logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Retence dešťových vod v plaveckém areálu Šutka – zkušenosti z realizace

Retenční nádrž byla navržena jako objekt areálové kanalizace a slouží k zachycení a zpomalení dešťových vod odtékajících ze střech areálu plaveckého bazénu Šutka odvodněných pomocí podtlakového systému. Voda do nádrže přitéká ze dvou stran prostřednictvím přítoků s dimenzí DN 250 a DN 300. Nádrž je napojena přes škrcený odtok DN 125 do blízké areálové kanalizace a také v horní části jedné šachty opatřena bezpečnostním přepadem DN 200. Každá šachta je s nádrží spojena dvěma otvory DN 300 ve spodní a horní části nádrže.

Stavební jáma byla na dně zarovnána a vysypána vrstvou štěrku frakce 8/16 o tloušťce 200 mm. Na této vrstvě byla vytvořena 100 mm mocná vrstva podkladního železobetonu z důvodu stabilizace proti nežádoucímu sedání či posunu podloží. Na tento podklad byla připravena další železobetonová deska, tentokrát o mocnosti 300 mm. Tato deska nádrž přesahovala ve všech směrech o 500 mm. Betonové průtokové šachty byly postaveny mimo takto připravený betonový podklad.

Samotná nádrž o retenčním objemu 138 m3 je sestavena ze 483 ks bloků RainBloc Garantia (rozměry jednoho kusu bloku jsou 1,2 × 0,6 × 0,42 m, čistý retenční objem 287 l) v celkem třech vrstvách, tedy 161 ks bloků v jedné vrstvě. Tyto bloky se spojují na každé spojnici s dalším blokem pomocí žlutých zacvakávacích spojek. U systémů s více vrstvami je třeba ukládat na sebe vrstvy střídavě v podélném i příčném směru, aby se dosáhlo co největší stabilit. Toto otáčení umožňuje kompatibilita hran bloků 1,2 m a 0,6 m.

Pro vytvoření nepropustné varianty je potřeba nádrž z plastových modulů RainBloc obalit do hydroizolační fólie, například z HDPE, jak tomu bylo i v tomto případě. Fólie musí být z obou stran chráněna proti mechanickému porušení. Za tímto účelem se používají ochranné geotextilie s minimální jednotkovou hmotností 300 g/m2.

Ve středu nádrže jsou ve spodní vrstvě vsakovací bloky nahrazeny bloky inspekčními, které při vstupu přes nátokové šachty umožňují revizi systému pomocí kamery či případný částečný proplach tlakovou vodou. Schéma skladby instalace inspekčních bloků je vyobrazeno na obrázku č. 3.

Sestavení nádrže z vsakovacích bloků patří k nejjednodušším fázím realizace. Díky nízké hmotnosti jednoho bloku (cca 15 kilogramů), je manipulace velmi snadná a rychlá.

Zkušenosti z realizace

Realizace tohoto typu nádrže se ukázala jako výrazně výhodnější oproti výstavbě nádrže betonové. Při dodržení několika zásad přináší tento způsob izolované nádrže z plastových vsakovacích prvků uživateli dlouhou životnost. Klíčovou činností je montáž izolační vrstvy. Musí být provedena precizně odbornou firmou, která svary otestuje a může tak garantovat jejich kvalitu. Velmi důležité je i čištění přitékající dešťové vody od mechanických nečistot, aby nedocházelo k zanášení nádrže kaly. To lze zajistit například pomocí samostatných filtračních či usazovacích prvků. Pro odstraňování mechanických nečistot může sloužit i správně udržovaný odlučovač ropných látek s kalovým prostorem. Před dokončením stavby a napojením na přívodní a odtokové potrubí je potřeba stavbu zajistit proti nežádoucímu zanesení či zaplavení například zazátkováním připravených přípojů.

Společnost GLYNWED nabízí komplexní řešení odvodnění. Kromě dodání materiálu je samozřejmostí technická podpora od návrhu řešení až po poradenství při samotné realizaci. Ukázky řešení, CAD detaily a další informace najdete na stránkách www.glynwed.cz.


Nicoll Česká republika
logo Nicoll Česká republika

Od 1.3. 2022 původní společnost Nicoll Česká republika vystupuje na trhu pod názvem Aliaxis Česká republika s.r.o. a je dále vaším spolehlivým dodavatelem materiálů. Dodáváme řešení pro hospodaření s dešťovou vodou, odvodnění staveb, vnitřní instalace, ...

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2023, všechna práva vyhrazena.