logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Souhrnné vyhodnocení spotřeby paliv a energií v českých domácnostech k roku 2015

Český statistický úřad publikoval v únoru 2017 data z rozsáhlého výběrového šetření v českých domácnostech s názvem ENERGO 2015. Toto šetření probíhalo ve druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 a bylo zaměřeno především na strukturu spotřeby a způsoby využití jednotlivých paliv a energií.

Reklama

Výsledná data se zaměřují na historická srovnání a vývoje spotřeb od roku 1991 do roku 2015. Statistika zahrnuje způsoby zateplení bytů, použitá paliva pro vytápění a ohřev vody, průměrné spotřeby českých domácností, typy zdrojů vytápění, apod.

Souhrnné vyhodnocení spotřeby paliv a energií v českých domácnostech k roku 2015

Český statistický úřad publikoval v únoru 2017 data z rozsáhlého výběrového šetření v českých domácnostech s názvem ENERGO 2015. Toto šetření probíhalo ve druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 a bylo zaměřeno především na strukturu spotřeby a způsoby využití jednotlivých paliv a energií.

Výsledná data se zaměřují na historická srovnání a vývoje spotřeb od roku 1991 do roku 2015. Statistika zahrnuje způsoby zateplení bytů, použitá paliva pro vytápění a ohřev vody, průměrné spotřeby českých domácností, typy zdrojů vytápění, apod.

Trojice statistických šetření u českých domácností

V České republice byla v minulosti realizována dvě dotazníková šetření o energetické spotřebě v domácnostech. První šetření se uskutečnilo v roce 1997. Jednalo se o pilotní zjišťování v rámci projektu Eurostatu, do něhož se zapojilo 10 kandidátských zemí střední a východní Evropy. V rámci tohoto pilotního zjišťování bylo v České republice osloveno 6 000 domácností.

V pořadí druhé šetření se uskutečnilo v roce 2004 pod označením ENERGO 2004. Metodicky vycházelo z pilotního šetření realizovaného v roce 1997. Výběrový soubor byl zvolen na úrovni cca 1 % trvale obydlených bytů, bylo vybráno řádově 40 000 domácností.

Třetí šetření ENERGO 2015 bylo provedeno na vzorku cca 0,5 % trvale obydlených bytů, tzn. řádově se jednalo o 20 000 domácností. Průměrné hodnoty byly počítány jako prostý aritmetický průměr.

Výsledek šetření u vytápění a spotřeby energií v domácnostech

Celkový počet domácností v České republice v roce 2015 byl 4.304.173. Z tohoto čísla tvořily 1.830.684 rodinné domy. Nejrozšířenější energií je elektřina. Využívá ji všech 4,3 miliónu českých domácností. Zemní plyn odebírá 62,9 % z nich. Největší objem – dvě třetiny energií, spotřebují Češi na vytápění. Nejrychleji a zároveň jediným trvale rostoucím typem vytápění českých domácností jsou obnovitelné zdroje energie.

Struktura toho, čím Češi topí nebo ohřívají vodu, se podstatně mění. Zatímco v roce 1990 pocházela skoro polovina energií z uhlí, v roce 2015 je to jen 13 %. „Domácnosti upouštějí od uhlí. Naopak více využívají zemní plyn nebo obnovitelné zdroje, jako je palivové dřevo, pelety nebo solární systémy. Těmito způsoby získávají více než polovinu veškeré spotřebované energie,“ shrnuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Spotřeba základních kategorií paliv v ČR pro domácnosti, průmysl a ostatní odvětví
Spotřeba základních kategorií paliv v ČR pro domácnosti, průmysl a ostatní odvětví

Čím topíme a kolik nás to stojí

Konkrétně na topení používají české domácnosti přibližně dvě třetiny veškerých energií, které spotřebují. V roce 2015 šlo o 196 585 TJ. Nejčastěji využívají dálkově dodávané teplo, zemní plyn nebo obnovitelné zdroje. Druhý největší podíl rovnající se 17,4 % spotřebovaných energií se vztahuje k ohřevu vody, k němuž se používá hlavně dálkově dodávané teplo, zemní plyn a elektřina. Na osvětlení a chod domácích spotřebičů připadá 7,2 % veškeré energie, o něco méně pak na vaření. Klimatizaci využívají české domácnosti zatím ojediněle. Provoz těchto zařízení představuje jen 0,1 % celkové spotřeby.

