logo TZB-info

TZB studio
zobrazit program

Měření mikroklimatu vnitřního prostředí s TESTO 400

Měření interního mikroklimatu zdokonalené na maximum

Nový měřící přístroj testo 400 je vhodný pro hodnocení interního mikroklimatu, monitorování všech důležitých faktorů ochrany zdraví pracovníků, optimalizaci klimatizace a větrání pro dosažení tepelné pohody.

Úvod

Jakmile je potřeba uvést do provozu, instalovat, kontrolovat, případně servisovat vzduchotechnické zařízení, je často potřeba zajistit komplexní měření. Když například ve velkoprostorových kancelářích pozorujeme nedostatek komfortu prostředí, je potřeba kontrola průvanu, nepříjemných teplot nebo únavy lidí v důsledku vysoké koncentrace CO2. Tato měření mohou trvat několik hodin až dní a nelze je provádět jednoduchým měřícím přístrojem. Proto se doporučuje použít profesionální přístroje na měření kvality vnitřního prostředí, které jsou nejen schopné měřit a analyzovat nejrůznější parametry, ale také získat výstupy, které lze prezentovat zákazníkovi odpovídajícím způsobem.

Monitoring interního mikroklimatu a pracovního prostředí

Tepelná pohoda prostředí závisí na kvalitě mikroklimatu. Vzniká ze stavu tzv. tepelné rovnováhy, když se součet tepla vznikajícího v organismu a tepla přiváděného do organismu z okolí rovná ztrátám tepla do okolí ve stejném čase. Nedodržení optimálních hodnot má kromě fyziologických účinků i vlivy psychologické, jako je např. pokles pracovního výkonu, neklid, pocit nepohodlí, snížení pozornosti apod. Problematice hodnocení mikroklimatických faktorů (vnitřnímu prostředí) se věnuje několik platných právních předpisů, nařízení vlády, vyhlášek dále platné normy upravující požadavky na měření a hodnocení těchto faktorů.

Měřící přístroje Testo pro měření tepelně-vlhkostního mikroklimatu

Dnes přináší na trh Testo AG novou generaci víceúčelového měřícího přístroje testo 400, která je doplněná o mnoho funkcí, které najdou uplatnění ve všech aplikacích klimatizace a větrání podle nejnovějších norem a směrnic. Měření je jednoduché, rychlé a efektivní.

Díky robustní konstrukci, funkci dotykového displeje Smart-Touch a jednoduchému odesílání reportů přes WLAN přímo na místě je testo 400 ideální pro všechna měření v oblasti klimatizace, větrání a úrovně komfortu. 5“ barevný displej Smart-Touch okamžitě reaguje na provozní vstupy. To umožňuje intuitivní ovládání stejně jednoduché jako na chytrých telefonech.

Testo 400 se stává synonymem referenčního přístroje, se kterým bylo možné měřit ve všech oblastech: od měření v čistých prostorách, přes řešení úkolů ve větrání a klimatizaci, až po nejnáročnější měření vzduchotechniky v průmyslu. Zajišťuje to nejen jeho komplexní obslužné menu, ale i nejširší sortiment různých čidel.

Obr. 1 testo 400 generace 2019
Obr. 1 testo 400 generace 2019

Testo 400 – portfolio čidel

 • Sondy Bluetooth®(BT): univerzální digitální sondy, Smart probes a testo 770-3
 • Kabelové sondy: univerzální digitální sondy přes konektor TUC, analogové snímače teploty NTC (konektor TUC), analogové snímače teploty Typ K, Doplnění o 5 digitálních sond Pt100 pro velmi přesné měření teploty (s konektorem TUC).

Současně je možno na testo 400 připojit 4x BT sondy, 2x sondy přes TUC a 2x termočlánek Typ K. Čidla umožňují vícenásobné použití, je zajištěná kompatibilita s již existujícími sondami testo 440 a praktické je i tlačítko na rukojeti pro ukládání individuálních naměřených hodnot.

Tab. 1 Inteligentní přístroj s inteligentními funkcemi

Jednoduché a chytré použití s novou aplikací testo 400 App a dotykovým displejem
Jednoduchá dokumentace: vytvoření profesionálních zpráv přímo v testo 400
Přehled o všech datech a výsledcích díky velkému 5“ HD displeji
Odesílání digitálních správ zákazníkům a do kanceláře pomocí WLAN
Vytvoření rychlých správ s funkcí komentáře a fotodokumentací z integrovaného fotoaparátu
Analýza naměřených dat na počítači pomocí současně dodávaného SW DataControl
Bezdrátové sondy pro větší flexibilitu při používaní
IAQ logger – samostatně pracující záznamník pro dlouhodobé měření

Chytré a intuitivní měřící programy testo 400:

