logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Oprav dům po babičce – případová studie

Ilustrativní obrázek (Foto © Josef Hodboď)
Ilustrativní obrázek (Foto © Josef Hodboď)

Studie ukázala, že na dotaci v programu Oprav dům po babičce lze dosáhnout pouhým zateplením vybraných konstrukcí a orientačně jsou vyčísleny náklady a výše dotace. Majitel může doplnit vylepšení na straně TZB a využít k tomu další kategorie dotace.

Reklama

1. Úvod

V současné době se v bytovém fondu České republiky nachází téměř 800 000 bytů v rodinných i bytových domech, na jejichž obálce budovy nebyla doposud provedena žádná opatření, která by vedla ke snížení energetické náročnosti budovy. Více než 70 % rodinných domů postavených před rokem 1970 nemá žádné zateplení, více než polovina z nich má alespoň vyměněná původní okna. U domů postavených v letech 1970–1980 proběhla výměna původních oken na 15 % objektů, stejně tak je zhruba 15 % objektů se zateplenou střechou nebo stěnami. Jedná se přitom o budovy, které jsou starší více než 40 let [1]. Z těchto údajů vyplývá, že potenciál k renovaci domů se v ČR zdaleka nevyčerpal. Podíváme-li se k naším východním sousedům na Slovensko, tak tam je podobná situace. Mnoho objektů teprve čeká na významnou renovaci. Za povšimnutí stojí fakt, že na Slovensku je mimo jiné patrný velký rozvoj nových technologií v oblasti vytápění a chlazení budov [2, 3].

V září 2023 se v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) spustila výzva Oprav dům po babičce, která si klade za cíl podpořit komplexní renovaci rodinných domů. Je určena pro majitele jedné nemovitosti, pro kterou bylo podáno stavební povolení nebo ohlášení před 1. 7. 2013. Cílem je podpořit renovaci starších, dnes již z energetického hlediska často nevyhovujících objektů. Podmínky pro energetické hodnocení rodinného domu jsou shodné s opatřením Optimální ve standartní výzvě NZÚ. Povinně musí žadatel žádat o podporu na opatření v oblasti obálky budovy, dále může žádat například o výměnu zdroje energie, fotovoltaické systémy, dobíjecí stanici pro elektromobil a další. Na zateplení budovy a výměnu oken je možné získat až 1 000 000 Kč, a to zálohově dopředu [4].

Pro lepší orientaci běžného uživatele v této problematice byla provedena případová studie, která na běžném rodinném domku prezentuje splnění podmínek programu Oprav dům po babičce. V rámci studie bylo vybráno nezbytné opatření ve formě zateplení objektu a dále pak výměna zdroje tepla za tepelné čerpadlo a instalace solární soustavy pro přípravu TV. Mimo jiné studie ukáže, zdali lze dosáhnout na dotaci Oprav dům po babičce pouhým zateplením objektu nebo je vždy nutné i opatření na straně technického zařízení budov. Studie je vztažena na konkrétní reálný objekt, rodinný dům. Výsledky studie nelze bezprecedentně aplikovat na všechny rodinné domy, ale je nutné vycházet z reálných okrajových podmínek a skutečností na každé budově.

2. Popis objektu a opatření

Posuzovaným objektem je samostatný rodinný dům v okrese Kroměříž. Dům má nevytápěný suterén, jedno nadzemní podlaží a obytné podkroví. Objekt je pravidelného obdélníkového tvaru a má sedlovou střechu. Dispozice objektu je patrná z obrázků 1 a 2.

Suterén je vyzděn z cihel plných pálených, nadzemní podlaží jsou z pórobetonových tvárnic. Dům má původní dřevěná okna. Stropy v rodinném domě jsou keramické. Zdrojem tepla v objektu je plynový kondenzační kotel, který zajišťuje jak vytápění objektu, tak přípravu teplé vody pomocí zásobníku o objemu 160 l. V objektu jsou nainstalována otopná tělesa. Tepelná ztráta objektu před zateplením byla orientačně vypočtena ve výši 11,83 kW.

