logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Požárně odolné VZT potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla


© Fotolia.com

Na požárně odolné potrubí jsou kladeny zvláštní požadavky. Jaké to jsou?

Vzduchotechnické potrubí je ve stavebnictví součástí celé řady menších i větších objektů. Většinou jde o budovy určené pro širokou veřejnost, kde je větší koncentrace lidí a proto i vyšší požadavky na požární bezpečnost, mimo jiné na ochranu proti šíření požáru vzduchotechnickým potrubím. Hlavním důvodem jsou výrazně vyšší průřezy oproti ostatním potrubním rozvodům TZB a také vlastnosti vzduchu, který velmi snadno šíření požáru umožňuje.

Z hlediska požární bezpečnosti rozeznáváme pro oblast vzduchotechniky a požárního větrání tři druhy potrubí:

  • běžné vzduchotechnické potrubí,
  • požárně odolné vzduchotechnické potrubí,
  • potrubí pro odvod kouře a tepla.
Pohled na zkoušený vzorek VZT potrubí dle normy ČSN EN 1366-1 při působení ohně zvnějšku (potrubí typu A) izolovaný systémem ORSTECH Protect
Pohled na zkoušený vzorek VZT potrubí dle normy ČSN EN 1366-1 při působení ohně zvnějšku (potrubí typu A) izolovaný systémem ORSTECH Protect

Pro běžné vzduchotechnické potrubí platí požadavek, že stavební konstrukce, jimiž potrubí prostupuje, musí být dotaženy až k vnějšímu povrchu potrubí a dále musí být prostupy navrženy a realizovány v souladu s normou ČSN 73 0872. Dělení do požárních úseků je zajišťováno požárními klapkami umístěnými buď přímo v požárně dělicí konstrukci, nebo v pozici předsazené a doizolované podle odzkoušeného řešení dle zkušební normy ČSN EN 1366-2.

Pro požárně odolné VZT potrubí platí zkušební norma ČSN EN 1366-1, klasifikační norma ČSN EN 13501-3 a norma na rozšířené aplikace výsledků zkoušek ČSN EN 15882-1. Klasifikace uvádí, zda jsou splněna kritéria při požáru z vnější strany (označení o → i) – tzv. potrubí typu A (protipožární systém ORSTECH Protect), z vnitřní strany (označení i → o) nebo z obou stran (i ↔ o) – tzv. potrubí typu B (protipožární systém ULTIMATE Protect). A dále se potrubí dělí s ohledem na polohu při požáru na vertikálníhorizontální. Např. třída „EI 30 S – ve, ho (o → i) S“ označuje VZT potrubí schopné zachovat celistvost, tepelnou izolaci a kouřotěsnost po dobu 30 minut při působení požáru zvnějšku (typ A), pro svislou i vodorovnou orientaci.

Typ potrubí určí projektant požárně bezpečnostního řešení v závislosti na konkrétní aplikaci v návaznosti na členění objektu do požárních úseků a jejich požárního rizika. V roce 2016 prošla novelou základní česká požární norma ČSN 73 0810, která nově předepisuje, že u potrubí, kde není projektantem stanoven požadavek na směrovou orientaci, se automaticky považuje za požadavek obousměrného působení požáru (i ↔ o), tedy potrubí typu B! To mění zažité zvyklosti, protože dosud se 95 % případů v praxi v ČR montovalo jako potrubí typu A.


Posledním typem potrubí je zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), které patří do oblasti vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení a je specifickou disciplínou zahrnovanou pod obecný pojem požární větrání. Návrh ZOKT navazuje na požárně bezpečnostní řešení stavebního objektu a na požadavky v něm stanovené. Cílem požárního větrání je usměrnit tok kouře, který je ve fázi vzniku a šíření požáru hlavním rizikem pro evakuované osoby i hasičský záchranný sbor. Odvodem zplodin hoření zároveň dochází i k odvedení podstatného množství tepla mimo objekt, snížení tepelného namáhání stavebních konstrukcí a tedy i k omezení rozsahu hmotných škod. ZOKT se navrhuje podle zásad uvedených v normách ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804.

Potrubí pro odvod kouře a tepla se zkouší podle normy ČSN EN 1366-8 pro provedení multi (potrubí odvádějící zplodiny hoření z více požárních úseků) nebo podle normy ČSN EN 1366-9 – pro provedení single (potrubí odvádějící zplodiny hoření z jednoho požárního úseku). Klasifikace se provádí dle normy ČSN EN 13501-4. Příklad klasifikace: EI 60 (ve) S 500 multi – svislé potrubí pro odvod kouře a tepla z více požárních úseků, které zajistí provozuschopnost po dobu 60 minut s podtlakem max. 500 Pa (protipožární systém ULTIMATE Protect).

Více informací včetně detailního rozboru požárních scénářů naleznete v novém katalogu z dílny týmu technických izolací Isover s názvem Pasivní protipožární ochrana staveb II a podtitulem Potrubní systémy VZT a ZOKT. Tento katalog navazujeme na první díl vydaný na podzim roku 2016, který byl zaměřen na protipožární obklady ocelových konstrukcí.


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover

Isover nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.