logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Proč provádět revize vyhrazených technických zařízení? Proč mít speciální kvalifikace revizních techniků?

Reklama

Revizní technik vyhrazených technických zařízení

Revizní technik vyhrazených technických zařízení (VTZ) je důležitá a potřebná kvalifikace odborně způsobilé osoby pro posuzování a hodnocení bezpečnosti technických zařízení. Jedná se o zařízení s vyšším a vysokým stupněm nebezpečí při jejich provozu. Jsou to:

 • tlaková zařízení,
 • elektrická zařízení,
 • plynová zařízení,
 • zdvihací zařízení,

která podléhají periodické kontrole a zkoušení jejich bezpečnosti s posuzováním jejich spolehlivosti.

Nelze si představit z hlediska technické bezpečnosti, že by se neprováděly kvalitní revize a prohlídky i zkoušky vyhrazených technických zařízení. Docházelo by tím často k poruchám a haváriím zařízení, byla by tím ohrožena bezpečnost práce a technických zařízení.

Vzhledem k tomu, že pro nová technická zařízení uváděná na trh a do provozu platí nová česká i evropská legislativa, musí i původní legislativa – vyhlášky ČÚBP, tj. právně – technické předpisy Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) v ČR doznat reálné změny pro jejich aktuálnost a reálnost v souladu s harmonizovanými i technickými výrobkovými normami a novými právně-technickými předpisy v ČR i v EU.

Původní vyhlášky pro vyhrazená technická zařízení je proto nutné urychleně přepracovat, aby byly v souladu se zněním aktuálních předpisů a norem v ČR i v EU.

Mnohá technická zařízení nemají správnou aktuální právní a technickou podporu při jejich provozu, neboť rozdílnost znění stávajících vyhlášek a znění nových právně-technických předpisů a technických výrobkových norem nejsou ve shodě. Činí to pak velké potíže při činnosti revizních techniků, neboť znění výše uvedených vyhlášek je v rozporu se zněním aktuálních předpisů.

Získání kvalifikace revizního technika

Každý zájemce o tuto kvalifikaci by měl absolvovat přípravný kurz revizního technika a pak složit zkoušku nebo periodickou zkoušku před komisí státní odborné příspěvkové technické organizace, tj. Technické inspekce České republiky (TIČR). Toto patří do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) ČR.

Žadatel musí mít předepsanou praxi v oboru, vhodnou zdravotní způsobilost a potřebnou úroveň vzdělání vzhledem k rozsahu jeho náročné činnosti v technické praxi.

Revizní technik musí mít minimálně středoškolské vzdělání technického směru a přehled z hlediska technických předpisů a technických norem. Musí být vybaven požadovaným technickým vybavením (zařízením) pro danou oblast jeho předpokládané činnosti.

Revizní technik provádí posuzování a kontrolu technických zařízení na místě instalace a provozu zařízení. Měří a zkouší exponovaná místa zařízení a zhodnocuje jejich aktuální bezpečnost pro provoz. Vystavuje o tom revizní zprávu v požadovaném rozsahu a uvádí do ní výsledky kontroly a popis stávající technické bezpečnosti zařízení, ev. opatření, které je třeba provést pro další bezpečný provoz posuzovaného zařízení. Provádí úvodní revizi před zahájením provozu zařízení a pak pravidelné revize během provozu v předepsaných časových intervalech. Svým vyjádřením je odpovědný za posouzení technické bezpečnosti zařízení. Nesmí být při své činnosti nijak a nikým ovlivňován, nese za svou činnost právní odpovědnost.

Je zcela evidentní a potřebné, že je nutno věnovat zvýšenou pozornost provozu a technické bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. jejich provozování totiž nese velké riziko ohrožení lidí (pracovníků, obsluhy) i zvířat, majetku (budov, strojů i zařízení) i životního prostředí (ekologické škody a škody na životním prostředí). Proto odborná činnost revizních techniků je zcela potřebná i nezbytná. Vyhrazená technická zařízení i používané výrobky v provozu kontrolují při své činnosti také Oblastní Inspektoráty práce.

Dozor nad vyhrazenými technickými zařízeními

Dozor nad vyhrazenými technickými zařízeními provádí ze zákona TIČR (Státní organizace technického dozoru) – vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají ze zákona dozoru.

