logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Příprava nové čtvrti Trnitá pokračuje, aneb rozvoj jižní části města Brna

Jak bude vypadat strategická nově zrozená lokalita na ploše cca 140 hektarů nedaleko historického jádra města Brna? Nehovoříme o ničem menším, než je bulvár s kapacitou 15 tisíc bytů, moderní infrastruktura s množstvím zeleně včetně zelených střech a pobytových teras a oživené nábřeží řeky Svratky.

Reklama

Gabriel Laub: „Ideál – bydlet ve velkém městě, v ulici s maloměstskými poměry.“

Jak bude vypadat plocha cca 140 hektarů nedaleko historického jádra města Brna? Jaký bude rozvoj této velmi důležité lokality? Jak bude vypadat zástavba, jaké budou limity pro objemy a výšku budov nebo třeba střechy a vnitrobloky? Jak budou vypadat veřejná prostranství, místa pro oddych či volnočasové aktivity? To vše, a pochopitelně velmi podrobně, řeší klíčový dokument, jímž je územní studie nové čtvrti Trnitá. Nehovoříme o ničem menším, než je bulvár s kapacitou 15 tisíc bytů, s vysokou mírou zastoupené zeleně včetně zelených střech, přístupných vyhlídkových teras a moderní infrastrukturou. To vše pochopitelně ve spojení s novým nádražím, parky a oživeným nábřežím řeky Svratky. Pro Brno více než skvělé zprávy, kdy se konečně začínají hýbat ty pověstné „ledy“. Po celkem hubených a hlavně nevýrazných letech si to Brno dozajista zaslouží.

Axonometrie nové čtvrti s vyznačenými hlavními záměry (Podklady KAM BRNO)
Axonometrie nové čtvrti s vyznačenými hlavními záměry (Podklady KAM BRNO)

Pro pochopení širších souvislostí a obsáhlosti řešeného celku vám nabízím stručný náhled z dílny KAM Brna.

Cíle studie

Chceme, aby mezi starým a novým hlavním nádražím vznikla nová atraktivní čtvrť o velikosti zhruba 140 hektarů, která bude přirozenou součástí rozšířeného centra Brna. S pomocí aktualizované studie proto navrhujeme či zpřesňujeme zdejší dopravní a technickou infrastrukturu, protipovodňová opatření, podobu ulic a veřejných prostranství. Nastavujeme také výškovou regulaci budov a určujeme významná místa vhodná pro vypsání architektonických soutěží.

Dokument bude sloužit jako podklad pro změny stávajícího územního plánu nebo úpravy návrhu nového, který začne platit na konci roku 2022. Studie je závazný podklad pro město a budou z ní vycházet také investoři. Je to klíčový krok pro stavbu nové čtvrti.

Nová čtvrť Trnitá s prostorem pro nové hlavní nádraží, jehož podobu určí mezinárodní soutěž (Podklady KAM BRNO)
Nová čtvrť Trnitá s prostorem pro nové hlavní nádraží, jehož podobu určí mezinárodní soutěž (Podklady KAM BRNO)

Hlavní principy

Potenciál nové čtvrti se bude navzájem posilovat s historickým jádrem města. Vkladem nové čtvrti bude vysoký podíl bytů, nabídka pracovních příležitostí, široká škála služeb, obchodních a komerčních aktivit. Spolu s tím nabídne široké možnosti trávení volného času, přístup k řece Svratce nebo síť nových městských parků. Zachovány zůstanou také pohledové osy ve směru na věž Staré radnice a katedrálu sv. Petra a Pavla.

Hlavním veřejným prostorem nové čtvrti bude bulvár, který vytvoří „liniové náměstí“. Důležitou roli ale budou mít i lokální náměstí a stavby občanské vybavenosti. Díky modernizaci brněnského železničního uzlu a výstavbě nového hlavního nádraží se území stane prostupnější. Uvolní se rozsáhlé plochy kolejišť a odstraní železniční náspy, otevře se také prostor mezi historickým nádražím a poštou, který se propojí s ulicí Masarykova.

Širší vztahy nové čtvrti Trnitá a její struktura (Podklady KAM BRNO)
Širší vztahy nové čtvrti Trnitá a její struktura (Podklady KAM BRNO)

Zeleň a modrozelená infrastruktura

Vymezujeme dvě významné plochy parků. Park v místě stávajícího hlavního nádraží zajistí propojení městského parkového okruhu mezi budovou magistrátu na Benešově a Denisovými sady. Zelená radiála v místě stávajícího kolejiště podél ulice Uhelné propojí městský parkový okruh s řekou Svratkou. Doplněny jsou parkem na pravém břehu Svratky, který bude součástí protipovodňových opatření. Jako nenahraditelný prvek nové čtvrti vnímáme uliční stromořadí, která budou zároveň sloužit jako funkční prvek modrozelené infrastruktury. Pro potřeby závlahy bude v co největší míře využita srážková voda. Přebytečná dešťovka bude zadržována, aby se jí co nejvíce vsáklo přímo v místě a neodtékala pryč kanalizací či vodními toky.

