logo TZB-info

estav.tvnový videoportál

Reklama

Systémy hospodaření s vodou


© Fotolia.com
Reklama

Obr. „Na vlastním domě jsem si ověřil, že využití dešťové vody nemusí vždy přinést ekonomický zisk. Zvrátit toto rozhodnutí mohou lokální poměry, a pak případná dotace z podpůrných programů na ochranu životního prostředí,“ uvedl Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.
Obr. „Na vlastním domě jsem si ověřil, že využití dešťové vody nemusí vždy přinést ekonomický zisk. Zvrátit toto rozhodnutí mohou lokální poměry, a pak případná dotace z podpůrných programů na ochranu životního prostředí,“ uvedl Ing. Stanislav Frolík, Ph.D.

Co největší zadržení a využití dešťových vod a druhotné využití odpadních vod je jedním ze způsobů, jak bojovat s nepříznivých vývojem klimatu a nedostatkem vody. Na toto téma byla zaměřena přednáška uvedená během veletrhu ForArch v Praze. Byla součástí semináře Moderní řešení technických systémů budov, který organizovala Společnost pro techniku prostředí a jejímž odborným garantem byl doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Autor přednášky Systémy hospodaření s vodou, Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., stručně a přehledně shrnul to, s čím je třeba počítat a co rozhoduje o smysluplném řešení. Neboť nelze obecně konstatovat, že využití dešťové vody přinese provozovateli vždy zisk, i když s pohledu životního prostředí jde o velmi žádoucí jev. Využití odpadních vod je spojeno především s hygienickými předpisy, s dostupnou technikou na akumulaci i úpravu odpadních vod tak, aby mohly být použity a většinou to předpokládá rozdělil odtoky odpadních vod do více odpadních potrubí podle druhů odpadních vod. Stejně tak může být zapotřebí instalovat druhý rozvod vody pro vodu, která není pitná.

Problematiku využití odpadních vod lze dělit do těchto oblastí:

 • možnosti využití odpadních vod
 • podmínky pro využití odpadních vod
 • kvalita vody
 • legislativa
 • dotační program

Možnosti využití odpadních vod

Vody dešťové

Do odpadních vod řadíme i vody dešťové, neboť běžně jsou z nemovitostí odváděny. Nabízí se jejich využití pro:

 • závlahy
 • úklid
 • zařizovací předměty
 • technologie (myčky, výroba sněhu apod.)
 • zemědělství (činnosti spojené s chovem zvířat)

Šedé odpadní vody

Pro tyto vody se nabízí využití shodné jako u dešťové vody

Vody z technologických procesů

Do této kategorie můžeme řadit vody odtékající z

 • bazénů
 • wellnes center
 • odvlhčení vzduchu

Využití těchto vod bude záviset na konkrétní technologii a vlastnostech vody.

Každé rozhodnutí o způsobu využití odpadní vody musí být podpořeno analýzou provozu objektu, případně ekonomickými a energetickými výpočty!

Minimálním vstupem pro stanovení množství vod, které mohou být k dispozici, jsou nejen jejich celoroční, ale v mnoha případech až denní bilance. Na straně spotřeby je ideální mít k dispozici výsledky několikaletých pozorování založených na měření průtoků včetně případných špiček. Samozřejmě to neplatí pro oblíbené sudy instalované na svodech dešťové vody u rodinných domů. S rostoucí velikostí objektu, jeho technologického vybavení a složitosti význam bilancí roste.

Ale i u rodinného domu se může po analýze „bohužel“ ukázat, že využití dešťové vody pro splachování, úklid atp. může být zcela neekonomické vzhledem k nutným investicím do odděleného vodovodu, pokud se dům nachází v oblasti srážkového stínu. A pokud vezmeme v úvahu i množství zabudované a provozní energie, tak často i neekologické, což je ale zcela v rozporu se samotným smyslem využití odpadních vod. V tomto směru lze využít podklady o množství srážek dopadajících na zemský povrch od ČHMÚ. Lokální poměry určitého domu však nemusí přesně odpovídat přehledové mapě sestavené na základě průměrů z větší oblasti.

Velkou pomocí pro návrh jsou software, které umožňují simulovat nejrůznější provozní stavy a na jejich základě optimalizovat projekt.

Druhy odpadních vod

Druh odpadní vody rozhoduje o jejím možném dalším využití. Vody dělíme na:

splaškové odpadní vody

 • žluté vody – obsahují pouze moč (pisoáry...)
 • hnědé vody – obsahují pouze fekálie (WCB)
 • černé vody – obsahují fekálie a moč (WCB)
 • šedé vody – neobsahují fekálie a moč (kuchyně, koupelnyB)

dešťové (srážkové) „odpadní“ vody

ostatní používané termíny druhy vod

 • bílé vody – vyčištěné odpadní vody
 • provozní (užitková) voda
 • hygienicky zabezpečená voda

Na připojených obrázcích jsou naznačeny možnosti využití jednotlivých druhů odpadních vod v oblasti bydlení.

