logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Zákonná úprava prokazování plnění kvalifikačních předpokladů s účinností od 19. 12. 2020

Zákon prodlužuje platnost dokumentů k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce v pracovněprávním vztahu do 30. června 2021.

Zákon ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Česká republika je v současné době postižena pandemií covid-19, což negativně ovlivňuje aktivitu podnikatelských subjektů, a to i ve vztahu ke schopnosti dostát platným právním předpisům v pracovněprávní oblasti. Jedná se zejména splnění kvalifikačních předpokladů a prodloužení platnosti stávajících dokumentů. Je proto navrhováno nastavit po dobu trvání stavu nouze a navazujícího období 6 měsíců v souvislosti s pandemií pravidla, která zajistí formální naplnění požadavků právních předpisů a technických norem pro výkon sjednaných druhů práce.

Cílem tohoto předpisu je řešit situaci faktické nemožnosti plnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanci v pracovněprávním poměru, včetně jejich prokazování, jak je vyžadováno zvláštními právními a technickými předpisy obsaženými v návrhu zákona.


Ing. Václav Hrabák, garant sekce Energetika Cechu topenářů a instalatérů ČR pro TZB-info k situaci řekl: "Probíhající pandemie Covidem-19, negativně ovlivňuje velkou řadu podnikatelů v oblasti technického zařízení budov. Jeden z problémů zajištění požadavků v oblasti práv a povinností při prokazování kvalifikačních předpokladů pro výkon práce, je řešen právě Zákonem č. 539/2020. Cech topenářů a instalatérů ČR vítá reakci Vlády ČR v této oblasti a plně ji podporuje. Návrh Zákona č. 539/2020 pomůže zmírnit negativní dopady do podnikání vyvolané mimořádnými opatřeními při pandemii."

Zákon č. 539/2020 Sb. ze dne 1. prosince 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů pandemie covid-19 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1 Předmět úpravy

Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti v oblasti prokazování kvalifikačních předpokladů stanovené pro výkon práce v ustanovení jiných právních předpisů nebo na jejich základě, jejichž seznam je uveden v příloze k tomuto zákonu (dále jen „kvalifikační předpisy“), a to za účelem snížení negativních dopadů vyvolaných mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

§ 2 Působnost

Tento zákon se použije na pracovněprávní vztahy trvající v období od 12. března 2020 do 30. června 2021.

§ 3 Kvalifikační předpoklady a pravidelně se opakující školení

(1) U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce v kvalifikačních předpisech k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje i po dobu podle § 2.
(2) Po dobu podle § 2 není zaměstnavatel povinen provádět pravidelně se opakující školení zaměstnanců pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovených v kvalifikačních předpisech. To neplatí v případě, že pravidelně se opakující školení zaměstnavatel provádí elektronickou formou.

§ 4 Prodloužení platnosti dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon práce stanovené v kvalifikačních předpisech se po dobu podle § 2 považují za platné, pokud pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v mezidobí nezanikl.

§ 5 Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení.

Zákon byl zveřejněn v částce 221/2020. Platnost od 18. 12. 2020. Účinnost od 19. 12. 2020.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.