logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Jaké změny přinese druhé kolo kotlíkových dotací?

Ministerstvo životního prostředí má v úmyslu zveřejnit změny pro druhé kolo kotlíkových dotací na výměnu kotlů v březnu 2017. Preferovány budou jednoznačně obnovitelné zdroje energií, u uhelných kotlů může být menší podpora než dříve. Dosud bylo přijato 26000 žádostí o dotace a je vyčerpána přibližně jedna třetina dostupných financí.

Reklama

Otázka z nadpisu tohoto článku je v oboru vytápění momentálně asi nejaktuálnější. Dnes se od nás bohužel přesné odpovědi ještě nedočkáte, ale pokusíme se alespoň shrnout oficiálně dostupné informace.

Ilustrační foto © Fotolia.com
Ilustrační foto © Fotolia.com

Spekuluje se o zákulisních tlacích různých zájmových skupin, ve snaze ovlivnit změnu podmínek pro druhou výzvu v programu OPŽP v oblasti tzv. kotlíkových dotací. Asi nejvíce se hovoří o snaze nadále nepodporovat kotle na uhlí. Těmto spekulacím ostatně napomohlo dodatečné prodloužení první vlny dotací, ovšem pouze již jen pro obnovitelné zdroje energie (OZE). Dalším probíraným tématem je snaha vyloučit z dotací některé technologie, například kotle s ručním přikládáním paliva. A velice často se také spekuluje o tom, zda nebudou výrazně pozměněny výše dotací pro jednotlivé technologie například podstatným zvýhodněním OZE.

Řídícím orgánem celého OPŽP je Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Zde se na nějakých změnách v podmínkách pro udělování dotací skutečně pracuje, což bylo ministerskými pracovníky několikrát oficiálně potvrzeno. Nicméně detaily se doposud tají, protože jak se dozvíme dále, není s největší pravděpodobností doposud definitivně rozhodnuto.

Dohled nad programem vykonává tzv. Monitorovací výbor (dále jen MV). Ten se podle oficiální definice „skládá ze zástupců řídícího orgánu a zprostředkujících subjektů a zástupců partnerů (ministerstva, kraje, obce, nestátní neziskové organizace, profesní organizace apod.)“. MV má momentálně 65 členů, z toho 38 jich má hlasovací právo. MV podle svého statutu „Posuzuje provádění programu a pokrok při plnění jeho cílů … může řídícímu orgánu sdělit připomínky ohledně provádění programu a jeho hodnocení … sleduje opatření přijatá na základě jeho připomínek.“ Stručně řečeno, MV přímo podmínky pro udělování dotací netvoří, ale výraznou měrou může jejich definitivní podobu ovlivnit.

Poslední zasedání MV proběhlo 13. prosince loňského roku a zápis z tohoto zasedání je oficiálně dostupný. Zasedání to bylo velice důležité, protože zde zástupci MŽP předložili vyhodnocení 1. výzvy SC 2.1 na kotlíkové dotace a v následné diskuzi se hovořilo právě o možných změnách v podmínkách pro 2. kolo dotací. Materiál týkající se vyhodnocení 1. výzvy není doposud oficiálně zveřejněn, ze zápisu je ale mimo jiné zřejmé, že bylo do konce listopadu přijato 26000 způsobilých žádostí na výměnu kotle. Bylo přijato velké množství (blíže nespecifikovaných) žádostí o tepelná čerpadla, na čistě uhelné kotle bylo přijato 12 % žádostí. Předpokládá se ovšem, že v tzv. kombinovaných kotlích (kotle na uhlí i biomasu) se topí ve velké míře uhlím (opět není znám přesný počet přijatých žádostí).

Další diskuze se poté vedla výhradně o tom, zda a do jaké míry dotovat uhelné (kombinované) kotle. Zástupce Svazu průmyslu a dopravy, Ing. Jaroslav Suchý, vznesl požadavek, aby se v 2. kole již nadále nepodporovaly kotle na tuhá fosilní paliva a aby byly z možností příjmu dotací vyjmuty domácnosti, které mají plynovou přípojku. U podpory kombinovaných kotlů navrhl podstatné snížení dotace. K jeho názoru se připojil místopředseda Hospodářské komory Ing. Michal Štefl a zástupce Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka. Ten mimo jiné argumentoval také tím, že po roce 2020 již nebude k dispozici dostatečné množství domácího tříděného uhlí pro domácnosti a bude se muset dovážet.

Úplný zákaz podpory tuhých fosilních paliv, tedy čistě uhelných i kombinovaných kotlů, požadoval Ing. Jiří Krist z Národní sítě místních akčních skupin. K tomuto totálnímu zákazu se přidal také zástupce Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, Mgr. Jan Toman. Rovněž zástupce Evropské komise, pan Josef Schwarz (v MV bez hlasovacího práva), se přiklonil k zákazu podpory kotlů na uhlí, navíc zpochybnil efektivnost mikroopatření.

O tom, jak byla diskuze zajímavá, svědčí například vystoupení Ing. Ivo Kropáčka z Rady vlády pro neziskové organizace, který hovořil o tom, že není dostatek místa na skládkách s nebezpečným odpadem, kde by se skladoval popel z uhlí.

Na diskuzi reagoval předseda MV, kterým je náměstek ministra životního prostředí pan Ing. Jan Kříž. Sdělil, že podmínky pro 2. kolo kotlíkových dotací jsou ve fázi přípravy, ale že se uvažuje o větším rozptylu mezi dotacemi na OZE a fosilními palivy. Jinými slovy naznačil, že s úplným zákazem podpory uhlí se prozatím nepočítá, ale výrazně by měly být zvýhodněny OZE.

Zápis z jednání posledního zasedání MV je tak v podstatě jediným dostupným oficiálním dokumentem, kde se lze byť jen v náznacích dočíst, jakým směrem se příprava nových podmínek ubírá a seznámit se s názory jednotlivých organizací zastoupených v MV. Je trochu s podivem, že se ke kotlíkovým dotacím mají možnost vyjádřit například zástupci oboru vodovodů a kanalizací, ale nikoliv zástupci dotčených profesních sdružení typu Asociace podniků topenářské techniky či Klastru Česká peleta.

Definitivní podmínky pro 2. kolo kotlíkových dotací by měly být zpracovány do 22. 2. 2017. To je totiž termín dalšího řádného zasedání MV, kde by měly být s největší pravděpodobností projednány. Podle doposud známých informací se MŽP chystá pro kraje vyhlásit výzvu pro 2. kolo v březnu.

Na závěr je ještě nutné poznamenat, že podmínky stanovené MŽP představují jakési „mantinely“, ve kterých se musí pohybovat krajské úřady jednotlivých krajů, které ve finální fázi budou dotace pro II. kolo vypisovat. Takže například, pokud v podmínkách definovaných MŽP budou do podpory zahrnuty spalovací zdroje na fosilní paliva, mohou se jednotlivé kraje rozhodnout, že u nich budou podporovány třeba jenom obnovitelné zdroje energie. Takto to například již předen deklaruje Zlínský kraj.

Zdroje informací:

  • Zápis z 5. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, MŽP, 13. 12. 2016
English Synopsis
Changes for the second round of grants for the replacement of old boilers

The Ministry of Environment intends to publish the changes for the second round of grants for the replacement of boilers in March 2017. Prefer to be renewables, coal-fired boilers will have less support than before. Until now, the accepted 26,000 applications for grants, money is one-third depleted.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.