logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Vlastnosti a zdroje vody

V porovnání s ČR mají nižší zásoby podzemní vody na obyvatele v Evropě již jen Litva, Belgie, Kypr, Lucembursko a Malta. Tato situace je důsledkem nerovnoměrností srážek a nyní častých přívalových dešťů, které se nestačí vsáknout. V posledních letech sice v Česku spadne přibližně stejné množství srážek, ale v průběhu roku jsou jinak rozložené. Zatímco povrchová voda se dá zachycovat v přehradách, podzemní voda je závislá čistě na počasí. Pro doplnění podzemních vod jsou rozhodující časté zimní srážky.

Integrovaný systém pro sledování sucha (Monitor sucha) se zaměřuje na meteorologické a zěmědělské sucho. Aktuální data, mapa, trendy i historie: Intersucho. Monitor sucha představuje nástroj, který v sobě kombinuje výsledky pozemních měření, dynamický model vodní bilance a metody dálkového průzkumu Země.

Interaktivní mapa CENA VODY 2019 v projektu Pravda o vodě

DEŠŤOVKA - cílem dotačního programu pro občany na hospodaření s dešťovou vodou je využití dešťové a šedé vody, úspory vody a prioritou jsou regiony s nedostatkem vody. Informace k tomuto tématu najdete v rubrice Dešťová voda.


