logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR ke konci 2019 ve vztahu k vytápění

Ze Státní energetická koncepce ČR vyplývají úkoly týkající se i vytápění. Ve zprávě je uveden stav ke konci roku 2019 a to, co bude nutné ještě dokončit.

Reklama


Materiál „Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2019“ je předkládán pro informaci členům vlády ČR Ministerstvem průmyslu a obchodu na základě jejího usnesení č. 827 ze dne 19. října 2015. Dokument obsahuje detailní informace o plnění všech nástrojů vymezených ve Státní energetické koncepci ČR od jejího schválení vládou ČR v květnu 2015 do listopadu 2019. Je tedy shrnutím stavu plnění úkolů, přičemž jeho účelem není nástroje upravovat či stanovovat nové, a stejně tak ani vyhodnocovat plnění Státní energetické koncepce ČR jakožto celku. Vyhodnocení naplňování Státní energetické koncepce ČR na základě příslušného ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, bude provedeno v návaznosti na finalizaci a schválení Vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu a bude reflektovat aktuální situaci a trendy v energetice, včetně stavu přípravy výstavby nových jaderných zdrojů v ČR. Toto vyhodnocení by mělo být vládě ČR předloženo pro informaci do konce roku 2020.

Ze zprávy jsou dále vybrány některé informace.

Konkrétní postup plnění některých nástrojů v rámci některých oblastí

Nástroje v oblasti legislativní

V oblasti legislativní byly vydány zejména tyto zákony: zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, dále zákon č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, dále zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Kromě těchto právních úprav byly novelizovány i související prováděcí právní předpisy a byl připraven rovněž návrh nového zákona o odpadech, který však musel být následně upraven v návaznosti na nově přijatou evropskou legislativu, a znovu tak musel projít meziresortním připomínkovým řízením a v současné době prochází legislativním procesem. V návaznosti na vydaná rozhodnutí Evropské komise pak byla připravena novela zákona o podporovaných zdrojích energie.

Návrh novelizace zákona o podporovaných zdrojích energie

MPO připravilo materiál s názvem „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“, jež obsahuje základní rámec a také principy provedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory, které vyplývají z vydaných rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti provozní podpory pro podporované zdroje energie s vnitřním trhem EU. Vláda ČR tento materiál schválila usnesením č. 613 ze dne 4. září 2017 a uložila ministru průmyslu a obchodu zpracovat novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie. MPO tedy připravilo návrh novely, který kromě zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory výroby elektřiny z podporovaných zdrojů energie obsahuje i aplikaci dalších závazků vyplývajících z vydaných rozhodnutí Evropské komise a nastavení pravidel provozní podpory na období let 2021 až 2030 formou výběrových nabídkových řízení, tedy prostřednictvím aukcí nebo tendrů pro velké a střední zdroje a podle požadavku pokynů EU pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky. Návrh novely je aktuálně předmětem projednávání Legislativní radou vlády ČR.

Návrh novelizace zákona o hospodaření energií

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, byl schválen a je účinný od 25. ledna 2020.

Dále proběhla novelizace vyhlášek č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, a č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku.

Návrh novelizace zákona o ochraně ovzduší

Cílem je omezit sortiment paliv využitelných v malých spalovacích stacionárních zdrojích provozovaných na úrovni domácností.

Byla zavedena povinnost provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji a jeho příslušenství a k používaným palivům za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je, aby vzniklo příslušnému orgánu ochrany ovzduší (obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností) opakovaně podezření, že stacionární zdroj je provozován v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření orgán ochrany ovzduší provozovatele pouze písemně upozorní a poučí o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje. V návaznosti na druhé podezření na porušování zákona bude obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn provést kontrolu zdroje.

Dne 16. srpna 2018 byl vydán zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a jež zavádí možnost obci vyhláškou zakázat na vymezeném území spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích, které nesplňují požadavky přílohy č. 11 k tomuto zákonu. Tato úprava zákona umožňuje obecně závaznou vyhláškou zakázat určitý druh paliva v daném zdroji i třeba jen na části obce. Zákaz se může vztahovat nejen na kotle, ale i na topidla.

Možnosti naplnění byly analyzovány v rámci přípravy Národního programu snižování emisí a částečně je omezení sortimentu paliv využitelných v malých stacionárních zdrojích zahrnuto v opatření BA3 a DA1 tohoto programu. Zákon o ochraně ovzduší již také obsahuje některé nástroje k omezení méně kvalitních sort hnědého uhlí prostřednictvím požadavků na kvalitu paliv a dalších opatření směřujících ke zdrojům využívajícím uhlí, které budou mít dopady na celkové množství uhlí spotřebované v sektoru domácností. MŽP ve spolupráci s MPO také připravilo nové opatření DB10, jehož cílem je zamezení možnosti využívat hnědé uhlí ve spalovacích stacionárních zdrojích o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW. Opatření bude realizováno, po provedení právní analýzy, zákazem prodeje spalovacích stacionárních zdrojů spalujících hnědé uhlí. Zákaz prodeje by měl být platný od 1. ledna 2025 s tím, že omezení provozu těchto zdrojů, respektive omezení spalování hnědého uhlí, bude probíhat postupně s ukončováním jejich životnosti. V tomto směru byla tedy připravena „Analýza dalších možností omezení spotřeby hnědého uhlí v domácnostech“, která byla v říjnu 2019 předložena k projednání vládě ČR.

Regulace v oblasti hnědého uhlí

Ze strany ÚOHS byl připraven materiál "Analýza fungování trhu a konkurenčního prostředí v oblasti hnědého uhlí", který byl dne 23. prosince 2015 odeslán na Úřad vlády ČR a předložen pro informaci vládě ČR. Materiál byl z jednání vlády stažen s požadavkem vložit jej do meziresortního připomínkového řízení, které se následně uskutečnilo ve dnech 29. ledna až 12. února 2016. V jeho rámci byly uplatněny připomínky ze strany pěti připomínkových míst, přičemž projednání připomínek proběhlo v termínech 26. února až 4. března 2016. V materiálu byly zohledněny doporučující i zásadní připomínky a materiál byl předložen vládě ČR bez rozporů. Na jednání vlády dne 30. března 2016 byl materiál opět stažen k dopracování ve spolupráci s poradci předsedy vlády. Výsledný materiál byl následně zařazen na jednání vlády dne 27. dubna 2016 v sekci D různé. ÚOHS tímto považuje úkol za splněný. Ze strany MPO byly ÚOHS poskytnuty požadované analýzy zpracované v minulosti pro účely řešení problematiky územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí, nebylo však osloveno k užší spolupráci na přípravě tohoto materiálu a účastnilo se až ve fázi připomínkování dokumentu. V tomto ohledu byla k výslednému materiálu vznesena řada zásadních připomínek, směřujících zejména k nutnosti rozpracovat závěry předloženého dokumentu. Z pohledu MPO nebyly tyto připomínky uspokojivě zapracovány.

Vzhledem k tomu, že vláda ČR nevznesla k materiálu žádné požadavky na jeho další dopracování, je možné považovat úkol za splněný. Nicméně, v návaznosti na doporučení formulovaná v jeho závěrech je účelné dále diskutovat potřebu zpracování podrobné analýzy v souladu s těmito závěry a případně také tuto potřebu ukotvit v rámci relevantních strategických dokumentů.

Plný text Zprávy o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2019 lze nalézt na https://www.mpo.cz/cz/energetika/statni-energeticka-politika/zprava-o-plneni-nastroju-statni-energeticke-koncepce-cr--240787/.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.