logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Požární ochrana 2019 v Ostravě

Již osmadvacátý ročník mezinárodní konference pro odborníky v oblastech bezpečnosti, požární ochrany a požární bezpečnosti staveb se konal na začátku září v aule Vysoké školy báňské v Ostravě. Hlavním tématem byly kromě bezpečnosti osob především legislativní změny, které jsou avizovány v oblasti stavebního práva. Organizátoři připomněli též 170 let od založení univerzity a pětadvacáté výročí Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.

Reklama

Vysoká návštěvnost a široké spektrum odborných sekcí signalizují rychlý technologický rozvoj oboru a předznamenávají důležitost permanentního vzdělávání odborníků i laické veřejnosti. Konferenci pořádá každoročně Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava (FBI VŠB TU) a Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství (SPBI). Součástí je tradičně i konference pro studenty doktorského studia s názvem Mladá věda. Probíhají zde i nejrůznější workshopy – tentokrát na téma Pokročilé modely pro požární navrhování. Jako motto celé akce vybrali letos pořadatelé Bezpečnost osob – současnost a budoucnost, a to včetně hledání možností, jak využívat znalostí i z jiných oborů k záchraně lidských životů a předcházení či alespoň minimalizaci živelných katastrof, jež jsou zřejmě v budoucnu nevyhnutelné.
Široké spektrum odborníků


Požadavky moderní digitální doby nutí hasiče, projektanty, stavebníky, architekty, urbanisty či správce budov pracovat v širším týmu odborníků, především se zaměřením na IT technologie a sociální vědy. Pojmy jako je Průmysl 4.0 (čtvrtá průmyslová revoluce) či BIM (informační model budovy) znamenají velké změny v oblasti všech dosud známých procesů ve stavebnictví a projektování budov. Důležitá je koordinace mezi jednotlivými profesemi tak, aby byly případné kolize odhaleny už v době procesu navrhování a nikoli až během výstavby. S tím souvisí i celá řada aspektů v oblasti fungování veřejné a státní správy a v neposlední řadě informovanost a ochota podílet se na změnách, které nemusejí vždy zjevně generovat bezprostřední výhody pro jednotlivce i společnost. Nicméně přednášející i posluchači se ve veřejných diskusích shodli v tom, že BIM se stává globálním jazykem, umožňuje vyšší úroveň spolupráce překračující hranice území, a proto je důležité věnovat mu maximální pozornost.

„BIM se nepochybně stane běžným způsobem realizace veřejných zakázek a zakázek ve stavebnictví obecně. Pro udržení konkurenceschopnosti českého stavebnictví je třeba na nastupující trend rychle reagovat,“ poznamenala náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Marcela Pavlová (MMR ČR) a dále se ve svém příspěvku věnovala rekodifikaci stavebního práva, což je podle jejích slov jednou z priorit vlády. Nutno dodat, že již v roce 2014 uznali zástupci Evropské unie užitečnost BIM pro veřejný sektor, následovala směrnice 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek, která umožnila zadavatelům v celé Evropě požadovat BIM při zadávání veřejných zakázek. Toto je umožněno i v ČR od 1. 10. 2016 zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Hasiči a rekodifikace stavebního práva