Zeleň v nové čtvrti Trnitá (Podklady KAM BRNO)
Zeleň v nové čtvrti Trnitá (Podklady KAM BRNO)

Hromadná doprava

Tramvajová trať mezi centrem města a novým hlavním nádražím povede po bulváru. Od nádraží bude pokračovat ve dvou dalších směrech – k ulici Plotní a k mostu přes řeku Svratku. Další směry budou obsluhovány autobusy nebo trolejbusy. Předpokládáme vznik dvou nových tras – Brněnskou třídou souběžnou s Kolištěm ve směru k Lužánkám a ulicemi Vojtovou a Vinohrady přes Červený kopec k bohunickému kampusu.

Podzemní trasa severojižního kolejového diametru respektuje platný územní plán a jeho dvě varianty – podél ulice Kalová se zaústěním do trati na Chrlice i trasu před nádražím ústící do tratí na Modřice a Střelice. Stanice podzemní dráhy se předpokládají na novém hlavním nádraží a u stávajícího hlavního nádraží.

Schéma hromadné dopravy a zapojení nové čtvrti Trnitá (Podklady KAM BRNO)
Schéma hromadné dopravy a zapojení nové čtvrti Trnitá (Podklady KAM BRNO)

Automobilová doprava

Územní studie pracuje s nutností kompromisu mezi stávajícími silně zatíženými komunikacemi a požadavkem na novou čtvrť s atraktivním veřejným prostorem. Součástí navrženého řešení je proto výstavba jižního segmentu Velkého městského okruhu za jižním okrajem nové čtvrti, který převezme část dopravní zátěže ulice Opuštěná.

Oproti dosavadním studiím jsme navrhli několik změn:

  1. Nové hlavní nádraží se prioritně obsluhuje ze Zanádražní (komárovské) strany. Nová ulice Zanádražní tvoří přímé napojení na Velký městský okruh.
  2. Doporučujeme nahradit mimoúrovňovou křižovatku ulice Opuštěná s bulvárem (někdy také „zapuštěná Opuštěná“) úrovňovým řešením.
  3. Posilujeme městotvornost bulváru návrhem omezeného parkování ve prospěch stromořadí.
  4. Prodloužená Uhelná je navržena jako dočasná, do doby prodloužení ulic Vodařská a Bidláky.
  5. Velký městský okruh bude přeložen do koridoru stávající tratě na Chrlice.
Shrnutí změn spojených s individuální automobilovou dopravou (Podklady KAM BRNO)
Shrnutí změn spojených s individuální automobilovou dopravou (Podklady KAM BRNO)

Cyklistická doprava

Nová čtvrť nabídne cyklodopravě příhodné podmínky. Jde o rovinaté území s navrhovanými širokými ulicemi a kontaktem na hlavní městské cyklotrasy. Navržená síť cyklotras proto navazuje na páteřní stezky vedené po obou stranách Svratky, další páteřní trasa vznikne v trase nynější železniční trati (od křížení se Svratkou přes stávající hlavní nádraží a až ke Svitavě). S ohledem na očekávané vyšší využití ze strany chodců, cyklistů, běžců, bruslařů, koloběžkářů apod. bude třeba navrhovat tyto páteřní stezky v dostatečné šířce.

Schéma cyklistické dopravy (Podklady KAM BRNO)
Schéma cyklistické dopravy (Podklady KAM BRNO)

Protipovodňová opatření

Aby mohla v místě nová čtvrť vzniknout, je nezbytné ji ochránit před hrozícími povodněmi. Vybudovaná opatření by přitom měla kromě ochrany města zajistit podél obou břehů také infrastrukturu pro pěší a cyklisty, vytvořit podmínky pro rekreační i pobytové využití včetně přístupu k hladině a zlepšit ekologický stav vodního toku. Klíčovým projektem je proto park na pravém břehu řeky Svratky, který v sobě propojuje přírodě blízká protipovodňová opatření s řízeným rozlivem.

Povodňové ohrožení: vysoké (červená), střední (modrá), nízké (tmavě žlutá), zbytkové (světle žlutá) (Podklady KAM BRNO)
Povodňové ohrožení: vysoké (červená), střední (modrá), nízké (tmavě žlutá), zbytkové (světle žlutá)
(Podklady KAM BRNO)

Ukázky hlavních regulativů

Územní studie nastavuje hlavní limity pro výstavbu v nové čtvrti. Na obrázcích můžete vidět znázornění některých limitů.

