logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Využití absorpce jako náhrady či kombinace k centrálnímu zásobování teplem

Absorpční technologie se v posledních několika letech osvědčila jakožto efektivní náhrada k CZT, a to jak z environmentálního, tak i z ekonomického hlediska. K dnešnímu dni využilo absorpci jako náhradu k CZT zhruba 80 bytových domů typu „panel“, přičemž další projekty jsou ve fázi přípravy.

Impulzem k hledání nového zdroje pro panelová sídliště byla snaha minimalizovat závislost na dodávkách tepla od VZT. V praxi se reálně osvědčila dvě řešení, která mohou eliminovat zmíněnou závislost. První z nich je izolovat plášť budovy. Tímto krokem dojde k výraznému snížení spotřeby tepla, avšak na tuto změnu CZT obvykle reaguje zvýšením cen za dodaný GJ. Druhou možností je opatření vlastního zdroje tepla, který umožní využít částečné nebo úplné odpojení od CZT, a tím i volbu jiného dodavatele energie (plynu). Na takový zdroj jsou však kladeny vysoké požadavky s ohledem na dopady na životní prostředí v místě provozu.

Jako vhodná technologie se k tomuto účelu osvědčila plynová absorpční teplená čerpadla Robur GAHP. Jde o plynová tepelná čerpadla, čímž odpadají nároky na elektrickou přípojku v dostatečné dimenzi. Z tohoto důvodu lze těmito čerpadly pokrýt i ty největší objekty a přitom efektivně využívat obnovitelných zdrojů. Jelikož jde o nejefektivnější plynový zdroj na trhu, dochází k minimálním negativním dopadům na životní prostředí a to i v místech se silnou koncentrací těchto zdrojů. Zdroje jsou navíc schopny generovat teplotu vody až 65°C, což je teplota nezbytná pro zachování stávající otopné soustavy ve zmíněných panelových domech. Zdroje lze efektivně použít do kaskády společně s kondenzačními kotli, čím lze zajistit kombinaci OZE s kvalitním bivalentním zdrojem s dobrými výsledky a nízkými pořizovacími náklady.

Jakožto příklad kombinace a náhrady k CZT uvádíme dvě instalace. Prvním je bytový dům Sadová, kde je absorpce využita v kombinaci s CZT. Tím druhým jsou bytové domy Jablonec nad Nisou, kde došlo k úplnému odpojení.

Společenství vlastníků bytového domu, ulice Sadová 23/25/27, Adamov

Instalace plynových tepelných čerpadel ROBUR pomohla bytovému domu v Adamově dosáhnout průkazu energetické náročnosti budovy B z hlediska celkově dodávané energie a třídy A z hlediska vlivu provozu budovy na životní prostředí. Prostřednictvím tepelného čerpadla se také povedlo snížit náklady na vytápění o 86 000 za půlku topné sezóny.

Sdružení vlastníků bytových jednotek na ulici Sadová se nachází ve městě Adamov. Předmětem činnosti tohoto společenství je správa, provoz a opravy společných částí domu. Společenství provedlo v posledních letech rekonstrukci bytového domu a instalovalo plynová tepelná čerpadla ROBUR, čímž došlo k efektivním úsporám tepelné energie. Na základě uvedených změn byl vydaný průkaz energetické náročnosti budovy, ve kterém bytový dům o velikosti cca 100 bytových jednotek dosáhl třídy B z hlediska celkově dodávané energie a třídy A z hlediska vlivu provozu budovy na životní prostředí.

