logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Podpora inovací ve stavebnictví


© Fotolia.com

Mezi projekty, které byly podpořeny v programu TRIO, je i celá řada inovací z oblasti stavebnictví a TZB. Výsledkem by měl být prototyp, software, poloprovoz, ověřená technologie, užitný nebo průmyslový vzor či patent. Na podrobnosti jsme se zeptali zástupců firem, kteří ve veřejné soutěži uspěli. Ve hře je i nový program MPO ČR.

Reklama

Program TRIO je zaměřený na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt v účinné spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace,“ uvádí se v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) z 10. května 2019. Na internetových stránkách ministerstva je možné rovněž sledovat další vývoj v oblasti dotací na inovace a podnikání (viz).

Podrobnější informace k soutěži a výsledky v návaznosti na tématiku TZB a Stavba jsme již na portálu TZB info uvedli:

TZB info: Podpora z programu TRIO i do stavebnictví a TZB

Představili jsme také některé z firem: například HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

TZB info: Heluz – úspěšně v inovacích

Další oceněné firmy představujeme v krátkých rozhovorech:

Ing. Petr Brůha, Brand-Tech s.r.o.

Společnost Brand-Tech působí na trhu od roku 1997 (dříve ADP CZ, a.s.) a zabývá se dodávkami informačních a řídicích systémů, integrační činností při realizaci složitějších projektů a servisními pracemi v oblasti softwaru a hardwaru. Součástí dodávek jsou i odborná a uživatelská školení a následný komplexní servis. Hlavní a současně progresivní výrobní program společnosti je univerzální softwarové i hardwarové řešení problematiky úspory energie při vytápění budov pomocí inteligentního systému řízení. Regulace se týká jak běžných zdrojů tepla, jako jsou kotle na tradiční paliva, tak alternativních energetických jednotek: tepelných čerpadel či solárních panelů. Aplikace je vhodná pro byty, rodinné domy, hotely i administrativní budovy. Nabízené řešení Inteligentní dům s obchodním názvem Kobra reaguje na trvale se zvyšující ceny energií a je v souladu s účastí společnosti na projektu Ministerstva průmyslu a obchodu Trvalá prosperita s názvem Snižování energetické náročnosti budov inteligentními systémy řízení. Odborné zázemí tohoto projektu zajišťuje další partner, kterým je stavební fakulta ČVUT, katedra TZB. Know-how tohoto řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví pod číslem PUV 2007-19209.

V čem je váš oceněný projekt inovativní?

Projekt se zabývá řízením procesů související s provozem budovy. Inovativní je přístup k budoucím požadavkům uživatele a provozovatele se zaměřením na obsáhlé měření kvality vnitřního prostředí s vazbou na řízené technologie. Výsledkem řízení „Inteligentní budovy“ bude služba pro provozovatele, která zvýší kvalitu životního prostředí s přímým dopadem na lidské zdraví.

Kdy můžeme očekávat konkrétní výsledky?

Projekt je rozvržen na čtyři roky a významná část řešení bude zpracována na ČVUT Praha. Součástí budou podrobná měření s respondenty v laboratořích ČVUT a teprve tyto výsledky mohou ovlivnit rozsah a význam projektu. První konkrétní výsledky předpokládáme v polovině roku 2021.

Kdo je cílovou skupinou?

Cílovou skupinou je každý uživatel či provozovatel budovy, který má zájem o inteligentní řízení provozu. Předpokládáme využití od bytů, bytových domů, rodinných domů až po administrativní budovy, školy, úřady a podobně.

Potěšilo vás zařazení mezi doporučené projekty a co to pro vás do budoucna znamená?

Samozřejmě, že zařazení mezi podporované projekty nás velmi potěšilo a dává naší práci větší smysl. Zároveň je pro nás velmi důležité, že naším partnerem v řešení je stavební fakulta ČVUT, která přináší našemu projektu silné odborné zázemí.