30 % rezidence (Podklady KAM BRNO)
30 % rezidence (Podklady KAM BRNO)

30 % rezidence

V blocích se smíšenou funkcí je podmínkou zajistit minimálně 30 % podlažních ploch pro bydlení.

Střešní krajina (obrázek vlevo), Aktivní parter a výška (obrázek vpravo) (Podklady KAM BRNO)
Střešní krajina (obrázek vlevo), Aktivní parter a výška (obrázek vpravo)
(Podklady KAM BRNO)

Střešní krajina

Závazný požadavek na realizaci extenzivních zelených střech na budovách, na intenzivní zelené střechy na konstrukcích (např. podzemních garážích) s výjimkou ploch pro technická zařízení, obnovitelné zdroje energie, světlíky a pobytové střešní terasy.

Aktivní parter a výška

Obchodní třídy budou mít parter o min. výšce 4,5 m. Výšková hladina říms ve čtvrti je 25 m nad chodníkem.

Hospodaření s vodou (obrázek vlevo), Veřejný prostor na střeše (obrázek vpravo) (Podklady KAM BRNO)
Hospodaření s vodou (obrázek vlevo), Veřejný prostor na střeše (obrázek vpravo)
(Podklady KAM BRNO)

Hospodaření s vodou

Pro veřejná prostranství i zástavbu bude vyžadován přírodě blízký decentrální způsob odvodnění.

Veřejný prostor na střeše

Ve vybraných blocích musí být terasy a vyhlídky veřejně přístupné a navrženy jako zelené.

Vyznačená nároží (obrázek vlevo), Sklopné vzdálenosti mezi objekty (obrázek vpravo) (Podklady KAM BRNO)
Vyznačená nároží (obrázek vlevo), Sklopné vzdálenosti mezi objekty (obrázek vpravo)
(Podklady KAM BRNO)

Vyznačená nároží

Navýšení vyznačených nároží je možné o další 2 podlaží, celkem však max. o 15 metrů (4 podlaží nad hlavní římsou/atikou). Objekt tak může mít v nárožní části věže max. výšku 40 metrů. Půdorys věže nesmí být větší než 25 × 25 metrů (délka fasády objektu ve směru každé z ulic, které tvoří nároží). Pro takto zvýšenou nárožní sekci platí, že není třeba dodržet pravidlo pro odstoupené podlaží.

Sklopné vzdálenosti mezi objekty

Půdorysná vzdálenost se musí rovnat minimálně výšce objektů, ke které se přičítají 2 metry na předstupující konstrukce, jako jsou balkony a arkýře. Vzdálenost se určuje podle základní výškové hladiny pro šířky veřejných prostranství. Významná nároží (tedy zvýšená) nesmí ohrozit splnění podmínky oslunění u protilehlých objektů.

Výška římsy (Podklady KAM BRNO)
Výška římsy (Podklady KAM BRNO)

Výška římsy

Výška hlavní římsy/atiky objektů podél obou stran bulváru je závazná a činí 25 metrů od úrovně přilehlého chodníku. Snížení této úrovně o více než 1 metr není přípustné.

Cíle studie, hlavní principy a ukázky hlavních regulativů jsou podrobnějším pohledem na logické mantinely pro smysluplný rozvoj jižní části města Brna. Přiložená textová zpráva je zmiňuje také, ale vzhledem ke kontinuitě textu, bylo bezpředmětné tyto duplicitní informace vynechávat.

Z tiskové zprávy

Široký bulvár, byty až pro patnáct tisíc lidí, zelené vnitrobloky i střechy. Příprava nové čtvrti Trnitá pokračuje.

Brno, 15. dubna 2021

Důležitý krok pro rozvoj jižní části Brna, tím je dokončení územní studie nové čtvrti Trnitá. Studie určuje hlavní principy, podle kterých se území o velikosti zhruba 140 hektarů v těsné blízkosti historického jádra města bude v příštích letech rozvíjet. Je to zásadní dokument pro plánovanou výstavbu, ale také pro podobu veřejných prostranství nebo parků. Její aktualizaci zpracovala Kancelář architekta města Brna (KAM), která se dlouhodobě věnuje koordinaci záměrů města a investorů v území. Kompletní studie je zveřejněná na webových stránkách města a KAM.

