logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Stoky pod Prahou procházejí pravidelnou kontrolou

Pracovníci Pražských vodovodů a kanalizací v loňském roce v rámci preventivního průzkumu prohlédli 152 kilometrů kanalizace. Zároveň zrevidovali 1 980 vstupních šachet a objektů na stokové síti. Co do kanalizace nepatří?

Reklama

„Při prohlídkách jsme zjistili 37 havárií na stokové síti, zároveň jsme vypracovali 99 návrhů na odstranění závad, které jsme zařadili do plánu oprav a investic,“ informoval tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

V rámci průzkumu stokové sítě se PVK zaměřily na kontrolu stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod. Průzkum se prováděl také v souvislosti s opravami tramvajových tratí, povrchů komunikací, kvůli napojení splaškových vod do srážkové kanalizace a kvůli snížení zatížení pobočných čistíren odpadních vod a čerpacích stanic balastními vodami.

V okrajových částech metropole pomocí tak zvané kouřové metody PVK zrevidovaly 21 kilometrů stokové sítě. Kouřová metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do oddílné splaškové kanalizace. Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení dešťových vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či zásahu do jeho majetku.

Na stokovou síť bylo na konci loňského roku připojeno 1,27 miliónu obyvatel

Celková délka stokové sítě dosahuje 3 689 kilometrů, délka kanalizačních přípojek činí 979 kilometrů. V metropoli je na kanalizační síti 337 čerpacích stanic. Počet kanalizačních přípojek ke konci loňského roku dosáhl 122 056.

Čištění odpadních vod zajišťuje Ústřední čistírna odpadních vod v Bubenči a 20 pobočných čistíren. ÚČOV v roce 2017 vyčistila 109 645 028 m3 odpadních vod, pobočné čistírny pak 8 132 227 m3.


Tuky a oleje do kanalizace nepatří

Při čtení výše uvedené zprávy si mnozí vzpomenou na 15tunovou usazeninu tuku velkou jako autobus (tukovec, fatberg), která se usazovala v kanalizaci pod londýnskou čtvrtí Kingston. Údržbáři na ni přišli náhodou - prozkoumali odpadní odtoky poté, co si obyvatelé stěžovali, že jejich záchody špatně splachují. Hromada tuku ucpala stoku v takovém rozsahu, že kanálový profil o rozměrech 70 na 48 centimetrů měl snížený průtok jen na pět procent normální kapacity. Kanál poškodila v úseku dlouhém celých 20 metrů.

Odstranění vzniklých ucpávek si majitel hradí v plné výši na svoje náklady

Tuky se v kanalizaci srážejí a snižují odtok odpadních vod. V mnoha případech dochází také k úplnému ucpání vnitřních rozvodů nebo kanalizační přípojky. Odstranění vzniklých ucpávek si majitel hradí v plné výši na svoje náklady.

Tuky patří do sběrných dvorů, kam je obyvatelé mohou odnést v nádobách, které lze pevně uzavřít. Použité oleje z kuchyňských a restauračních provozů musí být likvidovány odbornou firmou. Restaurační zařízení musí mít také nainstalovány odlučovače tuků, tzv. tukové lapoly, zachycující odpady, jež nepatří do kanalizace. Obsah tukových lapolů je odebírán speciálními cisternovými automobily a posléze zlikvidován. Nesprávnou likvidací tuků a olejů se občané dopouštějí hrubého porušení kanalizačního řádu.

Co nepatří do kanalizace

Biologický odpad - patří do kontejnerů na směsný odpad
 • odpady z kuchyňských drtičů,
 • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje - fritovací a ostatní oleje z domácností – patří do sběrných vozů
Veškeré hygienické potřeby - patří do kontejnerů na směsný odpad
Chemikálie a další nebezpečné látky - patří do stabilních sběrových míst v jednotlivých městech
 • staré barvy,ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky
Léky - patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.