logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Dřevěné konstrukce

V minulosti se příliš nerozlišovalo mezi trvanlivostí dřeva a zdiva. Dokladem toho jsou konstrukce, které oba materiály kombinují. Dřevo má vysokou životnost, pokud při návrhu dřevěné konstrukce dodržíme určitá pravidla.
Z množství realizovaných dřevostaveb a pozitivních zkušeností s jejich užíváním je zřejmé, že dřevo a materiály na bázi dřeva patří k efektivním konstrukčním materiálům pro střešní konstrukce, stropní i stěnové konstrukce domů.


Mohlo by vás zajímat


17.1.2023Ing. Jiří Bláha, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Fond historických krovů dochovaných na našem území sahá 700 let nazpět a představuje širokou škálu rozmanitých konstrukčních řešení. Několik hlavních, principiálně odlišných konstrukčních systémů (krovy krokevní, vazníkové, vaznicové, skružové, lamelové) se dělí na celou řadu typologických podskupin a ty ještě dále na desítky svébytných variant a jejich vzájemných kombinací. Dá se říci, že v minulosti nejčastěji užívané konstrukce patří současně k těm nejlépe prověřeným. Ale i tyto krovy mají svá slabá místa, o kterých je dobré vědět, zejména pokud máme takovouto střechu účinně opravit anebo o ni správně pečovat, a zajistit jí tak i do budoucna co nejdelší trvanlivost.
9.1.2023Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA, ProDřevo ateliér, Společnost pro technologie ochrany památek STOP, z.s.
Příspěvek se zabývá otázkou schopnosti dřeva přijímat tekutiny v návaznosti na účinnost tlakové injektáže jako jedné ze sanačních metod likvidace hmyzu v dřevěných prvcích konstrukcí. Průnik chemické látky strukturou dřeva po její aplikaci tlakovou injektáží je zkoumán pomocí akustických, mikroskopických a rentgenových zařízení v laboratoři. Na závěr jsou vzorky dřeva podrobeny destruktivní zkoušce.
21.11.2022Ing. Tomáš Klas, PhD., Ing. Vladimíř Duchoň, PhD., STU Bratislava, Katedra kovových a dřevených konštrukcií
V určitých prípadoch je nevyhnutné spojiť drevený nosník v strede jeho rozpätia pomocou „neviditeľného“ spoja, aby bol architektonicky a dizajnovo prijateľný. Medzi takéto spoje patria aj neviditelné spoje pomocou vlepovaných tyčí.
Radlický Dřevák, Skanska Residential
3.11.2022redakce s podklady Skanska Residential
Čtyřpodlažní bytový dům Radlický Dřevák se 76 byty bude součástí bytového projektu v brownfieldu v blízkosti budov ČSOB a Aviatica. Stavět by se mělo začít v roce 2024 a do dvou let by měl být areál dokončen. Jde o pilotní projekt společnosti Skanska Residential pro ověření technologie na cestě ke snižování uhlíkové stopy celé společnosti. Radlický Dřevák společnost Skanska představila na tiskové konferenci.
17.10.2022Ing. Tomáš Hlavička, Zlínské stavby, a.s,
Příspěvek se zabývá možnostmi využití RFID (Radio Frequency Identification) technologie pro identifikaci dřevobetonových stropních dílců. Předmětem zkoumání byl zejména výběr vhodného typu RFID tagu, jeho umístění na stropním dílci a následné testování správné funkce.
10.10.2022Ing. Lukáš Velebil, Ph.D., Ing. Jan Jochman, doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Ing. Martin Hataj, Ph.D., Ing. Jan Pošta, Ph.D., Bc. Tomáš Bulant, Ing. Aleš Chovanec, ČVUT v Praze, pracoviště UCEEB
V experimentu byly jako spřahovací prostředky použity ocelové desky s prolisovanými trny. V rámci experimentální analýzy byly provedeny ohybové a následně protlačovací zkoušky. Během těchto zkoušek se sledovalo chování vzorku pomocí příslušných senzorů. Získaná data slouží k validaci výpočetního modelu pro návrh dřevobetonových konstrukcí.
6.9.2022redakce
Přijďte si poslechnout přednášky o Průmyslovém paláci a Státní opeře od autorů jejich rekonstrukcí. Celý blok je věnován bezpečnosti baterií a fotovoltaiky v budovách. Zazní témata fasád a dřevostaveb řešená na úrovní normalizace a mnoho dalšího. Konference Požární bezpečnost staveb se koná 21. září v Praze.
22.8.2022Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Použití přírodních a recyklovaných materiálů, využívání obnovitelných zdrojů energie, důraz na energetické úspory, kvalitu vnitřního prostředí a uplatnění principů pasivní výstavby, to vše prezentované v krásné a příjemné architektuře – to byly společné znaky projektů a domů studentské soutěže Solar Decathlon Europe 21/22, jejíž finále proběhlo v červnu v německém Wuppertalu.
