logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Komíny a kouřovody

Spalinové cesty a zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru ČR se změnami č. 183/2017 Sb., 51/2021 Sb.


Obr. Zanedbání kontrol a čištění spalinových cest je bohužel častou příčinou požárů, které musí řešit hasiči (Zdroj: Hasičský záchranný sbor)

Legislativa ovlivňující bezpečnost spalinových cest se v mezidobí let 2010 až 2015 dvakrát měnila. V současnosti je hlavním předpisem zákon o hasičském záchranném soboru č. 320/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 34/2016 Sb.

Úlohou spalinové cesty je zajistit nejen bezpečný a spolehlivý odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší, odpovídající rozptyl spalin, hospodárný provoz spotřebičů, ale také požární bezpečnost objektu a jeho uživatelů či provozovatelů. K tomu, aby byla požární bezpečnost spalinové cesty dostatečným a prokazatelným způsobem zabezpečena a jako taková posouzena, slouží naplnění zákonných a dalších legislativních předpisů a navazujících technických norem. Bezpečnost spalinové cesty není dána jen jejím technickým návrhem, konstrukcí a provedením, ale také tím, že bude trvale kontrolována a udržována v dobrém technickém stavu. Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů a spalinových cest dnes upravuje zákon č. 51/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Co předcházelo – do roku 2015

Základní úpravou v této oblasti v novodobé historii byla vyhláška č. 111/1981 Sb. o čištění komínů. Ta přetrvala jako součást právního řádu až do roku 2010, kdy byla nahrazena novým předpisem, kterým bylo nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Vydání tohoto nového předpisu se marketingovým způsobem chopily veřejné sdělovací prostředky (často ve zkomoleném názvu „Kominická vyhláška“) a rozvířily kampaň, na jejímž základě vznikl dojem, že – s nadsázkou – ideální profesí v této době je stát se revizním technikem komínů.

Přijetím nařízení se ovšem stala součástí právního řádu i úprava podrobných podmínek, za nichž se provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, a to zejména stanovením způsobů a lhůt provádění čištění, kontroly a revize komína a kouřovodu.

Nařízení vlády odstranilo i další problém, který spočíval v neprovázanosti vyhlášky č. 111/1981 Sb. a ČSN 73 4201 (leden 2008) Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Citovaná norma z roku 2008 totiž obsahovala odchylné lhůty kontrol a čištění komínů a kouřovodů, než uvedená, zastaralá, vyhláška č. 111/1981 Sb.

V roce 2015 se problematika posuzování provozní požární bezpečnosti spalinových cest posunula do vyššího přepisu, kterým se stal zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky – dále „zákon“.

Současná úprava podle zákona: Část třetí – Čištění, kontrola a revize spalinové cesty

Zákon definuje základní podmínku pro splnění provozní bezpečnosti a to takto:
Provoz spalinové cesty se považuje za vyhovující z hlediska ochrany zdraví, života nebo majetku osob, jestliže se čištění, kontrola a revize spalinové cesty provádí způsobem podle tohoto zákona.

Zákon dále definuje pojmy čištění, kontrola a revize a oprávnění k jejich provádění. Pojem kontrola a revize je z gramatického pohledu synonymum (proto v praxi a u dostatečně nepoučených osob dochází k záměně), ve smyslu zákona však mají oba výrazy zásadně rozdílný význam.

Čištění a kontrola spalinové cesty

 1. Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (dále jen „oprávněná osoba“).
 2. Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí. Čištění nebo kontrola spalinové cesty podle tohoto zákona u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.
 3. Lhůty čištění a kontrol, způsob čištění spalinové cesty a způsob kontroly spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem se rozumí vyhláška č. 34/2016 Sb.

Revize spalinové cesty

 1. Revizi spalinové cesty provádí oprávněná osoba, která je současně revizním technikem spalinových cest ve smyslu zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „revizní technik spalinových cest“).
 2. Důvody pro provádění revize spalinové cesty a způsob tohoto provádění stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem se rozumí vyhláška č. 34/2016 Sb.

Na základě výše uvedeného vydá oprávněná osoba:

 • zprávu o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty
 • nebo zprávu o revizi spalinové cesty.

Vzor písemné zprávy o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty a písemné zprávy o revizi spalinové cesty stanoví prováděcí právní předpis. Tímto předpisem se rozumí vyhláška č. 34/2016 Sb.

Vyhláška č. 34/2016 Sb.

V této vyhlášce jsou již podrobně rozvedeny úkony, na něž odkazuje zákon. Řeší způsob provádění kontroly spalinové cesty a její posouzení a stanovuje lhůty čištění a kontrol. Součástí je vzor písemné zprávy o kontrole a čištění a vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty.

Čištění a kontroly spalinové cesty jsou úkony, které jsou prováděny periodicky ve lhůtách stanovených vyhláškou. Přehledně je uvádí tabulka v Příloze č. 2 takto:

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční provoz Sezónní provoz Celoroční provoz Sezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola
spalinové cesty
2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

K tabulce jsou ve vyhlášce uvedeny doplňující podmínky. Jednou z nich je, že v případě kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se spalinová cesta pro odvod spalin čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky. Lhůtu čištění i kontrol může ovlivnit i konstrukce komínu.

Revize spalinové cesty se neprovádí periodicky, v předepsaných lhůtách, ale pouze v těchto konkrétních případech:

 1. před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
 2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 3. před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 4. před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 5. po komínovém požáru, nebo
 6. při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Vyhláška podrobně popisuje jednotlivé úkony a činnosti prováděné oprávněnou osobou. Jejich naplnění poskytuje uživateli či provozovateli spalinové cesty potřebnou jistotu v zajištění trvalé provozní bezpečnosti.

V zájmu uživatele rovněž je, aby písemné dokumenty, tj. jak zpráva o revizi spalinové cesty, tak zpráva o provedeném čištění nebo kontrole spalinové cesty byly vždy předávány v předepsané formě tak, jak ukládá vyhláška a pokud se tak stane elektronickou formou, tak aby šlo o zaručenou komunikaci, např. přes datovou schránku.

Kompletní znění zákona o hasičském záchranném soboru č. 320/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů je na mj. i na TZB-info.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.