logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Hala velmi citlivá na prašnost a rekonstrukce střešního pláště za provozu

Rekonstrukce proběhla za plného provozu s přísnými opatřeními proti pronikání prachu do výroby, kritické pro kvalitu leteckých motorů v hale společnosti Honeywell Aerospace Olomouc. Nový střešní plášť zvyšuje energetickou účinnost a splňuje nejvyšší požární a bezpečnostní normy.

Reklama

CTP dokončilo rekonstrukci střešního pláště haly II. v CTParku Hlubočky, kde společnost Honeywell Aerospace Olomouc vyrábí a servisuje letecké motory. CTPark Hlubočky se skládá z budov různého charakteru a stáří, které jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden celek. CTP přistoupilo k rekonstrukci střešního pláště na základě dohody s Honeywell Aerospace Olomouc, jelikož stávající střešní plášť byl na hraně životnosti a neodpovídal současným požadavkům na střechy. Rekonstrukce proběhla bez přerušení výroby v hale.

Střecha, původní stav, nadhled
Střecha, původní stav, nadhled

Původní stav

Hala II. je 8lodní výrobní hala s ocelovou skeletovou nosnou konstrukcí v rastru 12 m a ocelovými příhradovými nosníky nesoucími střešní plášť. Hala II byla vybudována cca v roce 1970. Celková půdorysná plocha střechy je cca 12.380 m2 (včetně světlíků), přičemž rozměr jedné lodi je modulově 18 × 84 m. Původní světlíky lucernového tvaru s nosnou ocelovou konstrukcí měly délku 66 m s plným pláštěm ve vrchní části světlíku a drátosklem po bocích, kde byly již nefunkční větrací okna. Střešní plášť byl z calofrigových desek a asfaltových hydroizolačních pásů ve více vrstvách. Jelikož dochované podklady k hale byly minimální, tak CTP provedlo tyto kroky v rámci přípravy realizační dokumentace rekonstrukce:

  • Studie proveditelnosti rekonstrukce střešního pláště
  • Zaměření a zpracování dokumentace stávající konstrukce
  • Stavebně technický průzkum
2. střecha, původní stav, detail
2. střecha, původní stav, detail
Demontáž střechy propadávání úlomků na lešení, úroveň 2, střecha
Demontáž střechy propadávání úlomků na lešení, úroveň 2, střecha

Podmínky provádění rekonstrukce

Výrobní hala je v užívání a je plně vybavena strojírenským výrobním zařízením a technologickými rozvody. Zásadním požadavkem společnosti Honeywell Aerospace Olomouc bylo, že rekonstrukce nesmí ohrozit výrobu v hale, a tedy musí proběhnout za plného provozu s přípustným krátkodobým odstavením výroby. Dále, bylo nepřípustné, aby prach či suť z rekonstrukce pronikal do výroby, která zcela vylučuje přítomnost těchto částic v leteckých motorech. Z tohoto důvodu CTP realizovalo 3 úrovně lešení:

  • Úroveň 1 – ochrana hlavních transportních koridorů v hale
  • Úroveň 2 – celoplošné lešení s utěsněním všech prostupů, ochrannou fólií a geotextílií
  • Úroveň 3 – lešení v lucernových světlících
Demontáž původních světlíků z lešení, úroveň 3, světlík
Demontáž původních světlíků z lešení, úroveň 3, světlík
Demontáž střechy, montáž nové
Demontáž střechy, montáž nové

Dále Honeywell Aerospace Olomouc trvala na těchto podmínkách při provádění:

  • V hale nesmí klesnout teplota pod 16 °C
  • Nesmí být narušen 8h provoz ranní směny (6:00-14:00)
  • Média v hale musí zůstat zachována tak, aby nebyla ohrožena výroba
Hala, technologie ve světlíků
Hala, technologie ve světlíků
Hala, technologie plocha
Hala, technologie plocha
Lešení, úroveň 1, koridor, úroveň 2, střecha
Lešení, úroveň 1, koridor, úroveň 2, střecha

