logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vytápění 2019 - namátkou z prvního dne konference v Třeboni

V závěru prvního dne konference Vytápění v Třeboni rezonovala zejména témata připravované legislativy, trendy v OZE, návratnost jednotlivých zdrojů, výběr a vliv regulace, rozhodné skutečnosti pro zachování CZT nebo volbu domovní kotelny, novinky v odkouření a význam a dopad výzkumných úkolů do praxe.

Reklama

Úvodní blok konference - Energetická náročnost a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB)

V tomto bloku se hovořilo o současném stavu a připravovaných novinkách v hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice. Tato oblast je podmíněna novelami některých zákonů a vyhlášek. Některé z nich jsou již v takovém stavu rozpracování a schvalovacího procesu, že do konce roku mají reálně vstoupit v účinnost. Týká se to zákona o hospodaření energiemi, hodnocení energetické náročnosti budov, činnosti energetických specialistů, auditorů, kontrol kotlů a klimatizací aj. Pro praxi bude důležité to, že dle vyjádření zástupce pracovní komise dojde i k upřesnění definic, které mohou mít dvojí výklad. Energetičtí specialisté budou postaveni na start z hlediska ověřování jejich znalostí a během následných tří let si budou muset, v souladu s principy dlouhodobého vzdělávání, doplňovat „body“ za absolvování školících akcí. Kontroly kotlů a klimatizací budou definovány ze širšího pohledu provozu celé soustavy.

Další vybrané zajímavosti:
 • Příklad administrativní budovy ukázal možnosti ke splnění kritérií pro NZEB budovy. Analyzován byl vliv útlumů vytápění a optimalizace jejich průběhu.
 • Zajímavá byla přednáška k vlivu adaptivního větrání s ohledem na možnosti a limity pro zvýšení teploty v neobývaném objektu a regulace vnitřní vlhkosti v historické chalupě s velkou akumulační schopností a silným zdivem. Výsledek poukázal na prospěšnost jen v omezeném rozsahu roku. Dobré výsledky jsou v přechodném období.
 • Rozpor mezi vypočtenou energetickou potřebou a skutečnou spotřebou je dán i nesprávnou interpretací průkazu energetické náročnosti budovy. Na příkladu dvou rodinných domů byl ukázán vliv koeficientu užití domu, který vyhodnocuje poměr reálné spotřeby energie vůči předpokladu stanovenému v PENB.
 • Zájem o metodu projektování BIM stabilně roste. Z průzkumu ČKAIT vyplynulo, že okolo 60 % projektantů, techniků, pracuje s AutoCAD, v Revitu okolo 18 %. Pokročilé technologie BIM používá okolo 22 % z dotázaných. Nejvíce je využívají projektanti s cílem získání výkazu výměr daného objektu. Druhým důvodem je koordinace s ostatními profesemi a nalezení kolizí před realizací.
 • Pro zajištění tepelného komfortu v budovách s nízkou spotřebou energie je nutné hledat upravená řešení, neboť se chovají odlišně od tradičních. Nahrazení regulačních zásahů člověka automatickou formou regulací nemá vždy jen pozitivní dopady. Tak to nevnímá jen obvyklých cca 5 % trvale nespokojených, ale jejich rozsah je mnohem větší. V daném případě administrativní budovy šlo o desítky procent, až 76 %. V rodinném domě tomu tak nebylo a nespokojenost se pohybovala na úrovni okolo 6 až 7 %.
 • Náhrada kotle na tuhá fosilní paliva moderním automatem na pelety snížila spotřebu promární neobnovitelné energie v bytovém domě tak, že plní standard NZEB. Bohužel souběžně nebylo uplatněno řízené větrání, takže v bytech jsou překračovány limitní koncentrace CO2.

