logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Druhá vlna kotlíkových dotací zpřísňuje podmínky pro dotované zdroje vytápění

Dne 16. 3. 2016 byla Státním fondem životního prostředí zveřejněna podrobná dokumentace k registraci výrobků pro 2. vlnu kotlíkových dotací. Jelikož v minulosti docházelo k diskusím okolo dotování některých typů tepelných zařízení z důvodu diskutabilní technické vyspělosti, kvality provedení a způsobu získání osvědčení o ekodesignu, byly vydány aktualizované závazné podmínky, které tuto situaci eliminují. Aktualizované podmínky musí splnit veškeré dotované výrobky pro 2. vlnu kotlíkových dotací.

Reklama

Kotle na tuhá paliva

Podpořena může být pouze instalace kotlů na tuhá paliva splňující požadavky na ekodesign dle Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva.

Podpora se nevztahuje na níže uvedené typy topidel na tuhá paliva:

 • kotle určené výhradně na spalování nedřevní biomasy,
 • všechny druhy lokálních topidel (např. krby, krbové vložky, interiérová kamna),
 • kotle bez řízeného přísunu spalovacího vzduchu pomocí ventilátoru,
 • přestavěné kotle a kotlová tělesa, a to včetně přestavbových sad,
 • kotle vyrábějící teplo výlučně k poskytování teplé pitné a užitkové vody,
 • kotle pro ohřev a rozvod plynných teplonosných médií, např. páry nebo vzduchu,
 • kogenerační kotle na tuhá paliva s max. elektrickým výkonem 50 kW a více.

Požadavky na kotle na tuhá paliva

 • sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů u kotlů se jmenovitým tepelným výkonem 20 kW nebo menším nesmí být menší než 75 %,
 • sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů u kotlů se jmenovitým tepelným výkonem větším než 20 kW nesmí být menší než 77 %,
 • sezónní emise částic z vytápění vnitřních prostorů nesmí být větší než 40 mg/m3 u kotlů s automatickým přikládáním a vyšší než 60 mg/m3 u kotlů s ručním přikládáním,
 • sezónní emise organických plynných sloučenin z vytápění vnitřních prostorů nesmí být vyšší než 20 mg/m3 u kotlů s automatickým přikládáním a vyšší než 30 mg/m3 u kotlů s ručním přikládáním,
 • sezónní emise oxidu uhelnatého z vytápění vnitřních prostorů nesmí být vyšší než 500 mg/m3 u kotlů s automatickým přikládáním a vyšší než 700 mg/m3 u kotlů s ručním přikládáním,
 • sezónní emise oxidů dusíku z vytápění vnitřních prostorů vyjádřené ekvivalentem oxidu dusičitého nesmí být vyšší než 200 mg/m3 u kotlů na biomasu a vyšší než 350 mg/m3 u kotlů na fosilní paliva.

Tyto požadavky musí být splněny vždy pro všechna výrobcem určená paliva, tj. pro preferenční palivo i jakákoliv další vhodná paliva.

U automatických kotlů (tj. kotlů se samočinnou dodávkou paliva) nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště. To znamená, že jakékoliv konstrukční části kotlového tělesa nelze využít jako roštu pro ruční přikládání paliva do ohniště a jeho spalování prohořívacím či odhořívacím způsobem. Pokud tato podmínka není splněna, je kotel z hlediska podmínek programu považován za kotel s ručním přikládáním (dodávkou) paliva.

Kotle, které mají jako preferované či jiné vhodné palivo, uvedenu jinou směs biomasy a fosilních paliv, lze do Seznamu výrobků a technologií zapsat pouze tehdy, je-li na trhu k dispozici palivo obvyklé obchodní jakosti, včetně jeho popisu dostatečného pro jeho jednoznačnou identifikaci, uvedení příslušné technické normy či specifikace, obsahu vlhkosti a popela. Žadatel o zápis takového kotle do Seznamu výrobků a technologií doloží přesnou specifikaci vhodného paliva. Smíchání směsného paliva ze dvou různých paliv uživatelem kotle se nepřipouští.