Popis instalace:


V budově byla instalována dvě absorpční tepelná čerpadla ROBUR GAHP A (vzduch/voda) o výkonu cca 75 kW jako vlastní nízkoemisní zdroj za účelem snížení závislosti na centrálním zásobování teplem (CZT). CZT bylo nadále použito jako druhý zdroj k tepelným čerpadlům a na vytápění objektu se podílelo zásadní měrou. Z výsledné kalkulace nákladů na topení vyšla skutečná cena za 1 GJ dodaný tepelným čerpadlem 355 Kč (v ceně jsou zahrnuty i odpisy za pořízení tepelného čerpadla formou stálých nákladů). To v porovnání s cenou 615 Kč za 1 GJ dodaný od CZT činí úsporu 260 Kč za 1 GJ. Dvě tepelná čerpadla dodala v průběhu poloviny topné sezóny 330 GJ, což činí úsporu 85 943 Kč za rok.

Úspora objektu s ohledem na využití alternativního zdroje společnosti Robur

Rok GJ CZT (Kč) GJ PTČ (Kč) GZT (GJ) PTČ (GJ) Objekt (GJ)
2004 X 0,00 4 000,00 0,00 4 000,00
2007 X 0,00 2 986,80 0,00 2 986,80
2008 584,13 0,00 3 108,00 0,00 3 108,00
2009 629,97 0,00 2 733,00 0,00 2 733,00
2010 593,28 0,00 2 576,30 0,00 2 576,30
2011 693,23 0,00 2 083,50 0,00 2 083,50
2012 608,82 0,00 1 926,70 0,00 1 926,70
2013 * 615,09 354,89 1 611,90 330,30 1 942,20

Vývoj ceny a spotřeby tepla v objektu v předcházejícím období

Rok GJ CZT (Kč) GJ PTČ (Kč) MODEL BEZ PTČ (Kč) OBJEKT SKUTEČNĚ (Kč) Objekt (GJ)
2008 1 758 017,00 0,00 1 758 017,00 1 758 017,00 0,00
2009 1 721 711,13 0,00 1 721 711,13 1 721 711,13 0,00
2010 1 528 462,15 0,00 1 528 462,15 1 528 462,15 0,00
2011 1 444 354,16 0,00 1 444 354,16 1 444 354,16 0,00
2012 1 173 011,17 0,00 1 173 011,17 1 173 011,17 0,00
2013* 991 463,18 117 220,81 1 194 627,33 1 108 683,99 85 943,34

* Tepelné čerpadlo bylo instalováno v polovině září roku 2013; zmíněné hrubé finanční úspory tedy vyplývají pouze za období září - prosinec 2013.

Bytové domy - Jablonec nad NisouDlouhodobě neúnosná vyúčtování za dodané GJ do bytových domů způsobila v některých severočeských městech úplné vypovězení smluv o dodávkách tepla od CZT. Společenství vlastníků a bytová družstva panelových domů hledala řešení v alternativních technologiích s využitím obnovitelné energie. Pro vytápění a ohřev TUV zvolila možnost využití plynu pomocí absorpční technologie GAHP ve verzi vzduch/voda.

Popis instalace

Proces výměny zdroje tepla byl řešen tak, aby došlo k minimálním stavebním úpravám v objektu. Jako nejvhodnějším místem pro umístění tepelných čerpadel je obvykle střecha budovy, na kterou se tepelná čerpadla umístí na tzv. „Linku“. Linkem se označuje prefabrikovaná kaskáda zdrojů, jež je již z výroby nainstalovaná na dvou I profilech a zapojena tak, že se chová jako jeden kompaktní zdroj. Tento zdroj je poté napojen přes akumulační nádobu na původní otopnou soustavu a na přípravu TUV.

Název: Typická instalace typ „panel“ Jablonec nad Nisou
Počet jednotek: 4 x GAHP A + 3 x AY
Výkon TČ: 150 kW
Celkový výkon: 250 kW

ROBUR, s.r.o.
logo ROBUR, s.r.o.

Firma Robur s.r.o. byla založena v roce 1993 jako výhradní obchodní partner italské značky Robur v České republice a na Slovensku. Zajišťuje dodávky, prodej a servis plynových vytápěcích jednotek, plynových absorpčních tepelných čerpadel a ostatních ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.