Blok 2: Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy

Vybrané zajímavosti:
 • Tlakový rozdělovač je jednou z možností hydraulického propojení okruhu zdroje tepla a spotřebitelských okruhů. V případě neregulovaných oběhových čerpadel s tlakovými rozdělovači vznikaly problémy z tlakových rozdílů mezi rozdělovačem a sběračem. Elektronicky řízená čerpadla umožňují negativní stavy řešit a tlakové rozdělovače výhodně použít pro kondenzační kotle, neboť zaručují nižší teplotu zpátečky oproti běžně používaným termohydraulickým rozdělovačům (THR). Podmínkou je použití čerpadel s adaptivní funkcí jak v kotlovém okruhu, tak spotřebitelských okruzích s výjimkou přípravy teplé vody.
 • V současných normách existují nejsou detailně řešeny podklady řešící vyústění kouřovodu na fasádu. ČSN 73 4201 definuje vyznačení ochranného pásma a jeho vztahu k oknům aj. ČSN EN 15287-2 poskytuje pouze doporučené hodnoty, ale nedefinuje další podrobnosti.
 • Protékání otopné vody deskovým otopným tělesem významně ovlivňuje jeho výkon. Lze optimalizovat rozváděcím kroužkem.
 • Tepelné čerpadlo, respektive venkovní část, je zdrojem hluku. Akustický výkon hluku je logaritmicky závislý na otáčkách ventilátoru. Například se zvýšením výkonu regulovatelného tepelného čerpadla zdvojnásobením otáček ventilátoru může znamenat zvýšení hluku o 15 dB. U vzduchotechnických prvků i o 20 dB. Proto je nutné posuzovat hluk z tepelného čerpadla při maximálních otáčkách ventilátoru. Tento údaj však někteří výrobci skrývají, například uvádí hladinu akustického výkonu při 40 % výkonu, čemuž odpovídá stav A7/W35 u typů vzduch/voda. Údaj při plném výkonu je dostupný až na vyžádání. A stejně tak je nutné provést předkolaudační měření hluku.
 • Prověření akustiky místností před realizací budovy je častý problém. Pokud jsou v místnosti instalovány zdroje hluku, například podstropní vzduchotechnická jednotka, je levnější budoucí úroveň hluku prověřit předem a protihluková opatření provést preventivně.
 • Předmětem typizace nemusí být jen výrobky, ale i činnosti. Komplexní přístup v oblasti vytápění vede k cílům označovaných jako budoucnost 4.0.
 • S ohledem na energetickou náročnost a investiční náklady se jako nejvýhodnější pro RD jeví plynový kotel, pak tepelné čerpadlo následně zplyňovací kotel. Z pohledu emisí CO2 je nejvýhodnější zplyňovací kotel.
 • Faktor současnosti spotřeby teplé vody ve vícebytových objektech hraje velkou roli pro návrh zdroje. Na návrhu se podílí vliv konkrétního řešení, v daném případě šlo o bytové stanice ve 14 bytech.
 • Uhlí pro dálkové vytápění je v podstatě již minulostí a takové zdroje tepla již nevznikají. Modernizované přechází na zemní plyn a dokončení modernizací je záležitostí cca 20 let, jak doběhne životnost stávajících zdrojů. Objevuje se i zapojení tepelných čerpadel.
 • Prohlášení o vlastnostech a tepelném výkonu otopných těles zavádí přísnější podmínky deklarace technických vlastností těles podle nařízení EU (CPR). „Vlastnosti je třeba uvádět jasným a explicitním způsobem“, jehož vyjádřením může být zjednodušený postup. I tento postup, používaný především „mikropodniky“, musí podávat údaje umožňující přímé porovnání s údaji velkých výrobců, kteří zjednodušené metody nepoužívají.
 • Deskové otopné těleso Radik WKM8 má 16 způsobů napojení na přívod a zpátečku. Tato vysoká variabilita usnadňuje jeho projektování a instalaci a snižuje skladové zásoby více druhů těles stejného výkonu.

