logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Oficiální podmínky pro kotlíkové dotace 2017

MŽP spustilo druhou vlnu kotlíkových dotací určenou pro výměnu starých neekologických kotlů s alokací 3,4 miliardy korun. Preferovány jsou čisté zdroje OZE, uhelné kotle o podporu přišly.

Reklama

Předpokládá se, že finanční prostředky umožní výměnu dalších 35 tisíc starých kotlů. Nově není nutné realizovat tzv. mikroenergetická opatření a poptávat služby energetického specialisty, jako tomu bylo v minulé výzvě. Tato úleva přinese do rozpočtu na výměny kotlů další půl miliardy korun.

Zavedeny jsou však dotační stropy na rozdílné technologie nových zdrojů. Limity jsou cílené na to, aby žadatelé dostali nejvyšší příspěvek na vytápění využívající obnovitelné zdroje v automatickém provozu. V kotlíkových dotacích již není umožněna podpora uhelných kotlů. Pro kombinované kotle na uhlí a pelety byl zaveden limit 75 tis. Kč. Tímto opatřením nastartovává MŽP plánovaný odklon od uhlí, který je možné vysledovat v různých vládních dokumentech.

Přehled dotačních limitů je popsán v následující tabulce. Žadatel se řídí oběma limity. V praxi to bude znamenat, že pro částky uznatelných nákladů pod cca 100 tis. Kč bude určující především max. % dotace, pro částky nad tuto hranici budou určující max. limity v korunách. U různých typů zdrojů jsou tyto výpočty rozdílné.

Typ nového zdroje max. % podpory Podpora (max. limit dotace v Kč)
Ostatní oblasti Prioritní oblasti
Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletové kotle) 80 % 120 000 127 500
Tepelná čerpadla (všechny typy) 80 % 120 000 127 500
Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva 80 % 100 000 107 500
Plynové kondenzační kotle 75 % 95 000 102 500
Kombinované kotle na uhlí a biomasu se samočinnou dodávkou paliva 75 % 75 000 82 500

„Kotlíkové dotace jsou revolučním dotačním projektem, který se nám podařilo nejen vymyslet, ale i vydupat ze země. S Evropskou komisí jsme hledali a nakonec i našli způsob, jak z evropských peněz přímo podpořit domácnosti, což z evropských dotačních programů běžně nejde. Výměna starých kotlů za nové a ekologičtější v ČR je přínosem pro nás pro všechny, protože právě lokální topeniště se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v ČR,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Průběh druhého kola kotlíkových dotací

Mezi kraje bude v druhém kole kotlíkových dotací rozděleno dalších 3,4 miliardy korun. Ty je následně přerozdělí mezi občany prostřednictvím svých krajských výzev. Pro domácnosti to značí další šanci získat dotaci na nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, automatický kotel na pelety, dřevozplynovací kotel nebo automatický kombinovaný kotel.

„Nově nebudeme podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech podaných žádostí. Další významnou novinkou je, že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž nejen finančně ale i administrativně ulevíme žadatelům a zároveň budeme moci z uspořených peněz podpořit výrazně více domácností. Celá půl miliarda korun tak půjde rovnou na výměnu zdrojů. I díky tomu můžeme ve druhé vlně do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů,“ informuje ministr Brabec.

Dotační bonus 7500 Kč

K výměně chce ministerstvo motivovat zejména občany v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduší, kde jsou opakovaně překračovány limity škodlivých látek. „Domácnosti v těchto prioritních oblastech automaticky získají bonus ve výši 7 500 korun,“ doplňuje Brabec.

Seznam obcí s nárokem na dotační bonus (PDF)

„Nově jsme oproti první výzvě zavedli stropy na maximální výši dotace. Tím zajistíme, že kotle nebudou zbytečně předražené, ale na žadatele to zároveň nijak nedopadne. Díky zrušeným mikroenergetickým opatřením se totiž celkově sníží obnos, který žadatel bude muset financovat ze svého. Například u nejoblíbenějších kombinovaných kotlů je to až o 7 tisíc korun méně, které bude muset domácnost doplatit na výměnu s dotací,“ doplňuje ministra náměstek sekce evropských fondů ministerstva Jan Kříž.

Kombinace Kotlíkové dotace s Novou zelenou úsporám

Zkrátka nepřijdou ani ti žadatelé, kteří by chtěli spolu s výměnou kotle provést další energeticky úsporná opatření, např. vyměnit okna či částečně zateplit dům. „Pokud se majitel rodinného domu rozhodne, že vedle výměny kotle provede i některé z dílčích opatření z programu Nová zelená úsporám, například vymění okna, dveře nebo zateplí strop nad nevytápěnou půdou, získá kromě kotlíkové dotace další bonus ve výši 20 000 korun, v případě instalace nového kombinovaného kotle dokonce až 40 000 korun,“ prozrazuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a dodává: „Získání bonusu za zateplení je možné prakticky kdykoliv, až do konce trvání programu Nová zelená úsporám. Žadatel si může požádat letos na kraji o dotaci na kotel, a třeba na jaře příštího roku požádá na SFŽP ČR o dotaci na zateplení, po realizaci opatření mu vyplatíme jak dotaci na zateplení, tak bonus za výměnu kotle.“

Způsobilé náklady v kotlíkové dotaci

Mezi způsobilé výdaje bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje, jeho instalaci, nebo vybudování palivového skladu, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest (např. vložkování komína). Do uznatelných nákladů je také zahrnuta projektová dokumentace související s předmětem dotace.

Podávání žádostí elektronicky a možnosti krajů

„Se všemi kraji budeme ještě jednat o využití možnosti podávat žádosti elektronicky a zároveň budeme usilovat o to, aby kraje lidem umožnily předfinancování kotlů nebo proplacení neuhrazených faktur od dodavatele, což by zásadně usnadnilo financování výměn občanům, kteří nemají na nový kotel našetřené prostředky. Systém těchto plateb již v první výzvě aplikoval například Královehradecký kraj a velice se osvědčil,“ říká ministr Brabec.

Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit. Ministerstvo v rámci výzvy pro kraje stanovilo povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Zároveň jim dalo poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace či povinný Ekodesign všech nových kotlů. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů.

Realizace kotlíkové dotace jde i bez vyhlášených výzev z krajů

Ministerstvo v každém kraji stanovilo novou výši alokovaných prostředků, o jakou mohou kraje žádat a zároveň povinné počty kotlů, které za tyto prostředky musí kraje vyměnit (více v tabulce v příloze). Žadatelé budou moci o další kotlíkové dotace požádat na příslušném krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Stále však platí, že výměnu kotlů lze realizovat i nyní. SFŽP a kraje uznávají veškeré způsobilé náklady týkající se kotlíkových dotací od data realizace 15. 7. 2015. Zdokumentovanou výměnu a náklady je potřeba uschovat a počkat na nejbližší vyhlášenou krajskou výzvu.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.