logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nejčastější nedostatky, chyby a omyly při provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ)

Foto © lightfield studios, Fotolia.com

Vlastníci a provozovatelé budov a technických zařízení běžně narážejí na nedostatek vhodné dokumentace, nesplnění legislativních požadavků, a časté chyby v bezpečnostních postupech. Autor podrobně rozebírá různé aspekty, včetně chybějící dokumentace, nevyhovujících oprávnění a školení a nedodržování bezpečnostních norem. Článek také zdůrazňuje význam správného vedení dokumentace a dodržování aktuálních legislativních požadavků pro zajištění bezpečného a efektivního provozu.

Reklama

V dnešní době rychlého technologického pokroku se často soustředíme na zavádění nových technologií a zapomínáme na to, že mnoho organizací – podniků nadále spoléhá také na starší stroje a zařízení, která jsou nezbytná pro jejich provoz. Ne vždy se tak děje jen v rámci nadnárodních organizací, kdy se výrobní zařízení přesouvá ze „západu“ na „východ“ s cílem, aby byly co nejdříve uvedeny do provozu a vyráběly. Často si také lokální firmy nechají dovést použité strojní zařízení tzv. „z druhé ruky“, aby ušetřily na nákladech, nebo na nový stroj-technologii prostě nemají. Ovšem obvykle se tak děje bez patřičné dokumentace. Dokumentační část se řeší až po spuštění strojního zařízení, nebo se neřeší vůbec. Přičemž ale často je součástí takového strojního zařízení také vyhrazené technické zařízení (dále jen VTZ).

Ne každá organizace má taky tu možnost, že může svou činnost provozovat v nových budovách, ke kterým je už dokumentace zpracována v digitální formě, ale často jsou to budovy desítky let staré, ke kterým se dokumentace už prostě nedochovala. Přesto ale naše legislativa definuje zcela jasné povinnosti vlastníka-provozovatele budov a zařízení, které se dotýkají povinné dokumentace k budovám i zařízením, bez ohledu na stáří a podmínky provozu budov a zařízení. Realita je tedy i navzdory zákonné povinnosti mnohdy opravdu žalostná.

Bezpečný provoz a údržba budov a technických zařízení jsou klíčovými aspekty zajištění bezpečnosti a dlouhodobého funkčního stavu staveb a zařízení. Přesto se v praxi často vyskytují nedostatky, chyby a omyly, které mohou ohrozit bezpečnost a provozuschopnost těchto objektů a vystavit provozovatele – vlastníka trestně právní odpovědnosti.

V tomto článku se podíváme na některé z nejběžnějších nedostatků, chyb a omylů v této oblasti, kterých se vlastníci a provozovatelé opakovaně dopouští.

Přečtěte si také Kurz pro správce a údržbu budov a zařízení: Dokumentace BOZP, PO, VTZ ve Facility managementu Přečíst článek

1. Chybějící dokumentace k budovám a zařízením

Vlastníci budov nevedou a nemají k dispozici „povinnou“ dokumentaci k budovám, technickým zařízením v požadovaném rozsahu a při předání budovy do správy ji nepředají FM poskytovateli a FM poskytovatel tuto dokumentaci ani nevyžaduje, někdy z nevědomosti, často s tím, že se to „nějak udělá“.

Podle § 154 Zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon jsou základní povinnosti vlastníka budov – stavby tyto:

1) Vlastník stavby je povinen

d) uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu, popřípadě od dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje,

e) uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen

d) uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.

Vlastníci budov a zařízení tuto dokumentaci v požadovaném rozsahu nemají, a tedy ji ani poskytovateli FM (facility management) služeb při „předání“ budovy do správy nepředají.

Tato dokumentace je výchozí a povinná také pro současnou legislativu při provozu technických zařízení, které jsou „vyhrazenými“ a na které se vztahuje Zákon č. 250/2021 Sb. Tato dokumentace se stává dokumentací průvodní a provozní, bez které nelze toto zařízení řádně provozovat a průběžně kontrolovat, udržovat a revidovat.

Část této dokumentace řešící Požární ochranu, jako je Požárně bezpečnostní řešení stavby atd. je nezbytná pro správné začlenění činnosti do kategorie dle požárního nebezpečí a další zpracování dokumentace Požární ochrany atd.

V případě těch „vyhrazených“ technických zařízení se provozovatelem stává také FM poskytovatel, a to dnem převzetí budovy a zařízení do užívání, ovšem často bez předané dokumentace.

2. Provádění montáží, oprav a revizí VTZ bez Oprávnění TIČR (Technická inspekce ČR)

Provozovatelé VTZ provádí montáže, opravy, revize a zkoušky na VTZ svými zaměstnanci bez OPRÁVNĚNÍ TIČR pro právnické osoba (dále jen PO) a podnikající fyzické osoby (dále jen PFO) k činnostem na VTZ a ani o něj dosud na TIČR nepožádali. Do 30. 6. 2022 musely mít Oprávnění vydané TIČR k montážím, opravám, revizím pouze montážní, revizní firmy, které na základě tohoto provozovaly své podnikání. Od 1. 7. 2022 musí mít Oprávnění vydané TIČR každá PO a PFO, která provádí montáže, opravy, revize a zkoušky na VTZ, tudíž i pokud to jsou práce na provozovaných VTZ vykonávané „svépomocí“ vlastními zaměstnanci údržby.