Máme za sebou další velký krok, územní studie je pro město klíčový dokument pro stavbu nové čtvrti. Určuje totiž její celkové uspořádání, mimo jiné říká, jak mají vypadat ulice a veřejná prostranství, kde budou parky nebo jak objemná a vysoká bude zástavba. Studie bude sloužit jako výchozí podklad města pro jednání s investory a developery,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Základy nové čtvrti začnou vznikat souběžně s novým hlavním nádražím, na jehož podobu právě teď pořádáme mezinárodní soutěž. Počítáme s tím, že první domy vyrostou kolem plánovaného bulváru a v blízkosti ulice Opuštěná zhruba do pěti let,“ upřesnil Sedláček.

Vizualizace bulváru (Podklady KAM BRNO)
Vizualizace bulváru (Podklady KAM BRNO)

Územní studie nastavuje hlavní limity pro výstavbu v nové čtvrti. Například požaduje, aby v každém bloku bylo vždy zastoupeno alespoň 30 % bydlení a 30 % zeleně. „Pomocí závazných regulativů chceme zajistit, aby nová čtvrť byla smíšená a s převahou bydlení a aby zde byl dostatek zeleně a zelených vnitrobloků. Mimo jiné požadujeme, aby ve vybraných blocích byly přístupné terasy a vyhlídky jako veřejné prostory a aby všechny střechy byly navrženy jako zelené,“ doplnil Sedláček.

Nová čtvrť Trnitá nabídne bydlení až pro 15 tisíc lidí, veřejné a kancelářské budovy i široké možnosti trávení volného času. Bude to čtvrť lemovaná parkem a oživeným nábřežím Svratky s novým hlavním nádražím. Jejím centrem povede padesát metrů široký bulvár, který bude lemován obchody a službami v přízemí domů a stromořadími. Důležitými prvky bulváru jsou široké chodníky a pruhy pro cyklisty. Jeho součástí bude tramvajová a motorová doprava.

Nové trasy MHD

Tramvajová trať povede z centra bulvárem až k novému hlavnímu nádraží, odtud dále směrem k Plotní a mostu přes Svratku. Směry nezajištěné tramvajemi budou obsluhovány autobusy nebo trolejbusy. Vzniknout by měly dvě nové trasy – Brněnskou třídou souběžnou s Kolištěm ve směru k Lužánkám a ulicemi Vojtovou a Vinohrady přes Červený kopec k bohunickému kampusu.

Současně s výstavbou nového nádraží předpokládáme výstavbu jižní části Velkého městského okruhu, který se kříží se stávajícím i budoucím kolejištěm a jeho stavba tak musí být koordinována s přestavbou železnice. Cílem stavby této části okruhu je kromě napojení nového nádraží alternativa průjezdu ulicemi budoucí nové čtvrti, jako jsou Opuštěná nebo Zvonařka, které tím mohou získat přívětivou podobu,“ dodal vedoucí oddělení dopravy KAM Martin Všetečka.

Vizualizace bulváru (Podklady KAM BRNO)
Vizualizace bulváru (Podklady KAM BRNO)

Městské nábřeží i parky

Územní studie je pro Brno důležitý posun v přípravě nové čtvrti, tím dalším je teď výstavba potřebné infrastruktury a protipovodňových opatření. Součástí studie je také požadavek na zajištění správného hospodaření s dešťovou vodou jako ochrany před klimatickými změnami.

Vizualizace bulváru (Podklady KAM BRNO)
Vizualizace bulváru (Podklady KAM BRNO)

Aktuálně připravujeme projekt na výstavbu přírodě blízkých protipovodňových opatření na Svratce v úseku kolem nového hlavního nádraží. Na levém břehu vznikne městské nábřeží, na pravém břehu počítáme s parkem, který bude v případě povodní fungovat pro zadržování vody,“ upřesnil vedoucí oddělení městské infrastruktury KAM Radim Vítek.

Jižní část Brna zůstávala desítky let zapomenutá kvůli rozhodnutí o poloze nového nádraží. V roce 2018 se Zastupitelé města i kraje shodli, že nové nádraží bude stát u řeky, tím rozhodli také o další podobě nové čtvrti. Aktualizací územní studie nové čtvrti byla pověřena Kancelář architekta města Brna v roce 2019. Jejím úkolem bylo navrhnout nebo zpřesnit dopravní a technickou infrastrukturu nové čtvrti, protipovodňová opatření, podobu ulic a veřejných prostranství, nastavit výškovou regulaci budov nebo určit významná místa vhodná pro vypsání architektonických soutěží. Studie bude sloužit jako podklad pro změny stávajícího územního plánu nebo úpravy návrhu nového, který má začít platit na konci roku 2022.

Použité zdroje:

  • Citáty – http://www.citáty.net
  • TZ, fotografie a části textů s využitím podkladů – Kancelář architekta města Brna – vedoucí oddělení komunikace Mgr. Jana Běhalová
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.