Kontrola nad novými výrobky

Kontrolu nad novými výrobky i technickými zařízeními uváděnými na trh a do následného provozu provádí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ÚNMZ, který spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO).

Dozor nad trhem provádí Česká obchodní inspekce ČR (ČOI), která je zařazena do působnosti MPO ČR.

Česká obchodní inspekce dozoruje a kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

Česká obchodní inspekce (ČOI)

Česká obchodní inspekce (ČOI) vykonává ve vymezeném rozsahu dozor v souladu se zákony:

č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
č. 477/2001 Sb., o obalech
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru
č. 284/2009 Sb., o platebním styku
č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
č. 185/2001 Sb., o odpadech
č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice
č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vykonává kontrolu v souladu se zákony (ÚNMZ)

Sekretariát Úřadu
Odpovídá zejména za koordinaci přípravy podkladů pro jednání a rozhodování předsedy Úřadu a jeho prvního náměstka, za zabezpečování podmínek a všestranné podpory při plnění úkolů, za organizačně-technickou a administrativní agendu související s vnějšími vztahy Úřadu obecně, přehledné vedení úplné spisové agendy Úřadu a za vydávání interních předpisů Úřadu.

Odbor technické normalizace
Zodpovídá zejména za zabezpečování tvorby, vydávání a řádné distribuce českých technických norem, normalizačních dokumentů a publikací; zabezpečování odborných činností souvisejících s vydáváním a řádnou distribucí českých technických norem v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; spolupráci s evropskými a mezinárodními normalizačními organizacemi v rámci působnosti odboru.

Odbor metrologie
Zodpovídá zejména za zabezpečování metrologie v rozsahu stanoveném zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii ve znění pozdějších předpisů a vyhláškami MPO vydanými k provedení tohoto zákona.

Odbor státního zkušebnictví
Zodpovídá zejména za zabezpečování státního zkušebnictví v rozsahu stanoveném zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízeními vlády vydanými k provedení tohoto zákona, zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a  nařízeními vlády vydanými k jeho provedení nebo přímo použitelnými předpisy EU a zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), nařízení vlády č. 207/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení a nařízení vlády č. 208/2015 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh.

Odbor mezinárodních vztahů
Zodpovídá zejména za zabezpečování výkonu působnosti MPO v oblasti sbližování technických předpisů ČR se souborem právních předpisů ES s technickým obsahem (dále jen technické předpisy ES), za zabezpečování meziresortní organizace a koordinace notifikací návrhů technických předpisů v rámci Dohody WTO o technických překážkách obchodu (TBT) a směrnice 98/34/ES, za zabezpečování činnosti sektorové skupiny Technické harmonizace v rámci RKS MPO, a za zabezpečování mezinárodní spolupráce a obecných vztahů s EU v oblastech působnosti Úřadu. Zajišťuje implementaci směrnice 98/34/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomiky a hospodářské správy
Odpovídá zejména za vedení účetnictví Úřadu v návaznosti na platnou legislativu, dodržení závazných ukazatelů rozpočtu a rozpočtové skladby, dále za problematiku IT, evidenci, správu a údržbu majetku včetně budov, provádění inventarizací majetku a zabezpečení provozních činností Úřadu včetně autoprovozu.

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provádí dozor a kontrolu v souladu se zákony:
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

Kompetence orgánů inspekce práce

Zákon upravuje zřízení a postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku zaměstnanosti, dodržování a ochrany pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek, působnost a příslušnost orgánů inspekce práce, práva a povinnosti inspektorů a kontrolovaných osob při kontrole a sankce za porušení stanovených povinností. Inspektoři oblastních inspektorátů práce se při provádění kontrol zaměřují na plnění povinností vyplývajících z ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, tedy právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům a právních předpisů stanovujících pracovní dobu a dobu odpočinku.

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou oprávněny:

 • kontrolovat u zaměstnavatelů dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
 • vyžadovat odstranění zjištěných nedostatků

Orgány inspekce práce přijímají podněty, kterými občané upozorňují na porušování povinností zaměstnavatelů, spadajících do jejich kontrolní působnosti. Na základě podnětů je pak u zaměstnavatele provedena kontrola příslušným oblastním inspektorátem práce. Předmětem této kontroly je především dodržování právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upozorňuje. Kontrolní činnosti zjišťuje, zda zaměstnavatel dodržuje pracovně-právní předpisy. Při zjištění porušení zákona ukládá nápravná opatření s termínem k jejich odstranění. Za zjištěná porušení může zaměstnavateli uložit pokuty.

