logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Požadavky na ekodesign plynových vytápěcích jednotek od 1. ledna 2021

Plynové teplovzdušné jednotky jsou využívány téměř výhradně v průmyslových instalacích. Často slouží jako hlavní vytápěcí systém s relativně vysokým instalovaným výkonem. S ohledem na celkovou situaci na trhu energií lze z dlouhodobého hlediska předpokládat nárůst objemu systémů využívajících ke svému pohonu zemní plyn. Je to dáno přirozeným úbytkem zdrojů uhlí a obecně vyšším tlakem na využívání šetrnějších zdrojů energie.

Využití plynových vytápěcích jednotek a jejich podíl na celkově instalovaném výkonu tak mají významný potenciál ke snížení emisí skleníkových plynů. To je také jeden z hlavních důvodů, proč jsou plynové teplovzdušné jednotky řazeny mezi výrobky, kterých se týkají požadavky na ekodesign. Cílem nařízení je hospodárnější nakládání s energiemi a snížení znečišťujících látek v ovzduší.

Vytápěcí systém ROBUR NEXT R
Vytápěcí systém ROBUR NEXT R

Legislativní rámec a časový harmonogram týkající se podmínek pro plynové vytápěcí jednotky

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES

Níže uvedené údaje se již nadále budou vztahovat pouze k plynovým teplovzdušným jednotkám, tak jak jsou definovány ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281

Ohřívačem vzduchu na (plynná/kapalná paliva) se rozumí zařízení, které:

 • obsahuje teplovzdušný systém, nebo do něj teplo dodává
 • je vybaveno jedním, nebo více zdroji tepla
 • může obsahovat teplovzdušný systém vytápění pro dodávání ohřátého vzduchu přímo do vytápěného prostoru pomocí jednoho či více ventilátorů

Dále se zavádí pojem sezónní energetické účinnosti vytápění i v segmentu plynových ohřívačů vzduchu, které se do roku 2018 hodnotily pouze z pohledu prosté účinnosti tepelné výměny.

Sezónní energetická účinnost vytápění (ηs) je parametr, který zohledňuje celkovou energetickou náročnost provozu teplovzdušné jednotky v průběhu jejích provozních cyklů. Zahrnuje také jednotlivé provozní stavy a jejich trvání v čase.

zohledňuje hodnoty jako:

 • užitečnou účinnost, užitečný tepelný výkon
 • elektrický příkon a průtok vzduchu

započítává také vlivy jako jsou:

 • tepelná ztráta opláštěním, s ohledem na zamýšlené umístění teplovzdušné jednotky
 • způsob přívodu vzduchu do spalovacího okruhu (nucený/přirozený) tah

Všechny tyto hodnoty jsou měřeny, jak při jmenovitém, tak i minimálním tepelném výkonu. Výslednou hodnotu sezónní energetické účinnosti vytápění je výrobce povinen uvádět v technické dokumentaci daného výrobku.

Soubor evropských předpisů ErP stanovuje minimální hodnoty sezónní energetické účinnosti pro vytápění ohřívači vzduchu. Stanovuje také maximální hodnoty emisí oxidu dusíku vyjádřeného jako emise oxidu dusičitého z teplovzdušných ohřívačů. Harmonogram opatření je stanoven ve dvou fázích[1]:

V první fázi, od 1. ledna 2018:

 • nesmí být sezónní energetická účinnost vytápění ohřívačů vzduchu nižší než 72 %

dále, od 26. září 2018:

 • nesmí být emise oxidů dusíku, vyjádřená jako emise oxidu dusičitého, z teplovzdušných ohřívačů vyšší než 100 mg/kWh*

V druhé fázi, od 1. ledna 2021:

 • nesmí být sezónní energetická účinnost vytápění ohřívačů vzduchu nižší než 78 %
 • nesmí být emise oxidů dusíku, vyjádřená jako emise oxidu dusičitého, z teplovzdušných ohřívačů vyšší než 70 mg/kWh*

* (emise oxidů dusíku, vyjádřené v mg/kWh spotřeby paliva vyjádřené pomocí spalného tepla)


Na striktní podmínky ErP 2021 se výrobce připravil již v roce 2018, kdy uvedl na trhu novou řadu plynových teplovzdušných jednotek ROBUR NEXT R. Jednotky jsou navrženy jako nekondenzační, modulované v rozsahu 60–100 % topného výkonu. Při správném návrhu systému umožní jednotka časté využívání vysoké efektivity modulovaného režimu, která se pohybuje z pohledu emisní účinnosti v rozsahu 93,5 %–95,4 %

V případě, že budeme zohledňovat parametr sezónní energetické účinnosti vytápění, se dostaneme na hodnoty v rozsahu 78 %–78,6 %

Snahou hodnocení vytápěcích systémů na základě sezónní energetické účinnosti je přiblížení se podmínkám reálného provozu a způsobu využívání daných výrobků. Hodnoty sezónní energetické účinnosti jsou nižší, protože zahrnují negativní vlivy standardního provozu a používání, které se dříve nezohledňovaly.

Pro představu jsou ještě uvedeny hodnoty sezónních účinností kondenzačních jednotek ROBUR G. Tyto se pohybují v rozsahu 82,9 %–86,1 % Zde je sezónní energetická účinnost pozitivně ovlivněna využitím energetického potenciálu přeměny skupenství. Energie obsažená ve spalinách je částečně využívána pro vytápění, ale na druhé straně zde také vzniká nutnost odvodu kondenzátu.

Jednotky ROBUR NEXT R, společně s  kondenzačními jednotkami ROBUR G tak tvoří ucelenou nabídku pro vytápění průmyslových objektů.


Společnost Robur S.p.A., založená v roce 1956, je předním světovým výrobcem, jehož posláním je nabízet energeticky účinná řešení v oblasti průmyslového vytápění a chlazení. Činí tak v souladu s hlavní myšlenkou ekodesignu, a to respektovat při navrhování a výrobě nejen klasické vlastnosti výrobku, jakými jsou funkčnost, bezpečnost, technická proveditelnost, ale také klást velký důraz na co nejmenší negativní dopady výrobku na životní prostředí.

[1] NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/2281


ROBUR, s.r.o.
logo ROBUR, s.r.o.

Firma Robur s.r.o. byla založena v roce 1993 jako výhradní obchodní partner italské značky Robur v České republice a na Slovensku. Zajišťuje dodávky, prodej a servis plynových vytápěcích jednotek, plynových absorpčních tepelných čerpadel a ostatních ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.