Blok 3: Využití obnovitelných zdrojů energie

Vybrané zajímavosti:
 • Při úvahách o ekonomické výhodnosti solární termiky je nutné zvážit současné nejistoty na trhu s energiemi, odklon od jaderných elektráren v některých státech, náhradu uhlí zemním plynem atp. A tyto nejistoty se promítají do cen. Pro kvalitně zhotovené termosolární soustavy lze počítat s životností okolo 30 až 40 let. Pak lze dosáhnout ekonomické návratnosti, která sice není zajímavá z pohledu „krátkodobých“ manažerských rozhodnutí, ale pro dlouhodobé majitele bytového domu jde o situaci jinou.
 • Výnos z tepelných solárních soustav závisí na konkrétních klimatických poměrech. Při použití referenčního klimatického roku jsou mezi regiony rozdíly na úrovni max 1,7 % v účinnosti soustav. Meziroční kolísání 2007 až 2016 bylo na úrovni plus mínus 10 % a měrné zisky 485 až 587 kWh/(m2.rok).
 • Nezasklené hybridní solární fotovoltaicko tepelné kolektory mají v podmínkách ČR poměrně malý potenciál zisku tepla.
 • Velikost sezónního topného faktoru tepelných čerpadel při přípravě teplé vody závisí na geografickém umístění. V případě vzduch-voda se střední hodnota SPF pohybuje okolo 3. V případě země-voda jsou dva vrcholy, jeden kolem 2,9 a druhý okolo 3,1. Překvapivé je, že TČ země-voda je pro přípravu teplé vody trochu méně výhodné v mírném a chladném pásmu.
 • Prosadit realizaci tepelných čerpadel při modernizaci bytového domu, odpojení od CZT, je obtížnější. Naopak při plánování novostavby ve srovnání s výměníkovou stanicí pro CZT jde o variantu zajímavou.
 • Využití fotovoltaicky vyrobené elektřiny v RD závisí na provozním profilu využití všech spotřebičů a dimenzování FV soustavy. Z analýzy s 1900 náhodně definovaných uživatelských profilů vychází v případě poměru sumy teoretické výroby FV elektřiny a skutečné spotřeby na úrovni 2 solární pokrytí elektřiny pod 30 %, pokud jsou lidé přes den spíše mimo, a je-li RD přes den využíván, tak okolo 40 %. Jde o FV systém bez baterií, s využitím tepelného čerpadla.
 • Experimentální rodinný dům s akumulačním zásobníkem tvořeným kamenivem v rámci základu domu ukazuje potenciál ke zlepšení využití soustavy FV výroba elektřiny - tepelné čerpadlo. Dům dosahuje na zhruba čtvrtinové hodnoty pasivního domu. Řešení zásobníku a jeho tepelná kapacita nejsou dostatečné pro akumulaci tepla na celou zimní sezónu v podmínkách Vysočiny.
 • Velké systémy s tepelnými čerpadly země-voda s mnoha vrty vyžadují velkou pozornost ověření vzájemného vztahu vrtů z hlediska odnímání tepla z nich a jejich interakcí. Příkladná realizace je v obci Nebřenice, kde se v konečné fázi počítá s 500 vrty.

Soutěž o cenu prof. Pulkrábka

Seznam oceněných autorů - 16. ročník – nejlepší článek za rok 2018

 • 1. cena Ing. Radek Červín za článek "Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem - 1. část"
 • 2. cena Ing. Jindřich Boháč a Ing. Jan Šulc za článek "Modelování provozního chování otopných těles"
 • 3. cena Ing. Martin Postupa za článek "Rotační výměníky a podmínky pro jejich bezporuchový provoz"
1. cena 	Ing. Radek Červín za článek
1. cena Ing. Radek Červín za článek "Zpětné získávání tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem - 1. část"
2. cena 	Ing. Jindřich Boháč a Ing. Jan Šulc za článek
2. cena Ing. Jindřich Boháč a Ing. Jan Šulc za článek "Modelování provozního chování otopných těles"
Panasonic (divize tepelná čerpadla a klimatizační technika)
www.aircon.panasonic.eu

PANASONIC HEATING & COOLING představil na konferenci Vytápění Třeboň 2019 nejnovější řadu tepelných čerpadel PANASONIC – AQUAREA GENERACE J

Nová generace tepelných čerpadel vzduch / voda, která ponese název Aquarea Generace J, se na českém trhu objeví v červnu 2019. Nová čerpadla se vyrábí v plzeňském závodě Panasonic a budou nabízet výkon od 3–9 kW. Oproti předchozí generaci mají u modelu WH-UD03JE5 vylepšenou účinnost s COP 5,33 a COP do 3,3 při ohřevu TUV. Od září 2019 budou označeny štítkem nejúspornější energetické třídy A +++.

