logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Den starostů, konference Svazu měst a obcí ČR zahájila Aquatherm Praha 2024

Budoucnost je v přítomnosti

Den starostů na veletrhu Aquatherm Praha 2024
Den starostů na veletrhu Aquatherm Praha 2024

Konference Den starostů zaplnila kongresový sál PVA Letňany a tématem akce byla nová směrnice o čištění městských odpadních vod a novela zákona o vodách. Důležité byly nové požadavky na čistění odpadních vod a aktuální programy na podporu vodovodů a kanalizací.

Reklama

Svaz měst a obcí ČR pořádal 5. března 2024 při veletrhu Aquatherm Praha odborný program Den starostů. Letos se zaměřil na novou směrnici o čištění městských odpadních vod a novelu zákona o vodách. Řečníci se věnovali preventivním opatřením i inovačním řešením, která mohou obcím přinést nemalé úspory.

Po slavnostním zahájení celého veletrhu vystoupil první řečník, Ing. Aleš Kendík, vrchní ředitel pro řízení sekce vodního hospodářství, s přednáškou na téma „Směrnice o čistění městských odpadních vod a související dotační zdroje“. Nejprve se věnoval revizi dotčené směrnice, historii jejího vývoje až po aktuální stav. Následně představil nové požadavky na čistění odpadních vod a aktuální programy na podporu vodovodů a kanalizací.

Ing. Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, pokračoval s tématem „Inovační řešení v oblasti nakládání s odpadními vodami“. Jako příklad funkční centrály ČOV uvedl systém pro intenzifikaci ČOV Velké Bílovice, která využívá membránovou technologii, jenž je účinnější než konvenční technologie. Obec Kuklík posloužila jako příklad soustavy DČOV vybavených GSM modulem pro kontinuální sledování. Kalová koncovka pro solární sušení surového kalu ČOV Litovel byla představena jako ideální provoz, který nebude mít problém s plněním budoucích legislativních změn. Dalšími tématy bylo Decentralizované odstraňování mikroplutantů z infekčních nemocničních odpadních vod.

Ing. Václav Voleman, společně s Ing. Annou Botovou z odboru adaptace na změnu klimatu, přednášeli na zajímavé téma „Podpora modrozelené infrastruktury a zeleně v sídlech“. Modrozelená infrastruktura využívá přírodě blízkých ekosystémových a technických řešení v různém poměru a pomáhá snižovat dopady urbanizace umocňované změnou klimatu. Tato řešení propojují srážkový odtok s vegetačními a vodními prvky v sídlech za účelem:
  • Přirozeného a lokálního koloběhu vody
  • Zvýšení ochran jakosti vod
  • Dalších ekosystémových služeb

Následovaly informace o dotační podpoře v operačním programu Životní prostředí 2021–2027, o opatření hospodaření se srážkovými vodami a protipovodňová opatření. Program pokračoval souhrnem dotačních podpor HDV od roku 2017 po současnost. Rovněž bylo vysvětleno, jaká administrace spadá pod Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR a jaká pod Státní fond životního prostředí ČR.

Mgr. Radek Tonner z České inspekce životního prostředí pohovořil na téma „Boj se znečištěním povrchových vod“. Po úvodu do historie složky ochrany vod ČIŽP pokračoval principy ochrany kvality vod, kontrolou plnění podmínek povolení k nakládání s vodami včetně ukládání opatření k nápravě při zjištění závadného stavu.

Starosta obce Tři studně, Miloš Brabec, přiblížil tematiku ČOV v CHKO Žďárské Vrchy, včetně likvidace kalů, která je díky přítomnosti CHKO ztížena. Obec musela provoz ČOV přehodnotit na základě nutnosti plnit podmínky nového zákona o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.) a vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Příručka Výstavba a rozvoj měst a obcí
(E-BOOK V PDF, zdarma ke stažení)

Posledním tématem se zabýval Ing. Valtr Sodomka, školitel APOKS, energetický specialista a soudní znalec. Přednáška „Perspektiva vytápění vodíkem“ byla poutavým vhledem nejen do fyzikálních vlastností plynů, historie vývoje paliv a jejich těžby, ale především pozvánkou do budoucnosti, ve které se role vodíku jakožto energonositele pro využití přebytků energie, rovněž i v oblasti náhrady části zemního plynu, jeví jako pravděpodobně nezastupitelná. Dle pana Sodomky se lze oprávněně domnívat, že součástí praktického využití vodíku bude i vytápění objektů.


Den starostů zahajoval doprovodný program veletrhu Aquatherm Praha 2024
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.