logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Italský recept pro energetické komunity: právní jistota a finanční podpora

Italská právní úprava může být inspirací i pro Českou republiku. Energetická společenství by totiž měla být zahrnuta v novém energetickém zákoně, který v ČR právě připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Reklama

Dvojí energetické komunity v Itálii

Pravidla pro energetické komunity v Itálii stanovuje od začátku března nový zákon. Vymezuje jejich postavení na trhu s elektřinou, hlavní práva a povinnosti, daňové výhody i možnosti finanční podpory.

Italský zákon umožňuje vznik dvou typů energetických komunit: společenství pro obnovitelné zdroje a sdružení aktivních zákazníků, kteří se nachází ve stejné budově či bytovém domě, a jednají prostřednictvím zástupce nebo správce. Pro oba typy platí, že jejich účastníci podle italského zákona mohou společně produkovat energii ve výrobně do 200 kW instalovaného výkonu. Vyrobenou energii mohou mezi sebou členové komunity sdílet i prostřednictvím existující distribuční sítě. Hlavním cílem energetických společenství má být poskytování energetických služeb vlastním členům, nikoli tvorba zisku. Jiná omezení pro právní formu energetické komunity italské právo nestanoví. Zákon navíc výslovně stanoví, že všem zákazníkům sdruženým v energetických komunitách zůstávají veškerá spotřebitelská práva a mohou komunitu kdykoli opustit. Zájemci o účast v energetické komunitě tak mají vysokou míru právní jistoty a jsou k této účasti více motivovaní.

Ve společenství pro obnovitelné zdroje se navíc mohou kromě jednotlivců a domácností sdružit další subjekty, pokud výroba energie není jejich komerční činností. Účastnit se mohou také obce a místní orgány. Všichni členové společenství pro obnovitelné zdroje navíc musí být připojeni ke stejné síti vedení nízkého napětí, která náleží k jedné trafostanici. Italský zákonodárce tímto způsobem transponoval požadavek evropské směrnice, podle které se mohou společenství pro obnovitelné zdroje účastnit pouze subjekty „v blízkosti“ obnovitelného zdroje.

V české právní úpravě by však takovéto omezení mohlo být problematické. V některých ojedinělých případech mohou být i sousední domy připojeny k různým sítím nízkého napětí a jejich obyvatelé by tak nemohli společně investovat například do výroben elektřiny. V kontextu České republiky, která má poměrně malou rozlohu, považujeme za vhodnější geografickou blízkost účastníků společenství pro obnovitelné zdroje nijak neomezovat.

Komunity dosáhnou na finanční podporu i daňové výhody

Komunitní energetika je jednou z hlavních priorit Národního energeticko-klimatického plánu Itálie, který počítá s jejich velkým rozvojem a finanční i informační podporou. Podle tohoto strategického dokumentu je klíčové podporovat komunitní výrobu elektřiny, protože díky ní je možné decentralizovat výrobu, snížit zatížení veřejné distribuční sítě a zároveň zvýšit oblibu obnovitelných zdrojů mezi místními obyvateli.

Energetická společenství založená po vstupu zákona v účinnost mají navíc přístup k finanční podpoře, která má formu tzv. daňového „Superbonusu“. Ten lze uplatnit do výše 110 % ceny výrobny elektřiny do 20 kW a do výše 50 % ceny výrobny do 200 kW (nejvýše však 96 tisíc eur). Komunity mohou být také po vyčerpání „Superbonusu“ odměňovány za spotřebu elektřiny přímo v místě výroby – za každou 1 MWh sdílenou v rámci komunity skrze veřejnou distribuční síť obdrží bonus ve výši 110 eur, který se promítne do ceny elektřiny členů komunity.

Fungování energetických komunit je navíc přizpůsobena i tarifní struktura, podle které se určují ceny elektřiny. Díky tomu mohou členové společenství pro obnovitelné zdroje i aktivní zákazníci sdružení na úrovni bytového domu dále čerpat výhody plynoucí z jejich statusu zákazníka. Mohou tak například bez ohledu na komunitu změnit dodavatele elektřiny a vztahuje se na ně ochrana spotřebitele jako slabší smluvní strany.

Obdobnou změnu by bylo vhodné přijmout i v České republice. Podle platné právní úpravy zatím není možné, aby zákazníci se sdruženým odběrným místem v rámci energetického společenství odebírali elektřinu za levnější cenu pro spotřebitele.

Nové komunity vznikly hned po přijetí pravidel

Ihned po vstupu zákona v účinnost začala v Itálii vznikat nová energetická společenství. Prvním z nich byla komunita v malé obci Magliano Alpi v oblasti Piemont na severozápadě Itálie. Členové společenství společně provozují fotovoltaickou elektrárnu o instalovaném výkonu 20 kW – vyrobenou elektřinu sdílí mezi obecními budovami a zúčastněnými rodinami. Během tohoto roku plánují instalaci další výrobny o výkonu 20 kW na střeše tělocvičny.

Italský vzor pro Českou republiku

Zdá se, že recept na rychlý start komunitních energetických projektů se skládá ze dvou ingrediencí: finanční podporyprávní jistoty. Pokud jde o financování obnovitelných zdrojů energie, již brzy budou moci energetické komunity v ČR čerpat podporu z Modernizačního fondu. Ten by měl v roce 2021 nabídnout nejméně 4 miliardy korun na obnovitelné zdroje. Celkově bude v Modernizačním fondu dostupných zhruba 150 miliard korun během let 2021–2030. Podle výsledků předregistračních výzev se zdá, že je o podporu obrovský zájem zejména mezi obcemi, malými podniky či domácnostmi.

Složitější je situace z hlediska právní jistoty. Energetická společenství totiž zatím v České republice postrádají právní úpravu. Mohou tedy sice vznikat např. jako spolky a družstva, ale zákony jim zatím nezaručují rovné postavení na trhu s energiemi ani další práva aktivních zákazníků. Řešení by měl přinést nový energetický zákon, jehož příprava právě probíhá na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Jeho účinnost lze ale očekávat zhruba až od roku 2023.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.