Aquarea Generace J přispívá také k šetrnějšímu přístupu k životnímu prostředí používáním snadno recyklovatelného chladiva R32. To má nulový dopad na ozonovou vrstvu a o 75 % menší vliv na globální oteplování, čímž snižuje uhlíkovou stopu budov. Posun zaznamenal také komfort užívání při extrémně nízkých teplotách až do -20 ˚C. Pro regulaci TV jsou k dispozici dvě nové polohy snímačů – lze zvolit mezi vyšší efektivitou a nejvyšší COP pro ohřev vody při částečném zatížení nebo možností snížení doby ohřevu při plném zatížení. Čerpadla umí nově dosáhnout výstupní teploty vody až 60 ˚C a disponují také novou funkcí umožňující chlazení až do venkovní teploty 10 °C. Samozřejmostí je i podpora inteligentní údržby v rámci systému Aquarea Service Cloud.

Nová generace tepelných čerpadel vzduch / voda, která ponese název Aquarea Generace J
Nová generace tepelných čerpadel vzduch / voda, která ponese název Aquarea Generace J

MEIBES s.r.o.
www.meibes.cz

Kompletní řešení pro vytápění a chlazení

 • Udržování tlaku & akumulace
 • Efektivita & bezpečnost
 • Kotvící technika
 • Distribuce tepla & vybavení kotelen
 • Domovní a bytové předávací stanice
 • Vyvažovací ventily
 • Měření
 • Spojovací armatury
 • Předávání tepla
 • Uzavírací a vypouštěcí technika

Nově školící středisko v Praze. Aktuální seznam školení na www.meibes.cz, případně možnost domluvy individuálních školení.
Schiedel, s.r.o.
www.schiedel.com

Schiedel KombiAir

Pod tímto názvem přichází společnost Schiedel, s.r.o. Česká republika s novým systémem řízeného větrání se zpětným získáváním tepla. Jeho koncepce vychází z dlouhodobých zkušeností v této oblasti a je připravena tak, aby byla snadno realizovatelná v zemích střední Evropy, jako je například Česká republika nebo Slovensko.


Nový větrací systém využívá pro vertikální rozvody šachtu tvořenou speciálními ventilačními tvárnicemi. Tato šachta zároveň vytváří skříň pro osazení rekuperační jednotky. Vše je kompaktní a v předem definovaných rozměrech s minimálními plošnými nároky. Přívodní čerstvý vzduch je přiváděn plochým kanálem nad základovou deskou, stejným způsobem je také odvod spotřebovaného vzduchu. Ležaté rozvody pro jednotlivá podlaží jsou jednoduchým způsobem připojeny do vertikální šachty. Jejich rozsah se omezuje pouze v oblasti pomocných prostor (chodba, schodiště, technická místnost…), ideálně například ve sníženém podhledu. Vyústění přívodních rozvodů je umístěno ideálně na kraj obytné místnosti (např. nad dveře), kde je osazena speciální dýza, která dokáže distribuovat vzduch rovnoměrně v rámci dané místnosti. Systém využívá zónové regulace, kdy je objekt rozdělen např. na denní a noční část s tím, že každá z nich je provětrávána v samostatném režimu. Kromě minimalizace trubních rozvodů v objektu je ovšem zásadní předností tohoto systému extrémně nízká hlučnost, lepší než 33 dB – to je v rámci přehledu evropských výrobců vůbec nejnižší naměřená hodnota. Realizace probíhá ve dvou etapách: Ve fázi hrubé stavby jsou osazeny betonové díly šachty, zbylé práce, ležaté rozvody a montáž jednotky, se provádí v rámci dokončovacích a kompletačních prací.KP MARK, s. r. o.
www.kpmark.cz

Nerezové zásobníky a ohřívače vody

 • ANTIKOR AKU Akumulační nádoby
 • ANTIKOR TV Ohřívače s vestavěným trubkovým výměníkem
 • ANTIKOR EL Elektrické ohřívače
 • ANTIKOR KOM Kombinované ohřívače
 • ANTIKOR SOL Solární ohřívače
 • Pevné/snímatelné izolace
 • Možnost nestandardní výroby atypických zásobníků a ohřívačů dle Vašeho výkresu a Vašeho přání včetně ocelového provedení

Nerezové akumulační zásobníky vody

ANTIKOR UNI

 • Nerezová ocel
 • 200 l, 300 l s pevnou izolací
 • 500 l, 750 l, 1000 l se snímatelnou izolací

Distribuce v ČR - Alfa Laval

 • Deskové výměníky tepla pro vytápění a přípravu teplé vody
 • Deskové výměníky tepla pro chladírenství a klimatizaci
 • Servisní středisko