V rámci navrhovaných opatření byly stěny objektu zatepleny 220 mm expandovaného polystyrenu. Strop suterénu byl zateplený expandovaným polystyrenem o tloušťce 80 mm. Podlaha na zemině nebyla zateplena, protože jde o nevytápěný suterén. Strop nad obytným podkrovím byl zateplen 150 mm minerální vaty. Původní dřevěná okna byla vyměněna za nová plastová s izolačním trojsklem. Střecha byla ponechána v původním stavu.

Obr. 1 Půdorysy rodinného domu
Obr. 1 Půdorysy rodinného domu
Obr. 2 Půdorys a řez rodinného domu
Obr. 2 Půdorys a řez rodinného domu
 

Tabulka 1 obsahuje srovnání hodnot součinitele prostupu tepla konstrukcí před a po zateplení.

Tabulka 1 Srovnání hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí
KonstrukceU před zateplením
[W·m−2·K−1]
U po zateplení
[W·m−2·K−1]
Stěna z CPP, tl. 450 mm1,370,23
Stěna z pórobetonových tvárnic, tl. 375 mm0,580,15
Podlaha na zemině3,413,41
Strop suterénu0,580,35
Strop nad obytným podkrovím0,250,16
Střecha0,280,28
Okna2,400,86
Dveře4,001,00

2.1 Vyhodnocení parametrů po zateplení objektu

Ve vyhodnocení se zabýváme variantou Optimální v rámci dotace Oprav dům po babičce. Existuje i varianta Památky, která je méně přísná. Dle závazných pokynů pro žadatele jsou v případě zateplení posuzovanými parametry v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám: průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy, součinitelé prostupu tepla jednotlivých konstrukcí, primární energie z neobnovitelných zdrojů a celková dodaná energie [5]. Všechna provedená opatření byla navržena tak, aby u všech měněných konstrukcí došlo k dosažení alespoň doporučeného součinitele prostupu tepla. Byla navržena okna s UW = 0,86 W·m−2·K−1 a vstupní dveře s UD = 01,0 W·m−2·K−1, které splňují podmínku U ≤ 0,6násobek požadované hodnoty součinitele prostupu tepla. Tabulka 2 obsahuje přehled vypočtených hodnot zbývajících parametrů.

Tabulka 2 Srovnání sledovaných parametrů před a po zateplení objektu
ParametrJednotkaStávající stavA – Zateplení
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy[W·m−2·K−1]0,630,28
Primární energie z neobnovitelných zdrojů[kWh·m−2·rok−1]20599
Celková dodaná energie[kWh·m−2·rok−1]19287

Původní součinitel prostupu tepla obálkou budovy byl 0,63 W·m−2·K−1. Komplexním zateplením budovy klesla tato hodnota na 0,28 W·m−2·K−1. Došlo tak k 56% poklesu, čímž byla splněna podmínka poklesu minimálně o 20 %.

Dalším sledovaným parametrem je celková primární energie z neobnovitelných zdrojů, která musí poklesnout minimálně o 30 % oproti stávajícímu stavu. Porovnáním hodnoty 205 kWh·m−2·rok−1 ve stávajícím a 99 kWh·m−2·rok−1 v novém stavu dojde k poklesu o 52 %. Podmínka je tak splněna.

Celková dodaná energie tvořila ve stávajícím stavu 192 kWh·m−2·rok−1. Pouhým zateplením došlo ke snížení o 55 % na 87 kWh·m−2·K−1. Opět tak došlo ke splnění podmínky změny stavu o minimálně 10 %.

2.2 Výměna zdrojů energie

Tepelná ztráta po zateplení obálky budovy klesla na 6,31 kW. Z tohoto důvodu je možné uvažovat i o výměně zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody. V rámci dotačního programu NZÚ je možné nahradit stávající plynové kotle se stářím minimálně 20 let. Pokud žadatel žádá pouze o výměnu plynového kotle, musí být klasifikační třída průměrného součinitele prostupu tepla v rozmezí kategorie A až D. Pokud však svou žádost spojí i s opatřením v oblasti A – Zateplení, nemusí být tato podmínka splněna. Další uvažovanou podoblastí je podpora opatření na přípravu teplé vody. Podporován je jednak solární ohřev teplé vody, tak i tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev teplé vody.

Pro řešený rodinný dům byla navržena instalace tepelného čerpadla vzduch/voda o výkonu 8 kW s COP = 3,4. Tepelné čerpadlo bude sloužit pro vytápění i ohřev teplé vody. Sekundární zdroj tepla je elektrická topná spirálou o výkonu 3 kW vložená v nádrži o objemu 200 l.

