logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Současný standard asfaltových pásů pro hydroizolace staveb

Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR (SVAP) představil svoji novou publikaci s názvem Abeceda asfaltových izolací, která řeší kromě jiného i soubor norem souvisejících s ČSN 73 0605. V rámci konference Hydroizolace 2019 jsme se zeptali zástupce SVAP Ing. Aleše Kupky na tuto publikaci a na možná rizika spojená s nedodržením výše uvedené normy.

Reklama

Ing. Aleš Kupka - Předseda Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR
Ing. Aleš Kupka
Předseda Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR

V čem je tato publikace jedinečná a kde ji mohou zájemci zakoupit?

Publikace je zdarma ke stažení na stránkách Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR. Zájemci se mohou seznámit s historií hydroizolace staveb od dob Sumerů až po dnešek. A to včetně doporučování norem a moderních technologií a materiálů.

Asi nejvíce je zde komentována norma ČSN 73 0605-1. Kde jsou podle vás hlavní rizika spojená s nedodržováním této normy?

Vidíme to na stavbách často. Odráží se to nejenom na kvalitě díla, ale hlavně existuje velké nebezpečí pro provádějící firmy v případě smluv a soudních sporů. Norma ČSN 73 0605-1 (Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů) z června 2014 totiž definuje požadavky na asfaltové pásy z hlediska jejich použití pro hydroizolaci a parozábrany staveb na území České republiky. Stanovuje technické požadavky na asfaltové pásy vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudování do staveb. Tato norma jasně stanoví kritéria pro základní vlastnosti asfaltových pásů v souladu s klimatickými podmínkami v České republice. Vychází z technických parametrů používaných asfaltových pásů před vznikem této normy s přihlédnutím na kvalitativní požadavky moderních asfaltových pásů vždy s ohledem na směsi a krycí hmoty.

Které pásy a směsi se v současné době na stavbách preferují?

Preferovány jsou SBS modifikované asfaltové směsi. Doporučuje se obecné porovnání asfaltových pásů s různým typem asfaltové krycí hmoty podle tabulek, které lze najít ve výše zmíněné knize, na stránkách SVAP, včetně podrobného výkladu.

VlastnostTyp asfaltové krycí hmoty
SBSAPPOX
Trvanlivost 1 1 3
Odolnost UV záření 1
Odolnost proti tvorbě prasklin 1 1 3
Odolnost za vyšších teplot proti stékání 2 1 3
Aplikace při nižších teplotách 1 2 3
Pevnost ve spojích 1 2 2
Legenda: 1 velmi dobré, 2 dobré, 3 dostatečné, – neplní

Tabulka 01 Obecné porovnání asfaltových pásů s různým typem asfaltové krycí hmoty. Zdroj: [vlastní].

Podle místa použití je nutné volit správnou tloušťku asfaltového pásu. Tloušťka spolu s dalšími vlastnosti konkrétního typu pásu definovanými v ČSN 73 0605-1 zajišťuje úspěšné natavení a vytvoření dlouhodobě spolehlivé povlakové hydroizolace střechy či spodní stavby.

Natavitelné asfaltové pásyMin. tloušťka 1 vrstvyMnožství modifikované asfaltové hmoty
Střecha – podkladní vrstva/mezivrstva > 4,0 mm > 2 700 g/m2
Střecha – vrchní vrstva > 4,2 mm > 2 500 g/m2
Střecha – jednovrstvé systémy > 4,6 mm > 2 900 g/m2
Spodní stavba – typ A > 3,5 mm > 2 000 g/m2
Spodní stavba – typ T > 4,0 mm > 2 700 g/m2
Natavování vrchní vrstvy asfaltového pásu pro hydroizolace střech – pás má potřebné množství asfaltové hmoty pro úspěšné natavení
Natavování vrchní vrstvy asfaltového pásu pro hydroizolace střech – pás má potřebné množství asfaltové hmoty pro úspěšné natavení
Pás s hrubozrnným posypem tl. 2,6 mm včetně posypu. Nejde natavit – málo asfaltové hmoty
Pás s hrubozrnným posypem tl. 2,6 mm včetně posypu. Nejde natavit – málo asfaltové hmoty

Jak lze tato pravidla aplikovat v návrhu?