Obr. Možnosti využití odpadních vod – dešťové vody
Obr. Možnosti využití odpadních vod – dešťové vody
Obr. Možnosti využití odpadních vod – šedé odpadní vody
Obr. Možnosti využití odpadních vod – šedé odpadní vody
Obr. Možnosti využití odpadních vod – dešťové a šedé odpadní vody
Obr. Možnosti využití odpadních vod – dešťové a šedé odpadní vody
Obr. Možnosti využití odpadních vod – ostrovní systém, využití všeho, co teče, nebo …
Obr. Možnosti využití odpadních vod – ostrovní systém, využití všeho, co teče, nebo …

Hospodaření s vodou – jak se rozhodnout?

Při rozhodování je nutné určit vstupní podmínky:

 • spotřeba vody a zvyky a chování uživatele
 • vstupy – veřejný vodovod, studna, vodoteč, srážky
 • výstupy – kanalizace, zasakování, odvoz
 • technické řešení. To však není v zásadě problém. Rozhoduje především cena a provozní podmínky
 • legislativa. Ne vše je v oblasti využití odpadních vod v současnosti řešeno konkrétními legislativními předpisy, a to může být problém

Kvalita vyčištěné vody

Kvalita vyčištěné vody je zásadní parametr pro zpětné využití.

S čím se dále musí vypořádat investor?

 • vztah uživatel – projektant – státní správa (odbory stavebního úřadu, životního prostředí, hygienický dozor …)
 • rozdílný přístup mezi soukromými – veřejnými objekty
 • platná legislativa a její nahrazení odborným návrhem tam, kde legislativa není

Je nutné definovat:

 • k čemu bude vyčištěná odpadní voda používána
 • posouzení zdravotních rizik vyplývajících z použití odpadních vod, styk s lidmi, ovlivnění spodní vody …
 • kvalitativní požadavky na vyčištěnou vodu
 • kontrola a ověření účinnosti čištění

Několik upozornění namátkou:

 • šedá voda neobsahuje fekálie a moč, ale to nemusí být vždy zaručeno. Moč se může vyskytovat například v odpadní vodě z veřejných sprch …
 • zákon o ochraně veřejného zdraví – pitná voda je nutná pro pití, vaření, mytí nádobí, ale i mytí osob a ploch ve styku s lidským tělem!!!

Dotační program Dešťovka II

Podle informací Státního fondu životního prostředí ke dni 10. 11. 2017 probíhal příjem žádostí do druhého kola programu Dešťovka. Finanční příspěvek ve výši až 105 tisíc korun mohou získat majitelé a stavitelé rodinných i bytových domů z celé ČR. I nadále mohou žádat o finanční příspěvek lidé z celé České republiky, a to bez ohledu na to, zda se jejich domy nachází v oblasti ohrožené suchem nebo v lokalitě, kde doposud vážnější problémy s vodou nenastaly.

„Abychom vyšli všem potenciálním i stávajícím žadatelům ještě více vstříc, připravili jsme pro ně názornou pomůcku – vyplněné formuláře a vzory všech základních dokumentů, které jsou k získání dotace potřeba,“ upřesnil ředitel SFŽP ČR Petr Valdman. „Těchto základních dokumentů je pět a žadatelé je najdou všechny přehledně na těchto webových stránkách. Patří k nim správně vyplněná žádost vygenerovaná z on-line systému pro podávání žádostí, vzor odborného posudku a v případě, že se jedná o projekt již zrealizovaný, také dodavatelské faktury, potvrzení o úhradě od dodavatele a doložení dokončení realizace.“

Mezi dokumenty je nově zařazena i souhrnná informace – vypracovaná na základě skutečně realizovaných projektů – o tom, jaké náklady, úspory a návratnost mohou dotované systémy domácnosti přinést. Přehled využijí zejména ti zájemci, kteří nad pořízením systému na hospodaření s dešťovou vodou teprve uvažují.

Vzorové dokumenty se týkají dvou podporovaných systémů, o které je mezi žadateli největší zájem. Jedná se o kombinovaný systém využívající dešťovou vodu na zalévání zahrady i splachování toalet v domácnosti a o nejjednodušší systému využívající dešťovou vodu k pouze k zalévání zahrady, který je však možné podpořit pouze v tzv. suchých oblastech.

Všechny dokumenty naleznete přehledně na webu www.dotacedestovka.cz.

Tab. 1 Výsledky programu Dešťovka, první výzva (30. 5. 2017, zdroj SFŽP)
AktivitaPočet žádostíVýše dotace [Kč]
Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady36811 840 532
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a pro zálivku zahrady1 70778 865 669
Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC a případně pro zálivku bez využití srážkové vody483 936 300
Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC a případně pro zálivku s využitím srážkové vody15615 412 350
Celkem 2 279110 054 851
English Synopsis
Water management systems

Lecturer of Water Management Systems, Stanislav Frolík, Ph.D., briefly summed up what should be taken into account and what decides on a meaningful solution of waste water utilization, including topical issue of rainwater.

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.