V rodinném domě žijí čtyři osoby. Na západní střechu objektu je uvažováno s instalací dvou kusů solárních termických panelů s celkovou plochou apertury 4,62 m2, optickou účinností 0,78 a výkonem 3,74 kW, které budou sloužit pouze pro ohřev teplé vody. Dle podmínek programu musí být zajištěn akumulační zásobník o objemu minimálně 45 litrů na 1 kW instalovaného výkonu nebo na 1 m2 apertury kolektoru. Ve výpočtu je uvažováno se solárním zásobníkem o objemu 250 l, který bude předřazen stávajícímu zásobníku o objemu 160 l. Záložním zdrojem pro přípravu TV bude tepelné čerpadlo. Pokud je navržen ohřev TV pomocí solárního ohřevu, tak je nutné zajistit přednostní ohřev teplé vody solárním systémem.

Tabulka 3 obsahuje přehled posuzovaných parametrů ve stávajícím stavu, po zateplení objektu a po výměně zdrojů tepla (TČ + solární soustava pro přípravu TV).

Tabulka 3 Srovnání sledovaných parametrů po realizaci opatření
ParametrJednotkaStávající stavA – ZatepleníC – Zdroje energie
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy[W·m−2·K−1]0,630,280,28
Primární energie z neobnovitelných zdrojů[kWh·m−2·rok−1]2059989
Celková dodaná energie[kWh·m−2·rok−1]1928783

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy zůstává stále 0,28 W·m−2·K−1. Po kombinaci všech tří opatření klesla primární energie z neobnovitelných zdrojů na 88,7 kWh·m−2·rok−1, čímž se dostala do kategorie C – Úsporná. Celková dodaná energie nyní tvoří 82,5 kWh·m−2·rok−1.

Tabulka 4 zpracovává přehled sledovaných požadavků pro všechna navrhovaná opatření dle programu Oprav dům po babičce.

Tabulka 4 Přehled požadavků pro splnění podmínek dotace
Sledovaný parametrPožadovaná hodnotaVýsledná hodnota, zateplení + TČ + soláryPosouzení
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy≤ 0,70·Uem,R
0,7·0,406 = 0,284
≤ 0,28 Splněno
Součinitel prostupu tepla konstrukce na obálce budovy, na které je prováděno opatřeníSplnění požadavků vyhl. č. 264/2020 Sb. a ČSN 730540-2viz Tab. 1Splněno
Součinitel prostupu tepla měněných výplní otvorů svislých konstrukcí na obálce budovy≤ 0,6 * UR,j / fRviz Tab. 1Splněno
Procentní snížení průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy oproti stavu před realizací opatření≥ 20 %56 %Splněno
Snížení výpočtové hodnoty celkové primární energie z neobnovitelných zdrojů dodané do budovy v MWh/rok≥ 30 %57 %Splněno
Snížení výpočtové hodnoty celkové dodané energie do budovy v MWh/rok≥ 10 %57 %Splněno

2.3 Výše dotace

Výše dotace se vypočítá jako jednotková výše dotace na danou konstrukci krát plocha konstrukce. Výše dotace nesmí přesáhnout 50 % uznatelných přímých nákladů a na zateplení může být vyplaceno nejvýše 1 000 000 Kč. Součástí každé žádosti je základní podpora ve výši 25 000 Kč. Tu může investor využít na zpracování projektové dokumentace, energetického hodnocení nebo odborný dozor stavby. Celková výše dotace v oblasti A – Zateplení je 641 920 Kč. Tabulka 5 obsahuje výpočet dotace v oblasti A – Zateplení. Tabulka 6 ukazuje dotace v oblasti C na straně technického zařízení budov.

Tabulka 5 Výše dotace v oblasti A – Zateplení
Typ konstrukceJednotková výše dotace
[Kč·m−2]
Plocha
[m2]
Výše dotace
[Kč]
Stěny vnější1 300195,1253 630
Strop nad obytným podkrovím1 30071,192 430
Strop nad suterénem1 300104,7136 110
Výplně otvorů4 90027,5134 750
Projektová podpora25 000projekt25 000
Celkem641 920
Tabulka 6 Výše dotace v oblasti C – TZB
OpatřeníVýše dotace
[Kč]
Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu TV100 000
Solární soustava45 000
Celkem145 000

Za opatření na stavební části a části TZB je možné dohromady získat 786 920 Kč.