 • Bodové měření HVAC podle EN ISO 12599 a ASHRAE 111
 • PMV/PPD podle EN ISO 7730 a ASHRAE 55
 • Průvan a stupeň turbulence podle EN ISO 7730 a ASHRAE 55
 • Měření WBGT podle DIN 33403 a EN ISO 7243,
 • Měření NET podle DIN 33403
 • Měření CO2 a CO okolí

Komfortní management zákazníků:

 • Všechna zákaznická data k dispozici
 • Zadání různých měřících bodů podle zákazníka
 • Import zákaznických a naměřených dat přes SW od třetích stran
 • Zadání zákaznických dat a měřících bodů přes počítačový SW
 • Použití informací o zákaznících a měřících bodech pro předběžnou konfiguraci měřících programů

Tab. 2 Různé měřící programy pro všechny důležité aplikace VAC

Menu měřeníFunkce
1. Základní náhled – individuální zobrazení naměřených hodnot každé sondy.
 • Pro všechny sondy
 • Aktivace funkce záznamníku
 • Jednobodové nebo časové měření
 • Zobrazení naměřených hodnot jako samostatné hodnoty, v tabulce, v grafu
2. Objemový průtok – ve vzduchotechnickém kanálu.
Určení objemového průtoku ve vzduchotechnickém kanálu.
 • Pro všechny sondy na měření proudění (se žhavým vláknem, vrtulové)
 • Požadované zadání geometrie kanálu
 • Jednobodové nebo časové měření
 • Import informací o místě měření ze zprávy zákazníků
3. Objemový průtok – ve vzduchotechnickém kanálu (EN 12599).
Stanovení objemového průtoku v kanálu pomocí měření sítě podle EN 12599.
 • Pro všechny sondy na měření proudění (se žhavým vláknem, vrtulové) a Prandtlovy trubice
 • Požadované zadání geometrie kanálu a otvorů v kanálu
 • Jednobodové nebo časové měření
 • Výpočet nejistoty měření podle EN 12599
 • Automatické zobrazení hloubky zasunutí při příčném měření v kanálu
 • Rozdělení pro hranatý kanál podle triviální metody a pro oválný kanál podle metody středové osy
4. Objemový průtok – ve vzduchotechnickém kanálu (ASHRAE 111).
Stanovení objemového průtoku v kanálu pomocí měření sítě podle ASHRAE 111.
 • Pro všechny sondy na měření proudění (se žhavým vláknem, vrtulové) a Prandtlovy trubice
 • Požadované zadání geometrie kanálu a otvorů v kanálu
 • Jednobodové nebo časové měření
 • Automatické zobrazení hloubky zasunutí při příčném měření v kanálu
 • Rozdělení pro hranatý kanál podle metody log-tchebycheff a pro oválný kanál podle loglineární metody
5. Objemový průtok – výústky.
Stanovení objemového průtoku na výústkách.
 • Pro všechny sondy na měření proudění (se žhavým vláknem, vrtulové)
 • Potřeba zadání výstupní oblasti
 • Automatické rozlišení mezi přiváděným a odváděným vzduchem při použití 100 mm vrtulové sondy
 • Jednobodové nebo časové měření
 • Import informací o místě měření ze zpráv zákazníků
6. Objemový průtok – měřící kužel.
Zjednodušené měření objemového průtoku na vzduchových výústkách s měřícím kuželem Testo.
 • Měřící kužely vhodné pro vyústky až do 200 x 200 mm nebo 330 x 330 mm
 • Automatické rozpoznání měřícího kuželu
 • Automatické rozlišení mezi přiváděným a odváděným vzduchem při použití 100 mm vrtulové sondy
7. Objemový průtok – Prandtlova trubice.
Stanovení objemového průtoku v potrubí pomocí Prandtlovy trubice.
 • Stanovení dynamického tlaku v potrubí pomocí Prandtlovy trubice
 • Doporučené pro rychlosti proudění > 3 m/s a/nebo velmi kontaminované proudění
 • Je potřebné zadaní faktoru pomocné trubky udávaného výrobcem
 • Zadání okolní teploty a tlaku potřebné pro kompenzaci hustoty
8. Objemový průtok – K-faktor.
Stanovení objemového průtoku na jednotlivých součástech měřením referenčního tlaku a zadáním faktoru udávaného výrobcem.
 • Potřeba zadání faktorů udávaných výrobcem (K-faktor nebo C-faktor)
 • Měření v poloze předepsané výrobcem
 • Specifické faktory jsou uvedeny v dokumentaci výrobku
 • Výpočet objemového průtoku na základě tohoto vzorce: k* √ΔP
9. Objemový průtok – ve vzduchotechnickém kanálu (EN 16211).
Stanovení objemového průtoku v kanálu pomocí měření sítě podle EN 16211.*
 • Pro všechny sondy na měření proudění (se žhavým vláknem, vrtulové) a Prandtlovy trubice
 • Potřeba zadání geometrie kanálu a otvorů v potrubí
 • Jednobodové nebo časové měření
 • Automatické zobrazení hloubky zasunutí při příčném měření v kanálu
 • Rozlišení mezi hranatým a oválným kanálem
10. Pohoda prostředí – PMV / PPD (EN 7730 / ASHRAE 55).
Stanovení parametrů pohody prostředí PMV a PPD.
 • PMV/PPD: Pro místnosti (např. pracoviště, veřejné budovy)
 • Potřebné parametry: Teplota kulového teploměru, teplota okolí a vlhkost, rychlost proudění vzduchu
 • Hodnota PMV: Index, který predikuje průměrnou reakci na klimatickou pohodu velkou skupinou lidí
 • PPD index: Kvantitativní predikce počtu nespokojených osob v určitém klimatu
11. Nepohodlí – průvan.
Stanovení parametrů pohody – průvanu a stupně turbulence.
 • Průvan: Procento osob, které mají pocit nepohodlí v důsledku proudění vzduchu
 • Stupeň turbulence: vyjadřuje kolísání rychlosti proudění vzduchu a intenzity proudění vzduchu
 • Pro měření až na 3 místech současně
 • Rozlišování mezi pracovišti s možností stání a sezení
12. Pohoda prostředí – NET.
Stanovení normální efektivní teploty (NET) na pracovištích s vysokou teplotní zátěží.*
 • Normální efektivní teplota: Použitelná pro oblečené osoby a při okolních podmínkách bez dodatečného vyzařovaného tepla
 • Nutné měření teploty, vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu
 • Volitelně možno připojit kulový teploměr na měření správné (korigované) efektivní teploty (CET)
13. Pohoda prostředí – WBGT.
Stanovení tepelného zatížení osoby v teplém okolí na základe indexu WBGT (Wet Bulb Globe Temperature).*
 • Na určení hodnoty WGBT se musí měřit teplota přirozeně větraného mokrého teploměru (tnw), teplota vzduchu (ta) a teplota kulového teploměru (tg)
 • Index WBGT je obvykle uvedený v °C
 • WBGT se aplikuje uvnitř i mimo budovy bez slunečního záření. WBGTS platí mimo budov so slunečním zářením
 • Indexy sú vypočítané podle následujících vzorců: WBGT = 0.7 tnw + 0.3 tg WBGTS = 0.7 tnw + 0.2 tg + 0.1 tg
14. Diferenční teplota – ΔT.
Měření diferenčních teplot dvěma teplotními sondami
 • Potřebné dvě teplotní sondy
 • Možnost zadání korekčního faktoru povrchové teploty
15. Diferenční tlak – ΔP.
Měření rozdílů mezi dvěma tlaky
 • Používání integrovaných tlakových senzorů testo 400
 • Vhodné pro monitorování tlaků filtru
 • Nejvyšší přesnost v spodním rozsahu ± (0,3 Pa + 1 % m.h.)
 • Měření pro čisté prostory (např. měření diferenciálních tlaků mezi dvěma místnostmi)Závěr

