logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Vodovodní a plynovodní domovní přípojky – obecné požadavky na výstavbu

Vodovodní či plynovodní domovní přípojka slouží k přivedení pitné vody/plynu z hlavního řadu do koncového objektu k vodoměru či vnitřnímu uzávěru, resp. před hlavní uzávěr plynu (HUP). Díky svým vlastnostem jako jsou snadná pokládka, dlouhodobá životnost, odolnost mechanickému i dynamickému zatížení, bezpečnost a hlavně díky svařování i stoprocentní bezúnikovost je polyetylen celosvětově nejčastěji používaným materiálem pro výstavbu domovních přípojek.

Domovní přípojka se obecně sestavuje z navrtávacího navařovacího T-kusu či ventilu, elektrotvarovek pro spojování PE potrubí (spojky, kolena, redukce), PE trubky nejčastěji v návinu a čím dál častěji v materiálu PE 100-RC a přechodové závitové tvarovky. Vodovodní přípojku zřizuje na své náklady budoucí odběratel. Zemní a stavební práce může realizovat svépomocí, samotné připojení pak odborná firma. Napojení na veřejný vodovod je odbornou prací, a proto jej může provádět pouze provozovatel (vodárenská společnost), stejně jako montáž vodoměru.

Plynovodní přípojka musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení. Výstavbu plynovodní přípojky k objektu zajišťuje žadatel. Propojovací práce na distribučním plynovodu smí provádět výhradně firma odborně způsobilá pro práce na vyhrazených plynových zařízeních. Specifické podmínky připojení pro odběrné místo jsou stanoveny v projektové dokumentaci a stanovisku provozovatele distribuční sítě k projektové dokumentaci.

Vlastník plynovodní přípojky je povinen smluvně zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví, či majetku osob. Hlavní uzávěr plynu se přednostně umisťuje na hranici pozemku vlastníka nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu a je majetkem vlastníka. Plynoměr patří vždy provozovateli distribuční soustavy. Plynovodní přípojka musí být zaměřena odbornou geodetickou firmou v souladu s prováděcím pokynem provozovatele.

Základní technické požadavky na domovní přípojky

 • Přípojka by měla být co nejkratší, pokud možno kolmo na řad a připojovaný objekt, v celé své délce jednotného průměru a materiálu.

 • V případě vodovodní přípojky má být sklon min. 3 % k místu napojení na hlavní potrubí a přípojku je třeba kvůli možnému promrzání uložit do nezámrzné hloubky min. 1,2 m (hlinité zeminy) či 1,5 m (štěrkové a skalnaté zeminy) pod zem. Sklon v případě plynovodní přípojky by měl být 0,4 % s krytím min. 0,6 metru. Se souhlasem plynárenského podniku lze krytí snížit na 0,4 m. Maximální hloubka uložení je však 1,5 m.

 • Přípojky z PE se napojují na hlavní řad navrtávacím odbočkovým ventilem DAV (voda) či navrtávacím odbočkovým T-kusem DAA (plyn). Oba typy navrtávacích přípojkových sedlových elektrotvarovek umožňují navrtávání hlavního řadu za tlaku bez nutnosti uzavření hlavního řadu. Navrtávací T-kus DAA umožňuje i případné havarijní nouzové uzavření přípojky.

 • Přípojka od uzavíracího ventilu až po hlavní uzávěr před měrnou jednotkou by měla být provedena z jednoho celistvého kusu trubního materiálu. V odůvodněných případech je možné provést spojení/svaření elektrotvarovkami FRIALEN® (nerozebíratelný spoj), aby nebylo možno s přípojkou před vodoměrem či plynoměrem manipulovat nebo nebylo sníženo krytí při přechodu do svislé části.

 • Vodovodní přípojka je ukončená hlavním uzávěrem vody (včetně vodoměrné sestavy), plynovodní přípojka je přednostně vyvedena do nadzemní skříně buď v samostatném přístřešku, nebo v obvodovém zdivu objektu.

 • Zřizování staveb, teras, schodů, skladování materiálu, vysazování stromů nad přípojkou je nepřípustné.

 • Vzdálenost k ostatním zařízením v terénu se stanoví s ohledem na provozní tlak a průměr potrubí. Vzdálenosti souběhu nebo křížení s inženýrskými sítěmi „tzv. ochranná pásma“ stanovuje norma ČSN 73 6005.

 • Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění, způsoby napojení a trasu odsouhlasenou provozovatelem distribuční soustavy a dále umožnit bezpečný přístup a kontrolu měřícího zařízení.

 • Všechny plynovodní domovní přípojky musí být opatřeny signalizačním vodičem, který se pevně upevňuje na vrchní část potrubí. ve výšce 40 cm nad potrubím musí být položena výstražná fólie žluté barvy.

 • Podsyp a obsyp neopláštěného potrubí musí být proveden jemnozrnným pískem s frakcí ne větší než 16 mm.

 • Při křížení domovní přípojky s vozovkou, železniční tratí či vodním tokem je požadováno použití chrániček nebo ochranných trubek. Potrubí musí být v chráničce vystředěné a utěsněné proti vnikání nečistot. Při křížení vodovodní přípojky s kanalizačním potrubím má být vodovodní přípojka uložena nad tímto potrubím.

 • Prostupy potrubí domovní přípojky stěnami objektů (budovy, šachty) je nutné provést tak, aby bylo zabráněno mechanickému poškození a aby byly vodotěsně zajištěny.

 • Přesné požadavky na domovní přípojky definuje vlastník či provozovatel distribuční sítě.

Využijte stránku Technická podpora a naši pracovníci jsou vám k dispozici na uvedených kontaktech.


Aliaxis Utilities & Industry
logo Aliaxis Utilities & Industry

Aliaxis Utilities & Industry je více než jen pouhý dodavatel materiálu. Nabízíme široké znalosti a dlouholeté zkušenosti z celosvětové sítě silných a uznávaných značek. Pod divizní značkou Aliaxis Utilities & Industry dodává společnost Nicoll Česká ...

 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.