logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Home office má určitý pracovněprávní rámec

Home office má určitý pracovně právní rámec, ilustrační foto A-LIGHT s.r.o.
Home office má určitý pracovně právní rámec, ilustrační foto A-LIGHT s.r.o.

Zaměstnanci nelze práci na home office nařídit a ani zaměstnanec nemá na práci z domu právní nárok. Žádná pevná pravidla pro práci z domova nejsou, zákoník práce je nastiňuje spíše obecně. Zaměstnavatel je oprávněn i v režimu home office rozvrhovat zaměstnanci jeho pracovní dobu.

Na začátku listopadu se CTI ČR, jako autorizované společenstvo, obrátilo s dotazy na HK ČR v rámci právní pomoci pro členy HK ČR. Ptali jsme se na to, jak mají být vybaveni pracovníci pohotovosti voda topení, kteří jezdí/chodí k haváriím nebo např. obsluha kotelen, kteří se potřebují pohybovat venku po 21. hod., zda karanténa je z pohledu odměňování překážka v práci, co když nelze z důvodu covid-19 dostát závazkům a co přesně znamená home office „pokud je to možné“. Právě k poslednímu dotazu se vztahuje dnešní článek.

Zaměstnanci nelze práci na home office nařídit a ani zaměstnanec nemá na práci z domu právní nárok. Mohou se na tom však vzájemně dohodnout. Zákoník práce práci na home office nijak podrobně neupravuje.
Pokud zaměstnanec s home officem nesouhlasí, může zaměstnavatel takového zaměstnance jednostranně „poslat domů na překážky“ (tedy dát takovému zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku), stejně jako v případě, když druh práce zaměstnance neumožňuje pracovat z domova.
Zaměstnanec nemůže odmítnout výkon práce z důvodu obavy, že by se mohl nakazit od kolegy/klienta. Nicméně, zaměstnavatel má povinnost zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracoviště.

V říjnu 2020 vláda nařídila, aby zaměstnavatelé využívali práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkách vykonávat v místě bydliště (tzv. home office). Podle vlády je na managementu firem, aby určil, která místa mohou být vykonávána v podobě home office.

Místo výkonu práce

Dohoda o home office nemusí být písemná, nicméně zaměstnavatelům lze písemnou formu (včetně elektronické) jednoznačně doporučit. Pokud dohoda o home office již není obsažena v rámci pracovní smlouvy, měla by vzniknout jako příloha pracovní smlouvy, protože jen tak lze v případě problémů prokázat, jaká pravidla se zaměstnanec zavázal dodržovat. Dále se dohoda dotýká např. místa výkonu práce. S ohledem na ochranu obchodního tajemství je někdy vhodné jako místo výkonu práce vyloučit veřejně přístupné místo.

Vybavení home office a náhrady nákladů

Místo práce musí být dostatečně vybaveno vším, co zaměstnanec ke své práci potřebuje. A je třeba se dohodnout, zda bude zaměstnanec používat své vlastní nástroje, například soukromý telefon či počítač a jaké náklady a jakým způsobem bude zaměstnavatel hradit. Zákoník práce totiž říká, že závislá práce má být vykonávána „na náklady zaměstnavatele“. Se souhlasem zaměstnavatele lze hradit pouze náklady, které vznikly přímo zaměstnanci, a zaměstnanec musí tyto náklady prokázat. Na základě dohody lze náklady zaměstnanci hradit i ve formě měsíční paušální částky. Způsob úhrady lze stanovit i vnitřním předpisem.

Přičemž je třeba dodat, že náhrady nákladů nepodléhají na straně zaměstnance dani z příjmu fyzických osob. Ovšem jen za předpokladu, že tato náhrada není zahrnuta ve mzdě či platu. Pozor, stanovená náhrada musí být přiměřená (příliš vysoká, bude vadit správci daně a správě sociálního zabezpečení, protože z náhrad se neplatí daně a odvody, příliš nízká může vadit inspektorátu práce.)