Testo 400 přesvědčí svojí inteligentní koncepcí kalibrace digitálních čidel. Digitální snímače s integrovanou pamětí zjednodušují manipulaci a realizaci kalibrací.

Testo 400 má samostatný záznamník údajů. Tento záznamník umožňuje vykonávat dlouhodobé měření a multikanálové měření nezávisle od testo 400. Záznamník IAQ má 2 termočlánkové připojení typu K a 4 připojení TUC. Proto je možné zaznamenat až 20 různých parametrů měření. Konfiguruje se přes testo 400. To umožňuje určit kritérium startu, dobu a cyklus měření. Datový záznamník IAQ je vhodný zejména na dlouhodobé měření, protože testo 400 může být mezičasem použité na jiné měření. Záznamník IAQ je možné upevnit přímo na stativ.

Součástí dodávky měřícího přístroje je i nový počítačový SW „DataControl“ pro zpracování a správu naměřených údajů a míst měření.

S použitím testo 400 je možné spolehlivě a přesně kontrolovat příslušné parametry kvality v průmyslových výrobních sektorech. Konzultanti, odborníci, poskytovatelé technických služeb, servisní technici v oblasti klimatizace a ventilace získávají s přístrojem testo 400 podporu v opravdu šikovné realizaci všech měření.

POUŽITÁ LITERATURA:

 1. Produktový Datasheet testo 400, Testo SE & Co. KGaA
 2. testo 400 Univerzální IAQ přístroj- Přehled menu měření, Testo SE & Co. KGaA
 
 

Reklama

ZOBRAZIT PLNOU VERZI
© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.