logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Aukční řízení – nový systém podpory obnovitelných zdrojů v České republice


© Fotolia.com

Evropská unie mění systém podpory OZE. Od 1. ledna 2017 má mít podpora poskytovaná členskými státy až na výjimky formu soutěžních nabídkových řízení, jak požadují Pokyny pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020.

Reklama

Upouští se tak od systémů podpory založených na tarifních instrumentech, typicky feed-in tarif, který nabízí výrobcům fixní částku po dobu trvání práva na podporu a přechází se k systémům, ve kterých se o výši celkové podpory soutěží a všichni výrobci prodávají vyrobenou energii na trh přímo. S podporou formou soutěžních nabídkových řízení počítá také současně projednávaný návrh směrnice o podpoře využívání energie z OZE, který ukládá členským státům povinnost zajistit, aby podpora pro elektřinu z OZE byla poskytována otevřeně, transparentně, konkurenčně, nediskriminačně a nákladově efektivně.

Jak aukce na podporu obnovitelných zdrojů fungují?

Soutěžní nabídkové řízení je konkurenční výběrové řízení, jehož předmětem je soutěž o podporu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů energie. Vítězí zpravidla ten, kdo nabídne nejnižší cenu dodávané energie. Toto řízení je charakteristické tím, že dává možnost zastropovat maximální soutěženou kapacitu a cenu vykupované energie podle aktuálních potřeb daného státu či místa. Soutěžní nabídková řízení mohou být technologicky neutrální či specifická, otevřená pro nové i stávající projekty. Rozhodující pro úspěch dané nabídky může být pouze cena (aukce), ale mohou se zohlednit i další kritéria (např. umístění projektu). Předpokládá se, že výše podpory stanovená soutěžním způsobem bude nižší, než kdyby byla stanovena administrativně (např. cenovým rozhodnutím). Tím mohou soutěžní nabídkové systémy napomáhat k definování reálné hodnoty soutěžené energie. Měly by přispět k nižším společenským nákladům na rozvoj obnovitelných zdrojů. Soutěžní systémy však nemusí být nejvhodnějším způsobem podpory pro malé výrobce energie, kteří si nemohou dovolit podat příliš nízkou nabídku.

Požadavky Evropské unie na změnu systému podpory OZE již naplňuje 12 členských států (např. Německo, Polsko nebo Francie), které zavedly soutěžní nabídkové řízení převážně formou aukčního řízení. Jednotlivé právní úpravy se od sebe liší, a to i v základních specifikacích jako je garantovaná délka podpory nebo režim vysoutěžené podpory. Délka podpory osciluje od 10 do 20 let. Typickými režimy podpory jsou prémie k výnosu za prodanou elektřinu a „contract for difference“. Pravidlem je dále stanovení maximálního objemu soutěžené kapacity instalovaného výkonu pro každou jednotlivou aukci. Aukce se v členských státech pořádají většinou jako technologicky specifické, tedy vždy pro daný druh obnovitelných zdrojů.

Jak by mohla vypadat podpora formou aukcí v ČR?

Česká republika zaostává v zavádění aukčního mechanismu podpory OZE, nicméně první návrhy konstrukce českého aukčního systému se již objevily. Cílem Ministerstva průmyslu a obchodu je návrh legislativní úpravy platného zákona o podporovaných zdrojích zpracovat, předložit vládě a nechat schválit v Parlamentu v průběhu roku 2018.

Před představením kontur českého aukčního systému je třeba zdůraznit, že stávajících podporovaných zdrojů se změny v systému podpory nedotknou. Zdroje uvedené do provozu do účinnosti připravované novely zákona o podporovaných zdrojích budou i nadále fungovat v režimu výkupní ceny, hodinového zeleného bonusu nebo ročního zeleného bonusu. I po zavedení aukčního režimu podpory bude existovat skupina zdrojů, která nebude muset projít aukčním řízením. Z aukčního řízení budou v souladu s evropskou legislativou vyňaty zdroje do 1 MW instalovaného výkonu, v případě větrných elektráren do 6 MW. Předpokládá se, že zdroje do uvedených limitů výkonu budou mít povinnost využít režimu hodinových zelených bonusů.