21.7.2022Ing. Matúš Neusch, STU v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra kovových a drevených konštrukcií
Experiment spočíva v zaťažovaní konzoly z konštrukčného dreva. Pripravené sú 4 varianty prípoja konzoly. Každý variant bude skúšaný na 4 vzorkách. Doposiaľ boli overené 4 vzorky z celkového počtu 16 vzoriek. Článok opisuje prípravu experimentálnej zostavy, postup zaťažovania, predbežné zistenia a výsledky uskutočnených experimentov. Tieto výsledky sú konfrontované s numerickými výpočtami a predpokladmi predchádzajúceho teoretického výskumu. Experimentálny výskum pokračuje skúšaním ďalších vzoriek.
Tým FirstLife
23.6.2022Mgr. Jiří Zilvar, Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Soutěž Solar Decathlon Europe 21/22 míří do finále. Týmy prezentují své projekty úsporných domů před veřejností i přísnou porotou a bodují v jednotlivých kategoriích vyhlašovaných každý den. Český tým FirstLife z ČVUT v den, kdy jsme s redakcí dorazili na místo, obsadil třetí místo v soutěžní kategorii Komfort domu.
20.6.2022Ing. Miloš Slivanský, PhD., Ing. Roman Herda, SvF STU v Bratislave
Príspevok pojednáva o teoretickej tvarovej a stabilitnej analýze drevenej prútovej škrupinovej konštrukcie. Osobitosť prístupu pri analyzovaní konštrukcie tohto typu sa vzhľadom na komplikovaný tvar strešnej roviny prejavuje vo viacerých častiach návrhového postupu. Tieto špecifiká možno vztiahnúť už na prvotnú fázu vytvárania tvaru konštrukcie, s čím priamo súvisí výsledná statická efektívnosť konečného návrhu. Ďalšími dôležitými časťami analýzy konštrukcie, ktoré vybočujú z normou definovaných postupov je stanovenie návrhového zaťaženia vonkajšími klimatickými vplyvmi a stabilitná analýza s potrebou aplikácie geometricky nelineárneho výpočtu s vplyvom počiatočných imperfekcii.
14.5.2022Ing. Petr Bohuslávek, redakce
V areálu univerzitního centra UCEEB vyrostla demonstrační jednotka studentského projektu nástavby kolejí Větrník. Panelovou dřevostavbu postavili sami studenti a doplnili fasádním systémem, skladbou střechy, rozvody instalací a dalším vybavením. Takto kompletovanou konstrukci nyní převezou do německého Wuppertalu, kde bude zcela dokončena a testována. Mezinárodní soutěž Solar Decathlon se tak pro český studentský tým FirstLife se stejnojmenným domem blíží ke svému vrcholu.
26.4.2022Ing. Tomáš Melichar, Ph.D., doc. Ing. Jiří Bydžovský, CSc., Ing. Lenka Mészárosová, Ph.D., Ing. Amos Dufka, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
Jedním z velmi podstaných aspektů pro zajištění adekvátní životnosti kompozitních materiálů, které kombinují cementovou matrici a dřevní hmotu, je stabilizace struktury dřeva. Stabilizace dřevní struktury je významá zejména v návaznosti na vliv vlhkosti na mechanické vlastnosti dřevo-cementových kompozitů. Stabilizace dřevní hmoty je prováděna zpravidla pomocí vhodných typů přísad. Článek se zabývá detailní analýzou vlivu složení dřevo-cementových kompozitů v návaznosti na působení vody. Další z podstatných oblastí prezentovaného výzkumu je analýa shopnosti modifikované matrice (různými typy průmyslových odpadů) fixovat cukry ve struktuře dřevní hmoty, a to s ohledem na eventuální ovlivění průběhu hydratace cementové matrice.
25.1.2022Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Splnění požadavku na průvzdušnost obvodového pláště domu je podmínku získání dotace Nová zelená úsporám. Svědčí ale také o kvalitě provedených prací a dosažení projektovaných energetických parametrů stavby. Přesvědčit se o těsnosti obálky budovy je vhodné v momentě dokončení obvodového pláště a střechy, kdy je možné případné nedostatky ještě odstranit. Navštivte s námi podruhé stavbu energeticky úsporné dřevostavby rodinného domu na okraji Prahy.
12.1.2022Ing. Anna Součková, vedoucí Materiálové a výrobkové zkušebny ve Výzkumném a vývojovém ústavu dřevařském, Praha, s.p., redakce TZB info a ČKLOP
Společně s Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) a Výzkumným ústavem dřevařským (VÚD) jsme připravili shrnutí zkušeností s povrchovými úpravami dřeva. Problematika je v článku pojednána z pohledu dlouhodobých zkušeností při zkoušení výrobků, diagnostiky staveb a konstrukcí ze dřeva v akreditované materiálové a výrobkové zkušebně.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.