logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Systém Isover CLADISOL – rychlé a ekonomické opláštění halových objektů

Aplikace systému Cladisol
Aplikace systému Cladisol

Nové systémové řešení na českém trhu pro opláštění montovaných hal, Isover CLADISOL, je odpovědí na zvyšující se požadavky na opláštění skeletových staveb z hlediska tepelně technických vlastností, požární odolnosti a akustiky. Systém Isover CLADISOL má tradici výroby v zahraničí, v roce 1997 byl úspěšně patentován v Německu a od té doby je již prověřený a plně zavedený.

Představení systému Isover CLADISOL

Základem systému Isover CLADISOL jsou ocelové C kazety výšky 600 mm kladené na sebe a spojeny v nosu kazety. V systému je možné použít různé tloušťky plechu C kazety dle požadavků statiky či požárních odolností. V České republice jsou ocelové prvky jsou do tohoto systému dodávány společností AcelorMittal a.s., která zároveň zpracovává návrh statiky.

Důležitou součástí systému je izolace z kamenné vlny Isover FASSIL, vkládaná ve dvou vrstvách s přesahem svislých spár. Vnitřní vrstva izolace má standardní rozměr desek 1200 x 600 mm a rozměrově odpovídá místu v C kazetě, do které se zasouvá. Druhá vrstva izolace je již částečně mimo nos C kazety a v této poloze drží díky drážce v izolaci, která slouží pro fixaci v nosu C kazety. Část druhé vrstvy izolace je tedy předsazená mimo kazetu a tvoří souvislou vrstvu izolace. Toto řešení umožňuje minimalizovat tepelné mosty, to je také důvodem proč má druhá vrstva izolantu rozměry 1200 x 610 mm. Je tedy o 10 mm širší, aby bylo vodorovné napojení izolace bez spáry. Celé souvrství může mít tloušťku 120mm až 240 mm.

Fasádu pak tvoří trapézový plech, který je kladen svisle. Systém Isover CLADISOL umožňuje použít různé tloušťky plechu, barvy, tvar vlny atd. To dovoluje variabilitu z důvodu statiky i architektonického vzezření. Díky tvaru trapézu je mezi tepelnou izolací a plechem vzduchová dutina, kterou může proudit vzduch, a z tohoto důvodu je celá skladba difúzně otevřená.

Trapézový plech je spojen s C kazetami pomocí dvouzávitových distančních šroubů, které proházejí předsazenou vrstvou tepelné izolace. Díky tomu jsou tepelné mosty omezeny na naprosté minimum.

Cladisol Skladba
Cladisol Skladba

Technické vlastnosti systému Isover CLADISOL

Díky použité izolaci z kamenné vlny Isover Fassil dosahuje celý systém nadprůměrných hodnot ve třech základních parametrech, a to v tepelnětechnických a akustických vlastnostech a v požární odolnosti.

Tepelně technické vlastnosti:

Díky součiniteli tepelné vodivosti λ=0,034 W·m-1·K-1 dosahuje celá skladba nadprůměrných hodnot součinitele prostupu tepla U.

Na základě akreditovaných výpočtů lze doložit hodnoty skutečného součinitele prostupu tepla U, tedy včetně započtení bodových a lineárních tepelných mostu (šrouby, respektive nos C kazety). Tyto hodnoty tak nejsou zkreslené.

Nejlepší hodnota U vč. započtených tepelných mostů, při tloušťce izolační vrstvy 240 mm je 0,253 W·m-2·K-1.

Akustické vlastnosti:

Tyto vlastnosti jsou ovlivňovány tloušťkou tepelné izolace a zároveň tloušťkou plechu použitých ocelových prvků. Díky dostatečnému množství vyzkoušených skladeb lze doložit hodnoty vzduchové neprůzvučnosti v rozmezí 47 až 55 dB. Hodnoty byly naměřeny v akreditované zkušebně v UCEEB v Praze. Při srovnání s jinými systémy pro opláštění hal s izolací z PIR nebo PUR jsou hodnoty vzduchové neprůzvučnosti systému Isover CLADISOL přibližně o 20 dB vyšší.

Cladisol zářez
Zářez do izolace pro uchycení do nosu kazety, hloubka zářezu 40 - 100 mm.
Fasádu tvoří svisle kladený trapézový plech
Fasádu tvoří svisle kladený trapézový plech

Požární odolnosti:

Díky vysoké objemové hmotnosti izolace OH≥50 kg·m-3 lze garantovat vysoce nadprůměrné požární odolnosti. V akreditované zkoušce ve zkušebně Fires a.s. dosahovaly hodnoty odolnosti při vnitřním požáru EI45/EW120 a při vnějším požáru EI12/EW120. Tyto výsledky řadí systém Isover CLADISOL mezi premianty v oblasti lehkých skládaných obvodových plášťů.

Systém Isover CLADISOL přináší na český trh nové, ale současně již ověřené řešení pro opláštění hal a skeletových staveb. Díky komplexnímu servisu značek ISOVER a AcelorMittal lze nabídnout takové řešení, které bude dosahovat prémiových vlastností při zachování ekonomické výhodnosti a vysoké efektivity výstavby.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.