logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

Změna Z1 ČSN 75 5411 byla zpracována zejména z důvodu včlenění požadavků na vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob (tzv. mikrošachty) do této normy. Stávající znění ČSN 75 5411 z dubna 2006 se o vodoměrných šachtách bez nutnosti vstupu osob vůbec nezmiňovalo a vznikaly tak pochybnosti, jestli jsou takové vodoměrné šachty na vodovodních přípojkách přípustné.

Reklama

Úvod

Změna Z1 ČSN 75 5411 byla zpracována zejména z důvodu včlenění požadavků na vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob (tzv. mikrošachty – obr. 1) do této normy. Stávající znění ČSN 75 5411 z dubna 2006 se o vodoměrných šachtách bez nutnosti vstupu osob vůbec nezmiňovalo a vznikaly tak pochybnosti, jestli jsou takové vodoměrné šachty na vodovodních přípojkách přípustné. V rámci připomínkového řízení k této změně bylo nutno projednat a zapracovat větší množství připomínek, což se projevilo také úpravou některých článků, které se vodoměrných šachet přímo netýkají.

V současné době je změna odevzdána na ÚNMZ a připravuje se její vydání.

Obr. 1 – Příklad vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob (tzv. mikrošachty) v řezu (Zdroj: Hutira - Brno, s.r.o.)
Obr. 1 – Příklad vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob (tzv. mikrošachty) v řezu (Zdroj: Hutira - Brno, s.r.o.)

1. Nový odborný termín a jeho definice

V průběhu zpracování změny normy vyvstala nutnost definování termínu „vodoměrná šachta“. Podle nové definice se jedná o objekt, který slouží k umístění a ochraně vodoměru a souvisejících armatur (vodoměrné sestavy). Vodoměrná šachta je určena pro osazení pod úroveň terénu vně budov a umožňuje přístup k vodoměru a armaturám, odečet vodoměru a výměnu vodoměru a armatur.

Důležitá je zde formulace „je určena pro osazení pod úroveň terénu vně budov“. Šachty pro osazení vodoměru uvnitř budov (v nepodsklepeném přízemí apod.) tedy nejsou vodoměrnými šachtami ve smyslu této definice a nevztahuje se na ně kapitola 8. týkající se návrhu vodoměrných šachet (viz odstavec 2). Mohou se na ně však přiměřeně použít požadavky vztahující se na vodoměrné šachty určené pro vstup osob.

2. Úprava kapitoly o návrhu vodoměrných šachet

Obr. 2 Pohled do šachty vybavené vodoměrem stavební délky 110 mm (závit ¾“) a jedním kulovým kohoutem. Je možné i provedení s kulovými kohouty před a za vodoměrem. (Zdroj: Hutira - Brno, s.r.o.)
Obr. 2 Pohled do šachty vybavené vodoměrem stavební délky 110 mm (závit ¾“) a jedním kulovým kohoutem. Je možné i provedení s kulovými kohouty před a za vodoměrem. (Zdroj: Hutira - Brno, s.r.o.)

Kapitola 8. pojednávající o návrhu vodoměrných šachet byla zcela přepracována. Zejména bylo provedeno:

 • rozdělení vodoměrných šachet na vodoměrné šachty určené pro vstup osob a bez nutnosti vstupu osob;
 • doplnění konkrétních požadavků na oba druhy vodoměrných šachet.

a) Vodoměrné šachty určené pro vstup osob

U vodoměrných šachet určených pro vstup osob se jedná zejména o požadavky na půdorysný tvar a rozměry. Půdorys vodoměrné šachty určené pro vstup osob může mít tvar obdélníku, kruhu nebo oválu a její rozměry se navrhují podle velikosti vodoměrné sestavy, která závisí na průměru přípojky, typu a velikosti vodoměru. Minimální rozměry vodoměrných šachet určených pro vstup osob jsou:

 • u obdélníkové nebo oválné vodoměrné šachty šířka 900 mm a délka 1200 mm;
 • u kruhové vodoměrné šachty průměr 1100 mm;
 • u všech vodoměrných šachet určených pro vstup osob výška 1500 mm.

Světlost poklopu a vstupního otvoru vodoměrných šachet určených pro vstup osob musí být nejméně 600 mm. Vyhovují tedy čtvercové poklopy o rozměru 600 x 600 mm nebo kruhové poklopy o průměru 600 mm.

Při stanovení výše uvedených rozměrů byly brány v úvahu požadavky více provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu.

Dále je požadováno vybavení vodoměrné šachty určené pro vstup osob žebříkem podle ČSN EN 14396 nebo stupadly podle ČSN EN 13101. Žebřík ani stupadla nesmí zužovat rozměr vstupního otvoru, aby nepředstavovaly překážku při vstupu do šachty. Nutné je také zajištění sestupu do šachty např. výsuvným nebo pevným madlem nebo tříbodovou konstrukcí (trojnožkou) vybavenou bezpečnostním navijákem a osobními ochrannými prostředky proti pádům z výšky.