Oprávnění vydává TIČR na základě online žádosti po ověření splnění podmínek pro řádné zajištění činností v požadovaném rozsahu s platností na 10 let.

Zdroj: www.efacilityconsulting.cz
Zdroj: www.efacilityconsulting.cz

3. Chybějící písemné pověření Osoby odpovědné

Provozovatelé VTZ dosud nemají řádně a písemně pověřenu Osobu odpovědnou za bezpečný provoz VTZ, anebo ji mají, ale není dle platné legislativy k VTZ.

Povinnost zaměstnavatele k určení Osoby odpovědné za provádění kontrol, zkoušek, revizí, stanovení termínů údržby a oprav technického vybavení pracoviště, pracovních a výrobních zařízení s odpovědností za dodržování termínů a lhůt vyplývala již dříve z NV č. 101/2005 Sb. a toto je stále platné pro „nevyhrazené TZ“.

S platností od 1. 7. 2022 musí mít každý provozovatel VTZ písemně (nebo v elektronické podobě) pověřenu Osobu odpovědnou za bezpečný provoz všech konkrétních VTZ a musí zajistit její řádné proškolení z právních a ostatních předpisů. Není-li tato Osoba odpovědná písemně pověřena statutárním zástupcem, nebo jím zplnomocněnou osobou, odpovídá za provoz VTZ přímo statutární zástupce provozovatele.

Statutární zástupce se ale pověřením Osoby odpovědné nezbavuje své trestně právní odpovědnosti – ta je ze své podstaty NEPŘENOSITELNÁ!!!

Jaká je role Osoby odpovědné, její odpovědnosti a kompetence vždy vysvětluji v rámci své prezentace při školeních Osob odpovědných za provoz VTZ za použití tohoto grafu.

Zdroj: www.efacilityconsulting.cz
Zdroj: www.efacilityconsulting.cz

4. Revizní technici elektro školí osoby znalé bez patřičného předmětu podnikání

Revizní technici VTZ školí obsluhy a další zaměstnance s odbornou způsobilostí bez ověření obsahové náplně jejich živností. Revizní technici, mimo jiné, obvykle školí obsluhy VTZ, školí, zkouší, ověřují znalosti a vydávají doklady o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti atd.

Školit, zkoušet a ověřovat znalosti k obsluze, opravám, montáží, údržbě VTZ však smí pouze ten Revizní technik, který má kromě své živnosti vázané na Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu také další živnost, která mu umožní školit a ověřovat znalosti.

Primárně se to týká školení, zkoušek z odborné způsobilosti, poučení a ověření znalostí k výkonu činností v elektrotechnice…v § 19 Zákona č. 205/2021 odst. 4)

„Je-li zkouška z odborné způsobilosti v elektrotechnice zajišťována externí právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, musí tato mít v předmětu podnikání zajišťování školení a zkoušení nebo ověřování znalostí.“

Samotný problém tkví ve formulaci Předmětu podnikání, protože konkrétně takový předmět podnikání dle Zákona č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon Příloha 2. až 4. neexistuje.

Je tedy sporné, zdali tomuto požadavku Zákona vyhoví náplň živnosti volné pod číslem:

72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,

Dle dostupných názorů SUIP (Státního inspektorátu práce) je tato živnost volná dostačující. Nicméně je nutné si uvědomit, že v těchto případech Revizní technik elektro školí osoby znalé z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečného provozu VTZ, první pomoci při úrazu elektrickým proudem, z rizik vyplývajících z činností na VTZ elektrickém a z tohoto ověřuje znalosti atd. bez adekvátního vzdělání a odbornosti v BOZP.

5. Nedostatky a chybějící průvodní a provozní dokumentace

Provozovatelé nemají k VTZ řádně a kompletně vedenu Průvodní a provozní dokumentaci a nelze ji ani dohledat.

Povinnost vedení Průvodní a provozní dokumentace k technickým zařízením už definovalo NV č. 378/2001 Sb. Tudíž je to povinnost provozovatele přes 20 let stará…a je nutno říct, že i nadále platná pro „nevyhrazená“ technická zařízení.

Nově je ale povinnost vedení Průvodní a provozní dokumentace k VTZ definována v § 20 Zákona č. 250/2021 Sb. …byla-li dokumentace k VTZ vydána a v současné chvíli není dostupná a není vedena, pak je to závada, která brání bezpečnému provozu VTZ, a jako takovou ji provozovatel musí bezodkladně odstranit.

„Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k VTZ k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění BOZP.“

Jak postupovat v případě chybějící průvodní dokumentace?