Státní organizace technického dozoru, Technická inspekce České republiky (TIČR)

Státní organizace technického dozoru (TIČR) provádí dozor v souladu se zákony

Technická inspekce České republiky (TIČR) je organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení (VTZ) na území České republiky.
Státní dozor vykonává na základě zmocnění a v rozsahu zákona č. 174/1968 Sb.
Zřizovatelem TIČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hlavní předměty činnosti v rozsahu zákona č. 174/1968 Sb.:

 • vydávání odborných a závazných stanovisek o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi VTZ splněny požadavky bezpečnosti těchto zařízení
 • provádění prohlídek, řízení a vyhodnocování zkoušek, kterými osvědčuje, zda vyhrazená technická zařízení a materiály, použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzuje úspěšné výsledky zkoušek
 • prověřování odborné způsobilosti organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, údržbě a revizím VTZ a v této souvislosti vydávání oprávnění
 • prověřování odborné způsobilosti fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám nebo obsluze VTZ a v této souvislosti vydávání osvědčení.

Činnost TIČR, organizace, která na trhu působí již od roku 1991, představuje vysoce profesionální posuzování stavu bezpečnosti vyhrazených technických zařízení. Svým charakterem se jedná o expertní činnost konanou převážně v prostředí VTZ, tj. vyhrazených tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových zařízení. Výkon dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení je prováděn jednotlivými úkony rozsahu zákona č. 174/1968 Sb. za úhradu stanovenou právním předpisem. Úkony prováděné v jiné činnosti, povolené zřizovatelem, jsou prováděny za ceny smluvní.

TIČR se zaměřuje především na posouzení bezpečnosti u vyhrazených technických zařízení, a to před jejich uvedením do provozu. Je zřejmé, že stav bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení v době dokončení montáže výrazně ovlivní i bezpečnost jeho provozu za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky zajištění bezpečnosti provozovaného vyhrazeného technického zařízení. V podstatě je povinností dodavatele, montážní organizace atd. předat vyhrazené technické zařízení způsobilé k bezpečnému provozu. Ověření bezpečnosti vyhrazeného technického zařízení prokazuje tam, kde je to stanoveno zákonem č. 174/1968 Sb. odborným a závazným stanoviskem vydaným TIČR, jehož podkladem jsou mimo jiné i zprávy o výchozí revizi. Tam, kde platná legislativa odborné a závazné stanovisko nevyžaduje je dokladem ověřující bezpečnost vyhrazených technických zařízení protokol o výchozí revizi, zpracovaný revizním technikem, držitelem platného osvědčení, popřípadě i oprávnění příslušného VTZ a provozní rozsah. Provozovatel musí mít uvedené dokumenty k dispozici po celou dobu životnosti vyhrazeného technického zařízení. Pokud nesplnil dodavatel zákonem stanovené podmínky ověření bezpečnosti vůči provozovateli a ten si příslušné doklady nevyžádal, provede TIČR dozor u provozovaného zařízení u provozovatele na jeho náklady.

Hlavním cílem působnosti TIČR je tedy snaha o zvýšení bezpečnosti vyhrazených technických zařízení s cílem zajistit co možná nejvyšší ochranu osob, zvířat a majetku a předcházet možným nežádoucím stavům.

Bližší a podrobnější informace o činnostech organizace státního odborného dozoru TIČR v oblasti bezpečnosti vyhrazených technických zařízení je možno získat buď na těchto webových stránkách, nebo na ředitelství TIČR, případně na jednotlivých pobočkách zřízených v rámci celé České republiky.