Obnovitelné zdroje energie a kombinovaná výroba elektřiny a tepla nad v předchozím odstavci uvedené limity si pro podporu půjdou do aukčního řízení. Uvažuje se, že český aukční systém bude postaven na principu „contract for difference“. To znamená, že investor nabídne do aukce cenu za 1 kWh elektřiny, za kterou je schopen a ochoten elektrárnu postavit a po dobu trvání podpory provozovat. Samotná výše podpory se pak odvíjí od tržní ceny elektřiny v dané hodině. Pokud je tržní hodinová cena nižší než cena vysoutěžená v aukci provozovatelem elektrárny, doplácí se mu rozdíl mezi vysoutěženou cenou a hodinovou cenou. Naopak v případě, že je hodinová cena vyšší než vysoutěžená, vrací provozovatel rozdíl do systému podpory.

Technologicky specifické aukce bude vyhlašovat nejspíše Energetický regulační úřad. V oznámení o vyhlášení aukce zveřejní celkovou soutěženou kapacitu instalovaného výkonu, pravděpodobně minimální a maximální možnou soutěžní cenu a termín do kdy musí investor elektrárnu uvést do provozu. Oznámení bude muset nepochybně obsahovat administrativně organizační pokyny k sestavení nabídky, identifikaci projektu, provozovatele apod. Vyhodnocení každé aukce bude probíhat tak, že ERÚ seřadí nabídky od nejnižší po nejvyšší, přičemž poslední úspěšný investor bude ten, který se jako poslední vejde do alokovaného objemu instalovaného výkonu.

Energetický regulační úřad se při vyhlášení aukce bude pohybovat v mantinelech nařízení vlády, která v něm stanoví objem instalovaného výkonu pro jednotlivé podporované zdroje a předpokládanou alokaci finančních prostředků. Nařízení vlády by zároveň mělo investorům dávat jasnou perspektivu do budoucna, neboť objem instalovaného výkonu, který půjde do aukčního řízení, bude stanovován vždy s výhledem na následující 3 roky.

Administraci a výplatu podpory by měl mít na starosti operátor trhu. Operátor trhu bude mít i nadále v kompetenci registraci nových zdrojů do informačního systému.

Účast v aukci bude nepochybně podmíněna složením finanční záruky, která se bude pohybovat nejspíše někde kolem 5 % z investičních nákladů. Forma záruky bude oznamována ve vyhlášení aukčního řízení. Neúspěšnému soutěžiteli v aukci bude záruka vrácena. Úspěšnému investorovi se záruka uvolní, a to buď v okamžiku realizace projektu, nebo v době zahájení zkušebního provozu. Je zřejmé, že druhá alternativa by znamenala zásah do ekonomiky projektu. Kauce však propadne, pokud úspěšný soutěžitel nesplní požadované datum uvedení elektrárny do provozu a následně bude využita pro financování systému podpory. Nefinanční garancí, kterou bude muset investor při přihlášení se do aukce předložit, je pravomocné stavební povolení.

Všem účastníkům aukce vydá ERÚ rozhodnutí o podpoře. Znamená to, že neúspěšný účastník bude mít možnost pokusit se zvrátit neúspěch v aukci podáním rozkladu. Jako odvolací důvody si lze představit fatální omyly ERÚ při vyhodnocování nabídek jako je špatný součet úspěšných nabídek nebo záměna účastníků aukce.

Uvedení aukčního mechanismu v činnost by mělo přinést oživení ve výstavbě podporovaných zdrojů elektřiny. K optimismu vedou především strategické rozvojové dokumenty České republiky jako je aktualizovaná státní energetická koncepce, kde se v optimalizovaném scénáři ve všech segmentech obnovitelných zdrojů počítá s výrazným nárůstem. A bez dostatečné alokace instalovaného výkonu do jednotlivých aukčních kol nepůjde tyto plány naplnit.

English Synopsis
Auctions – A new system of support for renewable energy sources in the Czech Republic

The European Union is changing its RES support system. From the 1st January 2017, aid granted by the Member States should be in the form of tender procedures as required by the State Aid Guidelines for the Environment and Energy 2014-2020.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.