logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama
Komíny a kouřovody

Společné komíny v bytových domech, 1. díl – Proč postupovat metodicky?

Metodika společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech

Výměna plynového kotle za nový kondenzační připojený na společný komín je podmíněna splněním podmínek pro bezpečný provoz komínu. Splnění podmínek může majitel domu ověřit zčásti sám, a tím snížit své náklady. Základem je popsaný metodický postup navazujících rozhodovacích kroků.

Část I. ÚVOD

Obr. Publikace „Metodika realizace společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech“ pomáhá optimalizovat postup od úvodní fáze rozhodování přes návrh, realizaci až k provozu
Obr. Publikace „Metodika realizace společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech“ pomáhá optimalizovat postup od úvodní fáze rozhodování přes návrh, realizaci až k provozu

Problematiku výměny plynových spotřebičů zajištujících vytápění objektu řeší čas od času asi každý majitel takové nemovitosti. Pokud je v objektu jeden spotřebič s odvodem spalin samostatnou spalinovou cestou, bývá situace poměrně jednoduchá a s výměnou se čeká, až na hranici životnosti spotřebiče. Zcela rozdílná je situace, pokud se jedná o objekt s více bytovými jednotkami a více spotřebiči připojenými do společného komínu. Vzhledem k situaci, která je dále detailněji popsána, je hledání optimální cesty výměny spotřebičů, spolu s rekonstrukcí odvodu spalin, poměrně složitou akcí, která může být i finančně náročná.

Pro realizaci výměny spotřebičů připojených do společného komínu není zpracován legislativní rámec. Proto v praxi dochází často k fatálním chybám, které mohou vést k limitně vysokým finančním nákladům, případně i ke sporům mezi uživateli jednotlivých bytových jednotek.

Publikace „Metodika realizace společných komínů při výměně plynových spotřebičů v bytových domech“ si dovoluje nastínit možnost optimálního postupu, a to bod po bodu tak, jak by mohl postupovat majitel nebo majitelé bytového domu v podobné situaci.

Na základě publikace byl zpracován seriál článků, které postupně vyjdou na TZB-info.

Proč?

Nařízení Komise (EU) č. 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů, prakticky zakázalo od 26. září 2015 uvádět na trh EU plynové kotle schopné pracovat v jiném než kondenzačním provozu, konkrétně ve vztahu k předpokládanému rozsahu výkonů kotlů napojených na společný komín takto:

„…Palivové kotlové ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW a palivové kotlové kombinované ohřívače o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW, s výjimkou kotlů typu B1 o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 10 kW a kombinovaných kotlů typu B1 o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 30 kW: Sezónní energetická účinnost vytápění nesmí být nižší než 86 %...

Kotle typu B1 o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 10 kW a kombinované kotle typu B1 o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 30 kW: Sezónní energetická účinnost vytápění nesmí být nižší než 75 %...“

Fakticky se jedná o postupné zpřísňování sezónní energetické účinnosti a snižování emisí, a to ve třech etapách mezi roky 2015 až 2018.

Emisní limity specifikuje Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v aktuálním znění, a to od 1. ledna 2018 maximálně 65 mg NOx a 80 mg CO na 1 m3 spalin (při referenčních podmínkách).

Výše uvedené podmínky jsou platné pro plynové spotřebiče určené zcela nebo z části k vytápění objektů a v současné době je splňují pouze plynové spotřebiče kondenzační. V nekondenzačním režimu mohou nadále pracovat pouze spotřebiče zajištující výhradně ohřev vody.

Stávající spotřebiče v provedení C (uzavřené nízkoteplotní TURBO kotle) nesmí být uváděny na trh v celé Evropské unii, ani do ní být dováženy nebo jiným alternativním způsobem instalovány. Zásoby spotřebičů uvedených na trh před platností uvedeného nařízení mohly být pouze doprodány. Lze dovozovat, že počet takových spotřebičů, které by se daly na vnitřním trhu Evropské unie v současné době zakoupit, je prakticky nulový.

V důvodové části nařízení č. 813/2013 je uvedeno, že:

(12) V Unii existuje téměř pět milionu bytových jednotek se systémy se společným otevřeným kouřovodem. Nahrazení stávajících kotlových ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kotlových kombinovaných ohřívačů účinnými kondenzačními kotli není v bytových jednotkách se společným otevřeným kouřovodem z technických důvodu možné. Požadavky uvedené v tomto nařízení umožnují, aby nekondenzační kotle konkrétně navržené pro tuto konfiguraci zůstaly nadále na trhu; toto opatření má zabránit nepatřičným nákladům pro spotřebitele, poskytnout výrobcům čas na vývoj kotlů využívajících účinnější technologie vytápění a členským státům poskytnout čas na zvážení úprav vnitrostátních stavebních předpisů.