Potřeba zásadní změny stavebního práva se řeší už pěknou řádku let na všech úrovních. Poslední novela přinesla podle slov hasičů sice podstatné, leč pouze dílčí změny, kde nejsou zcela brány v potaz jejich námitky ohledně požární prevence. Konstatovala to většina přednášejících takřka ve všech odborných sekcích konference (Požární ochrana, Věda a výzkum v požární ochraně, Mladá věda, Protivýbuchová prevence, Zkušebnictví v požární ochraně, Pokročilé metody pro požární navrhování). Za podstatný krok kupředu označil pplk. Ing. Tomáš Pavlík, rada oddělení stavebně technické prevence Ministerstva vnitra ČR, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (MV-GŘ HZS ČR), šanci debatovat na půdě Poslanecké sněmovny ČR. Takovouto možnost dostali hasiči vůbec poprvé, a to v rámci semináře Požární bezpečnost staveb 21. století.
„Zákonodárci by měli znát naše stanoviska. Změny v oblasti stavebního práva nesmí být na úkor bezpečnosti občanů ani bezpečnosti hasičů,“ uvedl Tomáš Pavlík a zmínil i několik příkladů nedávných tragických incidentů. Dále se pak hovořilo o problematice vedení požárního zásahu, zřízení a vybavení vnějších a vnitřních zásahových cest, problematice zásobování požární vodou, připojování objektů na pult centralizované ochrany hasičského záchranného sboru kraje, problematice příjezdových komunikací a nástupních ploch nebo o problematice zabezpečení bezdrátového spojení složek integrovaného záchranného systému. Diskutující se shodli na tom, že požární bezpečnost staveb je neodmyslitelnou součástí navrhování a užívání staveb a cesta k rekodifikaci stavebního práva by měla být důkladně promyšlena všemi dotčenými stranami. Snaha o urychlení nevede podle jejich slov k dobrým výsledkům. Vše se pak „lepí“ dalšími a dalšími novelami a vzniká pouze další a další chaos, který pak vyústí v „českou lidotvorbu“.

Plk. Ing. Michal Valouch, vedoucí oddělení stavebně technické prevence, odboru prevence MV-GŘ HZS ČR pak dále ve své prezentaci připomněl návrh kategorizace staveb, zvláště tu část věcného záměru, kde budou z integrace vyjmuty kategorie staveb s požadavky na zvýšenou požární bezpečnost, které budou dále definovány ve spolupráci předkladatele s HZS ČR. „Je důležité zmínit, že požadavek na vytvoření kategorií staveb z hlediska jejich rizikovosti ve vztahu k požární bezpečnosti vyplývá i z dílčích výsledků Koncepce požární prevence 2018 až 2021, přičemž tento záměr vznikl asi 1 až 1,5 roku před rekodifikací SZ,“ uvedl Michal Valouch a připomněl též další neodmyslitelnou a důležitou součástí navrhování a užívání staveb, která vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Bezpečnost především

Ne nadarmo zvolili pořadatelé jako hlavní téma Bezpečnost osob – současnost a budoucnost. Týkaly se ho takřka všechny příspěvky ve všech sekcích, včetně Mladé vědy či rekodifikace stavebního práva, kde se často zapomíná na požadavky hasičů. Pořadatelé proto kladou důraz na oslovení širokého spektra odborníků, tedy i z oblastí, které byly dosud pro požární ochranu zcela neznámé. S novými technologiemi přicházejí ke slovu i noví specialisté a posouvají obor dopředu. Současně s nimi se ovšem rodí stále nové a nové hrozby.

„Letošního ročníku se zúčastnilo asi 370 odborníků, především z České a Slovenské republiky. Po mírném snížení počtu z let 2009–2012, které přikládáme ekonomickým problémům, se každoročně počet účastníků zvyšuje. Velmi si vážíme všech účastníků, kteří se našich akcí zúčastňují pravidelně. Jako organizátoři každý rok řešíme počet odborných sekcí, a s tím související počet přednesených příspěvků. Počet přihlášených příspěvků k prezentaci vysoce převyšuje časové možnosti konference. Již druhým rokem jsme se rozhodli spojit původní odborné sekce Požární prevence a Požární represe, což bylo účastníky hodnoceno kladně, proto v tomto trendu budeme pokračovat i v dalších letech. SPBI a FBI pořádá každoročně několik odborných konferencí, a to tematicky zaměřené nejen na požární ochranu, ale obecně na bezpečnostní inženýrství – požární bezpečnost staveb, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ochrana obyvatelstva. Na všech těchto akcích se snažíme představovat jak aktuální témata z jednotlivých oblastí, tak vize, kam by měla bezpečnost ve spojení s nejmodernějšími technologiemi směřovat,“ uvedla na závěr pro portál TZB-info Ing. Lenka Černá, zástupce organizátora za SPBI a pozvala nás na další ročník konference.
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.