Obchodní zastoupení Cetetherm

 • Kompaktní předávací stanice tepla pro centralizované zásobování teplem

Technologie na úpravu vody

 • Filtrace a chemická úprava vody
 • Elektronická úprava vody

Servis a služby

Servisní oddělení KP MARK s.r.o. nabízí možnost technického dozoru při zprovoznění všech dodávaných zařízení, následnou pravidelnou kontrolu a odborný servis.KOTRBATÝ V.M.Z. spol. s r.o.
www.kotrbaty.cz

Společnost Kotrbatý V.M.Z. je dlouholetým výrobcem a dodavatelem zařízení pro vytápění velkoprostorových objektů. Zejména se jedná o vodní sálavé panely a plynové infrazářiče.

Na konferenci v Třeboni budou prezentovány dva příspěvky. V prvním je komplexně řešena problematika použití závěsných sálavých panelů v režimu chlazení, v druhém pak specifické technologické projekty jako odmrazování armádních letadel, rozpouštění kakaového másla nebo využití ztrátového tepla z povrchu kontejneru.

Ing. Hojer a ing. Nosov budou k dispozici pro všechny dotazy po celou dobu konference.
GEROtop spol. s r.o.
www.gerotop.cz

Systém pro vytápění a chlazení, který nemá konkurenci.

Tepelná čerpadla, která čerpají nebo ukládají energii do zemního masivu, jsou u středně velkých a velkých objektů ekonomickou volbou projektanta nebo investora.

Technologie umožňuje v jedné investici do zařízení, jak vytápět, tak chladit. Dokonce umožňuje obé současně, a to stále se stejnou vloženou energií.

Monitorované objekty s tepelným čerpadlem a vrty v kombinovaném režimu vytápění a chlazení zhodnocují elektrickou energii až 6x. Díky tomu, že do zemského masivu se akumuluje chlad, stává se z něj chlad využitelný v letních měsících. V tomto režimu nemáme žádný odpad z výroby tepla. Chlad se akumuluje.

Pasivní režim chlazení v letních měsících umožňuje využití vrtů bez pomoci technologie. Pracujeme pouze s oběhem. V tomto procesu těžení uloženého chladu zhodnocují vrty elektrickou energii až 60x.

Více o našich projektech najdete zde: https://www.gerotop.cz/reference

Předávání energie do objektu je nejvíce efektivní prostřednictvím velkých ploch a aktivovaných stavebních konstrukcí. Díky jednoduchosti, efektivitě a žádné údržbě se podlahové vytápění / chlazení stále častěji objevuje i v průmyslu. Speciálně navržené a vyráběné průmyslové vytápění / chlazení zabezpečí v rámci jedné instalované technologie dostatečnou distribuci tepla a chladu do objektu. Velmi zajímavá je potom kombinace nízkoteplotního vytápění a chlazení společně s tepelným čerpadlem, kdy je možné využít na maximum všech fyzikálních výhod těchto systémů.

Podívejte se na objekty, které se projektovaly s rozumem: http://www.lowatec.cz/reference/

Společnost GEROtop již 18 let navrhuje a dodává systémy, které jsou ekologicky a ekonomicky udržitelné.
Vaillant Group Czech s.r.o.
www.vaillant.cz

Značka Vaillant vznikla již před více než 145 lety v Německu a na českém trhu působí od roku 1991. Produktové portfolio zahrnuje plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky teplé vody, solární systémy a regulační techniku. Velký důraz je kladen na kvalitu produktů, inovaci a technickou podporu. Produktová řada s označením Green iQ navíc kombinuje nejvyšší úroveň výkonnosti a ochrany životního prostředí pomocí udržitelné a inteligentní technologie.

Letos představuje značka Vaillant hned několik novinek v oblasti tepelných čerpadel. První novinkou je tepelné čerpadlo aroTHERM split, které bylo vyvinuto z osvědčené konstrukce již dobře známého produktu v sortimentu Vaillant aroTHERM monoblok. Dalšími novinkami jsou pak tepelná čerpadla pro vnitřní instalaci – recoCOMPACT exclusive a versoTHERM plus.

Více podrobností o tepelných čerpadlech Vaillant na https://www.vaillant.cz/pro-zakazniky/produkty/tepelna-cerpadla/.


 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.