logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Nařízení vlády požaduje určení osoby odpovědné za vyhrazená technická zařízení

S účinností nových právních předpisů v oblasti vyhrazených technických zařízení (VTZ) se znovuotevřela otázka jmenování odpovědných osob za vyhrazená technická zařízení elektrická, plynová, tlaková a zdvihací. Již dříve byl v legislativě pojem odpovědné osoby v obecné rovině zakotven, a to např. v zákoně č. 309/2006 Sb.

Reklama

Ten říká, že zaměstnavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení. Je třeba zohlednit jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a určí osobu, jejíž povinností je zajistit dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených výše. Tzn. každá společnost musí mít určenou osobu, která bude hlídat termíny provádění kontrol, údržby revizí apod. A konkrétně nové nařízení vlády týkající se VTZ požaduje určení osoby odpovědné za VTZ.

Osoba odpovědná v rámci jednotlivých vyhrazených technických zařízení

NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Odpovědnou osobou je pověřená osoba právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, která provozuje elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností. Pověření uděluje v elektronické nebo listinné podobě provozovatel daného zařízení.

Osoba odpovědná např. rozhoduje o tom, zda je nutné ponechat v provozu prozatímní vyhrazené elektrické zařízení nebo jeho části v době, kdy není používáno, nebo je možné jej vypnout. Kontroluje, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení.

Odpovědná osoba je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací (kvalifikace získaná podle jiného právního předpisu).

Novinky

Dne 23. 3. 2023 vešel v účinnost zákon č. 59/2023 Sb., který novelizuje zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Dne 1. 6. 2023 vešlo v účinnost NV č. 131/2023 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

NV č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu určí a jmenuje osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušné zařízení, zaškolení a také musí provést ověření znalostí.

U vyhrazeného plynového zařízení není určeno, jaké má mít odpovědná osoba vzdělání ani za co zodpovídá. Vše si musí nadefinovat podle místních podmínek a složitosti daného zařízení. Je-li ale při provozní revizi zjištěno, že vyhrazené plynové zařízení vykazuje závady bránící jeho dalšímu bezpečnému provozu, provede revizní technik provádějící provozní revizi písemný záznam s doporučením odpojení zařízení od zdroje energie nebo tlaku a zajištěním proti nežádoucímu připojení. S touto skutečností neprodleně seznámí osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení (případně vedoucího zaměstnance provozovatele), která provede další nezbytné úkony k zajištění bezpečnosti provozovaného vyhrazeného plynového zařízení – a to bez určitých znalostí není možné.

NV č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného tlakového zařízení určí provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení nebo jeho sestav před uvedením do provozu. Provozovatel odpovídá za seznámení osoby odpovědné s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP pro příslušné zařízení. Provozovatel může určit i více odpovědných osob za provoz se stanovenými povinnostmi ve vztahu k jednotlivým druhům a rozsahu vyhrazených tlakových zařízení.

Fyzická osoba odpovědná za bezpečný provoz tlakových nádob stabilních a parních nebo kapalinových kotlů zejména

  1. sleduje provoz tlakových nádob a parních a kapalinových kotlů z hlediska bezpečnosti jejich provozu,
  2. do provozu nepřipustí nádoby a kotle bez předepsané dokumentace, bezpečnostní výstroje, jakož i nádoby a kotle, u nichž nebyla posouzena shoda podle jiného právního předpisu a u nichž nebyly provedeny předepsané revize a zkoušky nebo o nichž je známo, že by mohly ohrozit bezpečnost provozu nebo zdraví a život zaměstnanců,
  3. hlásí všechny změny na nádobách reviznímu technikovi,
  4. sleduje a podle potřeby provádí opatření, aby nádoby a kotle byly náležitě obsluhovány, udržovány, přezkušovány a kontrolovány včetně bezpečnostní výstroje,
  5. ve spolupráci s revizním technikem vypracovává plán provádění revizí a zajistí přípravu nádob a kotlů k revizím a zkouškám,
  6. dbá pokynů revizního technika.

Novinky

Dne 1. července 2023 vejde v účinnost NV č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších

NV č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Provozovatel vyhrazeného zdvihacího zařízení určí pověřenou osobu odpovídající za provoz vyhrazeného zdvihacího zařízení a jednající na základě písemného pověření za provozovatele a zajistí její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Tato osoba (popř. provozovatel) musí být neprodleně prokazatelně seznámena s výsledkem opravy, kontroly, revize nebo zkoušky osobou, která tento úkon provedla.

Výše uvedené NV určují, že odpovědná osoba odpovídá za provoz daného zařízení – tzn. vede evidence vyhrazených technických zařízení, kontroluje, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, zda na něm pracují/obsluhují proškolené osoby, zajišťuje pravidelné kontroly, revize, údržbu, zajišťuje odstraňování případných závad apod. Ovšem, až na vyhrazené elektrické zařízení, není určeno, jaké vzdělání mají tyto osoby mít. Z logiky věci by bylo ideální, aby odpovědné osoby měly:

  • dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti bezpečného provozu a údržby zařízení, za která mají být odpovědné,
  • časový prostor a dostatek zdrojů pro plnění svých povinností,
  • možnost účastnit se revizí a kontrol daného VTZ,
  • pravomoc zastavit VTZ, pokud k tomu bude důvod – např. dle informací revizního technika, při zjištění, že není schopno bezpečného provozu apod.

Jestli má být osoba odpovědná jen jedna nebo více, je na provozovateli. Každopádně doporučujeme, aby pověření odpovědné osoby bylo písemné s uvedením, za jaké VTZ konkrétně odpovídá a jaké povinnosti odpovědná osoba má. Samozřejmostí je podpis provozovatele a odpovědné osoby.

V případě, že odpovědná osoba nebude určená, měl by všechny povinnosti a odpovědnosti nést statutární orgán dané společnosti.

Poděkování

Děkujeme Vám za přečtení článku a doufáme, že pro Vás jsou tyto informace zajímavé a s případnými dotazy či náměty na další články se na nás prosím neváhejte obrátit.
Váš CIVOP

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.