logo TZB-info

estav.tv nový videoportál

Reklama

Důležité momenty z konference Voda 2021

Tradiční bienální zářiová konference CzWA – VODA 2021 přinesla celou řadu zajímavých momentů. Připomeňme si některé z nich.

Reklama

Pozvání přijali respektovaní odborníci (např.) Ing. Jiří Rosický, MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Miroslav Kos, MBA, doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D. a RNDr. Marek Liška, Ph.D. Jejich přednášky přinesly praktické zkušenosti i nejnovější poznatky z oblastí čištění odpadních vod, rizik při zásobovaní pitnou vodou, hospodaření s čistírenskými kaly, recyklace šedých vod a zatížení povrchových vod rezidui mikropolutantů. Bohatě zastoupená diskusní fóra se snažila definovat aktuální klíčové okruhy pro výzkum a další směřování vodního hospodářství v ČR v návaznosti na Průmysl 4.0.

Hodně diskutovaná byla přednáška MUDr. Kožíška, která se věnovala potřebě větší pozornosti správné dezinfekce vody v souvislosti s prováděnými rizikovými analýzami vodovodů, při kterých by se právě způsob hygienického zabezpečení měl prověřit a posoudit. V kuloárech se také hodně mluvilo o havárii na Bečvě…,“ dodává za organizátora Asociace pro vodu ČR Ing. Jana Šmídková.

Zástupci Státního zdravotního ústavu v Praze (SZÚ) včele s doktorem Kožíškem totiž v rámci řešení projektu Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích (2020–2023) mapují rozšíření systémů recyklace vody v budovách v ČR, navštěvují vybrané objekty, provádějí místní šetření a odebírají vzorky recyklované (dešťové a šedé) vody, v některých objektech i opakovaně. Vedle toho ve spolupráci se SFŽP provedli dotazníkové šetření mezi příjemci dotace programu Dešťovka ohledně jejich zkušeností. Příspěvek poukazoval na zjištěné problémy a rozproudil bohatou diskusi (projekt je možné sledovat na stránkách SZÚ, přednášku jsme publikovali na TZB-info).

Protože největší reálné zdravotní riziko z užitkové vody je její neúmyslné propojení s rozvodem pitné vody, neměly by se ve světle našich poznatků (neoznačené rozvody užitkové vody) povýšit dosud jen doporučující normativní požadavky dle ČSN EN 1717 a dalších norem chránících vnitřní vodovod pitné vody na úroveň zákona?“ ptá se doktor Kožíšek a dále pokračuje: „Aby byly požadavky na užitkovou vodu funkční, musí nejprve dojít k podstatné revizi příslušných částí zákona o ochraně veřejného zdraví a asi i ke změně jiných zákonů či vyhlášek. Dosud předpokládaná účinnost od 1. 1. 2022 je zcela nereálná, bude to nejméně o rok později. Je tedy dosud určitý časový prostor k diskusi, jak by měla smysluplná regulace užitkové vody vypadat…
Zveřejnění Vodního manifestu

Mezi zásadní dokumenty, které vzešly z bienálních konferencí a dlouholetých zkušeností organizátora, patří Vodní manifest CzWA (ke stažení na http://www.czwa.cz/czwa-zverejnila-svuj-vodni-manifest-CZ499). Zúročil dle aktérů bohaté diskuse o vodě a vodním hospodářství a pilnou práci ve skupinách (především IDECON a CzWA).

První setkání zástupců odborných skupin a výboru Asociace pro vodu (CzWA) se uskutečnilo v roce 2017. Mělo definovat další směřování asociace, stanovit cíle a hlavní témata. Rok na to se sešli zástupci odborných skupin a výboru na druhém ideovém setkání, pro které se ujalo pojmenování IDEOCON – setkání fanoušků, v tomto případě vody. Hlavní náplní programu bylo navázat na diskuse z předchozího roku, a to jak v obecné rovině fungování asociace, tak i v odborných okruzích. Důležitým tématem byla též příprava bienální konference,“ upřesňuje Jana Šmídková a přidává i sérii významných počinů asociace. Za všechny jmenujme alespoň účast asociace v Národním akčním plánu pro šetrné používání pesticidů či snahu prosadit elektronickou evidenci použitých pesticidních látek podle parcelního čísla pozemku (informaci o aplikaci přípravků považuje na pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů za naprosto zásadní pro účinnou kontrolu surové a pitné vody). Skupina věnuje hodně prostoru také debatě o způsobu komunikace tématu specifických polutantů směrem k široké veřejnosti a využívá zkušeností mladých kolegů (Young Water Professionals YWP) se spoluprací s neziskovými organizacemi; připravuje i celou řadu dalších aktivit, které se postupně doplňují na internetových stránkách asociace CzWA.

Právo na vodu a sanitaci patří mezi lidská práva – to je třeba neustále zdůrazňovat, podporovat spravedlivé, rovné a trvale udržitelné podmínky pro využívání vodních zdrojů a brát v potaz potřeby a různorodost životního prostředí… Klade si to za cíl asociace i výše zmíněný manifest. Bohatě zastoupená diskusní fóra na konferenci řešila obsah Vodního manifestu i ambiciózní legislativu v oblasti kvality vody vyjádřenou v Rámcové směrnici o vodách.

Na jednu stranu v rámci Evropy stále nejsou splněny často ani základní požadavky na kvalitu a dostupnost vody. Na stranu druhou zjišťujeme nové polutanty jako jsou mikro (nano) plasty, pesticidy, léčiva a další látky, které ovlivňují životní prostředí a mohou představovat rizika pro naše zdraví. Identifikace a hodnocení nových rizik nejsou možná bez dalšího výzkumu a aplikace jeho výsledků v praxi,“ ozývá se stále hlasitěji v diskusích a apeluje se na zástupce měst a obcí, aby hledali efektivní řešení, jak se vypořádat s dlouhodobým suchem či bleskovými záplavami, jak dosáhnout úplné transparentnosti dat v oblasti kvality a množství vody a následně zvýšení důvěry a participace obyvatel.

Další důležité akce asociace

Organizátor bienálních konferencí CzWA VODA si klade za cíl seznamovat laickou veřejnost i odborníky s novými možnostmi práce s vodu, poukazuje na to, že voda patří lidem a nikoli manažerům velkých vodárenských společností, má snahu vytvářet předpoklady pro participativní demokracii a budovat důvěru ve stání instituce. Asociace pro vodu (CzWA) a IDEOCON vítají ve svých řadách každého, kdo chce řešit neutěšenou situaci a alespoň rámcově souhlasí s navrženým Vodním manifestem. Na 3. prosince letošního roku připravuje CzWA seminář nazvaný Kalový den; na začátek března příštího roku konferenci s názvem Řešení extrémních požadavků na čistění odpadních vod a na červen konferenci Kaly a odpady, která se koná v ČR každé čtyři roky. Jednou z nejdůležitějších akcí pak bude mezinárodní konference IWA Water Loss 2022, kterou pořádá asociace v termínu 19. až 22. června 2022 v Praze. Další (15.) ročník bienální konference CzWA VODA se bude konat ve dnech 20. až 23. září 2023 opět v Litomyšli.

Foto: Asociace pro vodu (CzWA)
Další informace a přednášky na internetových stránkách pořadatele

 
 

Reklama


© Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2022, všechna práva vyhrazena.