V publikaci Abeceda asfaltových izolací naleznete také návrh řešení celé skladby hydroizolační konstrukce pro střechy běžných obytných a administrativních budov, průmyslových a obchodních budov běžného významu a teplotně-vlhkostního režimu. Víme, že návrh hydroizolace musí zohlednit všechny aspekty namáhání střechy a typ a způsob využívání chráněných prostor. Často se ale setkáváme s návrhy laxními, bez bližší specifikace nebo bohužel poddimenzovanými. Proto jsme v naší publikaci uveřejnili alespoň krátký exkurz do toho, jak bychom si skladbu střešní hydroizolace představovali my.

Spád střechyMinimální technické požadavky na hydroizolace střech z  asfaltových pásůNapř. asfaltové pásy*
< 1 % 3 modifikované asfaltové pásy; celková tloušťka souvrství min. 10,7 mm 2,5 + 4 + 4,2 mm
≥ 1 < 3 % 2 modifikované asfaltové pásy; celková tloušťka souvrství min. 8,2 mm 4 + 4,2 mm
≥ 3 < 5 % 2 asfaltové pásy (vrchní vrstva z modifikovaných asfaltových pásů); celková tloušťka souvrství min. 6,7 mm 2,5 + 4,2 mm
≥ 5 < 12 % 1. varianta:
2 asfaltové pásy (vrchní vrstva z modifikovaných asfaltových pásů); celková tloušťka souvrství min. 6,7 mm
2,5 + 4,2 mm
2. varianta:
1 modifikovaný asfaltový pás; tloušťka min. 4,6 mm
4,6 mm
≥ 12 % Navrhují se individuálně s ohledem na sklon střechy, typ střešní konstrukce, využití podkroví apod.
* Max. tolerance tloušťky 5 % max. 0,2 mm podle ČSN 73 0605-1

Ještě se vraťme k normě ČSN 73 0605-1 a vyjmenujme další možná rizika spojená s nedodržováním této normy. Vzpomínal jste kvalitu vykonávaného díla a nebezpečí pro provádějící firmy vyplývající ze smlouvy o dílo a případných soudních sporů. Jaká jsou další rizika?

Je třeba mít na paměti, že kvalitu vykonávaného díla významně ovlivňují mimo odborného vykonání samotného díla zejména dostatek asfaltové hmoty. Zlepšuje se tím homogenita roztaveného asfaltu při nižší teplotě (nižší spotřeba plynu a úspora času při natavení) a také zpracovatelnost, protože nehrozí „propálení“ asfaltových pásů a tepelné namáhání nosné vložky. Významně se tak zvyšuje životnost asfaltových pásů i celé povlakové hydroizolace. Rozměrová stálost (u polyesterů) má velký vliv na stabilitu povlakové hydroizolace, neboť maximálně zamezuje možnosti srážení asfaltových pásů s nosnou vložkou z polyesteru. Nebezpečí pro prováděcí firmy vzniká v případě, kdy dojde ke sporům se zadavatelem, a to buď vyplývající ze samotné smlouvy o dílo, které se většinou odkazuje na všechny platné ČSN, nebo z důvodu obecné odpovědnosti vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ). Tedy z odpovědnosti profesionála podle §5 odst.1 OZ: „kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži…“ Z výše uvedeného vyplývá, že riziko nedodržení normy je pro prováděcí firmu značné a případný soud by vzhledem k existenci standardu normy ČSN 73 0605-1 mohl mít pro takovou firmu přímo fatální následky.

Publikace Abeceda asfaltových izolací, nové vydání září 2019, zdarma ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách www.asfaltovepasy.cz
Publikace Abeceda asfaltových izolací, nové vydání září 2019, zdarma ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách www.asfaltovepasy.cz

Publikace Abeceda asfaltových izolací, nové vydání září 2019, zdarma ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách www.asfaltovepasy.cz
 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.