Na domácnosti připadá 28 % celkové tuzemské energetické spotřeby. V roce 2015 české domácnosti spotřebovaly 292 605 TJ energie. „Z celkové spotřeby elektřiny v roce 2015 domácnosti využily přibližně čtvrtinu, téměř polovinu nakupovaného tepla, více než třetinu zemního plynu a 39 % tuhých paliv. Na celkové spotřebě obnovitelných zdrojů energie se podílely necelými 67 %,“ konstatuje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Struktura spotřeb v domácnostech dle používaného paliva bez ohledu na účel užití
Struktura spotřeb v domácnostech dle používaného paliva bez ohledu na účel užití

Průměrná spotřeba elektřiny činila 3 279 kWh na byt. Pokud jde o tuhá paliva, domácnosti používající hnědé uhlí vykázaly průměrnou roční spotřebu 3,7 tuny. To pro ně znamenalo roční výdaj 13.000 Kč. V případě černého uhlí byla průměrná spotřeba 2,9 tuny, což byl náklad ve výši 14.000 Kč. Průměrná spotřeba uhelných briket v jedné domácnosti činila 2,4 tun, což odpovídalo nákladům ve výši 12.000 Kč. Dřevěných brikety se spotřebovalo průměrně 1,3 tuny na byt a náklady 7.000 Kč. Dřevěné pelety tvořily průměrnou cenu 12.000 Kč při spotřebě 1,8 tuny pro jednu domácnost. Palivové dřevo zůstává nejlevnější variantou na ceně 7.000 Kč při spotřebě 4,7 tuny na byt. Za dálkové teplo domácnosti zaplatily v průměru 16.000 Kč za odběr 25 GJ a byt. Zemní plyn vyšel při odběru 856 m3 na 14.000 Kč pro jeden byt. Z výsledku vyplývá, že odběr, resp. náklady za vytápění jsou zatíženy vysokým rozptylem a kombinací více druhů vytápění na domácnost.

Trendy v používání paliv v českých domácnostech

Časová osa s vývojem spotřeb různých typů paliv a energií v domácnostech ukazuje trendy, které můžeme během let 1991 až 2015 sledovat v českých domácnostech. Dlouhodobě jediným rostoucím typem paliv (energií) jsou obnovitelné zdroje, všechna ostatní paliva (energie) buď stagnují, nebo zažívají pokles.

Nejvýrazněji je vidět ústup domácností od uhlí, nejrychleji se tento trend projevil mezi lety 1991 až 1999. V tomto období potřebu po energii domácností vyplnil strmý nárůst využití zemního plynu a to především kvůli rozsáhlé plynofikaci. Nicméně zemní plyn od roku 2005 ztrácí ze svého původního zastoupení. Stále si však (až do roku 2015) udržoval dominantní postavení jako nejvyužívanější palivo pro české domácnosti. Po roce 2015 se o první příčku dělí s obnovitelnými zdroji energie. Elektřina a dálkové teplo mají během let stále podobné zastoupení s mírně klesající tendencí od roku 1999.

Vývoj spotřeby paliv a energií v domácnostech
Vývoj spotřeby paliv a energií v domácnostech
Domácnosti celkem podle používaných paliv na vytápění v krajích ČR v roce 2015
Domácnosti celkem podle používaných paliv na vytápění v krajích ČR v roce 2015
Domácnosti v rodinných domech podle používaných paliv a energií v krajích v roce 2015
Domácnosti v rodinných domech podle používaných paliv a energií v krajích v roce 2015

Zdroje literatury:

  • Přes polovinu energie protopíme, tisková zpráva ČSÚ z 23.2.2017
  • Statistická publikace „Spotřeba paliv a energií v domácnostech“, Odbor statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ, Praha, 2017
English Synopsis
Summary Evaluation of fuel and energy consumption in Czech households by 2015

Czech Statistical Office published in the February 2017 data from a large sample survey in Czech households with an Energy 2015. This survey was focused mainly on the consumption structure and methods of use of particular fuels and energy. The data focus on historical comparisons and consumption trends from 1991 to 2015. The statistics include methods of thermal insulation of housing, fuel used for heating and hot water, the average consumption of Czech households, types of heating sources, etc.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.