žádné větší stavební úpravy.

3D decentrální řešení
Půdorys – decentrální řešení

Závěr

Kvalitní systém rekuperace lze navrhnout pro novostavby i rekonstrukce. Je možné volit mezi centrálním a lokálním řešením. Pokud se rozhodneme pro kterýkoliv systém rekuperace, zvýšíme hodnotu své nemovitosti, snížíme energetickou náročnost, ale především zajistíme kvalitní a zdravé vnitřní prostředí.


Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.

Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.