V rámci Akčního plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+ byla rozšířena oblast státem podporovaných regionů. Posuzovaný rodinný dům se nachází v okrese Kroměříž ve Zlínském kraji, který mezi tyto oblasti také patří. Proto má investor nárok zvýšení dotace o 10 %, tedy na celkem 865 612 Kč. Díky realizaci tří opatření má žadatel nárok na kombinační bonus ve výši 20 000 Kč. Celková výše dotace tak dosáhne 885 612 Kč.

Výzva Oprav dům po babičce se snaží podpořit mladé rodiny, a proto může žadatel dostat bonus 50 000 Kč za každé nezaopatřené dítě, a to i zpětně, na všechny děti, které se mu narodí do roku 2030.

3. Závěr

Dotační výzva Oprav dům po babičce se zaměřuje na renovaci rodinných domů se stavebním povolením podaným před 1. 7. 2013. Sledované parametry kopírují podporované opatření Optimální ve standartní výzvě. V uvedené studií je navrženo zateplení pro splnění výzvy v oblasti zateplení na hraniční hodnotě. Největším problémem je splnění požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla, který byl splněn velice těsně (požadavek je 0,284 W·m−2·K−1, budova dosáhla hodnoty 0,28 W·m−2·K−1). Splnění ostatních parametrů pak již bylo snadné. Studie ukázala, že na dotační podporu Oprav dům po babičce lze dosáhnout pouhým zateplením vybraných konstrukcí. Majitel objektu pak může pokračovat v dalším vylepšení objektu na straně TZB a využít k tomu další kategorie dotace v rámci Oprav dům po babičce.

Velkou výhodou výzvy Oprav dům po babičce je vyplacení dotace před realizací opatření. Tato skutečnost má velký význam v této době vysokých cen energií. Někteří lidí po zaplacení vysokých nákladů za topnou sezónu již nemusí mít peníze na realizaci opatření, proto jistě využijí možnosti získání dotace před realizací. Na druhou stranu výše dotace je maximálně 50 % přímých realizačních nákladů a na to je třeba vždy pamatovat a toto si pohlídat. Případné dotační bonusy se do podpory na jednotlivá opatření nezapočítávají.

V rámci dotačního titulu je dále možné žádat ještě na pořízení fotovoltaické soustavy, větrání, rekuperace tepla z odpadní vody, využití dešťových vod a dobíjecí stanice pro elektromobil. Tato uvedená opatření jsme v našem objektu neuvažovali. Pokud bychom je zahrnuli, tak výsledná částka dotace by byla vyšší.

4. Poděkování projektu

Článek vznikl za podpory projektu: Specifický výzkum VUT Brno FAST-S-23-8176 Experimentální výzkum přenosu tepla a hmoty v systémech a soustavách technického zařízení budov.

5. Literatura

 1. DOKOUPILOVÁ, V.; HORÁK, P. Stav bytového fondu ČR z pohledu energetické náročnosti budov. TZB-info, 2022, roč. 2022, ISSN: 1801-4399
 2. KALÚS, D.; JANÍK, P.; KOUDELKOVÁ, D.; MUČKOVÁ, V.; SOKOL, M. Contribution to research on ground heat storages as part of building energy systems using RES. Energy & Buildings, 267 (2022) 112125,
  https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2022.112125
 3. MUČKOVÁ, V.; KALÚS, D.; KOUDELKOVÁ, D.; KURČOVÁ, M.; STRAKOVÁ, Z.; SOKOL, M.; INGELI, R.; ŠTASTNÝ, P. Analysis of the Dynamic Thermal Barrier in Building Envelopes. Coatings, 13(3) (2023) 648,
  https://doi.org/10.3390/coatings13030648
 4. Dotace Oprav dům po babičce; Nová zelená úsporám. Online. 2023. Dostupné z:
  https://novazelenausporam.cz/rodinne-domy/oprav-dum/. [cit. 2023-11-12].
 5. Nová zelená úsporám. Online. 2023. Dostupné z: https://novazelenausporam.cz/dokument/3519. [cit. 2023-11-12].
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.