logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Revize rámcové směrnice o vodě – diskuse evropských odborníků na vodu

Ilustrační obrázek, foto redakce
Ilustrační obrázek, foto redakce

V současné době, dle schváleného plánu prací na období 2016 – 2018, má struktura implementace směrnice 5 tematických skupin: chemické látky ve vodním prostředí, podzemní vody, povodňová ochrana a oblast správy dat a reportingu.

Reklama

Evropská asociace pro vodu (EWA) pozvala své národní a firemní členy k diskusi o nadcházejícím vývoji v oblasti vodní politiky EU.

Více než 30 účastníků, mezi nimi 8 poslanců, se sešlo ve Štrasburku, aby diskutovalo o vodních tématech, zejména však o připravovaném návrhu revize rámcové směrnice o vodě. Důležité je hledat shodu na strategii po roce 2027. Dokument o postoji EWA předkládá své klíčové perspektivy, které jsou bezprostředně pro budoucí cestu:
  • Zajistit pokračování rámcové směrnice o vodě po roce 2017
  • Vytvoření spolehlivých základů pro vodní hospodářství - potřeba prozatímních cílů
  • Provádění principu "one out-all out"
  • Vyjasnění zásady nezhoršování
  • Potřeba řešit všechny zdroje znečištění
  • Monitorování procesu
  • Posouzení účinnosti povinnosti "postupného ukončení"
  • Harmonizace rámcové směrnice o vodě s dalšími evropskými předpisy

"Rámcová směrnice o vodě je životaschopná. Nicméně požadujeme zachování cíle dosažení dobrého stavu vody nebo dobrého ekologického stavu pro všechny vody," uvádí paní Wendy Franckenová, předsedkyně pracovní skupiny EWA pro Evropskou vodní politiku.
Kromě toho generální tajemník EWA Johannes Lohaus dodává, že "vnitrostátní aktéři i místní komunity mají nárok na větší transparentnost v nepostradatelné dlouhodobé politice vodního plánování."1)


EWA representatives handed over the EWA Position Paper to MEP Birgit Collin - Langen
Celá tisková zpráva z jednání k revizi rámcové směrnice o vodě

Water Framework Directive 2000 / Rámcová směrnice o vodě 2000/60 / ES

Rámcová směrnice o vodě 2000/60 / ES je direktiva EU, která zavázala členské státy Evropské unie dosáhnout do roku 2015 dobrého kvalitativního a kvantitativního stavu všech vodních útvarů (včetně mořských vod do jedné námořní míle od pobřeží). smyslu, že předepisuje kroky k dosažení společného cíle, spíše než přijetí tradičnějšího mezní hodnoty. Cíl směrnice pro "dobrý stav" pro všechny vodní útvary nebude dosažen, přičemž 47% vodních útvarů EU [1], na které se směrnice vztahuje, nedosáhlo tohoto cíle.

Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. října 2000 nabyla účinnosti 22. prosince 2000. Stanoví rámec pro činnost Evropského společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Rámcová směrnice o vodách“ či „RSV“). Tato směrnice představuje pravděpodobně nejvýznamnější legislativní nástroj v oblasti vodní politiky a je zároveň jednou z nejsložitějších směrnic vytvořených na úrovni Evropské unie (dále jen „EU“).

Za účelem zajištění koordinovaného přístupu při provádění Rámcové směrnice o vodách na úrovni Evropské unie byla uzavřena vzájemná dohoda členských států, Evropské komise a Norska na společné implementační strategii (Common Implementation Strategy; dále jen „CIS“) pro tuto směrnici, a to již v květnu 2001, tj. jen pět měsíců po vstupu směrnice v platnost. Jedním z důvodů pro ustavení CIS byl i fakt, že řada povodí významných evropských řek pokrývá území hned několika států (např. povodí řeky Dunaje zahrnuje území 14 států) a přes rozdílné administrativní a územní členění, je nezbytný společný a koordinovaný přístup k ochraně vod, což přispívá k efektivnímu a úspěšnému provádění této směrnice. Především z těchto důvodů byla do společného procesu zavádění RSV zapojena kromě členských států EU, kandidátských zemí a zemí EHP i řada nevládních organizací a dalších zúčastněných subjektů.

V rámci organizační struktury CIS byly ustaveny pracovní skupiny, které se zabývají konkrétními dílčími tématy. Řídícím orgánem v rámci CIS jsou „vodní ředitelé“, kteří na svých zasedáních schvalují výstupy (např. směrné dokumenty EK (Guidance documents) apod.) z těchto pracovních skupin. Koordinační roli ve struktuře CIS zajišťuje Strategická koordinační skupina (SCG), která koordinuje činnosti pracovních skupin a je podřízená grémiu „vodních ředitelů“ EU. ČR zastupují, s ohledem na sdílené kompetence ve vodním hospodářství mezi resorty ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství, dva „vodní ředitelé“, jakožto zástupci obou resortů.

Po zavedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (dále jen „Povodňová směrnice“), byla do činností CIS zahrnuta také koordinace povodňové ochrany na úrovni EU.

V současné době, dle schváleného plánu prací na období 2016 – 2018, struktura CIS zahrnuje pět tematických skupin věnujících se problematice ekologického stavu – pracovní skupina „ECOSTAT“, chemickým látkám ve vodním prostředím – pracovní skupina „Chemicals“, podzemním vodám – pracovní skupina „Groundwater“, povodňové ochraně – pracovní skupina „Floods“ a oblasti správy dat a reportingu – pracovní skupina „Data and Information Sharing“. Hlavním výstupem činnosti pracovních skupin CIS bylo do současnosti vytvoření více než třiceti směrných dokumentů a řady technických dokumentů. Tyto dokumenty slouží jako podpůrný metodický přístup k provádění směrnice, který je však v řadě oblastí potřeba přizpůsobit specifickým podmínkám členských států EU. V neposlední řadě je vhodné zmínit, že působení v rámci pracovních skupin významně posiluje vzájemnou výměnu zkušeností z jednotlivých národních úrovní, což přispívá k lepší koordinaci provádění Rámcové směrnice o vodách a Povodňové směrnice.2)


Evropská asociace pro vodu (EWA) je nezávislá nevládní a nezisková organizace, která se zabývá řízením a zlepšováním vodního prostředí.
Jedná se o jedno z největších profesních sdružení v Evropě, které pokrývá celý vodohospodářský sektor, odpadní vody, jakož i pitnou vodu a odpad spojený s vodou.

Evropská asociace pro vodu (EWA) byla založena 22. června 1981 na Mezinárodním veletrhu odpadních vod a likvidace odpadů (IFAT) v německém Mnichově jako Evropská asociace pro kontrolu znečištění vod. Rozsah sdružení byl rozšířen v roce 1999 se změnou názvu na Evropskou vodohospodářskou asociaci.

S členskými asociacemi z téměř všech evropských zemí tvoří EWA většina členských států Evropské unie včetně všech zemí střední a východní Evropy, které vstoupily do Evropské unie dne 1. června 2013. Dalšími evropskými zeměmi zastoupenými v EWA jsou Albánie, Srbsko, Norsko a Švýcarsko.


Zdroje:
1)Tisková zpráva EWA EWA Water Breakfast in Strasbourg
2) MŽP: Vodní politika EU
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.