Dr.-Ing. Karin Stehlík, Česká Vodíková Technologická Platforma

Vznik platformy byl iniciován v roce 2006 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako nástroj k podpoře vzájemné informovanosti subjektů působících v oblasti vodíkových technologií a koordinace aktivit souvisejících s rozvojem těchto aplikací. Platforma je současně otevřená novým členům podle pravidel vyplývajících ze stanov platformy a jejím posláním je podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR. Platforma rovněž přispívá ke koordinaci aktivit subjektů vývoje vodíkových technologií a vodíkového hospodářství mezi sebou a v návaznosti na programy a finanční zdroje domácí i zahraniční a také definuje, reprezentuje, podporuje, hájí a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytváření vhodného prostředí pro rozvoj vodíkového hospodářství.

Co je hlavním cílem projektu a v čem je především inovativní?

Cílem projektu je přispět k rozvoji České vodíkové technologické platformy tak, aby mohla efektivně vykonávat své poslání, kterým je především propojování subjektů výzkumu a vývoje a komerčních subjektů v oboru vodíkových technologií a podpora uplatnění oboru jako takového v podmínkách ČR. Česká vodíková technologická platforma plánuje v rámci projektu posílit mezinárodní zapojení, a to především pomocí užší spolupráce s organizacemi FCH JU a EHA a iniciace společných projektů výzkumu, vývoje a inovací jak v rámci ČR, tak na mezinárodní úrovni. Cílem je zvýšení efektivity prováděného výzkumu, vývoje a inovací pomocí aktualizace stávajících strategických dokumentů oboru (strategická výzkumná agenda, implementační akční plán). V neposlední řadě si platforma klade za cíl zvýšit informovanost o vodíkových technologiích, a především aktivitách svých členů u odborné i širší veřejnosti. Náplní projektu je především posílení spolupráce subjektů zabývajících se vodíkovými technologiemi. Toho bude dosaženo pomocí pořádání konferencí, seminářů a jednání odborných pracovních skupin. Pomocí mediálních aktivit, webových stránek budou též rozšiřovány o aktivitě členů a o vývoji oboru vodíkových technologií. Na základě činnosti platformy a podkladových studií členů platformy budou aktualizovány strategické dokumenty (SVA a IAP). Posíleno bude propojení na evropské technologické platformy.

Kdy můžeme očekávat konkrétní výsledky?

Výsledky jsou znatelné již průběžně při dosahování stanovených cílů, jako jsou konference (https://www.hydrogendays.cz/2019/), setkání pracovních skupin, účast na seminářích, PR, které jsou z projektu spolu-financované. Napojení na jiné TP a ETP budou znát časem při vzájemné spolupráci.

Kdo je cílovou skupinou?

Cílových skupin je několik: Veřejnost, odborníci, školství, státní správa, komerční subjekty.

Potěšilo vás zařazení mezi doporučené projekty a co to pro vás do budoucna znamená?

Potěšilo, díky spolufinancování jsme schopni být jako neziskový spolek více aktivní, mít zaměstnance, plnit naše poslání. Nevýhody jsou ovšem v proplácení zpětně, složité administraci a časté výměně PM na straně MPO. Přesto se budeme hlásit do další výzvy pro ustálení chodu platformy.

Nové projekty na podporu inovací

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) zveřejnilo 28. května 2019 základní informace k novému programu na podporu inovací s názvem The Country for the Future.

Jedním z prvních finančních opatření nové Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 je program na podporu inovací The Country For The Future, který se zaměří na oblasti národního start-up a spin-off prostředí, digitalizaci a chytré investice a bude mimo jiné podporovat usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací ve firmách s důrazem na malé a střední podniky v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0 a klíčovými trendy perspektivních odvětví,“ uvádí se ve zprávě.

Program cílí na tři základní okruhy aktivit:

  • vznik inovativních firem (high-tech start-upů), jejich následný rozvoj a internacionalizace,
  • budování inovační infrastruktury s důrazem na digitální služby a umělou inteligenci,
  • zavádění inovací do praxe (zejména využíváním existujících výsledků VaV).

Program schválila vláda svým usnesením ze dne 20. května 2019 č. 350. Nyní MPO připravuje podmínky výzev pro jednotlivé podprogramy, které budou vyhlašovány postupně. Zejména podprogram zaměřený na zavádění inovací do praxe by měl být vyhlášen ještě v letošním roce. Předpokládané celkové výdaje na Program činí 9 100 mil. Kč, z toho 6 100 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu. Program je navržen na období 2020-2027. Plný text programu je uveden (zde). Další vývoj budete moci sledovat také na stránkách TZB info.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.