Obr. 3 Přizpůsobení šachty hloubce uložení vodovodu a šikmému terénu lze provést například pomocí teleskopického poklopu (rozsah až 200 mm). Pro napojení na vodovod jsou v šachtě připraveny trubky, které se před usazením šachty podle její hloubky ohnou. (Na obrázku je šachta „vzhůru nohama“). (Zdroj: Hutira - Brno, s.r.o.)
Obr. 3 Přizpůsobení šachty hloubce uložení vodovodu a šikmému terénu lze provést například pomocí teleskopického poklopu (rozsah až 200 mm). Pro napojení na vodovod jsou v šachtě připraveny trubky, které se před usazením šachty podle její hloubky ohnou. (Na obrázku je šachta „vzhůru nohama“). (Zdroj: Hutira - Brno, s.r.o.)

b) Vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob

U vodoměrných šachet bez nutnosti vstupu osob se požaduje, aby se jednalo o typové výrobky, které tvoří komplet s armaturami vodoměrné sestavy a potřebnými tvarovkami (příklad na obr. 1), umožňují přístup k vodoměru a armaturám, odečet vodoměru, výměnu vodoměru a armatur. Důležitým je u těchto šachet požadavek na přístupnost rozebíratelných spojů potrubí a armatur nacházejících se uvnitř šachty, aby z důvodu opravy netěsnosti rozebíratelného spoje nebylo nutné šachtu vykopat. Výrobce vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob musí garantovat ochranu vodoměru proti mrazu, protože v těchto vodoměrných šachtách není vodoměr zabezpečen proti mrazu hloubkou uložení. Ochrana vodoměru proti mrazu může být zajištěna např. tepelnou izolací a temperováním šachty teplem ze zemského masívu.

Vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob tedy nemohou být sestavovány na místě stavby z různých dílů, které nejsou součástí jednoho typového výrobku (např. z plastové nebo betonové trouby většího průměru a na místě vyrobené polystyrenové izolace). Takové „kutilsky vyráběné“ vodoměrné šachty by nemusely splňovat výše uvedené požadavky, např. přístupnost rozebíratelných spojů nebo ochranu vodoměru před mrazem.

c) Všechny vodoměrné šachty

Všechny vodoměrné šachty se obvykle umísťují na neveřejném pozemku, který hraničí s veřejným prostorem. Slovo „obvykle“ nevylučuje umístění na pozemku veřejném, které může být v některých obcích (městech) zakázáno, v jiných obcích naopak doporučováno. Vstup do vodoměrné šachty musí být trvale přístupný. Nelze na něm tedy skladovat materiál apod.

Všechny vodoměrné šachty musejí odolávat:

 • tlaku okolní zeminy (nesmí docházet k průhybům např. plastových stěn);
 • vztlaku podzemní vody, pokud se nacházejí pod její hladinou;
 • zatížení z povrchu, na které jsou konstruovány, např. na zatížení z pochozích nebo pojížděných ploch.

Poklopy všech vodoměrných šachet musejí odpovídat provozním podmínkám (možnému zatížení apod.). Vodoměrné šachty, které jsou typovými výrobky, musejí být osazovány podle návodu výrobce. I nadále zůstává požadavek, podle kterého smí být ve vodoměrné šachtě umístěno pouze vodovodní potrubí, armatury a vodoměr, nebo i několik vodoměrů.

3. Úpravy v ostatních článcích normy

Podstatná je úprava článku 5.4, která požaduje umístění uzavírací armatury u začátku vodovodní přípojky výhradně v místě odbočení z vodovodního řadu. Na základě požadavku více provozovatelů vodovodů pro veřejnou potřebu a zákona č. 274/2001 Sb. tedy už není dovoleno výjimečné osazení této uzavírací armatury dále od odbočení z vodovodního řadu (na jiném veřejně přístupném místě). Podle zákona č. 274/2001 Sb. je odbočení s uzavírací armaturou součástí vodovodního řadu. V zemi se použije tradiční uzavírací armatura se zemní soupravou. Tato uzavírací armatura však může být umístěna také v kolektoru nebo technické chodbě podle ČSN P 73 7505, a potom se zemní soupravou neopatřuje.

Článek 7.5 se příliš nemění. Vodoměrná sestava se zpravidla umisťuje:

 • v podzemním podlaží nejdále 2,0 m od obvodového zdiva budovy (potrubí nesmí být zakryté), na suchém a větraném místě nejméně 0,20 m a nejvíce 1,20 m nad podlahou a nejméně 0,20 m od bočního zdiva;
 • v nepodsklepených budovách v šachtě pod podlahou, nebo v prvním nadzemním podlaží (přízemí) budovy stejným způsobem jako v předchozím odstavci, popř. ve skříňce nebo ve výklenku ve zdi, např. na chodbě nebo v průchodu;
 • ve vodoměrné šachtě umístěné v zemi vně budovy.

Vodoměrná sestava se umísťuje tak, aby k ní byl vždy volný přístup a byla zabezpečena proti mrazu, poškození a vhodným způsobem zajištěna proti zaplavení vodou. Rovněž zákon č. 274/2001 Sb. stanovuje povinnost odběratele vody umožnit provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu přístup k vodoměru a chránit vodoměr před poškozením.

Závěr

Vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob jsou svými malými rozměry vyžadujícími menší objem výkopových prací zajímavou alternativou. Po zavedení změny normy lze předpokládat, že mnoha investorům přinesou výhodu.

Literatura

Změna Z1 ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky (konečný návrh)

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky z dubna 2006

ČSN EN 13101 (13 6352) Stupadla pro podzemní vstupní šachty – Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šachtách

ČSN P 73 7505 Kolektory a ostatní sdružené trasy vedení inženýrských sítí

Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

 
Komentář recenzenta Ing. Zdeněk Žabička

Souhlasím s textem, jen bych navíc rád upozornil na plynotěsnost prostupu základovou konstrukcí nebo obvodovou stěnou.

English Synopsis
Comment on Changing Z1 ČSN 75 5411 Water connections

The change of Z1 ČSN 75 5411 was mainly processed due to the incorporation of water meter shaft requirements without the need to enter persons (so-called microshaft) into this standard. The current version of ČSN 75 5411 of April 2006 did not mention the water meter shaft without the necessity of entry of persons, and there were doubts as to whether such water meter shafts on the water connections are permissible.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.