Související předpisy a normy:

Zák. č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Zák. č. 91/2016 Sb., kterým se mění zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.
Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Zák. č. 88/2016 Sb., kterým se mění zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Zák. č. 262/20016 Sb. ve znění zák. č. 585/2006 Sb., zákoník práce a pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
Zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
Zák. č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích.
Zák. č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.
Zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
Zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Vyhl. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
Vyhl. č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí.
Vyhláška č. 104/2012 Sb., o posuzování nemoci z povolání.
Zák. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých zákonů.
Zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.
Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhl. č. 50/1978 Sb., ve znění vyhl. č. 98/1982 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
Vyhl. č. 85/1978 Sb. ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.
Vyhl. č. 18/1979 Sb. ve znění vyhl. č. 97/1982 Sb., vyhl. č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 118/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
Vyhl. č. 19/1979 Sb., ve znění vyhl. č. 552/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a nařízení vlády č. 394/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti.
Vyhl. č. 21/1979/Sb., ve znění vyhl. č. 554/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhl. č. 395/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
Vyhl. č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti.
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Základními legislativními předpisy pro provádění ocelových konstrukcí, technických zařízení a výrobků v České republice (ČR) jsou:

Zák. č. 265/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zák. č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.
Zák. č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu.
Zákon č. 100/2013 Sb., kterým se Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., č. 186/2006 Sb. a č. 229/2006 Sb. a č. 481/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., kterými se mění zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (platný ode dne vstupu ČR do EU).

Nařízení vlády (NV) platí pro výrobky v ČR. Evropské směrnice ES, EHS, EC, EU, NEPR platí v celé Evropské unii.

Důležité dokumenty (nařízení, rozhodnutí) EU:

Nařízení evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Nový zákon č. 265/2017 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.

Nová nařízení vlády a nové směrnice EU, patřící legislativně a k provedení zák. č. 90/2016 Sb.:

 • Nařízení vlády č. 96/2016 Sb. o rekreačních plavidlech a vodních skútrech (2013/53/EU).
 • Nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny (2014/28/EU).
 • Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (2014/34/EU).
 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh (2014/30/EU).
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (2014/35/EU).
 • Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh (SEP a R 2014/29/EU).
 • Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (2014/32/EU).
 • Nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh (2014/31/EU).
 • Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (2014/33/EU).
 • Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh (2014/68/EU).

Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Nařízení vlády a směrnice EU, ES, NEPR, EHS, patřící legislativně pod zák. č. 91/2016 Sb. a zák. č. 22/1997 Sb.:

 1. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posouzení shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb., nařízení vlády č. 78/1999 Sb., nařízení vlády č. 323/2000 Sb. a nařízení vlády č. 329/2002 Sb. a nařízení vlády 88/2010 Sb.
 2. Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
 3. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů.
 4. Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění nařízení vlády č. 483/2002 Sb. a nařízení vlády č. 251/2003 Sb. (1999/5/ES).
 5. Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladící zařízení (96/57/ES).
 6. Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb., nařízení vlády č. 315/2009 Sb. a nařízení vlády č. 80/2014 Sb. (75/324EHS ve znění 94/1/ES, 2008/47/ES a 2013/10/EU + Nařízení EP a R 1272/2008).
 7. Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a nařízení vlády č. 198/2006 Sb. (86/594/EHS, 2000/14/ES, 2005/88/ES).
 8. Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob (2000/9/ES).
 9. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.
 10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
 11. Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. (98/34/ES).
 12. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (89/686/EHS).
 13. Nařízení EU č. 2016/426, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.
 14. Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády č. 126/2004 Sb. a nařízení vlády č. 42/2006 Sb. (92/42/EHS).
 15. Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb. a nařízení vlády č. 289/2010 Sb. a nařízení vlády č. 88/2012 Sb. (2008/57/ES).
 16. Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů (2002/88/ES).
 17. Nařízení vlády č. 320/2016 Sb., č. 176/2008 Sb., ve znění č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení (2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU).
 18. Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení ve znění nařízení č. 113/2010 Sb., nařízení vlády č. 228/2011 Sb. a č. 335/2012 Sb. (96/98/ES, 2010/68/EU, 2011/75/EU).
 19. Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vády č. 24/2013 Sb. a nařízení vlády č. 339/2013 Sb. (2009/48/ES ve znění 2012/7/EU + NK 68/2013).
 20. Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení (2010/35/EU).
 21. Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používaných některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (2011/65/EU).
 22. Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky (93/42/EHS, ve znění 98/79/ES, 2000/70/ES, 2001/104/ES, N 1882/2003 a 2007/47/ES.
 23. Nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (90/385/EHS, ve znění 93/42/EHS, 93/68/EHS, N 1882/2003 a 2007/47/ES).
 24. Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (98/79/ES, ve znění N 1882/2003, N 596/2009 a 2011/100/EU.

Poznámka: V závorkách jsou uvedena čísla směrnic ES, které daná nařízení vlády (NV) přejímají.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.