Nabízím zde ke zhlédnutí jednoduché schéma, jak postupovat, když povinná dokumentace k VTZ schází a není aktuální:

Zdroj: www.efacilityconsulting.cz
Zdroj: www.efacilityconsulting.cz

6. Nedostatky v interní dokumentaci a neaktualizovaná interní dokumentace

Provozovatelé VTZ dosud nemají aktualizovanou interní dokumentaci (Směrnice, Provozní řády, Místní provozní předpisy, Místní provozně bezpečnostní předpisy, a další dokumentaci) a obsahové náplně školení BOZP odkazují na již neplatnou legislativu. Přičemž ale zaměstnavatel-provozovatel má povinnost aktualizovat interní dokumentaci dle platné legislativy a o těchto změnách zaměstnance informovat.

Vnitřní předpis dle ZP § 305 musí splňovat tyto náležitosti:

  • Nesmí krátit a upírat práva zaměstnance dle ZP
  • Musí být vydán písemně a nesmí být v rozporu s právními předpisy
  • Zpravidla je vydán na dobu určitou s platností min. 12 měsíců
  • Závazný pro zaměstnavatele i zaměstnance

Povinnost zaměstnavatele dle § 103 ZP

„Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti…při nástupu do práce, a dále:

c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci“

7. Zaměňují se revize a kontroly spotřebičů

U elektrospotřebičů, elektromechanického ručního nářadí, prodlužovacích kabelů a dalších elektrických zařízení se stále provádí „revize“. Často se nerozlišuje mezi pojmy kontrola elektrického zařízení a revize VTZ elektrického. Je to i jedna z nejčastějších závad, kterou uvádí inspektoři OIP při svých kontrolách do záznamů o nedostatcích. Přičemž dle Zákona č.250/2021 Sb. se revize provádí na Vyhrazeném TZ a provádí je Revizní technik, vše ostatní „nevyhrazené technické zařízení“ se kontroluje, popř. zkouší. Kontroly nevyhrazených elektrických zařízení jsou stále vydávány jako „revizní zprávy“ elektrických spotřebičů.

Kontroly elektrických zařízení (nevyhrazených VTZ elektrických) musí být provozovatelem prováděny:

…nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozně bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popř. průvodní dokumentace, nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak…

Ve smyslu ust. § 4 odst. 2) NV č. 378/2001 Sb., nebo četnost opakovaných zkoušek dle ČSN 33 1600 ed.2 a dalších norem.

Na závěr chci zmínit, že celkově je důležité, aby vlastníci – provozovatelé budov a technických zařízení dodržovali příslušné legislativní požadavky, udržovali aktuální dokumentaci, zajistili odborné školení svých zaměstnanců, odborné činnosti zajišťovali výhradně osobami s patřičnou odbornou způsobilostí a dodržovali bezpečnostní standardy. Zvýšená pozornost k těmto aspektům je klíčová nejen pro zajištění bezpečnosti a efektivity, ale také pro dodržování zákonných předpisů a norem. Provozovatelé by měli pravidelně školit svůj personál, implementovat přísné kontrolní procesy a udržovat aktivní dialog s odborníky v oboru, aby zajistili nejlepší postupy v oblasti údržby a managementu budov a zařízení. To vše má za cíl zajistit bezpečný a ekonomický provoz a dlouhodobou funkčnost budov a jejich zařízení, což má pro vlastníky – provozovatele budov a zařízení zásadní význam z pohledu trestně-právního a ekonomického a pro veřejnost z pohledu bezpečnosti provozu.

S pokračujícím vývojem technologií a zpřísňováním právních předpisů je nezbytné, aby se provozovatelé budov a zařízení neustále adaptovali a aktualizovali své postupy, aby zůstali v souladu s aktuálními poznatky z praxe, aktuálními právními předpisy a normami.

Použitá legislativa:

  • Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
  • Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce
  • Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ
  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
  • Zákon č. 455/1991 Sb. Živnostenský zákon
 
Komentář recenzenta Ing. Ondřej Antoš, CEO, EASY FM s.r.o.

Článek podrobně zkoumá problémy spojené s provozem a údržbou budov a vyhrazených technických zařízení (VTZ). Autor se zaměřuje na význam správné dokumentace a dodržování legislativních požadavků, což je klíčové pro zajištění bezpečnosti a efektivity provozu. Upozorňuje na časté chyby, jako je nedostatečná dokumentace, nesprávné oprávnění k provádění montáží, oprav a revizí, a nedostatečně aktualizovanou interní dokumentaci. Článek je velice užitečným zdrojem pro vlastníky a provozovatele budov a technických zařízení, poskytuje důležité informace o správném postupu a přístupu k provozu VTZ v souladu s aktuálními legislativními požadavky.

English Synopsis
The Most Common Deficiencies, Errors, and Misconceptions in the Operation of Technical Equipment

This article focuses on common issues faced by owners and operators of buildings and technical equipment. Key themes include the lack of proper documentation, failure to meet legislative requirements, and frequent mistakes in safety procedures. The author thoroughly discusses various aspects, including missing documentation, insufficient authorizations and training, and non-compliance with safety standards. The article also emphasizes the importance of proper documentation management and compliance with current legislative requirements to ensure safe and efficient operation.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.