logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Rámec národního programu životní prostředí pro období 2018–2020


© Fotolia.com

Tento Rámec Národního programu Životní prostředí (dále jen „Rámec“) je nadstavbou dokumentu Národní program Životní prostředí. Rámec zavádí prioritní témata, která budou předmětem podpory z Národního programu Životní prostředí (dále jen „NPŽP“) v následujícím tříletém období.

Reklama

Volba prioritních témat se opírá o státní politiku životního prostředí České republiky a reaguje na aktuální potřeby či ohrožení. K jednotlivým prioritním tématům Rámec přiřazuje konkrétní aktivity, které budou v daném období podporovány, a to včetně plánované alokace a orientačního harmonogramu.

Cílem Rámce je poskytnout potenciálním žadatelům o podporu z NPŽP strategický dokument pro střednědobé plánování jejich aktivit a umožnit jim tak kvalitní přípravu jejich záměru.

Prioritní téma: Boj se suchem a kvalita vod

Snížení znečištění podzemních a povrchových vod přes 6,5 mld. Kč

Toto prioritní téma v sobě spojuje dvě hlavní oblasti: adaptační opatření reagující na změnu klimatu, kdy se v uplynulých letech stále více setkáváme s projevy sucha, a opatření na snížení znečištění podzemních a povrchových vod. Jedná se o největší podporovanou oblast s celkovou plánovanou alokací přesahující 6,5 mld. Kč ve sledovaném období.

Regenerace vodních zdrojů a velkoprofilové přivaděče - 1 100 mil. Kč

Podporovaná opatření pro boj se suchem se zaměřují především na zajištění dodávek kvalitní pitné vody obyvatelům a na udržitelné hospodaření s vodou. Pro projekty řešící zásobování obyvatel pitnou vodou počítá Rámec s celkovou alokací 1 100 mil. Kč ve dvou samostatných výzvách, díky nimž by mělo být nově vybudováno či zregenerováno 500 vodních zdrojů (nejčastěji vrtů) a v první fázi obnoveno 25 km velkoprofilových trubních přivaděčů pitné vody.

Dešťovka - kontinuální výzva s celkovou alokací cca 200 mil. Kč

Udržitelné hospodaření s vodou je reprezentováno zejména dotačním programem Dešťovka, který je určen hlavně pro vlastníky a stavebníky rodinných domů. Zde Rámec počítá s jednou kontinuální výzvou s celkovou alokací cca 200 mil. Kč, což představuje až 4 000 instalovaných systémů pro udržitelné hospodaření se srážkovou vodou u rodinných domů.

Budování oddílné splaškové kanalizace a související výstavba či intenzifikace čistíren odpadních vod - 5 000 mil. Kč

Projekty pro snížení znečištění vod částečně navazují na aktivity, které byly financovány z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). Mezi podporovanými aktivitami tak je budování oddílné splaškové kanalizace a související výstavba či intenzifikace čistíren odpadních vod.
Pro tuto aktivitu se počítá se třemi výzvami s celkovou alokací 5 000 mil. Kč, tyto prostředky umožní vybudování až 800 km nové kanalizační sítě a výstavbu či rekonstrukci stovky čistíren odpadních vod.
Výzvy na tuto aktivitu nebudou vypsány v případě, že se podaří zajistit dodatečné zdroje pro jejich financování v rámci prioritní osy 1 OPŽP.

Podpora domovních čistíren odpadních vod - 200 mil. Kč

Aby bylo možné řešit nevyhovující stav čištění odpadních vod i tam, kde není vhodné použít centrální či semicentrální systém, počítá Rámec s podporou decentrálních systémů pomocí domovních čistíren odpadních vod, které jsou vhodné zejména pro malé obce s roztroušenou zástavbou či pro odlehlé lokality. Na tuto aktivitu je vyčleněno celkem 200 mil. Kč, které budou rozděleny v rámci dvou samostatných výzev. Z této alokace by mohlo být vybudováno až 1 700 domovních čistíren odpadních vod, jež zajistí spolehlivé čištění odpadních vod pro cca 8 500 obyvatel.

Doplňkově je možné podpořit také věcně související neinvestiční projekty zaměřené zejména na kampaně a osvětu, které vhodně navážou na investiční podporu v tomto segmentu.

Dotace 2018-2020 - tisková zpráva MŽP a SFŽP

Rámec národního programu životní prostředí pro období 2018–2020
 
Komentář recenzenta Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

To, že se začínají řešit lokality, které je nereálné řešit centrální čistírnou a využití srážkových vod je určitě chvályhodný čin. Ocenitelné, zejména díky tomu, že je tak možné získat vlastní zpětnou vazbu do budoucna – což je příležitost, která by měla být využita k optimálnímu (nejlépe nejudržitelnějšímu) nastavení dotace.

Z mého pohledu jsou částečně znehodnoceny některé dotační tituly tím, že s realizací jsou spojeny některé požadavky, které zbytečně prodražují řešení nebo vylučují z možného použití některé (zrovna nejudržitelnější) varianty. Konkurenceschopné z hlediska udržitelnosti by bylo zejména použití extenzivních řešení pro čištění odpadních vod (vertikálního biofiltru nebo vegetačních ČOV), které jsou sice investičně dražší, ale pak provozně nejlevnější a hlavně zaručující stabilní výsledky čištění.

Nebo v případě „dešťovky“, kazí celkový dojem nesmyslné legislativní požadavky, co se týká recyklace lehkých šedých vod a jejich použití na závlahu - nesmyslné je konkrétně například to, aby závlahu posuzoval hydrogeolog (když do podzemních vod není prakticky vypouštěno), nebo aby závlaha byla povolována jako klasické nakládání s vodami a pak i provozována (včetně odběru vzorků) jako vypouštění do vod podzemních (což prodraží takové řešení do nepoužitelna), přičemž požadavky na závlahovou vodu a vodu vypouštěnou do vod podzemních by měly být diametrálně odlišné - pro závlahu by měla být upřednostněna hygienická nezávadnost a obsah nutrientů (které se tam vyskytují minimálně) by ani nemusel být předmětem sledování.

English Synopsis
Framework of the National Environment Program for the period 2018 & 2020

This Framework of the National Environment Program is the extension of the National Environment Program document. The Framework introduces priority themes to be supported by the National Environment Program over the next three-year period.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.