Výjimka se vztahuje výhradně na kombinované kotle s výkonem do 30 kW s přirozeným odtahem spalin, a to v případě, že budou instalovány opět s napojením na stávající společný komín. Podle výkladu Ministerstva průmyslu a obchodu nelze tuto výjimku použít pro bytové domy s plynovými kotli v provedení nízkoteplotní TURBO.

Z výše uvedeného lze dovodit závěr, že bytová družstva, společenství vlastníků bytových jednotek nebo obecně vlastníci bytových domů, ve kterých jsou osazeny plynové spotřebiče v provedení TURBO, s odvodem spalin do společného komínu, musí v bezprostřední budoucnosti řešit problém náhrady dosluhujících spotřebičů novými spotřebiči v provedení kondenzačním. Tato náhrada je ovšem většinou spojena s nutností rekonstrukce odvodu spalin.

Na instalaci nových plynových kondenzačních spotřebičů je vždy třeba pohlížet komplexně a provést příslušné výpočty, případně posudky celého systému vytápění. Při instalaci totiž dochází ke změně všech výstupních parametrů na straně spalin a může dojít i ke změně na straně otopné a teplé vody.

Montáž spalinové cesty musí být provedena dle zákona, vyhlášek, ČSN, TPK, TPG a předpisů výrobce, a to s použitím pouze certifikovaného materiálu (v ideálním případě jen od jednoho výrobce). Součástí montáže musí být i vyřešení přívodu spalovacího vzduchu, a to včetně výpočtu. Před uvedením spotřebiče do provozu musí být zpracována revizní zpráva spalinové cesty.

Technické podmínky dané ČSN

Obecně jsou podmínky pro odvod spalin plynových kondenzačních kotlů specifikovány v ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv:

  • MATERIÁL (do T120) – max. provozní teplota – plast, AK ocel, keramika;
  • PRŮMĚR PRŮDUCHU (při přetlaku do 200 Pa) – min. 80 mm obecně, 60 mm při souhlasu výrobce;
  • ÚČINNÁ VÝŠKA – není stanovena;
  • NEÚČINNÁ VÝŠKA – pro přetlak není povinná, lze použít patní koleno;
  • KONDENZÁTNÍ JÍMKA – u přetlaku lze nahradit odvodem kondenzátu z kouřovodu nebo skrze spotřebič; u společného komínu navíc z půdice; odvod musí mít dvojnásobnou tlakovou ztrátu;
  • KOUŘOVODY – spádování min. 3° směrem ke spotřebiči – tj. 52 mm/1 m;
  • KONTROLNÍ OTVORY – kontrolní otvory pro přístup k patnímu kolenu a všem přímým vedením – je třeba zajistit správnou orientaci dvířek; velikost dle průměru;
  • PŘIPOJENÍ SPOTŘEBIČE – možnost zaústění více spotřebičů do společného komínu, a to jak jednotlivé, tak formou společného kouřovodu.

Souhrn

Pokud jsou v objektu společné komíny, výměna spotřebičů bude muset proběhnout.

Proces výměny spotřebičů neodkládejte.

Z uvedeného vyplývá, že náhradu spotřebičů a s tím spojenou rekonstrukci spalinové cesty nelze reálně odkládat. Tím spíše nelze doporučit čekání na okamžik, kdy se některý spotřebič pokazí natolik, že jeho oprava již nebude možná a vlastník/vlastníci bytového domu se dostanou „pod tlak".

Přečtěte si také Společné komíny v bytových domech, 2. díl – Co si ověřit a jaké podklady shromáždit Přečíst článek

Publikaci si lze objednat u Komínové asociace – APOKS

Partneři projektu
ALMEVA EAST EUROPE a.s.
Schiedel, s.r.o.
Bosch Termotechnika s.r.o.
Český plynárenský svaz
Centrum pasivního domu, z.s.
PROGRAM EFEKT, MPO

Redakční úpravy: Ing. Josef Hodboď

Pokračování příště: Co si ověřit a jaké podklady shromáždit.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.