Režim home office

 • Žádná pevná pravidla pro práci z domova nejsou, zákoník práce je nastiňuje spíše obecně. Záleží tedy pouze na domluvě mezi zaměstnancem a firmou.
 • Zaměstnavatel je oprávněn i v režimu home office rozvrhovat zaměstnanci jeho pracovní dobu. Pokud zaměstnanci rozvrhuje pracovní dobu zaměstnavatel, musí se zaměstnanec během této doby chovat tak, jako by byl na pracovišti zaměstnavatele.
 • Ideální je však se před odchodem na home office dohodnout, jak bude vypadat denní režim. Kdy je třeba být k dispozici na telefonu, kdy bude docházet k pravidelné komunikaci, zadávání úkolů, rekapitulaci splněného a kontrole úkolů, termín odevzdání úkolů a evidence odpracované doby. Kdy budou přestávky na jídlo a oddech.
 • V případě, kdy se na home office zároveň zaměstnanec stará o děti, je vhodné se domluvit na konkrétní pracovní době, kdy bude k zastižení na mailu a telefonu a kdy naopak může být offline.
 • Dobré je stanovit podmínku, že zaměstnanec nebude vykonávat práci v noci či o dnech pracovního volna, protože v tuto dobu by musel zaměstnavatel hradit zaměstnanci příplatky stanovené zákoníkem práce.
 • Nelze nařídit zaměstnanci, aby měl zapnutou webkameru na počítači po celou pracovní dobu, nebo monitoring obrazovky počítače, který by zaznamenával všechnu aktivitu v reálném čase. Mohlo by jít o nepřiměřené narušení soukromí zaměstnance. Pro monitoring chování zaměstnanců na internetu musí být závažný důvod. Monitoring měl být nahodilý a po předchozím informování zaměstnanců.
Bezplatné vzory řady dokumentů nejen k home office mohou zaměstnavatelé najít na stránkách iniciativy Právo v roušce. Tyto vzorové dokumenty připravily české advokátní a daňové kanceláře, aby pomohly firmám i občanům zmírnit dopady koronaviru.

Bezpečnost firemních dat v režimu home office

 • Počítač by neměl být na domácím pracovišti přístupný dalším lidem.
 • Počítač a volné dokumenty by měly být uloženy v uzamykatelných skříňkách.
 • Důvěrné dokumenty by neměly být likvidovány v domácím odpadu, ale zlikvidovány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů při další návštěvě v práci.
 • S pracovníkem IT zaměstnavatele by mělo být zkonzultováno správné nastavení domácího wifi routeru, aby jeho prostřednictvím nedocházelo k úniku citlivých údajů.

BOZP v režimu home office

 • Pro pracovníky využívající home office platí stejná pravidla BOZP jako pro jiné zaměstnance.
 • I zaměstnanci pracujícímu doma musí být přiděleny OOPP, pokud jsou pro jeho práci nutné.
 • Zaměstnavatel by měl zajistit vybavení domácího pracoviště nejlépe vlastním zařízením, například počítačem, notebookem, nářadím, přístroji nebo dalšími předměty pro výkon práce, za které nese zaměstnanec odpovědnost. Na základě § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, by měly být řádně udržované, kontrolované a revidované.
 • BOZP je i při práci z domova povinen zajistit zaměstnavatel, jakkoliv je problematické dodržování kontrolovat. Souvisí s tím i další problémy, kdy například přístup zaměstnavatele do bydliště v případě šetření pracovního úrazu, prohlášení zaměstnance o tom, že jeho domácí pracoviště splňuje všechna pravidla z pohledu bezpečnosti, si zaměstnavatel nemůže vynutit jednostranně. Zaměstnanec by měl dát souhlas s provedením kontroly pracovních podmínek a pracovního prostředí z hlediska BOZP a způsobem jejího provádění zaměstnavatelem nebo například odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik.
 • Měly by být splněny také vhodné ergonomické podmínky pracovního místa na domácím pracovišti, například hygienické požadavky na zobrazovací jednotky jsou uvedeny v § 50 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci BOZP v době karantény a dlouhých home office v době koronaviru by zaměstnavatel i zaměstnanec neměl zapomenout na psychosociální rizika práce z domova. Ne každý home office dobře snáší. Pro home office je potřeba dostatek vlastní disciplíny. Ale nejen ve smyslu skutečně pracovat, ale také dělit den na práci a soukromý čas, uvědomovat si rizika způsobená sociální izolací, rizika práce v noci a rizika nevyužívání bezpečnostních přestávek. Pomáhá denní plán pracovních činností, uklizené pracovní místo, režim dne. Výše zmiňovaný režim home office, pravidelné video porady a telefonáty mohou posloužit nejen k řešení pracovních úkolů, ale i jako součást motivace a psychická podpora zaměstnanců.Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.