Tepelná čerpadla (elektrický pohon)

Podpora se vztahuje pouze na instalaci tepelných čerpadel splňující požadavky na ekodesign dle Nařízení Komise (EU) 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Požadavky na tepelná čerpadla (elektrický pohon)

 • sezónní energetická účinnost vytápění nesmí být menší než 110 % (pro nízkoteplotní tepelná čerpadla platí přísnější limit 125 %),
 • v případě kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem nesmí být energetická účinnost přípravy teplé vody nižší, než je uvedeno v tabulce:

  Deklarovaný zátěžový profil3XSXXSXSSMLXLXXL3XL4XL
  Energetická účinnost ohřevu vody32%32%32%32%36%37%38%60%64%64%
 • hladina akustického výkonu nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce:

  Jmenovitý tepelný výkon ≤ 6 kWHladina akustického výkonu (LWA) ve vnitřním prostoru60 dB
  Hladina akustického výkonu (LWA) ve venkovním prostoru65 dB
  Jmenovitý tepelný výkon > 6 kW a ≤ 12 kWHladina akustického výkonu (LWA) ve vnitřním prostoru65 dB
  Hladina akustického výkonu (LWA) ve venkovním prostoru70 dB
  Jmenovitý tepelný výkon > 12 kW a ≤ 30 kWHladina akustického výkonu (LWA) ve vnitřním prostoru70 dB
  Hladina akustického výkonu (LWA) ve venkovním prostoru78 dB
  Jmenovitý tepelný výkon > 30 kW a ≤ 70 kWHladina akustického výkonu (LWA) ve vnitřním prostoru80 dB
  Hladina akustického výkonu (LWA) ve venkovním prostoru88 dB

Tepelná čerpadla (plynový pohon)

Podpora se vztahuje pouze na instalaci tepelných čerpadel splňující požadavky na ekodesign dle Nařízení Komise (EU) 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Požadavky na tepelná čerpadla (plynový pohon)

 • sezónní energetická účinnost vytápění nesmí být menší než 110 % (pro nízkoteplotní tepelná čerpadla platí přísnější limit 125 %),
 • emise oxidů dusíku, vyjádřené v oxidu dusičitém, nesmí překročit níže uvedené hodnoty:
  • ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem vybavené vnějším spalováním využívající plynná paliva: 70 mg/kWh spotřebovaného paliva, vztaženo k jednotkám spalného tepla,
  • ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů s tepelným čerpadlem a kombinované ohřívače s tepelným čerpadlem vybavené motorem s vnitřním spalováním využívající plynná paliva: 240 mg/kWh spotřebovaného paliva, vztaženo k jednotkám spalného tepla.
 • v případě kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem nesmí být energetická účinnost přípravy teplé vody nižší, než je uvedeno v tabulce se shodnými parametry jako u tepelných čerpadel s elektrickým pohonem,
 • hladina akustického výkonu nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce se shodnými parametry jako u tepelných čerpadel s elektrickým pohonem.

Plynové kondenzační kotle

Podpora se vztahuje pouze na instalaci tepelných čerpadel splňující požadavky na ekodesign dle Nařízení Komise (EU) 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Požadavky na plynové kondenzační kotle

 • sezónní energetická účinnost vytápění nesmí být nižší než 86 % (platí pro kotlové ohřívače a kombinované kotlové ohřívače o jmenovitém tepelném výkonu ≤ 70 kW),
 • emise oxidů dusíku, vyjádřené v oxidu dusičitém, nesmí překročit 56 mg/kWh spotřebovaného paliva, vztaženo k jednotkám spalného tepla,
 • v případě kombinovaných ohřívačů s tepelným čerpadlem nesmí být energetická účinnost přípravy teplé vody nižší, než je uvedeno v tabulce se shodnými parametry jako u tepelných čerpadel s elektrickým pohonem.

Společná ustanovení

Není-li uvedeno jinak, použijí se pro výklad pojmů z tohoto textu definice uvedené v odkazovaných Směrnicích Evropského parlamentu a Rady a Nařízeních Komise EU:

 • pro kotle na tuhá paliva platí definice uvedené v Nařízení Komise (EU) 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva,
 • pro tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle platí definice uvedené v Nařízení Komise (EU) 813/2013 ze dne 2. srpna 2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů.

Zdroj:

„Jaké požadavky musí splňovat výrobky pro „kotlíkové dotace“ v rámci 67. výzvy OPŽP 2014–2020 PO2 SC 2.1“, Požadavky na registrované výrobky - 67. výzva OPŽP, verze 1 - platná od 16.03.2017.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.