Mohlo by vás zajímat


23.1.2023EuroClean, s.r.o.
Escherischia coli (E. coli) již dlouho slouží jako modelový organismus v mnoha odvětvích molekulární biologie. Mikrob objevený v roce 1885 dosáhl celosvětového věhlasu. V souvislosti s výzkumem E. coli byla udělena více než desítka Nobelových cen. Zkoumáním této pozoruhodné bakterie se po celé zeměkouli zabývá velké množství týmů. A poznatky rychle přibývají.
12.1.2023Ing. Jana Křivánková, Ph.D, ENVI-PUR, pracoviště Praha
Příspěvek představuje náplň a výsledky projektu „TITOMPO941 Hospodárnější využívání vod v průmyslu a energetice ČR“ v programu BETA2 vyhlášeného a zaštítěného MPO ČR a TA ČR. Projekt byl zaměřen na několik oblastí s cílem charakterizace jednotlivých průmyslových odvětví z hlediska nakládání s vodami. Cílem projektu bylo definovat věcná zaměření programů podpory v konkrétních oblastech průmyslové výroby a energetiky, která přispějí k úsporám vody a podpoří odolnost uvedených odvětví vůči výskytům sucha způsobeným změnami klimatu. Jedním z výstupů projektů byla Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, tzv. Vodní audit.
22.12.2022RNDr. Martin Procházka, geologické dozory staveb, SG Geotechnika Praha
Přibývá případů podezření na ovlivnění hladin a s tím souvisejících sporů. Pracovníci vodoprávních úřadů zpravidla nemají jinou možnost, než spolehnout se na zkušenost geologa, který projekt připravil. Po stránce formální může být projekt zpracován kvalitně, po stránce fungování může nevhodně navržený vrt způsobit fatální problémy. Zvláštní kapitolou jsou vrty pro tepelná čerpadla se všemi svými nedostatky i technickými problémy s injektážemi cementovou směsí vyplývajícími z malých průměrů. Tento příspěvek má za cíl především informovat o širokých možnostech karotáže při zjišťování skutečných příčin problémů souvisejících s poklesy hladin, jejímž závěrem je návrh optimálního způsobu nápravy.
15.12.2022Mgr. Jan Beneda, Mgr. Michaela Janči, Mgr. Eva Pařízková, CHEMCOMEX, a.s., Divize geologie a sanace, Praha Zbraslav
Není málo obcí v Česku, kde jsou stávající zdroje pitné vody nedostačující. Důvodem může být zejména zvýšení spotřeby pitné vody v obci nebo zhoršení kvality podzemní vody a nesplnění hygienických parametrů pro pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. V rámci projektu „Zlepšování kvality vody“ financovaného z Operačního programu Životního prostředí SFŽP ČR provedla společnost CHEMCOMEX, a.s. hydrogeologický průzkum pro obce Řenče, Libákovice, Ovesné Kladruby, Česká Olešná, Bolehošť, Lnáře a Věžnice a poskytla tak obcím nové zdroje pitné vody.
8.12.2022EuroClean, s.r.o.
Technologie S.A.W.E.R slavila na výstavě EXPO 2022 v Dubaji velký úspěch, když jí byla udělena cena za „Nejlepší inovaci za technologii“ vůbec. Systém, jehož cílem byla původně výroba vody ze vzduchu a následná kultivace pouště dokáže díky remineralizační jednotce WatiMin produkovat i kvalitní pitnou vodu.
8.12.2022Mgr. Jakub Mareš, doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D., Jakub Koutník, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Stopovací zkoušky (indikační či indikátorové zkoušky, využití značkovačů) jsou klíčovou technikou pro určení preferenčních drah proudění a vymezení povodí v krasu. Hojně se používají i pro ověření proudění a určení transportních charakteristik na kontaminovaných lokalitách. Článek takto sleduje a popisuje vybrané lokality.
3.12.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Neoddiskutovatelně jsme svědky něčeho zcela výjimečného. Lednický zámek se znovu zaskví se svými průhledy a salety, parkovou úpravou a vzácnými dřevinami v hladině „staronového“ rybníka. Je to drobounká část dluhu naší těžce zkoušené přírodě. Revitalizace za 140 miliónů se chýlí ke konci.
1.12.2022Mgr. David Hibler, Ing. Jakub Průša, Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Globální pandemie, která proběhla světem v posledních dvou letech, postihla většinu populace. Ovšem pandemie měla i nepřímý vliv na vodní zdroje ve vodárenství. Jedním takovým příkladem je téměř hraniční vyčerpání zásob podzemní vody na lokalitě Koberovy, okres Jablonec nad Nisou. Článek shrnuje navržená řešení.
26.11.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Povodí Moravy dokončilo v roce 2020 revitalizaci Knínického potoka, na kterém vznikla soustava říčních oblouků, mokřadů a tůní. Revitalizace přispěla ke zpomalení odtoku povrchové vody a zlepšila zadržování vody v krajině. Práce trvaly půl roku. Revitalizace proběhla na téměř kilometr dlouhém úseku.
20.11.2022HUTIRA vision, www.hutiravision.com
Vesnice bez přípojky na páteřní vodovod, se skokovým nárůstem spotřeby vody či se zhoršující se kvalitou vodního zdroje zejména kvůli intenzivní zemědělské činnosti. To jsou nejčastější případy využití úpraven vody umístěných v kontejneru, které umožňují z povrchových i podzemních zdrojů získat pitnou vodu. Municipality po tomto řešení často sahají vlivem omezeného rozpočtu či místa pro stavbu, počet obyvatel těchto obcí přitom zpravidla nepřesáhne 2000.
17.11.2022Ing. Eva Juranová, Ph.D., Ing. Barbora Sedlářová, RNDr. Diana Marešová, Ph.D., RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., Ing. Irena Pohlová, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka Praha
Tritium (3H), radioaktivní vodík, který se v nízkých koncentracích vyskytuje na zemském povrchu, lze díky vhodným vlastnostem využít jako stopovací látku. Za tímto účelem bylo tritium sledováno ve vzorcích podzemních vod a srážek. Objemová aktivita tritia zjištěná v podzemní vodě byla nižší než ve srážkách. To je způsobeno radioaktivním rozpadem tritia, infiltrováného z povrchu do podzemních vod, kde je spojení s povrchem omezené. Z hodnot tritia tedy lze usuzovat na úroveň propojení podzemních vod s povrchem a lze je využít pro odhad míry infiltrace nebo pro hodnocení zranitelnosti podzemních vod.
12.11.2022redakce
Minerály vápníku jsou důležité pro zdraví člověka. Ne tak pro techniku, kde jsou příčinou tvorby vodního kamene. Jak přesně vodní kámen škodí spotřebičům? A jak vodnímu kameni zabránit bez zbytečné chemické úpravy vody?
10.11.2022RNDr. Jan Bartoň, GEOtest, a.s. Brno
V brněnském prostoru se nacházejí vydatné hlubinné vodní zdroje v artéských strukturách. Hydrogeologickým kolektorem artéských vod jsou miocenní písky překryté polohou badenských vápnitých jílů. Pod Brnem se tedy nachází využitelná hydrogeologická struktura, schopná sloužit jako náhradní zdroj vody pro překlenutí mimořádných událostí a krizových stavů. Předpokládané využitelné zásoby artéských vod jsou 200 až 300 l.s−1. Vydatnost struktury může být ohrožena nadměrnými vodárenskými odběry, jelikož artéské vody byly v minulosti využívány hlavně jako zdroj vody pro průmyslové podniky.
1.11.2022Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Ten vodojem na Žlutém kopci není ve skutečnosti jeden, ale tři, a není na kopci, ale na jeho úbočí. Je to neskutečná industriální památka z let 1869–1910, top mezi turistickými novinkami Brna současnosti. Absolvujete-li komentovanou prohlídku „znovuzrozené“ památky, pak vás čeká neskutečný zážitek.
22.10.2022tisková zpráva
Asociace společenské odpovědnosti udělila Cenu SDGs technologii S.A.W.E.R., která samostatně vyrábí vodu ze suchého pouštního vzduchu pouze s využitím solární energie. Zařízení vyvinuté Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT uspělo v kategorii Inovace, technologie a energie.
8.9.2022Ing. Soňa Pilzová, Ing. Jakub Průša, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Na území České republiky přetrvávají nepříznivé klimatické podmínky, tj. sucho, v jehož důsledku se ukazují, nebo jsou katalyzovány problémy s nedostatkem podzemní vody. Dalším problémem je neefektivní nakládání se zdroji vody. Příspěvek se věnuje snaze nahradit některé problematické zdroje novými jímacími objekty.
20.8.2022EuroClean, s.r.o.
Česká republika oslavila velký úspěch. Na světové výstavě EXPO 2020 získala cenu za „nejlepší inovaci“. Konkrétně se jednalo o technologii vyrábějící vodu ze suchého pouštního vzduchu jen s využitím solární energie nazvanou S.A.W.E.R. Ta dokáže denně vyrobit až 1 000 litrů vody a parametrů pitné vody dosahuje díky zařízení WatiMin od české společnosti EuroClean.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.