Provádění rekonstrukce

Rekonstrukce se prováděla v letech 2022 a 2023 od dubna do října a byla přerušována v době nevhodných klimatických podmínek. Pracovalo se po jednotlivých lodích haly (celkem 8 lodí) tak, že se prováděla rekonstrukce jedné lodi a paralelně v sousední lodi se už stavělo ochranné lešení. Po kompletním provedení ochranných lešení včetně jejich utěsnění i po stranách se začal rozebírat původní střešní plášť a světlíky. Jelikož je střecha přístupná pouze z jedné strany, tak byl vybouraný a nový materiál dopravován po střeše v kontejnerech s kolečky jedoucích po pracovních chodnících z roznášecích desek. Ze střechy a na střechu pak transportován mobilním jeřábem, který stál na vnitroareálové komunikaci, takže v případě nutnosti zásobování či expedice výroby v hale musel tento jeřáb na čas odjet z cesty, aby projel zásobovací či jiný vůz společnosti Honeywell Aerospace Olomouc.

Po očištění, popř. opravě nosné ocelové konstrukce střechy se ihned pokládal nový trapézový plech nesoucí nový střešní plášť a na něj parotěsná izolace, která provizorně nahrazovala hydroizolaci do doby kompletního dokončení nového střešního pláště. Tepelná izolace střechy byla provedena z minerální izolace v celkové tloušťce 24 cm s přeložením spár desek tepelné izolace eliminující tepelné mosty. Z tepelné izolace byly vytvořeny i rozháněcí klíny v úžlabí a podél atik. Finální hydroizolační vrstva byla provedena z mPVC fólie tl. 1,5 mm.

Lešení, úroveň 3, světlík
Lešení, úroveň 3, světlík
Lešení, úroveň 2, střecha v ploše haly
Lešení, úroveň 2, střecha v ploše haly

Nový střešní plášť splňuje požadavek na požární odolnost Broof(t3) a EI30DP1. Původní 4% spád střechy tvořený nosnou ocelovou konstrukcí příhradových vazníků byl zachován. Odvodnění střechy pomocí vnitřních žlabů nahradili nové vpusti s ochranným košem proti nečistotám. Vpusti byly napojeny na původní vnitřní dešťové gravitační svody, jejichž vrchní část v místě dopojení vpustí byla provedena nově. Střecha byla doplněna v místě úžlabí u atiky o bezpečnostní přepady v atice. Původní lucernové světlíky byly nahrazeny sestavami pásových obloukových polykarbonátových světlíků s větracími okny, které je nově možno ovládat z prostoru haly a jsou vybaveny meteorologickou stanicí, které světlíky automaticky zavřou v případě silného větru či deště. Demontované lucernové světlíky výrazně odlehčily nosné ocelové konstrukci střechy, která byla zároveň doplněna vaznicemi a ztužením vč. lokálních oprav ocelové konstrukce.

Lešení, úroveň 2, prostupy
Lešení, úroveň 2, prostupy
Lešení, úroveň 2, střecha, utěsnění
Lešení, úroveň 2, střecha, utěsnění
Lešení, úroveň 2. střecha, utěsnění folie
Lešení, úroveň 2. střecha, utěsnění folie

Z důvodu větší tloušťky nového střešního pláště byla zvýšena atika pomocí sendvičových fasádních panelů kotvených do nadstavených ocelových sloupů atiky. Taktéž byly nadstaveny, popř. nově provedeny žebříky pro přístup na střechu. V rámci rekonstrukce střešního pláště byl proveden nový systém proti pádu, bleskosvod a byly provedeny nové prostupy pro technologické rozvody nad střechu s tím, že již zastaralé technologie na střeše byly odstraněny a nahrazeny novými. Z rozvodů TZB pod střechou byly zejména upraveny pozice infrazářičů, které vytápí halu a také rozvody sprinklerů, které byly upraveny do pozic nových světlíků.

Transport materiálu po střeše
Transport materiálu po střeše
Transport materiálu ze střechy
Transport materiálu ze střechy
Montáž nového TR plechu parozábrany
Montáž nového TR plechu parozábrany

Montáž nové tepelné izolace
Montáž nové tepelné izolace
Nová střecha z haly
Nová střecha z haly
Nové světlíky hydroizolace
Nové světlíky hydroizolace

Vyznačení výrobní haly II. v areálu CTPark Hlubočky

Vyznačení výrobní haly II. v areálu CTPark Hlubočky
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2024, všechna práva vyhrazena.